IBPB-2-1/4514-174/15/AD | Interpretacja indywidualna

Przekazanie darowizny udziałów w spółce na rzecz córki lub zięcia
IBPB-2-1/4514-174/15/ADinterpretacja indywidualna
 1. obowiązek podatkowy
 2. podatek od czynności cywilnoprawnych
 3. podatnik
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Obowiązek podatkowy -> Podmioty zobowiązane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 22 lipca 2015 r. (wpływ do Organu – 28 lipca 2015 r.), uzupełnionym 21 września 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych przekazania w drodze darowizny udziałów w spółce na rzecz córki lub zięcia – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 lipca 2015 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych przekazania w drodze darowizny udziałów w spółce na rzecz córki lub zięcia.

Ponieważ wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w piśmie z 9 września 2015 r. wezwano Wnioskodawcę o jego uzupełnienie.

Wniosek uzupełniono 21 września 2015 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W 2001 r. trzy osoby fizyczne: A.L. (córka), P.L. (zięć) i M.W. (Wnioskodawca) – będące spokrewnionymi i spowinowaconymi – zawarły umowę spółki jawnej. Przedmiotowa spółka została powołana celem prowadzenia przedsiębiorstwa zarobkowego pod własną firmą: M. Wspólnicy wnieśli do spółki wkłady w równej wysokości.

W minionym roku kalendarzowym (2014 r.) Wnioskodawca podjął decyzję o wystąpieniu ze spółki i rozważa przekazanie udziału w spółce – ogółu należących do niego praw i obowiązków na rzecz zięcia lub córki. Przedmiotowa czynność prawna ma zostać wyrażona w umowie darowizny, gdzie po stronie darczyńcy występować będzie Wnioskodawca, po stronie obdarowanego córka lub zięć.

Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym.

Wartość udziałów nie ulegnie zmianie. W związku z darowizną obdarowany nie przejmie długów i ciężarów ani zobowiązań darczyńcy (Wnioskodawcy).

Ani Wnioskodawca, ani pozostali wspólnicy nie prowadzą innej pozarolniczej działalności gospodarczej niż ta w ramach spółki jawnej M.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Jakie skutki podatkowe w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych spowoduje przekazanie całości lub części udziałów pomiędzy wspólnikami spółki jawnej na podstawie umowy darowizny, gdy obdarowanym będzie córka lub zięć wspólnika-wnioskodawcy...

Zdaniem Wnioskodawcy ani Spółka, ani wspólnicy nie zapłacą tego podatku, ponieważ wartość udziałów w Spółce nie ulegnie zmianie, a zmiana umowy spółki będzie dotyczyła tylko danych udziałowców, nie będzie zatem zmianą w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Uzasadniając swoje stanowisko Wnioskodawca przywołał treść art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k, art. 1 ust. 1 pkt 2, art. 1a pkt 1 oraz art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Wnioskodawca podkreślił, że we wskazanych powyżej przepisach ustawodawca określił zakres przedmiotowy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Opodatkowaniu podlegają jedynie te zmiany umowy spółki, które będą miały wpływ na zwiększenie majątku spółki lub podwyższenie kapitału zakładowego. Odnosząc powyższe do wskazanego we wniosku zdarzenia przyszłego należy zauważyć, iż w wyniku przekazania udziałów pomiędzy wspólnikami Spółki nastąpi zmiana umowy Spółki w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, a nie w rozumieniu ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W związku z przekazaniem przedmiotowych udziałów wysokość majątku spółki nie ulegnie zmianie, tym samym w myśl wyżej przytoczonych przepisów prawa podatkowego czynność ta nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Po stronie Wnioskodawcy nie powstanie także obowiązek podatkowy na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. d) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z którym podatkowi podlega umowa darowizny w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy. Zgodnie bowiem z art. 4 pkt 3 cyt. ustawy obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem art. 5 ciąży przy umowie darowizny – na obdarowanym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest wyłącznie ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych dotycząca skutków dla niego w związku z przekazaniem darowizny na rzecz córki lub zięcia.

W pozostałym zakresie zostały/zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

W treści art. 4 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 626, ze zm.) określone zostały podmioty, na których ciąży obowiązek podatkowy. Zgodnie z tym przepisem obowiązek podatkowy ciąży:

 1. przy umowie sprzedaży – na kupującym,
 2. przy umowie zamiany – na stronach czynności,
 3. przy umowie darowizny – na obdarowanym,
 4. przy umowie dożywocia – na nabywcy własności nieruchomości,
 5. przy umowie o dział spadku lub o zniesienie współwłasności – na podmiocie nabywającym rzeczy lub prawa majątkowe ponad udział w spadku lub we współwłasności,
 6. przy ustanowieniu odpłatnego użytkowania, w tym również nieprawidłowego oraz odpłatnej służebności – na użytkowniku lub nabywającym prawo służebności,
 7. przy umowie pożyczki i umowie depozytu nieprawidłowego – na biorącym pożyczkę lub przechowawcy
 8. przy ustanowieniu hipoteki – na składającym oświadczenia woli o ustanowieniu hipoteki,
 9. przy umowie spółki cywilnej – na wspólnikach, a przy pozostałych umowach spółki –na spółce.

Obowiązkowi zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych podlegają zgodnie z art. 5 ust. 1 ww. ustawy, podatnicy tego podatku.

Należy stwierdzić, że ustawodawca wprowadził zasadę enumeratywnego wyliczenia podmiotów, na których ciąży obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Z opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku wynika, iż Wnioskodawca nie jest obradowanym – jest darczyńcą; obdarowanym będzie jego córka lub zięć.

Mając na względzie powyżej powołane przepisy stwierdzić należy, że w sytuacji dokonania darowizny na rzecz córki lub zięcia Wnioskodawcy, na Wnioskodawcy jako podmiocie niewymienionym w art. 4 ww. ustawy, nie będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Tym samym bezprzedmiotowym stają się rozważania czy w analizowanej sytuacji ma miejsce czynność podlegająca opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi– Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

obowiązek podatkowy
IPPP3/4512-536/15-2/MC | Interpretacja indywidualna

podatek od czynności cywilnoprawnych
IBPB-2-1/4514-121/15/MK | Interpretacja indywidualna

podatnik
IPTPP1/4512-452/15-4/AC | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.