IBPB-2-1/4514-263/15/MD | Interpretacja indywidualna

Zastosowanie art. 2 pkt 6 lit. c) tiret drugie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych
IBPB-2-1/4514-263/15/MDinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. czynności cywilnoprawne
 3. podatek od czynności cywilnoprawnych
 4. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 5. udział
 6. umowa spółki
 7. wyłączenie
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu
 2. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613, ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 6 sierpnia 2015 r. (data wpływu do Organu – 31 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych objęcia udziałów w sp. z o.o. – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 sierpnia 2015 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych objęcia udziałów w sp. z o.o.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca będący rezydentem polskim posiada 100% udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą i miejscem zarządu w Polsce (dalej: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością).

Wnioskodawca zamierza utworzyć kolejną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, do której wniesie udziały w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (nowoutworzona spółka z o.o. będzie dalej zwana „Spółką Nabywającą”). Jako jedyny udziałowiec Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zamierza objąć 100% udziałów w Spółce Nabywającej. Wysokość kapitału zakładowego Spółki Nabywającej będzie równa wartości rynkowej udziałów posiadanych przez Wnioskodawcę w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (przy uwzględnieniu wyceny tych udziałów).

Siedziba Spółki Nabywającej będzie znajdowała się na terytorium Polski.

Wnioskodawca pokryje udziały w Spółce Nabywającej wyłącznie poprzez wniesienie do tej spółki udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością po wartości rynkowej tych udziałów, bez żadnych innych dopłat.

Na skutek wniesienia udziałów Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do Spółki Nabywającej, Spółka Nabywająca stanie się jedynym wspólnikiem Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (tj. uzyska bezwzględną większość głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), a Wnioskodawca w ramach transakcji dokonanej w zamian za wniesione udziały Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, obejmie po 100% udziałów w Spółce Nabywającej.

Wnioskodawca zamierza doprowadzić do odpłatnego zbycia przez Spółkę Nabywająca na rzecz osoby trzeciej wszystkich posiadanych przez tę spółkę udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Zbycie nastąpi według wartości rynkowej udziałów Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością posiadanych przez Spółkę Nabywającą.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, do wniesienia do utworzonej przez Wnioskodawcę Spółki Nabywającej łącznie wszystkich udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością będzie miało zastosowanie wyłączenie wskazane w art. 2 pkt 6 lit. c) tiret drugie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym zdarzeniu przyszłym – do wniesienia przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością do Spółki Nabywającej będzie miało zastosowanie wyłączenie wskazane w art. 2 pkt 6 lit. c) tiret drugie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z przepisem art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy spółki. Ustawodawca przewidział jednak wyłączenie od opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych dla określonego katalogu czynności. Do katalogu tego zalicza się także umowę spółki, ale tylko po spełnieniu przesłanek wskazanych w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych. W świetle przepisu art. 2 pkt 6 lit. c) tiret drugie ww ustawy, „Nie podlegają podatkowi umowy spółki i ich zmiany związane z wniesieniem do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów (...)”.

Zgodnie z brzmieniem powyższego umowa spółki będzie podlegała wyłączeniu z podatku od czynności cywilnoprawnych, jeżeli w wyniku wymiany udziałów, spółka otrzymująca aport w postaci udziałów w innej spółce kapitałowej (w tym przypadku Spółka Nabywająca) nabędzie większość głosów w drugiej spółce (a w przedmiotowej sprawie w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością).

Planowana przez Wnioskodawcę transakcja wymiany udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością na udziały w Spółce Nabywającej spełnia wymagania nałożone przez normę prawną zawartą w art. art. 2 pkt 6 lit. c) tiret drugie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Wskutek wniesienia przez wspólnika Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością łącznie jej udziałów w tej spółce do Spółki Nabywającej, Spółka Nabywająca nabędzie całość głosów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Zostanie zatem spełniony jedyny wymóg nałożony przez przepis art. 2 pkt 6 lit. c) tiret drugie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w celu skorzystania z wyłączenia w podatku od czynności cywilnoprawnych.

W związku z powyższym zawarcie przez Wnioskodawcę umowy Spółki Nabywającej i wniesienie do niej udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, czego skutkiem będzie uzyskanie przez Spółkę Nabywającą całości głosów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, nie rodzi obowiązku w podatku od czynności cywilnoprawnych, gdyż czynność ta jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie przepisu art. 2 pkt 6 lit. c) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Transakcja będzie neutralna na gruncie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych. W pozostałym zakresie wniosku, dotyczącym podatku dochodowego od osób prawnych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) oraz art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 626, ze zm.) podatkowi temu podlegają umowy spółki oraz ich zmiany, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4.

Natomiast stosownie do art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku umowy spółki kapitałowej za zmianę umowy uważa się podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty. Zgodnie z tym przepisem zwiększenie majątku może nastąpić zarówno w formie pieniężnej, jak i w formie aportu. Przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie przesądzają o formie dokonania tego zwiększenia.

Definicja spółki kapitałowej została zawarta w art. 1a pkt 2 ustawy, zgodnie z którą użyte w ustawie określenie spółka kapitałowa oznacza spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną i spółkę europejską.

Stosownie do art. 1 ust. 5 pkt 2 ww. ustawy umowa spółki kapitałowej oraz jej zmiana podlega podatkowi, jeżeli w chwili dokonania czynności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się:

 1. rzeczywisty ośrodek zarządzania albo
 2. siedziba tej spółki – jeżeli jej rzeczywisty ośrodek zarządzania nie znajduje się na terytorium innego państwa członkowskiego.

Niezależnie od powyższego, w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z brzmieniem art. 2 pkt 6 lit. c) ustawy nie podlegają podatkowi umowy spółki i ich zmiany związane z wniesieniem do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje:

 1. przedsiębiorstwa spółki kapitałowej lub jego zorganizowanej części,
 2. udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów albo kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub akcje, posiada już większość głosów.

Należy wskazać, że implementowanie Dyrektywy Rady Nr 2008/7/WE skutkuje wyłączeniem z opodatkowania czynności związanych z przenoszeniem aktywów i pasywów w spółkach kapitałowych, będących w świetle Dyrektywy działaniami restrukturyzacyjnymi obligatoryjnie niepodlegającymi podatkowi kapitałowemu. Za działania restrukturyzacyjne zgodnie z treścią art. 4 ust. 1 lit. a) Dyrektywy uznaje się przeniesienie przez jedną lub kilka spółek kapitałowych wszystkich swoich aktywów i pasywów, lub jednego bądź więcej oddziałów do jednej lub więcej spółek kapitałowych, które są w trakcie tworzenia lub już istnieją, pod warunkiem że rekompensata obejmuje przynajmniej częściowo papiery wartościowe reprezentujące kapitał spółki przejmującej.

Z treści art. 2 pkt 6 lit. c) tiret drugie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, że podatkowi nie podlega wniesienie do spółki kapitałowej w zamian za jej udziały lub akcje: udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów albo kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub akcje, posiada już większość głosów.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca będący rezydentem polskim posiada 100% udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą i miejscem zarządu w Polsce. Wnioskodawca zamierza utworzyć kolejną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, do której wniesie udziały w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Jako jedyny udziałowiec Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zamierza objąć 100% udziałów w Spółce Nabywającej. Wysokość kapitału zakładowego Spółki Nabywającej będzie równa wartości rynkowej udziałów posiadanych przez Wnioskodawcę w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (przy uwzględnieniu wyceny tych udziałów). Wnioskodawca pokryje udziały w Spółce Nabywającej wyłącznie poprzez wniesienie do tej spółki udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością po wartości rynkowej tych udziałów, bez żadnych innych dopłat. Na skutek wniesienia udziałów Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do Spółki Nabywającej, Spółka Nabywająca stanie się jedynym wspólnikiem Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (tj. uzyska bezwzględną większość głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), a Wnioskodawca w ramach transakcji dokonanej w zamian za wniesione udziały Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, obejmie po 100% udziałów w Spółce Nabywającej.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy wskazać, że w opisanym zdarzeniu przyszłym – w przypadku wniesienia przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością do Spółki Nabywającej będzie miało zastosowanie wyłączenie od podatku od czynności cywilnoprawnych określone w art. 2 pkt 6 lit. c) tiret drugie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.