IBPB-2-1/4514-158/16/MZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
W jaki sposób ustalić podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych w związku z ustanowieniem dożywotniej, odpłatnej służebności osobistej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 15 marca 2016 r. (data wpływu do Biura – 16 marca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy ustanowienia odpłatnej służebności – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 marca 2016 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy ustanowienia odpłatnej służebności.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

D. J. G. jest wyłącznym właścicielem nieruchomości położonej w C. Na nieruchomości tej rozpoczął on budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, piętrowego. Po zakończeniu budowy i oddaniu tego budynku do użytku zamierza on ustanowić na rzecz Wnioskodawcy dożywotnią i odpłatną służebność osobistą mieszkania – za jednorazowym wynagrodzeniem w kwocie 10.000 zł – polegającą na prawie do wyłącznego korzystania z kilku pokoi oraz współkorzystania z kuchni i łazienki z w.c., a także swobodnego poruszania się po terenie całej posesji.

Podstawą opodatkowania przy czynności ustanowienia odpłatnej służebności jest wartość świadczeń użytkownika, bądź osoby, na rzecz której ustanowiono służebność, za okres, na jaki prawa te zostały ustanowione. W przypadku zawarcia umów na czas nieokreślony, podstawę opodatkowania może stanowić, zgodnie z oświadczeniem podatnika, wartość świadczeń za lat 10 albo wartość świadczeń należnych w miarę wykonywania umowy.

Wnioskodawca chciałby wskazać do opodatkowania wartość świadczeń za lat 10.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy można przyjąć, że wartość świadczeń osoby, na rzecz której ustanowiono służebność za lat 10, odpowiada kwocie jednorazowego wynagrodzenia, jakie zostanie uiszczone właścicielowi mającej być obciążonej nieruchomości, a jeśli nie – jak wyliczyć wartość tych świadczeń... Według jakiego wzoru i według jakich kryteriów wyliczyć roczną wartość tych świadczeń... Czy wartość mającej być obciążonej służebnością nieruchomości w chwili ustanawiania tego prawa będzie miała jakieś znaczenie w tym zakresie...

Zdaniem Wnioskodawcy, jeśli właściciel otrzymuje jednorazowe wynagrodzenie można przyjąć, że kwota ta odpowiada wartości świadczeń za lat 10. W związku z tym w przedstawionej sytuacji podatek od czynności cywilnoprawnych wynosiłby 1% od kwoty 10.000 zł, tj. 100 zł.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. i) ustawy z dnia 09 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 223) podatkowi temu podlega ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności.

Stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podstawę opodatkowania przy ustanowieniu odpłatnej służebności stanowi wartość świadczeń użytkownika bądź osoby, na rzecz której ustanowiono służebność, za okres, na jaki prawa te zostały ustanowione.

W myśl art. 6 ust. 5 ww. ustawy, jeżeli z treści czynności cywilnoprawnych wymienionych w ust. 1 pkt 6 wynika prawo żądania świadczeń, które nie mogą być oznaczone pod względem wielkości w chwili zawierania umowy, podstawę opodatkowania ustala się w miarę wykonywania świadczeń. Organ podatkowy może jednak, za zgodą podatnika, przyjąć do podstawy opodatkowania prawdopodobną wartość wszystkich świadczeń za okres trwania czynności.

Zgodnie z art. 6 ust. 6 cyt. ustawy, w przypadku zawarcia umów, o których mowa w ust. 1 pkt 6, na czas nieokreślony, podstawę opodatkowania może stanowić zgodnie z oświadczeniem podatnika:

  1. wartość świadczeń za lat 10 albo
  2. wartość świadczeń należnych w miarę wykonywania umowy.

W myśl art. 6 ust. 8 powołanej ustawy w przypadku zmiany umów wymienionych w ust. 1 pkt 6, podstawę opodatkowania stanowi:

  1. przy przedłużeniu okresu, na jaki zawarto umowę – wartość świadczeń ustalona według zasad przewidzianych w ust. 1 pkt 6 oraz w ust. 5 i 6;
  2. przy podwyższeniu wartości świadczeń – różnica wartości świadczeń według zasad przewidzianych w ust. 1 pkt 6 oraz w ust. 5 i 6.

Stawka podatku od umowy ustanowienia odpłatnej służebności wynosi 1% podstawy opodatkowania, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

O powstaniu obowiązku uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnej decyduje, w myśl art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, moment dokonania czynności cywilnoprawnej. Na podstawie art. 4 pkt 6 ww. ustawy obowiązek podatkowy ciąży, przy ustanowieniu odpłatnej służebności, na nabywającym prawo służebności.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ww. ustawy, podatnicy są obowiązani, bez wezwania organu podatkowego, złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych, według ustalonego wzoru, oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, z wyłączeniem przypadków, gdy podatek jest pobierany przez płatnika.

Z sytuacji przedstawionej we wniosku wynika, że właściciel nieruchomości gruntowej rozpoczął na niej budowę jednorodzinnego, piętrowego budynku mieszkalnego. Po zakończeniu budowy i oddaniu budynku do użytku właściciel zamierza ustanowić na rzecz Wnioskodawcy dożywotnią i odpłatną służebność osobistą mieszkania – za jednorazowym wynagrodzeniem w kwocie 10.000 zł – polegającą na prawie do wyłącznego korzystania z kilku pokoi oraz współkorzystania z kuchni i łazienki z w.c., a także swobodnego poruszania się po terenie całej posesji. Jako podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych z tytułu ustanowienia na jego rzecz odpłatnej służebności, Wnioskodawca chciałby wskazać wartość świadczeń za lat 10.

Mając na uwadze przywołane przepisy oraz przedstawione zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, że w związku z planowanym ustanowieniem na rzecz Wnioskodawcy dożywotniej, odpłatnej służebności osobistej mieszkania, na Wnioskodawcy ciążyć będzie obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych, którego spełnienie będzie polegać na zapłacie podatku według stawki 1% podstawy opodatkowania określonej zgodnie z uregulowaniami zawartymi w art. 6 ustawy. W przedmiotowej sprawie, za podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych można przyjąć kwotę jednorazowego wynagrodzenia, jakie zostanie uiszczone przez Wnioskodawcę właścicielowi mającej być obciążonej nieruchomości, tj. 10.000 zł, jeżeli wartość ta, zgodnie z oświadczeniem Wnioskodawcy, będzie odpowiadać wartości świadczenia za okres trwania czynności. W takiej sytuacji podatek od czynności cywilnoprawnych według stawki 1%, będzie wynosił 100 zł. Przy czym należy zwrócić uwagę, że jeżeli nastąpi podwyższenie wartości świadczenia – będą miały zastosowanie uregulowania zawarte w art. 6 ust. 8 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie wskazuje się, iż Organ podatkowy rozpatruje sprawę tylko i wyłącznie w granicach zdarzenia przedstawionego we wniosku przez Wnioskodawczynię. Organ podatkowy nie ocenia zgodności opisu zdarzenia sformułowanego we wniosku z rzeczywistością. Takiej oceny może jedynie dokonać Organ podatkowy uprawniony do przeprowadzenia postępowania dowodowego, np. w przypadku weryfikacji wartości przyjętej jako podstawę opodatkowania. Jeżeli zatem zdarzenie przedstawione we wniosku nie będzie odpowiadać rzeczywistości, interpretacja nie wywołuje skutków prawnych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, ul. Kośnego 70, 46-020 Opole po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.