IBPB-2-1/4514-201/15/MZ | Interpretacja indywidualna

Czy sprzedaż nieruchomości w świetle art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych będzie podlegała podatkowi od czynności cywilnoprawnych?
IBPB-2-1/4514-201/15/MZinterpretacja indywidualna
 1. czynności cywilnoprawne
 2. obowiązek podatkowy
 3. podatek od czynności cywilnoprawnych
 4. sprzedaż nieruchomości
 5. umowa sprzedaży
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu
 2. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z daty wpływu do Biura – 18 sierpnia 2015 r., uzupełnionym 18 września 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania transakcji kupna nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 sierpnia 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania transakcji kupna nieruchomości.

Z uwagi na fakt, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w piśmie z 1 września 2015 r. znak: IBPB-2-1/4514-201/15/MZ wezwano do jego uzupełnienia. Wniosek uzupełniono 18 września 2015 r. Wnioskodawca podkreślił w uzupełnieniu, iż zarówno sformułowane pytanie, jak też stanowisko Spółki w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego dotyczą podatku od czynności cywilnoprawnych, a nie podatku od towarów i usług. Powołane w poz. 69 wniosku przepisy ustawy o podatku od towarów i usług stanowiły jedynie wyjaśnienie toku interpretacji norm prawnych dokonanych przez Spółkę. Jednocześnie Wnioskodawca dokonał modyfikacji opisu zdarzenia przyszłego oraz własnego stanowiska.

W przedmiotowym wniosku, po jego uzupełnieniu, zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (spółka akcyjna) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej ma zamiar nabyć zabudowaną nieruchomość gruntową, dla której prowadzone są księgi wieczyste nr B.../9 oraz B.../8 (dalej: „Nieruchomość”). Nieruchomość ta stanowi własność innego przedsiębiorcy, przy czym część nieruchomości dla której prowadzona jest księga wieczysta nr B.../9 stanowi wyłączną własność przedsiębiorcy. Natomiast, część nieruchomości, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr B.../8 jest objęta ustawową wspólnością majątkową małżeńską.

Jak wynika z oświadczeń Sprzedawcy część nieruchomości objęta księgą wieczystą nr B.../9, została nabyta do majątku osobistego na podstawie umowy z 26 maja 2000 r., natomiast część nieruchomości objęta księgą wieczystą nr B.../8 została nabyta na podstawie umowy z 3 sierpnia 2006 r. i weszła w skład majątku wspólnego.

Zgodnie z oświadczeniem Sprzedawcy, po uzyskaniu tytułu prawnego do Nieruchomości, Sprzedawca nieruchomości rozpoczął na tej Nieruchomości budowę dwóch budynków, które miały mu służyć do prowadzenia działalności gospodarczej.

Zgodnie z oświadczeniem Sprzedawcy, w 2002 r. Sprzedawca zakończył budowę hali numer 1, natomiast w 2007 r. Sprzedawca zakończył budowę hali numer 2. Z oświadczenia Sprzedawcy wynika ponadto, że w 2006 r. Sprzedawca ukończył budowę placu manewrowego, natomiast system pomp został ukończony w 2003 r., zaś znajdujący się na Nieruchomości kocioł został wzniesiony tuż po nabyciu własności nieruchomości oznaczonej jako księga wieczysta nr B.../9. Jak wynika z oświadczenia Sprzedawcy wskazane powyżej budynki oraz plac manewrowy zostały wzniesione w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, po zakupie Nieruchomości. Z oświadczenia Sprzedawcy wynika również, że w związku ze wznoszeniem tych obiektów, Sprzedawcy przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Z oświadczenia Sprzedawcy wynika ponadto, że Sprzedawca nie ponosił względem wskazanych powyżej obiektów wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o wartości wyższej niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

W dniu 17 października 2014 r. Wnioskodawca zawarł ze Sprzedawcą przedwstępną umowę sprzedaży dotyczącą Nieruchomości. Na mocy tej umowy strony zobowiązały się zawrzeć umowę przyrzeczoną w terminie do 22 grudnia 2015 r.

Ponadto, 17 października 2014 r. Wnioskodawca zawarł ze Sprzedawcą umowę najmu, na podstawie której oddał do korzystania Nieruchomość wraz ze znajdującymi się na tej nieruchomości budynkami oraz budowlami. Umowa najmu została zawarta na czas określony do 31 grudnia 2015 r. Czynsz najmu wynikający z tej umowy podlega podatkowi od towarów i usług.

Zgodnie z oświadczeniem Sprzedawcy przed zawarciem umowy najmu z 17 października 2014 r. Sprzedawca korzystał z Nieruchomości jedynie na własne potrzeby i w związku z tym nie oddawał Nieruchomości (jak również budynków lub budowli) podmiotom trzecim do korzystania.

Zarówno Wnioskodawca, jak i Sprzedawca są czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług, natomiast dokonywana transakcja będzie związana z prowadzonymi przez strony działalnościami gospodarczymi.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego, z tytułu zawarcia umowy sprzedaży Nieruchomości na Wnioskodawcy jako Kupującym będzie ciążył obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych, czy też umowa sprzedaży nie będzie, na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z uwagi na okoliczność, że strony tej czynności będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...

W ocenie Wnioskodawcy, mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe, czynność prawna w postaci umowy sprzedaży Nieruchomości nie będzie podlegała podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

W uzasadnieniu swojego stanowiska Wnioskodawca wskazał, co następuje:

Jak wynika z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlega między innymi umowa sprzedaży rzeczy. Z przepisu tego wynika zatem, iż co do zasady podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlega również umowa sprzedaży nieruchomości (gdyż nieruchomość zgodnie z przepisami prawa cywilnego stanowi rzecz).

Art. 2 ustawy o podatku od towarów i usług (winno być: ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych) zawiera katalog wyłączeń czynności cywilnoprawnych spod opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Z art. 2 pkt 4 wynika, iż podatkowi od czynności cywilnoprawnych nie podlegają czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:

a.opodatkowana podatkiem od towarów i usług,

b.zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem:

 • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
 • umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Zdaniem Wnioskodawcy, z powyższego wynika zatem, iż jeżeli przynajmniej jedna ze stron czynności cywilnoprawnej będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług, wówczas czynność taka nie będzie podlegała podatkowi od czynności cywilnoprawnych (art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych).

Mając na uwadze przytoczone przyszłe zdarzenie oraz zaprezentowane uregulowania na gruncie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, według Wnioskodawcy, umowa sprzedaży Nieruchomości, określonej w przytoczonym zdarzeniu przyszłym, nie będzie podlegać podatkowi od czynności cywilnoprawnych, z uwagi na zaistnienie wyłączenia, o którym mowa w art. 2 pkt 4 lit a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie zaznacza się, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest – zgodnie z wolą Wnioskodawcy wyrażoną w uzupełnieniu wniosku – ocena stanowiska Wnioskodawcy tylko i wyłącznie w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 09 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015, poz. 626, z późn. zm.) podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Podstawę opodatkowania przy umowie sprzedaży w myśl ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego (art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy). Zgodnie z art. 6 ust. 2 ww. ustawy wartość rynkową przedmiotu czynności cywilnoprawnych określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczania długów i ciężarów.

Przepis art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy od czynności cywilnoprawnych określa stawki podatku, które wynoszą m.in. od umowy sprzedaży nieruchomości – 2%.

O powstaniu obowiązku uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnej decyduje, w myśl art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, moment dokonania czynności cywilnoprawnej. Na podstawie art. 4 pkt 1 ww. ustawy obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym.

W związku z powyższym, należy stwierdzić, że umowa sprzedaży nieruchomości podlega generalnie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i obowiązek uiszczenia tegoż podatku ciąży na kupującym.

Niezależnie od powyższego, w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:

a.opodatkowana podatkiem od towarów i usług,

b.zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem:

 • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
 • umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Z cytowanego powyżej przepisu art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, że podatkowi od czynności cywilnoprawnych nie podlegają takie czynności, w których przynajmniej jedna ze stron z tytułu ich dokonania (dokonania tych czynności) jest opodatkowania podatkiem od towarów i usług lub zwolniona z podatku od towarów i usług. Przy czym, w przypadku zwolnienia z podatku od towarów i usług ustawodawca zastosował wyjątek, z którego wynika, że wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie podlegają m.in. umowy sprzedaży, których przedmiotem jest nieruchomość (części nieruchomości), mimo, że w związku z dokonaniem tych czynności strony (przynajmniej jedna z nich) są podatnikami podatku od towarów i usług lecz korzystają ze zwolnienia z tego podatku.

Z sytuacji przedstawionej we wniosku oraz jego uzupełnieniu wynika, że Wnioskodawca (spółka akcyjna) zamierza nabyć w drodze umowy sprzedaży zabudowaną nieruchomość. W dniu 17 października 2014 r. Wnioskodawca zawarł ze sprzedającym przedwstępną umowę sprzedaży ww. nieruchomości. Na mocy tej umowy strony zobowiązały się zawrzeć umowę przyrzeczoną w terminie do 22 grudnia 2015 r. Wnioskodawca wskazał, że strony tej czynności będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W związku z tym należy podkreślić, że jakkolwiek zapytanie Wnioskodawcy dotyczy opodatkowania umowy sprzedaży nieruchomości, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia czy powyższa czynność – dokonana pomiędzy wskazanymi we wniosku Stronami – podlega regulacjom ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia ww. umowy podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Objęcie tej czynności podatkiem od towarów i usług może bowiem skutkować wyłączeniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 ww. ustawy.

Zaznaczyć należy, iż niniejszą interpretacją dokonuje się rozstrzygnięcia jedynie w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych, natomiast nie rozstrzyga się czy czynność sprzedaży nieruchomości – w przedstawionym zdarzeniu przyszłym – jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub też jest z tego podatku zwolniona.

Jeżeli zatem, jak wskazał Wnioskodawca, umowa sprzedaży nieruchomości będzie czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług – co jak wskazano powyżej nie jest przedmiotem niniejszej interpretacji, gdyż interpretacja wydawana jest wyłącznie w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych – to na mocy art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych umowa sprzedaży nieruchomości nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych – będzie z niego wyłączona.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.