IBPB-2-1/4514-179/15/ASz | Interpretacja indywidualna

W jaki sposób będzie naliczony podatek od czynności cywilnoprawnych? Czy będzie naliczony (według odpowiedniej stawki) od całości tj. wartości całej zorganizowanej części przedsiębiorstwa czy będzie naliczony tylko od wartości rynkowej sprzedawanych/ego prawa użytkowania wieczystego działek gruntu (wchodzących w skład ww. zorganizowanej części przedsiębiorstwa?
IBPB-2-1/4514-179/15/ASzinterpretacja indywidualna
  1. podatek od czynności cywilnoprawnych
  2. umowa sprzedaży
  3. użytkowanie wieczyste
  1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku
  2. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613, ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 7 sierpnia 2015 r. (data wpływu do Biura – 7 sierpnia 2015 r.), uzupełnionym 6 października 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie obowiązków płatnika w związku ze sprzedażą zorganizowanej części przedsiębiorstwa - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 sierpnia 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie obowiązków płatnika w związku ze sprzedażą zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Z uwagi na fakt, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych w piśmie z 18 września 2015 r. znak: IBPP3/4512-594/15/KG oraz IBPB-2-1/4514-179/15/ASz, wezwano do jego uzupełnienia. Wniosek uzupełniono 6 października 2015 r.

W przedmiotowym wniosku oraz jego uzupełnieniu zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Syndyk masy upadłości spółki zamierza sprzedać w ramach postępowania upadłościowego zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Przedmiotem sprzedaży jest zorganizowana część przedsiębiorstwa, a zatem zbiór rzeczy i praw majątkowych składających się na zorganizowaną część przedsiębiorstwa jako zespół składników majątkowych (materialnych i niematerialnych) – wyodrębniony organizacyjnie, finansowo, funkcjonalnie.

W skład przedmiotu zamierzonej sprzedaży wejdą: własność budynków i budowli (rzeczy) oraz prawa majątkowe (między innymi prawo użytkowania wieczystego działek gruntu).

Wnioskodawca, jako notariusz, jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z brzmieniem art. 10 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, z którego wynika, że notariusze są płatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego.

Wnioskodawca wskazał, że nie jest nabywcą tzw. „zorganizowanej części przedsiębiorstwa” sprzedawanej przez syndyka masy upadłości, nie jest stroną przyszłej transakcji, jednakże jako notariusz będzie sporządzał w przyszłości umowę sprzedaży – w prawem przewidzianej formie aktu notarialnego.

Umowa sprzedaży będzie obejmować cały majątek masy upadłości w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego. W skład tej sprzedaży wejdą: własność budynków, budowli i urządzeń (rzeczy) oraz prawa majątkowe (między innymi prawo użytkowania wieczystego gruntu). Kupujący przejmie umowy zawarte z dostawcami mediów, obowiązek odprowadzania opłat za wieczyste użytkowanie gruntów i podatek od nieruchomości, na kupującego przejdą również wszystkie obowiązujące umowy w zakresie wynajmu pomieszczeń biurowych i magazynowych.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

W jaki sposób będzie naliczony podatek od czynności cywilnoprawnych... Czy będzie naliczony (według odpowiedniej stawki) od całości, tj. wartości całej zorganizowanej części przedsiębiorstwa czy będzie naliczony tylko od wartości rynkowej sprzedawanych/ego prawa użytkowania wieczystego działek gruntu (wchodzących w skład ww. zorganizowanej części przedsiębiorstwa...

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa w omawianym zagadnieniu nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Wnioskodawca wskazał, że zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlegają podatkowi umowy sprzedaży rzeczy w postępowaniu egzekucyjnym lub upadłościowym.

Prawo użytkowania wieczystego gruntu nie jest rzeczą – w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, albowiem (zgodnie z art. 45 Kodeksu cywilnego) rzeczami w rozumieniu tego Kodeksu są tylko przedmioty materialne. Sprzedaż praw majątkowych (w tym prawa użytkowania wieczystego gruntu) w postępowaniu egzekucyjnym lub upadłościowych nie jest sprzedażą rzeczy, a zatem nie korzysta z wyłączenia z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Natomiast wartość sprzedawanych w tym postępowaniu nieruchomości oraz ruchomości (rzeczy) nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (a to zgodnie z powołanym powyżej art. 2 ust. 3 ww. ustawy).

Zdaniem Wnioskodawcy, podatek od czynności cywilnoprawnych będzie naliczany tylko od wartości sprzedawanych praw majątkowych, którym jest między innymi prawo użytkowania wieczystego działek gruntu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy tylko w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych w części odnoszącej się do obowiązków płatnika w związku ze sprzedażą zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W zakresie podatku od towarów i usług zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 09 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 626, ze zm.), podatkowi podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Stosownie do art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem ust. 2, powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej.

Zgodnie z art. 4 pkt 1 cyt. ustawy obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym.

W myśl art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych przy umowie sprzedaży, podstawę opodatkowania stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego.

Natomiast art. 7 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy określa stawki podatku, które wynoszą od umowy sprzedaży:

  1. nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym 2%,
  2. innych praw majątkowych 1%.

Zgodnie natomiast z art. 10 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podatnicy są obowiązani, bez wezwania organu podatkowego, złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych, według ustalonego wzoru, oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, z wyłączeniem przypadków, gdy podatek jest pobierany przez płatnika. Sytuacja taka przewidziana została w ust. 2 tego przepisu, stosownie do treści którego notariusze są płatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego.

Z powyższych przepisów wynika zatem, że – co do zasady - umowy sprzedaży rzeczy i praw majątkowych podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Należy jednak zauważyć, że w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

I tak na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:

a.opodatkowana podatkiem od towarów i usług,

b.zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem:

  • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
  • umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Natomiast stosownie do art. 2 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, nie podlegają temu podatkowi umowy sprzedaży rzeczy w postępowaniu egzekucyjnym lub upadłościowym.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że syndyk masy upadłości spółki zamierza sprzedać w ramach postępowania upadłościowego zorganizowaną część przedsiębiorstwa. W skład przedmiotu zamierzonej sprzedaży wejdą: własność budynków i budowli (rzeczy) oraz prawa majątkowe (między innymi prawo użytkowania wieczystego działek gruntu).

Wnioskodawca, jako notariusz będzie sporządzał w przyszłości umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego.

Należy wskazać, że zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r., poz. 121, ze zm.) rzeczami w rozumieniu ww. Kodeksu są tylko przedmioty materialne. Natomiast art. 555 ww. Kodeksu stanowi, że przepisy o sprzedaży rzeczy stosuje się odpowiednio do sprzedaży energii oraz do sprzedaży praw.

Rzeczy dzielą się na nieruchomości (grunty, budynki oraz części budynków tzw. nieruchomości lokalowe) i na rzeczy ruchome. Prawami majątkowymi są natomiast przysługujące danej osobie prawa do korzystania i rozporządzania określoną rzeczą lub prawem ustanowionym na tej rzeczy, np. prawo wieczystego użytkowania czy też nakłady poczynione na rzecz.

Wnioskodawca wskazał, że umowa sprzedaży będzie obejmować cały majątek masy upadłości w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego. W skład tej sprzedaży wejdą własność budynków, budowli i urządzeń (rzeczy) oraz prawa majątkowe (między innymi prawo użytkowania wieczystego gruntu).

W świetle powołanych powyżej przepisów należy zatem uznać, że budynki, budowle i urządzenia są rzeczami (nieruchomościami, ruchomościami) i tym samym ich sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Natomiast prawa majątkowe (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) nie są rzeczami, co oznacza, że sprzedaż praw majątkowych w postępowaniu upadłościowym nie może korzystać z wyłączenia z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zaznaczyć należy, że o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony umowy posiadają status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania konkretnej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub z tego podatku zwolniona (z uwzględnieniem wyjątków wskazanych w treści przepisu).

W związku z powyższym, jeżeli istotnie jak wskazuje Wnioskodawca transakcja sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, sprzedaż praw majątkowych (w tym prawa użytkowania wieczystego), która objęta będzie opisaną we wniosku transakcją (tj. sprzedażą zorganizowanej części przedsiębiorstwa w ramach postępowania upadłościowego) będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy. W tej części nie znajdzie bowiem zastosowania wyłączenie, o którym mowa zarówno w art. 2 pkt 4 ustawy jak i art. 2 pkt 3 ww. ustawy.

Zatem Wnioskodawca będzie zobowiązany do naliczenia podatku od czynności cywilnoprawnych tylko od wartości sprzedawanych praw majątkowych (m.in. prawa użytkowania wieczystego).

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

podatek od czynności cywilnoprawnych
IBPB-2-1/4514-177/15/MD | Interpretacja indywidualna

umowa sprzedaży
IPPB2/4514-407/15-2/MZ | Interpretacja indywidualna

użytkowanie wieczyste
IPTPP2/4512-493/15-4/PRP | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.