IBPB-2-1/4514-169/16/MCZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Skutki podatkowe zmiany umowy spółki w związku z wymianą udziałów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613, ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 16 marca 2016 r. (data wpływu do Biura – 22 marca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zmiany umowy spółki w związku wymianą udziałów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu – 22 marca 2016 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zmiany umowy spółki w związku wymianą udziałów.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką z o.o. z siedzibą i miejscem zarządu w Polsce, podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (dalej: „Spółka Operacyjna”). Spółka Operacyjna obejmie udziały w istniejącej spółce cypryjskiej stanowiącej odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, podlegającej nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na Cyprze (dalej: „Spółka Cypryjska”), w której jedyny wspólnik Wnioskodawcy (dalej „Jedyny Wspólnik”) posiadać będzie 90 % udziałów.

Objęcie udziałów przez Spółkę Operacyjną w Spółce Cypryjskiej nastąpi w drodze transakcji wymiany udziałów, w ramach której Spółka Operacyjna podejmie uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki Operacyjnej zaś Jedyny Wspólnik wniesie do Spółki Operacyjnej na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym tej spółki wkład niepieniężny w postaci 90 % udziałów Jedynego Wspólnika w Spółce Cypryjskiej.

Spółka Operacyjna w zamian za wniesione aportem udziały Spółki Cypryjskiej wyda Jedynemu Wspólnikowi udziały we własnym podwyższonym kapitale zakładowym. Wartość nominalna wydanych przez Spółkę Operacyjną udziałów odpowiadać będzie rynkowej wartości udziałów Spółki Cypryjskiej wniesionych aportem. W zamian za aport w postaci udziałów Spółki Cypryjskiej Jedyny Wspólnik nie otrzyma od Spółki Operacyjnej żadnych świadczeń pieniężnych (dopłat). Na skutek aportów wniesionych przez Jedynego Wspólnika Spółka Operacyjna uzyska bezwzględną większość prawa głosów w Spółce Cypryjskiej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w przedstawionym stanie faktycznym, transakcja wymiany udziałów, polegająca na wniesieniu przez Jedynego Wspólnika udziałów Spółki Cypryjskiej do Spółki Operacyjnej w zamian za objęcie udziałów w podwyższonym kapitale Spółki Operacyjnej podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnej.

W ocenie Wnioskodawcy, mając na uwadze opisane zdarzenie przyszłe oraz powołane uregulowania prawne stwierdzić należy, iż w przedmiotowej sprawie transakcja wymiany udziałów, polegająca na wniesieniu przez Jedynego Wspólnika udziałów Spółki Cypryjskiej do Spółki Operacyjnej w zamian za objęcie udziałów w podwyższonym kapitale Spółki Operacyjnej nie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

W uzasadnieniu swojego stanowiska Wnioskodawca wskazał, że:

 1. Czynność wniesienia wkładu niepieniężnego nie mieści się w zamkniętym katalogu czynności objętych podatkiem od czynności cywilnoprawnych zawartym w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, w związku z czym nie podlega ona opodatkowaniu tym podatkiem. Należy jednak zauważyć, iż czynność wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci udziałów Spółki Cypryjskiej jest czynnością wtórną do faktu zwiększenia majątku Spółki Operacyjnej i jest konsekwencją zawarcia lub zmiany umowy Spółki Operacyjnej.
 2. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) oraz art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podatkowi podlegają umowy spółki oraz ich zmiany, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4. Natomiast stosownie do art. 1 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy w przypadku umowy spółki kapitałowej, za zmianę umowy uważa się podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty. Zgodnie z tym przepisem zwiększenie majątku może nastąpić zarówno w formie pieniężnej, jak i w formie aportu. Przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie przesądzają o formie dokonania tego zwiększenia.
 3. Definicja spółki kapitałowej została zawarta w art. 1a pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z którą użyte w ustawie określenie „spółka kapitałowa” oznacza spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną i spółkę europejską.
 4. Stosownie do art. 1 ust. 5 pkt 2 ww. ustawy, umowa spółki kapitałowej oraz jej zmiana podlega podatkowi, jeżeli w chwili dokonania czynności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się:
  1. rzeczywisty ośrodek zarządzania albo
  2. siedziba tej spółki – jeżeli jej rzeczywisty ośrodek zarządzania nie znajduje się na terytorium innego państwa członkowskiego.
 5. Niezależnie od powyższego, w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z brzmieniem art. 2 pkt 6 lit. c) cyt. ustawy, nie podlegają podatkowi umowy spółki i ich zmiany związane z wniesieniem do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje:
  1. przedsiębiorstwa spółki kapitałowej lub jego zorganizowanej części,
  2. udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów albo kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub akcje, posiada już większość głosów.
 6. W opisanym zdarzeniu przyszłym, Spółka Operacyjna ma przyjąć od Jedynego Wspólnika aport w postaci udziałów Spółki Cypryjskiej, w zamian za wydanie swoich własnych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym na rzecz Jedynego Wspólnika. Na skutek wyżej opisanej transakcji Spółka Operacyjna uzyska bezwzględną większość udziałów i głosów w Spółce Cypryjskiej. Jedyny Wspólnik nie wniesie żadnych dodatkowych wpłat w gotówce z tytułu objęcia udziałów Spółki Operacyjnej.
 7. W związku z powyższym stwierdzić należy, iż w przedmiotowej sprawie transakcja wymiany udziałów, polegająca na wniesieniu przez Jedynego Wspólnika udziałów Spółki Cypryjskiej do Spółki Operacyjnej w zamian za objęcie udziałów w podwyższonym kapitale Spółki Operacyjnej, nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 6 lit. c) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Na potwierdzenie swojego stanowiska Wnioskodawca przywołał interpretacje indywidualne.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 223) zawiera zamknięty katalog czynności objętych opodatkowaniem.

Oznacza to, że opodatkowaniu podlegają wyłącznie czynności enumeratywnie wskazane w art. 1 ust. 1 ww. ustawy, w tym wymienione w pkt 1 lit. k) tego artykułu umowy spółki, a także – co wynika z pkt 2 powołanego przepisu – ich zmiany, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Stosownie do art. 1 ust. 3 pkt 2 cyt. ustawy, w przypadku umowy spółki, za zmianę umowy spółki kapitałowej uważa się podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty.

Zgodnie z art. 1a pkt 2 ww. ustawy określenie spółka kapitałowa oznacza spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną oraz spółkę europejską.

W przypadku umowy spółki obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z chwilą podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału spółki mającej osobowość prawną, a stosownie do art. 4 pkt 9 ww. ustawy ciąży on na spółce.

Stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) cyt. ustawy, przy wniesieniu lub podwyższeniu wkładów do spółki osobowej albo podwyższeniu kapitału zakładowego podstawę opodatkowania stanowi wartość wkładów powiększających majątek spółki osobowej albo wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy.

Czynność taka opodatkowana jest stawką 0,5% (art. 7 ust. 1 pkt 9 powołanej ustawy).

Jednocześnie wskazać należy, że na podstawie art. 2 pkt 6 lit. c) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlegają podatkowi umowy spółki i jej zmiany związane z wniesieniem do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje:

 • przedsiębiorstwa spółki kapitałowej lub jego zorganizowanej części,
 • udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów albo kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub akcje, posiada już większość głosów.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca (Spółka) obejmie udziały w istniejącej spółce cypryjskiej, stanowiącej odpowiednik polskiej spółki z o.o., podlegającej nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na Cyprze, w której jedyny wspólnik Wnioskodawcy posiadać będzie 90% udziałów. Objęcie udziałów przez Wnioskodawcę w Spółce cypryjskiej nastąpi w drodze transakcji wymiany udziałów, w ramach której Wnioskodawca podejmie uchwałę o podwyższeniu swojego kapitału zakładowego zaś jedyny wspólnik Wnioskodawcy wniesie do Wnioskodawcy na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym tej spółki wkład niepieniężny w postaci 90% udziałów w Spółce cypryjskiej. Wnioskodawca w zamian za wniesione aportem udziały Spółki cypryjskiej wyda jedynemu wspólnikowi Wnioskodawcy udziały we własnym podwyższonym kapitale zakładowym. Wartość nominalna wydanych przez Wnioskodawcę udziałów odpowiadać będzie rynkowej wartości udziałów Spółki cypryjskiej wniesionych aportem. W zamian za aport w postaci udziałów Spółki cypryjskiej, jedyny wspólnik Wnioskodawcy nie otrzyma od Wnioskodawcy żadnych świadczeń pieniężnych (dopłat). Na skutek aportów wniesionych przez jedynego wspólnika, Wnioskodawca uzyska bezwzględną większość praw głosów w Spółce cypryjskiej.

Mając na uwadze tak przedstawione zagadnienie stwierdzić należy, że w omawianej sprawie znajdzie zastosowanie wyłączenie, o którym mowa w art. 2 pkt 6 lit. c) tiret drugie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zmiana umowy Spółki związana z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki i wniesieniem do Spółki wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w Spółce cypryjskiej dokonywana bowiem będzie w warunkach określonych w cyt. przepisie. Wniesienie do Spółki omawianych udziałów spowoduje, że Spółka uzyska bezwzględną większość prawa głosów w Spółce cypryjskiej. Zatem, opisana we wniosku czynność cywilnoprawna (transakcja wymiany udziałów) nie będzie podlegała podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie wskazuje się, iż organ podatkowy rozpatruje sprawę tylko i wyłącznie w granicach zdarzenia przedstawionego we wniosku przez Wnioskodawcę. Organ podatkowy nie ocenia zgodności opisu zdarzenia sformułowanego we wniosku z rzeczywistością. Jeżeli zdarzenie przedstawione we wniosku nie odpowiada rzeczywistości, interpretacja nie wywołuje skutków prawnych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.