IBPB-2-1/4514-218/15/MK | Interpretacja indywidualna

Jakie są skutki podatkowe nabycia wybranych zakładów?
IBPB-2-1/4514-218/15/MKinterpretacja indywidualna
 1. czynności cywilnoprawne
 2. podatek od czynności cywilnoprawnych
 3. umowa sprzedaży
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613, ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku, który wpłynął do Biura 21 sierpnia 2015 r., uzupełnionym 17 listopada 2015 r. oraz 26 listopada 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia wybranych zakładów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 sierpnia 2015 r. wpłynął do Biura wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia wybranych zakładów.

Z uwagi na fakt, iż wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w piśmie z 6 listopada 2015 r. wezwano Wnioskodawcę o jego uzupełnienie.

Wniosek uzupełniono 17 listopada 2015 r. poprzez uiszczenie opłaty oraz 17 listopada 2015 r. i 26 listopada 2015 r. (uzupełnienie braków formalnych).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej: „Spółka”) jest spółką prawa polskiego oraz rezydentem podatkowym w Polsce.

W lutym 2015 r. Spółka zawarła z Kompanią S.A. (będącą spółką prawa polskiego oraz polskim rezydentem podatkowym, dalej: „KW”), umowę przedwstępną, która zakładała, że transakcja sprzedaży obejmie niektóre (wybrane) zakłady (oddziały) KW. Umowa ta zostanie zmieniona umową zmieniającą.

W zakres planowanej transakcji sprzedaży wejdą wszystkie zakłady górnicze KW (11) i inne zakłady (4 z 5) wraz z pracownikami tzw. centrali (czyli grupy pracowników realizujących funkcje koordynujące, wspierające, nadzorujące i zarządcze, co do zasady niewykonywane w zakładach a niezbędne do funkcjonowania przedsiębiorstwa KW), wykorzystywane w działalności gospodarczej KW w zakresie wydobycia, produkcji i sprzedaży węgla kamiennego lub związane z taką działalnością (na potrzeby niniejszego wniosku działalność ta zwana będzie: „Działalnością Górniczą”). Sprzedaż obejmie 15 Oddziałów (Zakładów) Kompanii S.A.

W konsekwencji powyższego nastąpi przeniesienie funkcji wspierających i nadzorczych tzw. centrali z KW do Spółki oraz przejście pracowników centrali w trybie art. 231 ustawy Kodeks pracy (dalej: „KP”) w związku z przeniesieniem tych funkcji. Wskazane zakłady górnicze i inne zakłady wchodzące w zakres planowanej transakcji stanowią oddziały działające w ramach KW. Zakłady nie posiadają osobowości prawnej i działają na zasadzie wewnętrznego rozrachunku gospodarczego dysponując wydzieloną częścią majątku KW. Zakłady są wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: „KRS”) i jako oddziały KW posługują się numerem KRS, pod którym w Krajowym Rejestrze Sądowym zarejestrowana jest KW oraz posługują się numerem NIP KW. Funkcje centrali są wykonywane przez grupy pracowników i obejmują funkcje wspomagające, niezbędne dla prowadzenia działalności gospodarczej KW. Tzw. centrala nie jest wpisana do KRS, natomiast adres, pod którym jest zlokalizowana stanowi adres siedziby KW.

Przedmiot sprzedaży obejmuje następujące składniki materialne i niematerialne (z perspektywy sprzedawcy, tj. KW, co do zasady przyporządkowane do poszczególnych zakładów albo do KW), wykorzystywane do Działalności Górniczej, z wyłączeniem wszystkich składników materialnych i niematerialnych, w tym praw do nieruchomości, niezwiązanych z Działalnością Górniczą (w tym również z wyłączeniem budynku i jego wyposażenia tzw. centrali):

 1. środki pieniężne,
 2. wartości niematerialne i prawne w tym: wartość firmy („goodwill”) oraz firmy każdego i wszystkich zakładów górniczych i innych zakładów, własność intelektualną i przemysłową (w tym, prawo dochodzenia odszkodowania za naruszenia), dokumentację techniczną, hydrologiczną, geologiczną oraz projekty zagospodarowania złóż i plany ruchu zakładów górniczych jak i majątkowe prawa autorskie do dokumentacji technicznej, hydrologicznej oraz projektów zagospodarowania złóż i planów ruchu zakładów górniczych oraz know-how w postaci regulaminów, instrukcji i procedur dotyczących produkcji zakładów górniczych oraz innych zakładów jak i konserwacji wyposażenia zakładów górniczych oraz innych zakładów, w tym przechowywane w postaci elektronicznej,
 3. prawa wynikające z umów zawartych przez KW oraz wierzytelności,
 4. środki trwałe (w tym, własność gruntu, wyrobiska górnicze z wyposażeniem, prawo użytkowania wieczystego oraz własności budynków i budowli oraz technologiczne związane z nimi obiekty i urządzenia przeróbcze),
 5. składniki aktywów niebędące środkami trwałymi, w tym, półprodukty i produkty w toku oraz produkty gotowe (zapasy węgla), towary i materiały, wyrobiska ruchowe (w tym nakłady na wyrobiska ruchowe) i inne rozliczenia międzyokresowe (aktywa),
 6. prawa wynikające z rozpoczętych przez sprzedawcę (KW) postępowań przetargowych prowadzonych w reżimie ustawy Prawo zamówień publicznych lub na podstawie innych stosownych przepisów,
 7. koncesje, licencje i zezwolenia.

Przedmiotem transakcji będą wszystkie składniki materialne i niematerialne, również te niewymienione w odpowiedniej umowie sprzedaży i jej załącznikach, które mieszczą się w określonych wyżej w punktach a)-g) kategoriach, a stanowią składniki wykorzystywane do wydobycia, produkcji lub sprzedaży węgla kamiennego lub z tym związane. Wyłączeniu z transakcji podlegają niektóre składniki materialne i niematerialne. Wyłączenia te nie ograniczają możliwości prowadzenia przez kupującego działalności górniczej przy zastosowaniu nabywanych składników materialnych i niematerialnych. W ramach transakcji sprzedaży dojdzie do przejęcia przez Spółkę praw i obowiązków z określonych umów związanych z Działalnością Górniczą.

W ramach transakcji Spółka zamierza także przejąć zobowiązania KW (na podstawie art. 519 ustawy Kodeks cywilny (dalej: „Kc”) uznane za związane z Działalnością Górniczą, jak również wszystkie zobowiązania sprzedawcy (KW), które wynikałyby z zastosowania art. 554 Kc po nabyciu przez kupującego niematerialnych i materialnych składników Działalności Górniczej. Co do zasady zobowiązania te są przyporządkowane w ramach KW do poszczególnych zakładów albo do KW. W ramach transakcji nie zostaną przejęte przez Spółkę od KW zobowiązania z tytułu obligacji wyemitowanych przez KW, które to zobowiązania zostaną spłacone przez KW z ceny sprzedaży uzyskanej z planowanej transakcji. Z transakcji mogą być wyłączone również inne zobowiązania.

Na skutek planowanej transakcji dojdzie do przejścia pracowników na podstawie art. 231 Kodeksu pracy, w tym wskazanych wcześniej pracowników centrali.

Cena sprzedaży planowanej transakcji uwzględni wszystkie jej elementy, w szczególności wartość sprzedawanych składników materialnych i niematerialnych zakładów górniczych i innych zakładów (związanych z Działalnością Górniczą) oraz wartość przejętych praw i obowiązków, w tym przejętych zobowiązań KW. Cena sprzedaży obejmuje wynagrodzenie z tytułu wykonania wszystkich zobowiązań/obowiązków wynikających z przyszłej umowy sprzedaży. Sprzedaż ta, z uwzględnieniem jej wszystkich elementów (w tym przejęcie zobowiązań), zwana będzie dalej: „Transakcją”.

Od momentu nabycia przez KW kopalń od spółek węglowych (2003 r.), każda kopalnia (zakład górniczy) posiadała własną zdecentralizowaną bazę informatyczną systemu finansowo-księgowego i na użytek wewnętrzny sporządzała sprawozdania finansowe, które stanowiły materiały pomocnicze do przeprowadzenia sprawozdawczości łącznej na poziomie KW. Sprawozdanie łączne KW podlegało zatwierdzeniu przez organy korporacyjne oraz przekazywane było do KRS. W 2007 r. wdrożono nowy informatyczny system Księgowo-Finansowy (KFK), umożliwiający centralizację procesów księgowych i utworzenie centralnej bazy danych księgowych KW, co pozwoliło wyeliminować dublowanie funkcji powtarzalnych podczas przygotowywania sprawozdania finansowego Nadal jednak w systemie zidentyfikowane są aktywa i pasywa poszczególnych zakładów górniczych oraz innych zakładów.

Co miesiąc dla potrzeb wewnętrznych sporządza się w KW rachunek zysków i strat dla poszczególnych zakładów górniczych i innych zakładów, którym przypisane są przychody i koszty. Dla celów zarządczych KW dysponuje również bilansami poszczególnych zakładów górniczych oraz innych zakładów, zawierających zidentyfikowane aktywa i pasywa tych zakładów.

KW jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT.

Spółka będzie zarejestrowana jako czynny podatnik VAT w chwili dokonania Transakcji.

Spółka pragnie zaznaczyć, że ma interes prawny w uzyskaniu odpowiedzi na wszystkie zawarte we wniosku pytania. Dotyczy to również Pytania 1 odnoszącego się do uznania Transakcji dla celów podatkowych za sprzedaż przedsiębiorstwa wyłączoną z zakresu opodatkowania VAT. W przypadku tym odpowiedź na pytanie w zakresie kwalifikacji Transakcji na gruncie przepisów ustawy o VAT determinuje pozycję podatkową Spółki w zakresie obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (w przypadku umowy sprzedaży rzeczy i praw majątkowych obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych spoczywa na nabywcy, tj. na Spółce).

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy transakcja będzie podlegała podatkowi od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, a w konsekwencji to na Spółce będzie spoczywał obowiązek podatkowy na gruncie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych...

Zdaniem Spółki transakcja będzie podlegała podatkowi od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, a w konsekwencji to na Spółce będzie spoczywał obowiązek podatkowy na gruncie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi podlegają czynności cywilnoprawne takie jak umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych. Art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wskazuje, iż obowiązek podatkowy przy czynności cywilnoprawnej powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej. Ponadto, w myśl art. 4 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym.

W tym miejscu Spółka pragnie zauważyć, iż do transakcji sprzedaży będącej przedmiotem niniejszego wniosku nie ma zastosowania art. 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wskazujący na czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Szczególne znaczenie ma tutaj art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z którym nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest

a.opodatkowana podatkiem od towarów i usług,

b.zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem:

 • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
 • umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Umowa sprzedaży będąca przedmiotem niniejszego wniosku powinna zostać wyłączona spod opodatkowania VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

Transakcja będzie więc wyłączona z opodatkowania VAT, tak więc nie można mówić o jej opodatkowaniu, czy też o zwolnieniu z podatku VAT. W związku z tym, nie może mieć zastosowania art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

W związku z powyższym, należy uznać, że na podstawie art. 1 ust. 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych transakcja będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych jako sprzedaż poszczególnych rzeczy i praw majątkowych i zgodnie z art. 4 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych to na Spółce, jako kupującym, będzie spoczywał obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

W zakresie ustawy o podatku od towarów i usług – zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Przepis art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 626, ze zm.) zawiera zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ww. ustawy – podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają też zmiany ww. umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne (art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy).

Na podstawie art. 4 pkt 1 ww. ustawy – obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym.

W związku z powyższymi regulacjami należy stwierdzić, że umowa sprzedaży podlega generalnie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i obowiązek uiszczenia tego podatku ciąży na kupującym.

W ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano jednak sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Na podstawie art. 2 pkt 4 ww. ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych – nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:

a.opodatkowana podatkiem od towarów i usług,

b.zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem:

 • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
 • umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Z treści art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, że o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają generalnie status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że jedna ze stron z tytułu dokonania tej konkretnej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest z tego podatku zwolniona (za wyjątkiem sytuacji w ustawie szczegółowo wymienionych). Wyłączenie danej czynności cywilnoprawnej z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych ma więc miejsce tylko w przypadku, gdy z tytułu dokonania tej właśnie czynności, jedna ze stron jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

W świetle art. 1a pkt 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, użyte w ustawie określenie podatek od towarów i usług oznacza podatek od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535, ze zm.) lub podatek od wartości dodanej pobierany na podstawie przepisów obowiązujących w państwach członkowskich.

Ze zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawca, będący spółką z o.o., w lutym 2015 r. zawarł z Kompanią S.A. (będącą spółką prawa polskiego oraz polskim rezydentem podatkowym), umowę przedwstępną, która zakładała, że transakcja sprzedaży obejmie niektóre (wybrane) zakłady (oddziały) KW. W zakres planowanej transakcji sprzedaży wejdą wszystkie zakłady górnicze KW (11) i inne zakłady (4 z 5) wraz z pracownikami tzw. centrali.

W związku z tym należy podkreślić, że jakkolwiek zapytanie Wnioskodawcy dotyczy opodatkowania umowy (transakcji) sprzedaży niektórych (wybranych) zakładów (oddziałów) KW podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia czy powyższa transakcja – dokonana pomiędzy wskazanymi we wniosku stronami – podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w świetle przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, ze zm.), bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia umowy sprzedaży podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Opodatkowanie tej czynności podatkiem od towarów i usług może bowiem skutkować wyłączeniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Rozpatrywana sprzedaż niektórych (wybranych) zakładów (oddziałów) KW na rzecz Wnioskodawcy nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, co zostało potwierdzone interpretacją indywidualną z 27 listopada 2015 r. znak: IBPP3/4512-630/15/MN. A zatem biorąc pod uwagę treść art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych umowa ta będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Tym samym Wnioskodawca (kupujący) będzie zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu tej umowy.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

czynności cywilnoprawne
IPPB2/4514-424/15-2/PW | Interpretacja indywidualna

podatek od czynności cywilnoprawnych
IBPB-2-1/4514-196/15/MD | Interpretacja indywidualna

umowa sprzedaży
ILPB2/4514-1-149/15-2/WM | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.