IBPB-2-1/4514-223/16/AD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Umowa darowizny

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 oraz art. 14r ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613, ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Zainteresowanych przedstawione we wniosku wspólnym z 24 marca 2016 r. (data wpływu do Organu – 25 marca 2016 r.), uzupełnionym 9 i 11 maja 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych umowy darowizny – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 marca 2016 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych umowy darowizny.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego w piśmie z 2 maja 2016 r. znak: IBPB-2-1/4515-115/16/AD, znak: IBPB-2-1/4515-116/16/AD, znak: IBPB-2-1/ 4515-117/16/AD, znak: IBPB-2-1/4514-223/16/AD, znak: IBPB-2-1/4514-224/16/AD i znak: IBPB-2-1/4514-225/16/AD wezwano o jego uzupełnienie. Wniosek uzupełniono 9 maja 2016 r. (poprzez uiszczenie dodatkowej opłaty) oraz 11 maja 2016 r (pozostałe braki formalne).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione m.in. następujące zdarzenie przyszłe:

Siostry B. i H. (Zainteresowane) uzyskały akty poświadczenia dziedziczenia po zmarłych rodzicach (ojcu zmarłym w 1993 r. i matce zmarłej w 2015 r.).

W Organie podatkowym zostały złożone druki SD-3 każdej z sióstr; wydane zostały decyzje o naliczeniu podatku z tytułu nabycia spadku po ojcu.

W ciągu pół roku od uzyskania aktu poświadczenia dziedziczenia zostaną złożone w Organie podatkowym druki SD-Z3 (winno być: SD-Z2) każdej z sióstr, w celu uzyskania zwolnienia z podatku z tytułu nabycia spadku po matce.

W skład spadku wchodzi nieruchomość gruntowa zabudowana (geodezyjnie 2 działki z budynkiem mieszkalnym).

Siostry mają zamiar dokonać działu spadku i rozważają różne możliwości.

Jedna z nich to: w wyniku nieodpłatnego działu spadku siostra B. przejmie cały spadek. Nastąpiłoby to w najbliższym terminie, tj. przed upływem 5 lat od daty nabycia spadku.

Siostra B. ewentualnie przekaże darowiznę – pieniądze na rzecz drugiej Zainteresowanej – siostry H.

W piśmie z 9 maja 2016 r. (data wpływu do Biura – 11 maja 2016 r.) stanowiącym uzupełnienie wniosku, Zainteresowane wskazały, że siostra B. dokona w banku zlecenia przelewu środków pieniężnych (są to pieniądze własne – bez związku ze spadkiem; w skład spadku nie wchodziły pieniądze) na konto siostry. Siostra H. zgłosi to w Organie podatkowym w terminie pół roku. Zainteresowane zostały poinformowane w Urzędzie Skarbowym, że nie jest do tego wymagana żadna umowa, jest to bez znaczenia. Siostra H. nie przejmie od siostry B. żadnych długów, ciężarów ani zobowiązań. Zainteresowana B. wskazała, że nie ma żadnych długów; rozważa zwyczajne przekazanie („danie”) siostrze H. własnej gotówki.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy w związku z ewentualną darowizną siostry B. na rzecz siostry H. po stronie żadnej z nich nie powstanie obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych, a jeśli powstanie, to której z sióstr on dotyczy i ile wynosi...

Zdaniem Zainteresowanych, ewentualna darowizna siostry B. na rzecz siostry H. nie spowoduje powstania po stronie żadnej z nich obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Zainteresowanych w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest wyłącznie ocena stanowiska Zainteresowanych w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych dotycząca skutków podatkowych umowy darowizny.

W pozostałym zakresie wniosku zostały/zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Przepis art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 223) zawiera zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem.

Zgodnie z tym przepisem podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają m.in. umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy (art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy).

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że siostra B. przekaże darowiznę – pieniądze na rzecz drugiej Zainteresowanej – siostry H. Siostra B. dokona w banku zlecenia przelewu środków pieniężnych (są to pieniądze własne – bez związku ze spadkiem, w skład spadku nie wchodziły pieniądze) na konto siostry. Siostra H. zgłosi to w Organie podatkowym w terminie pół roku. Siostra H. nie przejmie od siostry B. żadnych długów, ciężarów ani zobowiązań.

Odnosząc stan prawny do przedstawionego zdarzenia przyszłego należy zauważyć, że z treści zaprezentowanych wyżej przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, że podatkowi temu podlega umowa darowizny, o ile nastąpiło przejęcie przez obdarowanego długów i ciężarów oraz zobowiązań darczyńcy oraz przejęcie to nastąpiło w związku z zawartą umową darowizny.

W związku z powyższymi okolicznościami, skoro opisana umowa darowizny środków pieniężnych nie będzie wiązać się z przejęciem przez obdarowaną siostrę H. długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy (siostry B.), to umowa ta nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

W świetle powyższego stanowisko Zainteresowanych należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Zainteresowane i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie postępowania oraz Zainteresowanej niebędącej stroną postępowania przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.