IBPB-2-1/4514-231/16/MZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy umowa sprzedaży, której przedmiotem jest nabycie przez Wnioskodawcę udziału Spółki z o.o. podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, czy też jest ona wyłączona z opodatkowania na podstawie art. 2 pkt 1 lit. f) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i Wnioskodawca nie ma obowiązku uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu zawarcia umowy sprzedaży?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613, ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 4 kwietnia 2016 r. (data wpływu do Biura – 15 kwietnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie zasadności wyłączenia z opodatkowania umowy sprzedaży udziału w spółce z o.o. – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 kwietnia 2016 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie zasadności wyłączenia z opodatkowania umowy sprzedaży udziału w spółce z o.o.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Ze względu na planowane działania i cele powiązania kooperacyjnego, Wnioskodawca (Uniwersytet) w liście intencyjnym wyraził zainteresowanie przystąpieniem do porozumienia kooperacyjnego (dalej „Klaster”) funkcjonującego na zasadach klastra technologicznego noszącego nazwę S. Sp. z o.o. (dalej „Spółka”). W dniu 23 lutego 2016 r. Senat Uniwersytetu podjął uchwałę wyrażającą zgodę na przystąpienie przez Wnioskodawcę do Spółki poprzez nabycie i objęcie jednego udziału o wartości 300 zł.

W dniu 4 marca 2016 r. N. Sp. z o.o., pełniąc rolę inicjatora, koordynatora i sekretariatu Klastra, nabyła udział o wartości 300 zł w Spółce. Udział ten następnie został sprzedany Wnioskodawcy na podstawie umowy sprzedaży zawartej w dniu 15 marca 2016 r. między N. Sp. z o.o. a Wnioskodawcą, w rezultacie czego Wnioskodawca przystąpił do Klastra.

Wnioskodawca nie wyklucza w przyszłości nabywania kolejnych udziałów w Spółce na podstawie umowy sprzedaży.

Współpraca w ramach Klastra jest prowadzona w formie prawnej spółki kapitałowej z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zgodnie z treścią § 3 Aktu Założycielskiego Spółki (Umowy Spółki), celem Spółki jest:

 1. promowanie i rozwijanie innowacyjności i konkurencyjności Wspólników Klastra;
 2. prowadzenie działań przyczyniających się do produkcji energii odnawialnej;
 3. zmniejszenia eksploatacji zasobów naturalnych, redukcji szkód powodowanych przez paliwa kopalne;
 4. zmniejszanie problemów związanych z zanieczyszczeniem środowiska oraz prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie zmianom klimatycznym.

Zgodnie z § 7 Aktu Założycielskiego Spółki, przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) jest:

 • 58.18.Z – pozostała działalność wydawnicza,
 • 70.22.Z – pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
 • 73.11.Z – działalność agencji reklamowych,
 • 74.90.Z – pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna gdzie indziej nie sklasyfikowana,
 • 82.30.Z – działalność związana z organizacją targów i wystaw,
 • 94.11.Z – działalność organizacji komercyjnych i pracodawców.

Na podstawie § 3 listu intencyjnego, działalność Klastra ma na celu podniesienie konkurencyjności, zwiększenie efektywności wykorzystania posiadanych zasobów oraz wymianę wiedzy.

Zgodnie z treścią § 4 listu intencyjnego zadaniami Klastra m.in. są:

 1. stworzenie sieci współpracy w obszarze cleantech, która umożliwi efektywne połączenie i wykorzystanie potencjału osób, przedsiębiorstw, uczelni wyższych, jednostek naukowo-badawczych, instytucji otoczenia biznesu oraz władz lokalnych i regionalnych,
 2. wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności w obszarze funkcjonowania Klastra oraz tworzenie warunków dla skutecznej komercjalizacji wyników prac badawczych uczelni wyższych i jednostek badawczo-rozwojowych,
 3. rozwijanie współpracy w zakresie B+R z jednostkami badawczo-rozwojowymi i uczelniami wyższymi, w tym w szczególności w zakresie nowych technologii,
 4. udział w projektach badawczych (krajowych i międzynarodowych) dotyczących innowacji w dziedzinie cleantech i branż pokrewnych,
 5. łączenie i rozwijanie zasobów oraz kompetencji z obszaru funkcjonowania Klastra w celu efektywnego wykorzystywania zarówno istniejących możliwości, jak i szans związanych z rozwojem innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy,
 6. reprezentowanie podmiotów sieci współpracy na zewnątrz, w tym udział w targach, misjach oraz spotkaniach i forach, krajowych i międzynarodowych,
 7. rozwój współpracy międzynarodowej z organizacjami pokrewnymi, w tym z Klastrami,
 8. doradztwo w zakresie pozyskania finansowania na promocję działań, rozwój i wdrażanie innowacji zrzeszonych w Klastrze podmiotów, w tym funduszy na tworzenie wspólnych projektów, pochodzących ze środków UE i innych,
 9. organizowanie szkoleń, seminariów i konferencji branżowych,
 10. wspólne (klastrowe) analizy, raporty i publikacje branżowe.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy umowa sprzedaży, której przedmiotem jest nabycie przez Wnioskodawcę udziału (lub w przyszłości kolejnych udziałów) Spółki z o.o. podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, czy też jest ona wyłączona z opodatkowania i Wnioskodawca nie ma obowiązku uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu zawarcia umowy sprzedaży...

Zdaniem Wnioskodawcy umowa sprzedaży, której przedmiotem jest nabycie przez Wnioskodawcę udziału (lub w przyszłości kolejnych udziałów) Spółki nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, gdyż czynność ta jest wyłączona z opodatkowania na podstawie art. 2 pkt 1 lit. f) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W związku z tym, Wnioskodawca nie ma obowiązku uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu zawarcia umowy sprzedaży i zakupu udziału (udziałów) Spółki.

W uzasadnieniu swojego stanowiska Wnioskodawca wskazał, co następuje:

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy sprzedaży rzeczy i praw majątkowych (art. 1 ust. l pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych). W związku z tym sprzedaż udziałów, zaliczanych do praw majątkowych, również objęta jest zakresem opodatkowania tym podatkiem. Umowa sprzedaży udziałów opodatkowana jest przy zastosowaniu stawki 1%, a podstawa opodatkowania to wartość rynkowa sprzedawanych udziałów (art. 6 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych).

Z art. 4 pkt 1 ww. ustawy wynika, iż Wnioskodawca jako nabywca udziału (udziałów) jest zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnych, dlatego też Wnioskodawca – jako podatnik – zainteresowany jest ustaleniem, czy wyłączenie z opodatkowania przewidziane w art. 2 pkt 1 lit. f) cyt. ustawy ma zastosowanie w podanym stanie faktycznym.

Zgodnie z art. 2 pkt 1 lit. f) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, nie podlegają opodatkowaniu czynności cywilnoprawne w sprawach nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz zdrowia. Zdaniem organów podatkowych katalog wyłączeń w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych został skonstruowany poprzez odesłanie do regulacji innych ustaw szczególnych dlatego też – na podstawie norm prawnych zawartych w tych ustawach, obrazujących zakres spraw należących do danej dziedziny objętej wyłączeniem – konieczne jest ustalenie, czy konkretne zdarzenie pozostaje z nimi w związku, czy nie.

Aby zastosować art. 2 pkt 1 lit. f) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych należy wykazać, że dokonana czynność cywilnoprawna (tutaj umowa sprzedaży udziału/udziałów) mieści się w pojęciu spraw z zakresu nauki i szkolnictwa, które uregulowane zostały w powyższych aktach prawnych.

Art. 13 ust. 1 Prawo o szkolnictwie wyższym wymienia podstawowe zadania uczelni czyli szkoły prowadzącej studia wyższe. Wskazuje m.in. na:

 • kształcenie studentów w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej;
 • prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, świadczenie usług badawczych oraz transfer technologii do gospodarki;
 • kształcenie i promowanie kadr naukowych;
 • upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, kultury narodowej i techniki, w tym poprzez gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych i informacyjnych;
 • prowadzenie studiów podyplomowych, kursów i szkoleń w celu kształcenia nowych umiejętności niezbędnych na rynku pracy w systemie uczenia się przez całe życie;
 • działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych.

Wnioskodawca, posiadając status szkoły wyższej, jest związany regulacjami przewidzianymi w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym.

Z listu intencyjnego Wnioskodawcy wynika, iż zadaniem Klastra jest m.in. rozwój współpracy w zakresie B+R (ogół instytucji i osób zajmujących się pracami twórczymi, podejmowanymi dla zwiększenia zasobu wiedzy, jak również dla znalezienia nowych zastosowań dla tej wiedzy), udział w projektach badawczych, skuteczna komercjalizacja owych prac badawczych oraz wspólne analizy, raporty i publikacje branżowe. Działalność ta objęta jest zakresem podstawowych zadań uczelni wyższej wymienionych w art. 13 ust. 1 pkt 3 („prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, świadczenie usług badawczych oraz transfer technologii do gospodarki”) oraz art. 13 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym („upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki”).

Ponadto istotne jest też to, że Spółka zajmuje się organizowaniem szkoleń, seminariów i konferencji branżowych, rozwojem współpracy międzynarodowej z organizacjami pokrewnymi, łączeniem i rozwijaniem zasobów i kompetencji w celu efektywnego wykorzystania wiedzy i rozwoju innowacyjnej gospodarki opartej na owej wiedzy. Zadania wymienione w art. 13 ust. 1 pkt 1 („kształcenie studentów w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej”), art. 13 ust. 1 pkt 4 („kształcenie i promowanie kadr naukowych”) oraz art. 13 ust. 1 pkt 8 Prawo o szkolnictwie wyższym („działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych”) mogą być więc realizowane dzięki przystąpieniu do Spółki i współpracy z innymi podmiotami w ramach Klastra.

W związku z powyższym należy uznać, że Wnioskodawca – dołączając do Klastra – ma możliwość realizowania podstawowych zadań nałożonych na uczelnią wyższą przez ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym. Dlatego też Wnioskodawca uważa, że umowa sprzedaży udziału (lub w przyszłości kolejnych udziałów) Spółki na rzecz Wnioskodawcy powinna być uznana za czynność cywilnoprawną dokonaną w sprawach nauki i szkolnictwa i nie powinna podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 1 lit. f) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Reasumując, Wnioskodawca uważa, że nabycie udziału w Spółce na podstawie umowy sprzedaży pozwoliło mu na przystąpienie do Klastra, a w rezultacie na prowadzenie działalności naukowo-dydaktycznej uczelni wyższej (m.in. poprzez kształcenie studentów i kadr naukowych dzięki wymianie wiedzy między instytucjami wchodzącymi w skład Klastra, czy organizowanie szkoleń, seminariów, projektów badawczych) i dlatego umowa sprzedaży zawarta przez Wnioskodawcę nie powinna podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 2 pkt l lit. f) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Na potwierdzenie swojego stanowiska Wnioskodawca przytoczył fragmenty interpretacji indywidualnych.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje:

Na wstępie zaznacza się, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy dotycząca podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie zasadności wyłączenia z opodatkowania umowy sprzedaży udziału w spółce z o.o. w odniesieniu do stanu faktycznego sprawy przedstawionej w złożonym wniosku. W pozostałym zakresie została wydana odrębna interpretacja indywidualna.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 09 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 223) podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

W myśl art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podstawę opodatkowania przy umowie sprzedaży stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego. Zgodnie z art. 6 ust. 2 ww. ustawy wartość rynkową określa się na podstawie przeciętnych cen przedmiotu czynności cywilnoprawnych stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczania długów i ciężarów.

Przepis art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy od czynności cywilnoprawnych określa stawki podatku, które wynoszą od umowy sprzedaży:

 1. nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym – 2%,
 2. innych praw majątkowych – 1%.

O powstaniu obowiązku uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnej decyduje, w myśl art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, moment dokonania czynności cywilnoprawnej. Na podstawie art. 4 pkt 1 ww. ustawy obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym.

W związku z powyższym, należy stwierdzić, że umowa sprzedaży podlega generalnie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i obowiązek uiszczenia tegoż podatku ciąży na kupującym.

Niezależnie od powyższego, w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Na podstawie art. 2 pkt 1 lit. f) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne w sprawach nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz zdrowia.

Jako, że pojęcie „sprawa” ma charakter ogólny, to należy przyjąć, że powyższe uregulowanie będzie dotyczyło tych wszystkich spraw, dla których materialnoprawna podstawa rozstrzygnięcia zawarta jest w przepisach regulujących kwestie wymienione w art. 2 pkt 1 lit. f) powołanej ustawy.

Przepisy dotyczące spraw podlegających wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych w zakresie dotyczącym nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej znajdują się w następujących aktach prawnych:

 1. ustawie z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r., poz. 2156, ze zm.),
 2. ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r., poz. 572, ze zm.),
 3. ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. z 2015 r., poz. 1082, ze zm.).

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawca, będący Uczelnią wyższą, w dniu 15 marca 2016 r. zawarł z N. Sp. z o.o. umowę sprzedaży udziału w porozumieniu kooperacyjnym (dalej „Klaster”), funkcjonującym na zasadach klastra technologicznego noszącego nazwę S. Sp. z o.o. Wartość nabytego przez Wnioskodawcę udziału wynosiła 300 zł. N. Sp. z o.o., pełniła rolę inicjatora, koordynatora i sekretariatu Klastra. Nabycie udziału nastąpiło w wyniku realizacji listu intencyjnego Wnioskodawcy o przystąpieniu do ww. porozumienia. Z listu intencyjnego Wnioskodawcy wynika, iż zadaniem Klastra jest m.in. rozwój współpracy w zakresie B+R (ogół instytucji i osób zajmujących się pracami twórczymi, podejmowanymi dla zwiększenia zasobu wiedzy, jak również dla znalezienia nowych zastosowań dla tej wiedzy), udział w projektach badawczych, skuteczna komercjalizacja owych prac badawczych oraz wspólne analizy, raporty i publikacje branżowe. Działalność ta objęta jest zakresem podstawowych zadań uczelni wyższej wymienionych w art. 13 ust. 1 pkt 3 („prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, świadczenie usług badawczych oraz transfer technologii do gospodarki”) oraz art. 13 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym („upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki”). S. Sp. z o.o. zajmuje się organizowaniem szkoleń, seminariów i konferencji branżowych, rozwojem współpracy międzynarodowej z organizacjami pokrewnymi, łączeniem i rozwijaniem zasobów i kompetencji w celu efektywnego wykorzystania wiedzy i rozwoju innowacyjnej gospodarki opartej na owej wiedzy. Zadania wymienione w art. 13 ust. 1 pkt 1 („kształcenie studentów w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej”), art. 13 ust. 1 pkt 4 („kształcenie i promowanie kadr naukowych”) oraz art. 13 ust. 1 pkt 8 Prawo o szkolnictwie wyższym („działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych”) mogą być więc realizowane dzięki przystąpieniu do Spółki i współpracy z innymi podmiotami w ramach Klastra.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny zauważyć należy, że umowa sprzedaży, na podstawie której Wnioskodawca nabył udział w S. Sp. z o.o. ma istotnie związek z czynnościami w sprawach nauki czy szkolnictwa, ale jest to związek pośredni. Nie jest to więc związek wystarczający do zaistnienia przesłanki bezpośrednio warunkującej zastosowanie wyłączenia z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych określonego w art. 2 pkt 1 lit. f) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zasadniczym celem zawarcia umowy sprzedaży jest bowiem, jak wynika z wniosku, objęcie przez Wnioskodawcę udziału w S. Sp. z o.o. i zostanie udziałowcem tej Spółki.

Ustawodawca, normując w ww. przepisie przedmiotowe wyłączenie z obowiązku zapłaty podatku w sprawach nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej, nie określił szczegółowo jego zakresu. Dlatego mając na względzie ogólną zasadę prawa podatkowego, zgodnie z którą przepisy dotyczące wyłączeń i zwolnień podatkowych, stanowiące odstępstwo od zasady powszechnego opodatkowania, należy interpretować ściśle i zgodnie z ich literalnym brzmieniem, należy przyjąć, że celem ustawodawcy było objęcie wyłączeniem tych czynności cywilnoprawnych, które dokonywane są w sprawach nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej. W tym kontekście umowa sprzedaży, zawarta przez Wnioskodawcę i mająca na celu objęcie udziałów w S. Sp. z o.o., nie może być uznana za bezpośrednio związaną ze sprawami nauki czy szkolnictwa. W sprawie będącej przedmiotem wniosku, nabycie przez Wnioskodawcę w drodze umowy sprzedaży udziału w S. Sp. z o.o. to czynność, w efekcie której Wnioskodawca ma możliwość czerpania korzyści z bycia udziałowcem tej Spółki a nie czynność związana z nauką czy szkolnictwem. Związek tej czynności z nauką czy szkolnictwem jest pośredni, a zatem niewystarczający do zastosowania wyłączenia z obowiązku zapłaty podatku, o którym mowa w art. 2 pkt 1 lit. f) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Z uwagi na powyższe, brak jest podstaw, aby umowa sprzedaży, na podstawie której Wnioskodawca nabył udział w S. Sp. z o.o., korzystała z wyłączenia od podatku od czynności cywilnoprawnych, określonego w art. 2 pkt 1 lit. f) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, gdyż nie ma charakteru czynności dokonywanej stricte w sprawach nauki czy szkolnictwa. Wnioskodawca miał zatem obowiązek uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu zawarcia umowy sprzedaży.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych należy stwierdzić, że interpretacje te zostały wydane w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.