IBPB-2-1/4514-168/16/MZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy umowa sprzedaży akcji spółki akcyjnej będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613, ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z daty wpływu do Biura – 21 marca 2016 r., uzupełnionym 13 maja 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia akcji dokonanego za pośrednictwem domu maklerskiego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 marca 2016 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia akcji dokonanego za pośrednictwem domu maklerskiego.

Z uwagi na fakt, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w piśmie z 29 kwietnia 2016 r. znak: IBPB-2-1/4514-168/16/MZ wezwano do jego uzupełnienia. Wniosek uzupełniono 13 maja 2016 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (Spółka z o.o., Spółka) ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Planowane jest, że Spółka nabędzie od innego podmiotu (dalej: „Spółka kapitałowa”), w ramach umowy sprzedaży, akcje spółki akcyjnej z siedzibą w Polsce (dalej: „Papiery wartościowe”). Wnioskodawca oraz Spółka kapitałowa będą podmiotami powiązanymi. W transakcję zaangażowany zostanie dom maklerski lub bank prowadzący działalność maklerską lub inna firma inwestycyjna (dalej: „Dom maklerski”).

W ramach planowanej transakcji, Dom maklerski wystąpi w szczególności jako pełnomocnik Spółki lub Spółki kapitałowej na podstawie pełnomocnictwa i instrukcji w zakresie nabycia lub sprzedaży Papierów wartościowych, dokonując sprzedaży lub nabycia Papierów wartościowych w imieniu i na rachunek Spółki lub Spółki kapitałowej. Czynności wykonywane przez Dom maklerski mogą również obejmować m.in.: rozliczenie nabycia akcji przez Spółkę lub Spółkę kapitałową poprzez podjęcie czynności mających na celu przeniesienie akcji (w szczególności poprzez zastosowanie instytucji przekazania akcji będących przedmiotem transakcji do depozytu prowadzonego przez Dom maklerski, a następnie wydania ich z tego depozytu na rzecz Spółki lub Spółki kapitałowej), pośrednictwo w zapłacie ceny za nabycie akcji (poprzez zaangażowanie rachunku prowadzonego przez Dom maklerski), wystawienie potwierdzenia dokonania transakcji. Czynności wykonywane przez Dom maklerski nie będą obejmować znalezienia podmiotów gotowych do sprzedaży/nabycia Papierów wartościowych, gdyż podmioty te będą znane. Za swoje usługi Dom maklerski otrzyma wynagrodzenie.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy nabycie przez Spółkę Papierów wartościowych będzie zwolnione z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, nabycie przez Spółkę Papierów wartościowych będzie zwolnione z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

W uzasadnieniu swojego stanowiska Wnioskodawca wskazał, co następuje:

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych. Stosownie do art. 5 ust. 1 w zw. z art. 4 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, obowiązek podatkowy oraz obowiązek zapłaty podatku z tytułu sprzedaży ciąży na kupującym.

Jednocześnie, zgodnie z art. 9 pkt 9 lit. b) ww. ustawy, zwalnia się od podatku sprzedaż praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Mając na uwadze wskazane powyżej przepisy, zdaniem Wnioskodawcy, należy stwierdzić, że rozważana transakcja nabycia Papierów wartościowych przez Wnioskodawcę będzie mogła korzystać ze zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych pod warunkiem, że:

  1. papiery wartościowe będą stanowiły instrumenty finansowe w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;
  2. dom maklerski zaangażowany w nabycie lub sprzedaż Papierów wartościowych może zostać uznany za firmę inwestycyjną lub zagraniczną firmę inwestycyjną na gruncie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;
  3. sprzedaż Papierów wartościowych zostanie dokonana za pośrednictwem Domu maklerskiego.

Ad. 1

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, instrumentami finansowymi są między innymi papiery wartościowe. Natomiast na podstawie art. 3 pkt 1 lit. a) ww. ustawy, ilekroć jest mowa o papierach wartościowych, rozumie się przez to między innymi akcje.

W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, należy stwierdzić, że papiery wartościowe stanowią instrumenty finansowe, w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, do których odnosi się art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Ad. 2

Zgodnie z art. 3 pkt 33 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, przez firmę inwestycyjną rozumie się dom maklerski, bank prowadzący działalność maklerską, zagraniczną firmę inwestycyjną prowadzącą działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagraniczną osobę prawną z siedzibą na terytorium państwa należącego do OECD lub WTO, prowadzącą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską.

W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, nie ulega wątpliwości, że Dom maklerski może zostać uznany za firmę inwestycyjną lub zagraniczną firmę inwestycyjną na gruncie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, o której mowa w art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Ad. 3

Wnioskodawca wskazał, że przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie definiują pojęcia „sprzedaży za pośrednictwem” firmy inwestycyjnej. W konsekwencji, zgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami wykładni przepisów prawa podatkowego, w celu rozstrzygnięcia zakresu tego terminu należy odnieść się do jego potocznego rozumienia. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN (http://sjp.pwn.pl/), przez „pośrednictwo” należy rozumieć: działalność osoby trzeciej mającą na celu porozumienie się między stronami lub załatwienie jakichś spraw dotyczących obu stron lub kojarzenie kontrahentów w transakcjach handlowych oraz umożliwianie kontaktu uczestnikom rynku pracy.

Mając na uwadze powyższe oraz zakres czynności, jakie będą wykonywane przez Dom maklerski zgodnie z opisem zdarzenia przyszłego, zdaniem Wnioskodawcy, należy stwierdzić, że Dom maklerski powinien być uznany za podmiot występujący w roli pośrednika między nabywcą, tj. Wnioskodawcą, a podmiotem sprzedającym Papiery wartościowe, tj. Spółką kapitałową, działającym w celu zawarcia umowy sprzedaży Papierów wartościowych na ustalonych warunkach. W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, w zdarzeniu przyszłym przedstawionym przez Spółkę, będzie miało miejsce pośrednictwo Domu maklerskiego w sprzedaży Papierów wartościowych w rozumieniu art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Reasumując, w opinii Wnioskodawcy, biorąc pod uwagę przedstawiony opis zdarzenia przyszłego, należy uznać, że rozważana transakcja sprzedaży (nabycia przez Spółkę) Papierów wartościowych powinna zostać uznana za sprzedaż praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi na rzecz Spółki za pośrednictwem firmy inwestycyjnej w rozumieniu art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W rezultacie planowana transakcja podlegać będzie zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, a na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu jej dokonania.

Uzasadniając swoje stanowisko, Wnioskodawca powołał na jego potwierdzenie stanowiska zaprezentowane przez Organy podatkowe w wydanych interpretacjach indywidualnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 09 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 223) podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

O powstaniu obowiązku uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnej decyduje, w myśl art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, moment dokonania czynności cywilnoprawnej. Na podstawie art. 4 pkt 1 ww. ustawy obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym.

Zgodnie z art. 535 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r., poz. 380, ze zm.) przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

W powołanym przepisie jest mowa tylko o rzeczach, którymi w rozumieniu Kodeksu są przedmioty materialne (art. 45 Kodeksu cywilnego), jednakże zgodnie z art. 555 Kodeksu cywilnego przepisy o sprzedaży rzeczy stosuje się odpowiednio do sprzedaży energii oraz do sprzedaży praw. Ustawa Kodeks cywilny nie zawiera w tym przedmiocie wyłączeń w odniesieniu do sprzedaży praw wynikających z papierów wartościowych.

W związku z przywołanymi przepisami, należy stwierdzić, że zawarcie umowy sprzedaży akcji podlega generalnie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i obowiązek uiszczenia tegoż podatku ciąży na kupującym.

Niezależnie od powyższego, w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 9 pkt 9 wymienionej ustawy zwalnia się od podatku sprzedaż praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi:

  1. firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym,
  2. dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych,
  3. dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego,
  4. dokonywaną poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego

-w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2014 r., poz. 94, ze zm.).

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2014 r., poz. 94, ze zm.), instrumentami finansowymi są papiery wartościowe. Natomiast art. 3 pkt 1 lit. a) ww. ustawy stanowi, że papierami wartościowymi są: akcje, prawa poboru w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2013 r, poz. 1030), prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji lub z zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego.

Zgodnie z art. 3 pkt 32 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ilekroć w ustawie jest mowa o zagranicznej firmie inwestycyjnej – rozumie się przez to osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej z siedzibą na terytorium innego państwa członkowskiego, a w przypadku gdy przepisy danego państwa nie wymagają ustanowienia siedziby – z centralą na terytorium innego państwa członkowskiego, albo osobę fizyczną z miejscem zamieszkania na terytorium innego państwa członkowskiego, prowadzącą na podstawie zezwolenia właściwego organu nadzoru działalność maklerską na terytorium innego państwa członkowskiego, jak również zagraniczną instytucję kredytową.

W myśl natomiast art. 3 pkt 33 ww. ustawy ilekroć w ustawie jest mowa o firmie inwestycyjnej – rozumie się przez to dom maklerski, bank prowadzący działalność maklerską, zagraniczną firmę inwestycyjną prowadzącą działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagraniczną osobę prawną z siedzibą na terytorium państwa należącego do OECD lub WTO, prowadzącą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską

Ze zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawca (Spółka z o.o.) planuje nabycie od innej spółki kapitałowej akcji spółki akcyjnej z siedzibą w Polsce. Wnioskodawca oraz Spółka kapitałowa będą podmiotami powiązanymi. Planowana transakcja zostanie dokonana za pośrednictwem domu maklerskiego. Do zakresu czynności, które miałby wykonać dom maklerski dla Wnioskodawcy za wynagrodzeniem, w ramach pośrednictwa, należałoby m.in. zawarcie umowy kupna-sprzedaży akcji w imieniu i na rachunek Wnioskodawcy (jako nabywcy).

W celu przesądzenia czy umowa sprzedaży akcji zawierana w warunkach przedstawionych przez Wnioskodawcę korzysta ze zwolnienia na mocy powołanego przez niego art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych koniecznym jest ustalenie czy umowa ta dokonywana jest za pośrednictwem firmy inwestycyjnej (zagranicznej firmy inwestycyjnej) – domu maklerskiego. Dokonywanie sprzedaży praw majątkowych za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, o którym mowa w cyt. powyżej przepisie to nic innego jak zawarcie umowy sprzedaży przy współudziale – poprzez tę firmę. Pojęcie pośrednictwa obejmuje zatem m.in. zawarcie umowy przez dom maklerski (czy też inną firmę inwestycyjną) w imieniu jednej ze stron transakcji, a także czynności maklerskie, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 w zw. z pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, tj. wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych (papierów wartościowych), na rachunek dającego zlecenie.

Z powyższego wynika zatem, że aby można było mówić o zastosowaniu zwolnienia określonego w przepisie art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, sprzedaż akcji musi być dokonana za pośrednictwem podmiotu w nim wymienionego (firmy inwestycyjnej czyli np. domu maklerskiego lub zagranicznej firmy inwestycyjnej), który jako pośrednik tej umowy występuje w imieniu jednej ze stron.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że w przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym umowa sprzedaży akcji spółki akcyjnej zostanie dokonana za pośrednictwem domu maklerskiego. A zatem czynność ta będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Tym samym na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu dokonania rozważanej transakcji.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę stanowisk zaprezentowanych przez Organy podatkowe w wydanych interpretacjach indywidualnych, należy stwierdzić, że stanowiska te zostały zajęte w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla Organu wydającego przedmiotową interpretację.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.