IBPB-2-1/4514-177/16/MZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy zakup nieruchomości korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 pkt 2 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613, ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 22 marca 2016 r. (data wpływu do Biura – 25 marca 2016 r.), uzupełnionym 22 kwietnia 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia gruntów rolnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 marca 2016 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia gruntów rolnych.

Z uwagi na fakt, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w piśmie z 12 kwietnia 2016 r. znak: IBPB-2-1/4514-177/16/MZ wezwano do jego uzupełnienia. Wniosek uzupełniono 22 kwietnia 2016 r.

W przedmiotowym wniosku oraz jego uzupełnieniu został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (Spółka z o.o., Spółka) nabywa na obszarze Gminy P. grunty, w tym grunty rolne. W dniu 17 czerwca 2015 r. Spółka nabyła od D. K., za zgodą jej męża, dwie działki gruntu, tj. działkę 2156/2 o powierzchni 0,4557 ha, oznaczoną jako R II, Ps IV oraz działkę 2196 o powierzchni 0,7557 ha oznaczoną jako Ps IV, R III a, R III b, R IV a. (akt notarialny zawarty w Kancelarii Notarialnej). Transakcja ta była kolejną z grupy transakcji, na podstawie których Wnioskodawca powiększył posiadaną łączną powierzchnię nieruchomości rolnych, która przekraczała minimalną wielkość powierzchni gospodarstwa rolnego określonej w art. 2 pkt 1 ustawy o podatku rolnym. Od wskazanej transakcji Spółka uiściła podatek od czynności cywilnoprawnych w przewidzianej stawce 2%, tj. w łącznej kwocie 7.791 złotych (od kwoty 389.547 złotych). Wnioskodawca od 13 sierpnia 2014 r. posiadał grunty rolne (był ich właścicielem) o łącznym obszarze (powierzchni) przekraczającej 1 ha, sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych.

Nabyte w dniu 17 czerwca 2015 r. nieruchomości weszły w skład gospodarstwa rolnego (w rozumieniu ustawy o podatku rolnym) posiadanego przez Wnioskodawcę.

Na nieruchomościach wskazanych we wniosku do dnia nabycia nie przeprowadzano robót budowlanych. Na nabytych nieruchomościach nie dokonywano z momentem nabycia zmian przystosowawczych do innej niż rolnicza działalności, w szczególności do chwili obecnej nie prowadzi się tam działalności górniczej. Nabyte nieruchomości nie zostały przystosowane dotychczas w żaden sposób na inną działalność niż rolnicza; grunty do dnia dzisiejszego są użytkowane rolniczo przez dzierżawców (Wnioskodawca zawarł umowy dzierżawy).

Nieruchomości wskazane we wniosku stanowią wyłącznie grunty zakwalifikowane jako R i Ps. Posiadane obecnie przez Wnioskodawcę nieruchomości są niezabudowane.

Powyższe nieruchomości zlokalizowane są we wsi P. (nie w mieście).

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał również, iż:

 1. Wnioskodawca przed nabyciem gruntu na mocy transakcji z 17 czerwca 2015 r. był właścicielem gruntów rolnych, których łączna powierzchnia przekraczała powierzchnię, o której mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym; tym samym biorąc pod uwagę definicję gospodarstwa rolnego zawartą w tymże art. 2 ust. 1 („Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej”) uznać należy, iż Wnioskodawca był właścicielem gospodarstwa rolnego.
 2. Tym samym nabywane w dniu 17 czerwca 2015 r. nieruchomości powiększały powierzchnię posiadanych gruntów rolnych, a tym samym gospodarstwa rolnego.
 3. Nabywane przez Wnioskodawcę grunty są mu niezbędne dla realizacji podstawowego celu gospodarczego spółki, tj. budowy kopalni węgla kamiennego; niemniej aktualnie grunty są wykorzystywane przez ich obecnych faktycznych dysponentów na cele rolnicze (umowy dzierżawy zawarte na rzecz rolników prowadzących działalność rolniczą na tych gruntach).
W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy w związku z nabyciem kolejnej nieruchomości rolnej, powiększającej ogólną powierzchnię posiadanych przez Wnioskodawcę nieruchomości rolnych, ponad minimalną powierzchnię gospodarstwa rolnego określoną w art. 2 pkt 1 ustawy o podatku rolnym, Wnioskodawcy przysługuje dla takiej transakcji zwolnienie określone w art. 9 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w brzmieniu sprzed zmiany, która weszła w życie w dniu 1 stycznia 2016 r....

A jeśli takie zwolnienie przysługuje, to czy Wnioskodawca może ubiegać się o zwrot wpłaconego w wysokości określonej w stanie faktycznym, tj. w kwocie 7.791 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej odnoszących się do nadpłaty podatku...

Wnioskodawca uważa, że nabywając wskazaną nieruchomość rolną w dniu 17 czerwca 2015 r. w sytuacji gdy już posiadał nieruchomości o łącznej powierzchni przekraczającej minimalną powierzchnię gospodarstwa rolnego określoną w art. 2 pkt 1 ustawy o podatku rolnym, uprawniony był do zwolnienia z podatku określonego w art. 9 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (w brzmieniu przepisu sprzed zmiany, która weszła w życie w dniu 1 stycznia 2016 r.) i jeśli taki podatek zapłacił, uprawniony jest do uzyskania jego zwrotu jako podatku nienależnie wpłaconego, na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie zaznacza się, iż w przedmiotowej sprawie – jako, że obowiązek podatkowy powstał przed 1 stycznia 2016 r. – będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 09 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 626, ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2015 r. Stosownie bowiem do treści art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1045) do opodatkowania czynności cywilnoprawnych, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał na podstawie ustawy zmienianej w art. 23 przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

W myśl art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podstawę opodatkowania przy umowie sprzedaży stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego. Zgodnie z art. 6 ust. 2 ww. ustawy wartość rynkową określa się na podstawie przeciętnych cen przedmiotu czynności cywilnoprawnych stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczania długów i ciężarów.

Przepis art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych określa stawkę podatku, która wynosi od umowy sprzedaży nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym – 2%.

O powstaniu obowiązku uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnej decyduje, w myśl art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, moment dokonania czynności cywilnoprawnej. Na podstawie art. 4 pkt 1 ww. ustawy obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ww. ustawy, podatnicy są obowiązani, bez wezwania organu podatkowego, złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych, według ustalonego wzoru, oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, z wyłączeniem przypadków, gdy podatek jest pobierany przez płatnika. W myśl natomiast ust. 2 ww. przepisu, notariusze są płatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego.

Jak wynika z przywołanych przepisów, zawarcie umowy sprzedaży podlega generalnie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i obowiązek uiszczenia tegoż podatku ciąży na kupującym. W sytuacji, gdy umowa sprzedaży zawierana jest w formie aktu notarialnego notariusz ma obowiązek jako płatnik obliczyć, pobrać i wpłacić podatek na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

Niezależnie od powyższego, w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 9 pkt 2 lit. a) wymienionej ustawy zwalnia się od podatku przeniesienie własności nieruchomości lub ich części, wraz z częściami składowymi, z wyjątkiem budynków mieszkalnych lub ich części znajdujących się na obszarze miast, w drodze umów sprzedaży, pod warunkiem, że w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, w chwili dokonania czynności, nabyte grunty stanowią gospodarstwo rolne albo utworzą gospodarstwo rolne lub wejdą w skład gospodarstwa rolnego będącego własnością nabywcy.

Zwolnienie zawarte w art. 9 pkt 2 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych ma charakter warunkowy, co oznacza, że umowa sprzedaży będzie zwolniona od podatku od czynności cywilnoprawnych, tylko wtedy, gdy w rozumieniu ustawy o podatku rolnym, w chwili dokonania czynności, nabywany grunt będzie stanowił gospodarstwo rolne albo utworzy gospodarstwo rolne lub wejdzie w skład gospodarstwa rolnego będącego własnością nabywcy.

Z analizy przedmiotowego przepisu wynika również, że bez wpływu na prawo do ww. zwolnienia pozostaje późniejsza zmiana przeznaczenia zakupionego gruntu.

Przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie definiują pojęcia „gospodarstwa rolnego”, odsyłając w tej kwestii do przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 1381, ze zm.).

Zgodnie z art. 1 ustawy o podatku rolnym opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Art. 2 ust. 1 ustawy stanowi, że za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Zgodnie natomiast z treścią art. 2 ust. 2 tej ustawy za działalność rolniczą uważa się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego fermowego oraz chów i hodowlę ryb.

Szczegółowe określenie, jakie rodzaje gruntów wchodzą w skład gospodarstwa rolnego zawarte zostało w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 29 marca 2001 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 542, ze zm.) oraz w załączniku nr 6 do tego rozporządzenia.

Stosownie do § 67 ww. rozporządzenia użytki gruntowe wykazywane w ewidencji dzielą się na następujące grupy:

 1. grunty rolne,
 2. grunty leśne,
 3. grunty zabudowane i zurbanizowane,
 4. użytki ekologiczne, oznaczone symbolem złożonym z litery "E" oraz symbolu odpowiedniego użytku gruntowego określającego sposób zagospodarowania lub użytkowania terenu, np. E-Ws, E-Wp, E-Ls, E-Lz, E-N, E-Ps, E-R,
 5. (uchylony),
 6. grunty pod wodami,
 7. tereny różne oznaczone symbolem -Tr.

Stosownie do § 68 ust. 1 ww. rozporządzenia grunty rolne dzielą się na:

 1. użytki rolne, do których zalicza się:
  1. grunty orne, oznaczone symbolem - R,
  2. sady, oznaczone symbolem - S,
  3. łąki trwałe, oznaczone symbolem - Ł,
  4. pastwiska trwałe, oznaczone symbolem - Ps,
  5. grunty rolne zabudowane, oznaczone symbolem - Br,
  6. grunty pod stawami, oznaczone symbolem - Wsr,
  7. grunty pod rowami, oznaczone symbolem - W,
  8. grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, oznaczone symbolem - Lzr,
 2. nieużytki, oznaczone symbolem - N.

Z sytuacji przedstawionej we wniosku oraz w jego uzupełnieniu wynika, że Wnioskodawca, będący spółką z o.o. na podstawie umowy sprzedaży zawartej w formie aktu notarialnego, nabył w dniu 17 czerwca 2015 r. od osoby fizycznej dwie niezabudowane i zlokalizowane na wsi działki gruntu, tj. działkę nr 2156/2 o powierzchni 0,4557 ha, oznaczoną jako R II, Ps IV oraz działkę nr 2196 o powierzchni 0,7557 ha, oznaczoną jako Ps IV, R III a, R III b, R IV a.

Według oświadczenia Wnioskodawcy:

Wnioskodawca przed nabyciem ww. działek był właścicielem gruntów rolnych, których łączna powierzchnia przekraczała powierzchnię, o której mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym. Nabyte w dniu 17 czerwca 2015 r. nieruchomości powiększały powierzchnię posiadanych przez Wnioskodawcę gruntów rolnych, a tym samym gospodarstwa rolnego. Na nieruchomościach wskazanych we wniosku do dnia nabycia nie przeprowadzano robót budowlanych. Na nabytych nieruchomościach nie dokonywano z momentem nabycia zmian przystosowawczych do innej niż rolnicza działalności, w szczególności do chwili obecnej nie prowadzi się tam działalności górniczej. Nabyte nieruchomości nie zostały przystosowane dotychczas w żaden sposób na inną działalność niż rolnicza; grunty do dnia dzisiejszego są użytkowane rolniczo przez dzierżawców (Wnioskodawca zawarł umowy dzierżawy). Nieruchomości wskazane we wniosku stanowią wyłącznie grunty zakwalifikowane jako R i Ps. Nabywane przez Wnioskodawcę grunty są mu niezbędne dla realizacji podstawowego celu gospodarczego Spółki, tj. budowy kopalni węgla kamiennego; niemniej aktualnie grunty są wykorzystywane przez ich obecnych faktycznych dysponentów na cele rolnicze (umowy dzierżawy zawarte na rzecz rolników prowadzących działalność rolniczą na tych gruntach).

W związku z powyższym, jeżeli w przedmiotowej sprawie nabyte przez Wnioskodawcę w drodze umowy kupna-sprzedaży działki oznaczone jako R II, Ps IV (o powierzchni 0,4557 ha) oraz jako Ps IV, R III a, R III b, R IV a (o powierzchni 0,7557 ha) w chwili dokonania ich zakupu istotnie weszły w skład gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym, będącego własnością Wnioskodawcy, to należy uznać, że została spełniona przesłanka warunkująca zwolnienie z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, określona w art. 9 pkt 2 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W takiej sytuacji, transakcja zakupu przez Wnioskodawcę ww. działek korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zatem, skoro w opisanej sytuacji ww. zwolnienie przysługuje, to Wnioskodawca może ubiegać się o zwrot uiszczonego podatku.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Jednocześnie wskazuje się, iż Organ podatkowy rozpatruje sprawę tylko i wyłącznie w granicach stanu faktycznego przedstawionego we wniosku przez Wnioskodawcę. Organ podatkowy nie ocenia zgodności opisu stanu faktycznego sformułowanego we wniosku z rzeczywistością. Takiej oceny może jedynie dokonać Organ podatkowy uprawniony do przeprowadzenia postępowania dowodowego, np. w przypadku weryfikacji zasadności zastosowania zwolnienia czy wyłączenia z opodatkowania. Jeżeli zatem stan faktyczny przedstawiony we wniosku nie odpowiada rzeczywistości, interpretacja nie wywołuje skutków prawnych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.