IBPB-2-1/4514-21/15/MK | Interpretacja indywidualna

Jakie są skutki podatkowe dla żony w związku z udzielaniem przez spółkę pożyczek jej mężowi?
IBPB-2-1/4514-21/15/MKinterpretacja indywidualna
 1. obowiązek podatkowy
 2. podatek od czynności cywilnoprawnych
 3. podatnik
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Obowiązek podatkowy -> Podmioty zobowiązane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 22 kwietnia 2015 r. (wpływ do Biura – 27 kwietnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych wynikających dla Wnioskodawczyni w związku z udzielaniem przez spółkę pożyczek jej mężowi – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 kwietnia 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych wynikających dla Wnioskodawczyni w związku z udzielaniem przez spółkę pożyczek jej mężowi.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni jest osobą fizyczną i podlega w Rzeczypospolitej Polskiej nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Pozostaje również w związku małżeńskim, w którym panuje ustawowa wspólność majątkowa.

Małżonek Wnioskodawczyni będzie otrzymywał pożyczki od krajowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w której będzie udziałowcem (dalej jako: „Spółka”).

Spółka, od której małżonek Wnioskodawczyni będzie otrzymywał pożyczki dokonała odpowiednich zgłoszeń wymaganych przez przepisy ustawy o podatku od towarów i usług.

Przedmiotem działalności Spółki będzie zgodnie z PKD m.in.:

 • 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
 • 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,
 • 64.91.Z Leasing finansowy,
 • 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,
 • 64.99.Z’Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych.

Umowa Spółki będzie odzwierciedlała powyżej wskazany zakres działalności jaką będzie prowadziła Spółka, jeszcze przed rozpoczęciem udzielania pożyczek.

Spółka wystąpiła o interpretację indywidualną potwierdzającą, iż udzielanie pożyczek stanowi świadczenie usług podlegające zwolnieniu z podatku od towarów i usług.

Z informacji Wnioskodawczyni wynika, iż jeżeli Spółka będzie posiadała odpowiednie zasoby finansowe i przy uwzględnieniu uwarunkowań biznesowych rozważane jest udzielanie kolejnych oprocentowanych pożyczek (udzielona zostanie więcej niż jedna pożyczka – np. kilka pożyczek do różnych wspólników/innych podmiotów).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy pożyczki od Spółki będą opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych...

Zdaniem Wnioskodawczyni, pożyczki udzielone na rzecz małżonka Wnioskodawczyni nie będą podległy opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Przywołując art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Wnioskodawczyni wskazała, że opodatkowaniu na mocy ww. ustawy podlegają umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku. Następnie Wnioskodawczyni wskazała, że zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych czynności cywilnoprawne inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub zwolniona z podatku od towarów i usług.

Wnioskodawczyni stoi na stanowisku, że w przedstawionym zdarzeniu przyszłym Spółka będzie udzielała pożyczek w ramach działalności gospodarczej, w związku z czym będzie ona działała jako podatnik od towarów i usług. Zatem czynność udzielenia każdej pożyczki będzie podlegała przepisom ustawy o podatku od towarów i usług, będąc jednocześnie zwolnioną z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 tej ustawy ze względu na fakt, że udzielanie pożyczek na rzecz małżonka Wnioskodawczyni będzie usługą wyświadczoną przez Spółkę odpłatnie (za wynagrodzeniem w formie odsetek), w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności udzielania pożyczek w sposób częstotliwy (co Spółka potwierdzi występując o interpretację indywidualną).

W konsekwencji, w świetle art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, pożyczki udzielone na rzecz małżonka Wnioskodawczyni nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych i w związku z tym na Wnioskodawczyni nie będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych z tego tytułu.

Uzasadniając swoje stanowisko, Wnioskodawczyni powołała na jego potwierdzenie szereg interpretacji indywidualnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest wyłączna ocena stanowiska Wnioskodawczyni w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych dotycząca wynikających dla niej skutków podatkowych w związku z udzielaniem przez spółkę pożyczek mężowi Wnioskodawczyni.

W pozostałym zakresie zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

W treści art. 4 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 626) określone zostały podmioty, na których ciąży obowiązek podatkowy.

Zgodnie z tym przepisem obowiązek podatkowy ciąży:

 1. przy umowie sprzedaży – na kupującym,
 2. przy umowie zamiany – na stronach czynności,
 3. przy umowie darowizny – na obdarowanym,
 4. przy umowie dożywocia – na nabywcy własności nieruchomości,
 5. przy umowie o dział spadku lub o zniesienie współwłasności – na podmiocie nabywającym rzeczy lub prawa majątkowe ponad udział w spadku lub we współwłasności,
 6. przy ustanowieniu odpłatnego użytkowania, w tym również nieprawidłowego oraz odpłatnej służebności – na użytkowniku lub nabywającym prawo służebności,
 7. przy umowie pożyczki i umowie depozytu nieprawidłowego – na biorącym pożyczkę lub przechowawcy
 8. przy ustanowieniu hipoteki – na składającym oświadczenia woli o ustanowieniu hipoteki,
 9. przy umowie spółki cywilnej – na wspólnikach, a przy pozostałych umowach spółki –na spółce,

Obowiązkowi zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych podlegają zgodnie z art. 5 ust. 1 ww. ustawy, podatnicy tego podatku.

Należy stwierdzić, że ustawodawca wprowadził zasadę enumeratywnego wyliczenia podmiotów, na których ciąży obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Z opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku wynika, iż Wnioskodawczyni nie jest pożyczkobiorcą; pożyczkobiorcą jest jej mąż.

Mając na względzie powyżej powołane przepisy stwierdzić należy, że w sytuacji udzielenia pożyczki na rzecz męża Wnioskodawczyni, na Wnioskodawczyni jako podmiocie nie wymienionym w art. 4 ww. ustawy, nie będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe, jednakże z innych względów niż wskazano we wniosku.

W kontekście tego rozstrzygnięcia bezprzedmiotowym jest więc ustalanie czy opisane we wniosku pożyczki podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Odnosząc się do powołanych we wniosku interpretacji indywidualnych wskazać należy, iż rozstrzygnięcia w nich zawarte nie są wiążące dla tutejszego Organu. Interpretacje organów podatkowych dotyczą tylko konkretnych, indywidualnych spraw podatników, osadzonych w określonym stanie faktycznym lub zdarzeniu przyszłym i tylko w tych sprawach rozstrzygnięcia w każdej z nich zawarte są wiążące.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi– Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

obowiązek podatkowy
ILPP5/443-285/14-2/KG | Interpretacja indywidualna

podatek od czynności cywilnoprawnych
IBPB-2-1/4514-35/15/MZ | Interpretacja indywidualna

podatnik
IBPP2/443-1043/15/IK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.