IBPB-2-1/4514-175/15/BD | Interpretacja indywidualna

Jakie skutki podatkowe w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych spowoduje przekazanie całości lub części udziałów pomiędzy wspólnikami Spółki jawnej na podstawie umowy darowizny, gdy darczyńcą będzie ojciec wspólnika – Wnioskodawczyni?
IBPB-2-1/4514-175/15/BDinterpretacja indywidualna
  1. darowizna
  2. podatek od czynności cywilnoprawnych
  3. spółka jawna
  4. spółka osobowa
  5. udział
  6. umowa darowizny
  1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 22 lipca 2015 r. (data wpływu do Organu – 28 lipca 2015 r.), uzupełnionym 1 października 2015 r. o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych przekazania udziału w spółce jawnej pomiędzy jej wspólnikami – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 lipca 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych przekazania udziału w spółce jawnej pomiędzy jej wspólnikami.

Z uwagi na braki formalne wniosku, w piśmie z 21 września 2015 r. znak: IBPB-2-1/4514-175/15/BD, IBPB-2-1/4515-89/15/BD wezwano Wnioskodawczynię do jego uzupełnienia. Wniosek uzupełniono 1 października 2015 r. (uiszczenie dodatkowej opłaty).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W dniu 12 grudnia 2001 r. trzy osoby fizyczne, tj. Wnioskodawczyni, P. L., M. W. (ojciec Wnioskodawczyni) – będące spokrewnione i spowinowacone – zawarły umowę spółki jawnej. Przedmiotowa spółka została powołana celem prowadzenia przedsiębiorstwa zarobkowego pod własną firmą X. Wspólnicy wnieśli do spółki wkłady w równej wysokości.

W 2014 r. wspólnik – ojciec Wnioskodawczyni – podjął decyzję o wystąpieniu ze spółki i rozważa przekazanie udziału spółkowego – ogółu należących do niego praw i obowiązków Wnioskodawczyni (jego córce). Przedmiotowa czynność prawna ma zostać wyrażona w umowie darowizny, gdzie po stronie darczyńcy występować będzie ojciec Wnioskodawczyni, po stronie obdarowanego natomiast Wnioskodawczyni (jego córka).

Wartość udziałów nie ulegnie zmianie. W związku z darowizną Wnioskodawczyni nie przejmie długów i ciężarów ani zobowiązań darczyńcy.

Wnioskodawczyni jest polskim rezydentem podatkowym.

Ani Wnioskodawczyni ani pozostali wspólnicy nie prowadzą innej pozarolniczej działalności gospodarczej niż ta w ramach spółki jawnej X.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Jakie skutki podatkowe w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych spowoduje przekazanie całości lub części udziałów pomiędzy wspólnikami spółki jawnej na podstawie umowy darowizny, gdy darczyńcą będzie ojciec wspólnika – Wnioskodawczyni...

Zdaniem Wnioskodawczyni ani spółka ani wspólnicy, nie będą zobowiązani do zapłaty tego podatku, ponieważ wartość udziałów w spółce nie ulegnie zmianie, a zmiana umowy spółki będzie dotyczyła tylko danych udziałowców, nie będzie zatem zmianą w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z przepisem art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podatkowi podlegają, czynności cywilnoprawne, umowy spółki (akty założycielskie). Natomiast stosownie do art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podatkowi podlegają zmiany umów wymienionych w pkt 1, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4. Z kolei zgodnie z brzmieniem art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, w przypadku umowy spółki za zmianę umowy uważa się: przy spółce osobowej – wniesienie lub podwyższenie wniesionego do spółki wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki albo podwyższenie kapitału zakładowego, pożyczkę udzieloną spółce przez wspólnika lub akcjonariusza, dopłaty oraz oddanie przez wspólnika lub akcjonariusza spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania. Przy czym stosownie do art. 1a pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, użyte określenie spółka osobowa oznacza m.in. spółkę jawną.

W cytowanych powyżej przepisach ustawodawca określił zakres przedmiotowy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Opodatkowaniu podlegają jedynie te zmiany umowy spółki, które będą miały wpływ na zwiększenie majątku spółki lub podwyższenie kapitału zakładowego.

Odnosząc powyższe do wskazanego we wniosku zdarzenia przyszłego należy zauważyć, iż w wyniku przekazania udziałów pomiędzy wspólnikami Spółki nastąpi zmiana umowy Spółki w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, a nie w rozumieniu ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, w związku z przekazaniem przedmiotowych udziałów wysokość majątku spółki nie ulegnie zmianie, tym samym w myśl wyżej przytoczonych przepisów prawa podatkowego czynność ta nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Po stronie Wnioskodawczyni nie powstanie także obowiązek podatkowy na podstawie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. d) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z którym podatkowi podlega umowa darowizny w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy. Zgodnie z art. 4 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem art. 5, ciąży przy umowie darowizny – na obdarowanym. W myśl art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podstawę opodatkowania stanowi wartość długów albo zobowiązań przejętych przez obdarowanego. Obowiązek podatkowy przy umowie darowizny powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnych, tj. w dniu zawarcia umowy darowizny i stosownie do art. 4 pkt 3 ww. ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych ciąży na obdarowanym. W przypadku, gdy umowa darowizny, nie wiąże się z przejęciem przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań osoby darującej, to taka umowa darowizny nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawczyni jest polskim rezydentem podatkowym w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mającym miejsce zamieszkania w Polsce. W ciągu najbliższych miesięcy Wnioskodawca spodziewa się otrzymać na podstawie umowy darowizny udziały w spółce jawnej podlegającej przepisom ustawy Kodeks spółek handlowych, posiadającej siedzibę rejestrową w Polsce. Umowa darowizny zostanie dokonana bez przejęcia przez Wnioskodawczynię (obdarowaną) jakichkolwiek długów, ciężarów i zobowiązań darczyńcy (aktualnego udziałowca).

Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, iż przekazanie w formie umowy darowizny udziałów spółki na rzecz Wnioskodawczyni, dokonane bez długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. d) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie zaznacza się, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawczyni tylko w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych.

W pozostałym zakresie, tj. dotyczącym podatku od spadków i darowizn wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie IBPB-2-1/4515-89/15/BD. Natomiast w zakresie podatku od osób fizycznych i podatku od towarów i usług wydane zostaną rozstrzygnięcia zgodnie z właściwością przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi.

Przepis art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 09 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 626 ze zm.) zawiera zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy podatkowi temu podlegają m.in. następujące czynności cywilnoprawne:

  • umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy (lit. d),
  • umowy spółki (lit. k).

Natomiast art. 1 ust. 1 pkt 2 powołanej ustawy wskazuje, że podatkowi podlegają zmiany umów wymienionych w pkt 1, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4.

Stosownie do art. 1 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy, w przypadku umowy spółki za zmianę umowy uważa się przy spółce osobowej – wniesienie lub podwyższenie wniesionego do spółki wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki albo podwyższenie kapitału zakładowego, pożyczkę udzieloną spółce przez wspólnika lub akcjonariusza, dopłaty oraz oddanie przez wspólnika lub akcjonariusza spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania.

W art. 1a pkt 1 wskazanej ustawy, użyte określenie spółka osobowa oznacza – spółkę: cywilną, jawną, partnerską, komandytową lub komandytowo-akcyjną.

W powołanych powyżej przepisach ustawodawca określił zakres przedmiotowy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zmiany umowy spółki jawnej mieszczą się w tym zakresie, jednakże opodatkowaniu podlegają jedynie te zmiany związane m.in. z wniesieniem lub podwyższeniem wniesionego wkładu do spółki, które będą miały wpływ na zwiększenie majątku spółki lub podwyższenie kapitału zakładowego.

Natomiast w przypadku umowy darowizny tylko takie umowy podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych, które się wiążą z przejęciem przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że w 2014 r. wspólnik spółki jawnej – ojciec Wnioskodawczyni – podjął decyzję o wystąpieniu ze spółki i rozważa przekazanie udziału spółkowego – ogółu należących do niego praw i obowiązków Wnioskodawczyni. Przedmiotowa czynność prawna ma zostać wyrażona w umowie darowizny, gdzie po stronie darczyńcy występować będzie ojciec Wnioskodawczyni, po stronie obdarowanego natomiast Wnioskodawczyni. Wartość udziałów nie ulegnie zmianie. W związku z darowizną Wnioskodawczyni nie przejmie długów i ciężarów ani zobowiązań darczyńcy. Wnioskodawczyni jest polskim rezydentem podatkowym.

Odnosząc powołane przepisy na grunt omawianej sprawy należy zgodzić się z Wnioskodawczynią, iż - przejęcie - na mocy umowy darowizny - udziałów w spółce jawnej przez Wnioskodawczynię nie stanowi zmiany umowy, o której mowa w cytowanych powyżej przepisach ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Wskazana umowa darowizny nie wiąże się także z przejęciem przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań osoby darującej. Zatem omawiana umowa darowizny nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Reasumując należy stwierdzić, że przekazanie w formie umowy darowizny udziałów na rzecz Wnioskodawczyni, dokonane bez przejęcia długów i ciężarów oraz zobowiązań darczyńcy nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.