IBPB-2-1/1/4514-67/15/MCZ | Interpretacja indywidualna

Czy należało złożyć deklaracje PCC i uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego?
IBPB-2-1/1/4514-67/15/MCZinterpretacja indywidualna
 1. czynności cywilnoprawne
 2. gmina
 3. kapitał zakładowy
 4. obowiązek podatkowy
 5. podatek od czynności cywilnoprawnych
 6. podwyższenie kapitału
 7. spółka kapitałowa
 8. spółki
 9. umowa spółki
 10. zmiana umowy
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu
 2. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 18 listopada 2014 r. (data wpływu do Biura – 9 grudnia 2014 r.), uzupełnionym 13 i 23 lutego 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie zasadności wyłączenia z opodatkowania czynności dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 grudnia 2014 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie zasadności wyłączenia z opodatkowania czynności dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego.

Z uwagi na fakt, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w piśmie z 5 lutego 2015 r. znak: IBPB II/1/436-377/14/MZ wezwano do jego uzupełnienia. Wniosek uzupełniono 13 lutego 2015 r. (data wpływu opłaty) oraz 23 lutego 2015 r. (data uzupełnienia pozostałych braków formalnych).

W przedmiotowym wniosku oraz jego uzupełnieniu został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Szpital Miejski, będący jednoosobową spółką z ograniczoną odpowiedzialnością ze 100% udziałem Gminy (dalej: Spółka, Wnioskodawca), w ramach prowadzonej działalności oferuje świadczenia zdrowotne, głównie na podstawie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Niekorzystne warunki finansowe umów, rosnące wymagania wobec świadczeniodawców usług medycznych oraz ograniczenia ilościowe świadczeń w rodzaju lecznictwo szpitalne zawarte z (...) Oddziałem Wojewódzkim NFZ skutecznie utrudniają Spółce uzyskanie rentowności. Spółka rozpoczęła działalność 1 marca 2009 r. i w kolejnych latach, mimo wdrożonego programu naprawczego odnotowuje straty. Widoczna jest tendencja spadkowa wygenerowanych strat z poziomu – 6.264.858,73 zł za 2010 r. rok do poziomu – 2.757.404,75 zł w roku 2013.

W celu zapewnienia mieszkańcom Gminy dostępu do świadczeń medycznych oferowanych przez Spółkę, Zgromadzenie Wspólników cyklicznie podejmowało uchwały o dalszym istnieniu Spółki oraz o jej dokapitalizowaniu w drodze podwyższenia kapitału zakładowego. Otrzymywane dokapitalizowania zarówno w formie pieniężnej jak i aportu zostały wykorzystywane na następujące cele:

 1. Sprostanie wymaganiom Narodowego Funduszu Zdrowia celem prowadzenia działalności oferującej świadczenia zdrowotne (zapewnienie specjalistycznego sprzętu i jego serwisowanie, zapewnienie niezbędnych warunków dla pacjentów i personelu itd.).
 2. Kontynuowanie działalności Spółki, szczególnie umożliwienie zachowania płynności finansowej.

W historii Spółki dokonano dziesięciu dokapitalizowań:

 1. data czynności cywilnoprawnej: 25.11.2009; kwota dokapitalizowania: 2.000.000,00 zł; wkład pieniężny,
 2. data czynności cywilnoprawnej: 30.04.2010; kwota dokapitalizowania: 10.255.150,00 zł; wkład niepieniężny,
 3. data czynności cywilnoprawnej: 29.12.2010; kwota dokapitalizowania: 2.577.450,00 zł; wkład niepieniężny,
 4. data czynności cywilnoprawnej: 24.03.2011; kwota dokapitalizowania: 800.000,00 zł; wkład pieniężny,
 5. data czynności cywilnoprawnej: 22.11.2011; kwota dokapitalizowania: 1.200.000,00 zł; wkład pieniężny,
 6. data czynności cywilnoprawnej: 06.06.2012; kwota dokapitalizowania: 3.838.950,00 zł; wkład pieniężny,
 7. data czynności cywilnoprawnej: 17.07.2012; kwota dokapitalizowania: 2.000.000,00 zł; wkład pieniężny,
 8. data czynności cywilnoprawnej: 11.07.2013; kwota dokapitalizowania: 4.000.000,00 zł; wkład pieniężny,
 9. data czynności cywilnoprawnej: 18.12.2013; kwota dokapitalizowania: 4.170.918,00 zł; wkład niepieniężny,
 10. data czynności cywilnoprawnej: 27.04.2014; kwota dokapitalizowania: 1.000.000,00 zł; wkład pieniężny,

Z tytułu wszystkich wymienionych zdarzeń złożono deklaracje w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych PCC-3, gdzie obliczono należny podatek, który zapłacono.

Przeznaczenia wniesionych wkładów były zróżnicowane, jednak wszystkie związane ze świadczeniem usług medycznych w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wykaz sprecyzowanych celów kolejnych dokapitalizowań prezentuje poniższa tabela:

LP.     Data czynności          Przeznaczenie wniesionego dokapitalizowania

1.      25.11.2009          Podtrzymanie działalności medycznej Spółki w związku z niedoszacowaniem kontraktu NFZ

2.      30.04.2010          Sprzęt i wyposażenie wykorzystywane do świadczenia usług medycznych

3.      29.12.2010          Modernizacja I Bloku Operacyjnego oraz Ośrodka Sterylizacji

4.      24.03.2011          Podtrzymanie działalności medycznej Spółki w związku z niedoszacowaniem kontraktu NFZ

5.      22.11.2011          Podtrzymanie działalności medycznej Spółki w związku z niedoszacowaniem kontraktu NFZ (od 06/2011 problemy ze spłatą zobowiązań wobec ZUS)

8.      11.07.2013          Pokrycie zobowiązań wymagalnych (na dzień 30.06.2013 r. wynosiły 2.489.803,80 zł) oraz podtrzymanie działalności medycznej Spółki związane z niedoszacowaniem kontraktu z NFZ

9.      18.12.2013          Budynek przy ul. J. 18 – przeznaczony w całości do prowadzenia działalności opiekuńczo-leczniczej

10.      27.05.2014          Częściowe pokrycie zobowiązań wymagalnych (na dzień 30.04.2014 r. wynosiły 2.789.867,61 zł)

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy należało złożyć deklaracje PCC i uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego...

Wnioskodawca wskazał, że zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają zmiany umów spółki, jeżeli powodują one podwyższenie postawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Za zmianę umowy spółki kapitałowej, w myśl art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, uważa się m.in. podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki. Jednocześnie art. 2 pkt 1 lit. f) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wskazuje sprawy zdrowia, jako niepodlegające podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

Zdaniem Wnioskodawcy, działalność Szpitala bezspornie, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy o działalności leczniczej realizuje działania związane z ochroną zdrowia. Warunki funkcjonowania publicznego systemu opieki zdrowotnej w Polsce, skutecznie utrudniają osiągnięcie rentowności z działalności opierającej się na oferowaniu świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu z NFZ. Niska wycena usług medycznych oraz rosnące wymagania stawiane w ramach kontraktu dotyczące m.in. zakupu specjalistycznego sprzętu oraz jego serwisowanie są bezpośrednią przyczyną, cyklicznych trudności finansowych Spółki. Podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w celu kontynuowania działalności miały bezpośredni związek z możliwością oferowania świadczeń w ramach ochrony zdrowia, tym samym nie podlegały podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Przepis art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 09 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2010 r., Nr 101, poz. 649, z późn. zm.) zawiera zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) i pkt 2 ww. ustawy podatkowi temu podlegają umowy spółki oraz zmiany tych umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4.

Natomiast stosownie do art. 1 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy w przypadku umowy spółki za zmianę umowy przy spółce kapitałowej – uważa się podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty.

Stosownie do art. 1a pkt 2 ww. ustawy określenie spółka kapitałowa oznacza spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną oraz spółkę europejską.

Z treści art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału spółki mającej osobowość prawną. Zgodnie z art. 4 pkt 9 ww. ustawy obowiązek podatkowy ciąży na spółce.

Natomiast w myśl art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podstawę opodatkowania przy podwyższeniu kapitału zakładowego stanowi wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy.

Stawka podatku od umowy spółki wynosi 0,5% (art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych). Taką samą stawkę stosuje się również przy zmianach umowy spółki.

Jak wynika z przywołanych przepisów, czynność podwyższenia kapitału zakładowego spółki kapitałowej z wkładów stanowi zmianę umowy spółki i co do zasady podlega obowiązkowi zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

W ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano jednak sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 2 pkt 1 lit. f) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, na który Wnioskodawca się powołuje, nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne w sprawach nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz zdrowia.

Ponieważ użyte w powołanym powyżej przepisie pojęcie „w sprawach zdrowia” ma charakter ogólny należy przyjąć, że dotyczy ono czynności cywilnoprawnych z zakresu spraw regulowanych w odrębnych przepisach, a odnoszących się do kwestii wymienionych w art. 2 pkt 1 lit. f) powołanej ustawy.

Przepisy dotyczące spraw związanych ze zdrowiem zawiera m.in. ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.; od 15 lutego 2013 r. – Dz.U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm).

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy o działalności leczniczej szpital jest przedsiębiorstwem podmiotu leczniczego, w którym podmiot ten wykonuje działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne. Świadczeniem zdrowotnym są działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania (art. 2 ust. 1 pkt 10 cyt. ustawy). Natomiast za świadczenie szpitalne rozumie się wykonywane całą dobę kompleksowe świadczenia zdrowotne polegające na diagnozowaniu, leczeniu, pielęgnacji i rehabilitacji, które nie mogą być realizowane w ramach innych stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych lub ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych; świadczeniami szpitalnymi są także świadczenia udzielane z zamiarem zakończenia ich udzielania w okresie nieprzekraczającym 24 godzin (art. 2 ust. 1 pkt 11 ww. ustawy).

Z kolei stosownie do art. 2 ust. 2 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej do zakresu działalności leczniczej w rodzaju świadczenia szpitalne zalicza się wymienioną w tej ustawie działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne bez bliższego określenia.

Art. 3 ust. 1 i ust. 2 ustawy stanowi, iż działalność lecznicza polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych i może również polegać na:

 1. promocji zdrowia lub
 2. realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia.

W myśl art. 8 pkt 1 lit. a) ustawy rodzajami działalności leczniczej są stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne.

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawca, będący jednoosobową spółką z ograniczoną odpowiedzialnością ze 100% udziałem Gminy, w ramach prowadzonej działalności oferuje świadczenia zdrowotne, głównie na podstawie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. W celu zapewnienia mieszkańcom Gminy dostępu do świadczeń medycznych oferowanych przez Wnioskodawcę, Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwały o dalszym istnieniu Spółki (Wnioskodawcy) oraz o jej dokapitalizowaniu w drodze podwyższenia kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego jak i niepieniężnego (aportu). Przeznaczenia wniesionych wkładów były zróżnicowane, jednak wszystkie były związane ze świadczeniem usług medycznych w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

W związku z powyższym wyjaśnia się, że czynność podwyższenia kapitału zakładowego w celu umożliwienia kontynuowania działalności szpitala, ma istotnie związek z czynnościami w sprawach zdrowia, ale tylko pod warunkiem, że środki uzyskane w wyniku dokapitalizowania zostaną przeznaczone na czynności z zakresu zdrowia czyli cele związane bezpośrednio z działalnością leczniczą a nie np. na cele administracyjne. Tylko bezpośredni związek wydatkowania środków z działalnością w sprawach zdrowia uzasadnia zastosowanie wyłączenia z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych określonego w art. 2 pkt 1 lit. f) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Ustawodawca, normując w ww. przepisie przedmiotowe wyłączenie z obowiązku zapłaty podatku w sprawach zdrowia, nie określił szczegółowo jego zakresu. Dlatego mając na względzie ogólną zasadę prawa podatkowego, zgodnie z którą przepisy dotyczące wyłączeń i zwolnień podatkowych, stanowiące odstępstwo od zasady powszechnego opodatkowania, należy interpretować ściśle i zgodnie z ich literalnym brzmieniem, należy przyjąć, że celem ustawodawcy było objęcie wyłączeniem tych czynności cywilnoprawnych, które dokonywane są bezpośrednio w sprawach zdrowia.

Z uwagi na powyższe, każda z przedmiotowych czynności podwyższenia kapitału zakładowego Wnioskodawcy, może zostać zakwalifikowana jako czynność cywilnoprawna wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 1 lit. f) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych o ile środki z dokapitalizowania istotnie zostały wydatkowane na cele zdrowia.

W takiej sytuacji nie należało składać deklaracji PCC-3 ani wpłacać podatku do urzędu skarbowego.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.