2461-IBPB-2-1.4514.605.2016.2.JKu | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy na Nabywcy będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu zawarcia planowanej sprzedaży nieruchomości na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) w zw. z art. 4 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 oraz art. 14r ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613, ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów, stwierdza, że stanowisko Zainteresowanych przedstawione we wniosku z 26 października 2016 r. (data wpływu do Organu – 28 października 2016 r.), uzupełnionym 18 i 21 listopada 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych planowanej umowy sprzedaży nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 października 2016 r. wpłynęło do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie uzupełnienie pisemne wniosku wspólnego, dokonane przez Wnioskodawcę. Uzupełnienie to stanowiło odpowiedź na wezwanie Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie z 18 października 2016 r. znak: 3063-ILPP1-2.4512.101.2016.1.NF. Wniosek pierwotnie dotyczył jedynie zagadnienia z zakresu podatku od towarów i usług.

W ww. uzupełnieniu Wnioskodawca rozszerzył zakres wniosku poprzez sformułowanie pytania oraz stanowiska w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych.

W związku z powyższym za dzień wpływu wniosku w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych uznaje się dzień wpływu wniosku do Organu uzupełnienia rozszerzającego zakres wniosku o podatek o d czynności cywilnoprawnych, tj. 28 października 2016 r.

Z uwagi na fakt, iż wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w piśmie z 17 listopada 2016 r. znak: 2461-IBPB-2-1.4514.605.2016.1.JKu wezwano do jego uzupełnienia.

Wniosek uzupełniono 18 listopada (wniesienie dodatkowej opłaty) i 21 listopada 2016 r. (wniesienie pisma).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka pod firmą P.R.P. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości B. (dalej również jako: Sprzedający, Zainteresowany niebędący stroną postępowania) oraz M.S.P. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w W. (dalej również jako: Nabywca, Zainteresowany będący stroną postępowania) zamierzają zawrzeć umowę sprzedaży, na mocy której Nabywca nabędzie od Sprzedającego Nieruchomość, położoną w K. Zarówno Sprzedający, jak i Nabywca są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Sprzedający prowadzi na terytorium Polski działalność gospodarczą, której głównym przedmiotem jest kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, jak również budowa małych i średnich obiektów handlowych wraz z ich wstępną komercjalizacją (zawieraniem umów najmu z przyszłymi najemcami jeszcze w trakcie trwania budowy) z zamiarem sprzedaży obiektów (po ich wybudowaniu) na rzecz podmiotów trzecich.

Sprzedający i Nabywca planują w przyszłości przeprowadzić transakcję sprzedaży, dotyczącej Nieruchomości, na którą w chwili obecnej składają się:

  1. prawo użytkowania wieczystego działek gruntu o numerach: 7/27, 7/25, 7/44 oraz 7/50 o łącznej powierzchni 0,7981 ha oraz prawo własności budynku posadowionego na ww. działkach, dla których Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w K. prowadzi księgę wieczystą.
  2. prawo użytkowania wieczystego działki gruntu o numerze 7/45 o powierzchni 0.0726 ha oraz prawo własności urządzeń (sieci energetyczne, sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej sanitarnej, utwardzonej drogi wewnętrznej) posadowionych na ww. działce, dla których Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w K. prowadzi księgę wieczystą.

W ewidencji gruntów działki nr 7/24 i nr 7/44 oznaczone są jako tereny przemysłowe (Ba), działka nr 7/25 oznaczona jest jako inne tereny zabudowane (Bi), a działki nr 7/50 i nr 7/54 jako drogi (dr).

Prawo użytkowania wieczystego ww. działek oraz prawo własności budynku i prawo własności urządzeń posadowionych na tych działkach Sprzedający nabył od podmiotu trzeciego na mocy umowy kupna-sprzedaży z dnia 4 września 2015 r. Transakcja ta zwolniona była od opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług.

Sprzedający i Nabywca uzgodnili, że przed zawarciem planowanej transakcji sprzedaży, Sprzedający dokona istotnych zmian na ww. Nieruchomości, dostosowując ją do potrzeb i oczekiwań Nabywcy, w tym w szczególności wybuduje na ww. Nieruchomości budynek handlowo-usługowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz dokona wstępnej komercjalizacji tego budynku poprzez oddanie w najem lokali, znajdujących się w tym budynku. W tym celu konieczne będzie uzyskanie przez Sprzedającego pozwolenia na użytkowanie budynku i całej Nieruchomości oraz przekazanie lokali poszczególnym najemcom. Okres, który upłynie pomiędzy wykonaniem powyższych czynności a planowaną transakcją sprzedaży Nieruchomości na rzecz Nabywcy, będzie wynosił około kilku miesięcy. Okres ten będzie zatem krótszy niż 2 lata.

Z tego też względu Sprzedający, w chwili obecnej, w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, realizuje na wskazanej Nieruchomości zadanie inwestycyjne w ramach którego rozebrany zostanie istniejący tam budynek, natomiast wybudowany zostanie nowy budynek handlowo-usługowy wraz z instalacjami, parkingiem i infrastrukturą pomocniczą. W chwili zawarcia planowanej transakcji sprzedaży cała ww. Nieruchomość będzie miała charakter nieruchomości zabudowanej.

Od poniesionych wydatków na realizację tej inwestycji Sprzedającemu przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Sprzedający realizuje zadanie inwestycyjne ze środków własnych oraz ze środków pozyskanych w ramach kredytu i pożyczki. Wyżej wymienione zobowiązania Sprzedającego nie są objęte planowaną transakcją sprzedaży i nie zostaną przeniesione na Nabywcę.

Zważywszy na treść art. 678 Kodeksu cywilnego, Nabywca, wraz z nabyciem prawa własności Nieruchomości, wstąpi na miejsce Sprzedającego w istniejące stosunki najmu. Wraz ze sprzedażą Nieruchomości przejdą zatem na Nabywcę prawa i obowiązki, wynikające z umów najmu, które do momentu sprzedaży zawarte zostaną przez dotychczasowego właściciela, czyli Sprzedającego.

Zainteresowani zaznaczyli, że:

1. W ramach planowanej transakcji ma nastąpić zbycie na rzecz Nabywcy prawa użytkowania wieczystego gruntów oraz prawa własności posadowionego na tym gruncie budynku handlowo-usługowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zwanych łącznie Nieruchomością. Infrastruktura towarzysząca obejmuje drogi wewnętrzne, dojścia piesze z dróg komunikacji pieszej publicznej, parking dla samochodów osobowych, stanowiska postojowe, sieci zewnętrzne wraz z infrastrukturą techniczną (odwodnienie parkingów i dachów, zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przyłącze wody, przyłącze kanalizacji sanitarnej, przyłącze kanalizacji deszczowej, przyłącza ciepła systemowego, instalacja elektroenergetyczna wraz z infrastrukturą oświetlenia terenu, przyłącza ciepła systemowego, instalacja teletechniczna, separator substancji ropopochodnych, separator tłuszczu oraz przyłącze elektroenergetyczne z trafostacją).

Biorąc pod uwagę powyższe, w opinii Zainteresowanych wskazane działki o numerach: 7/24, 7/25, 7/44. 7/50 oraz 7/45 zabudowane są budynkiem w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy Prawo budowlane oraz budowlami w rozumieniu art. 3 pkt 3 tejże ustawy. Z przepisu tego wynika bowiem, że pod pojęciem budowli należy rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury. Wśród przykładów budowli ustawodawca wymienił m.in. lotniska, mosty, wiadukty, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu a także części budowlane urządzeń technicznych.

Zważywszy, że wymieniony w art. 3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane katalog budowli ma charakter przykładowy, zaliczyć do niego należy również inne obiekty budowlane, niebędące budynkami lub obiektami małej architektury, takie jak np. parkingi. Kwestia ta nie ulega wątpliwości, tym bardziej, że w załączniku do ustawy prawo budowlane parkingi wymienione zostały jako należące do jednej z kategorii obiektów budowlanych. Również zjazdy czy przejazdy kwalifikowane są jako budowle (co potwierdza zresztą Naczelny Sąd Administracyjny).

Zarówno budynek handlowo-usługowy, jak i ww. budowle mają zostać wybudowanie przez Sprzedającego w 2016 r. Planowany termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie Nieruchomości to wrzesień 2016 r. Zbycie Nieruchomości na rzecz Kupującego – o ile strony nie postanowią inaczej – ma nastąpić do końca listopada 2016 r. Okres, który upłynie od momentu przejęcia Nieruchomości do użytkowania do momentu jej zbycia będzie zatem krótszy niż 2 lata.

Po wybudowaniu budynku i ww. budowli Sprzedający nie będzie dokonywał ich ulepszeń w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.

Sprzedający, do momentu zbycia Nieruchomości na rzecz Kupującego, będzie wykorzystywał Nieruchomość i posadowiony na niej budynek i budowle w działalności gospodarczej, opodatkowanej podatkiem od towarów i usług według stawki podstawowej.

2. Przedmiotem planowanej transakcji zbycia ma być jedynie prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz prawo własności posadowionego na nim budynku handlowo-usługowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, obejmującą budowle wskazane powyżej.

W celu umożliwienia Nabywcy wykonywania w pełnym zakresie władztwa nad nabywaną Nieruchomością, Kupującemu ma zostać przekazana przez Sprzedającego dokumentacja dotycząca zbywanej Nieruchomości, w tym dokumentacja budowlana, wykonawcza i powykonawcza wraz z decyzjami oraz umowami najmu, majątkowe prawa autorskie i prawa zależne do dokumentacji projektowej, jak również prawa wynikające z udzielonych przez wykonawców gwarancji jakości wykonanych robót budowlano-montażowych dotyczących prac inwestycyjnych i budynku.

Z uwagi na treść art. 678 Kodeksu cywilnego Nabywca wstąpi na miejsce Sprzedającego jako najemca w stosunek najmu lokali znajdujących się w ww. budynku handlowo-usługowym. Przejście praw i obowiązków, wynikających z istniejących umów najmu ma więc charakter obowiązkowy i następuje z mocy prawa. Wraz z wstąpieniem przez Nabywcę na miejsce Sprzedającego w stosunek najmu, przeniesione zostaną na Nabywcę zabezpieczenia przewidziane w zawartych umowach najmu, ustanawiane przez najemców na rzecz właściciela Nieruchomości, takie jak gwarancje. Zbyciu nie będą podlegały natomiast inne składniki majątkowe Sprzedającego, w tym elementy wymienione w art. 551 Kodeksu cywilnego, w szczególności zbyciu nie będzie podlegała nazwa przedsiębiorstwa i inne wierzytelności Sprzedającego, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne, tajemnice i księgi przedsiębiorstwa Sprzedającego.

3. Po dokonaniu planowanej transakcji sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności posadowionego na nim budynku handlowo-usługowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, Sprzedający nadal będzie prowadził działalność gospodarczą przy wykorzystaniu struktur swojego przedsiębiorstwa. Sprzedający w dalszym ciągu skupiał będzie swoją działalność w szczególności na handlu nieruchomościami na własny rachunek, jak również na budowie małych i średnich obiektów handlowych wraz z ich wstępną komercjalizacją z zamiarem sprzedaży obiektów na rzecz podmiotów trzecich.

4. Zbywana w ramach transakcji Nieruchomość nie została formalnie wydzielona w strukturze organizacyjnej Sprzedającego. Nie stanowi ona odrębnego działu, wydziału czy też oddziału, lecz jedynie zespół składników majątkowych.

5. Sprzedający nie prowadzi odrębnych ksiąg rachunkowych w stosunku do zbywanej Nieruchomości, zatem brak jest jej wyodrębnienia finansowego w ramach przedsiębiorstwa Sprzedającego.

6. Zarówno z perspektywy sprzedającego, jak i nabywcy, zbywana Nieruchomość stanowi jedynie towar handlowy – z Nieruchomością nie są bezpośrednio związani żadni pracownicy, ani też żaden zespół osób, których działania, czy decyzje umożliwiałyby funkcjonowanie przedmiotu transakcji jako źródło przychodów i centrum kosztów.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy na Nabywcy będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu zawarcia planowanej sprzedaży nieruchomości na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) w zw. z art. 4 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?

Zdaniem Zainteresowanych, ze względu na to, że planowana sprzedaż nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki podstawowej, tj. w wysokości 23%, na Nabywcy nie będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu zawarcia planowanej sprzedaży nieruchomości na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Wnioskodawca wskazał, że w myśl art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlega m.in. umowa sprzedaży rzeczy i praw majątkowych. Obowiązek podatkowy w tym zakresie ciąży, przy umowie sprzedaży, na kupującym (art. 4 pkt 1 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 2 pkt 4 lit. a) cyt. ustawy, nie podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług.

Zdaniem Zainteresowanych planowana transakcja sprzedaży Nieruchomości podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 23%. Biorąc natomiast pod uwagę treść art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, na Nabywcy nie będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu zawarcia planowanej sprzedaży Nieruchomości.

Z uwagi na zakres niniejszej interpretacji przywołano powyżej tę część stanowiska Zainteresowanych, która odnosi się do zagadnień dotyczących podatku od czynności cywilnoprawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Zainteresowanych w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie zaznacza się, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Zainteresowanych w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych. W pozostałym zakresie, wniosku tj. dotyczącym podatku od towarów i usług, została wydana 09 listopada 2016 r. interpretacja znak: 3063-ILPP1-2.4512.101.2016.2.NF.

Przepis art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 223, ze zm.) zawiera zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ww. ustawy, podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają także zmiany ww. umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne (art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy).

Na podstawie art. 4 pkt 1 cyt. ustawy, obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym.

W związku z powyższymi regulacjami należy stwierdzić, że umowa sprzedaży podlega generalnie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i obowiązek uiszczenia tego podatku ciąży na kupującym.

W ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano jednak sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany:

  1. w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług,
  2. jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności, z wyjątkiem:
    • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
    • umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Z treści art. 2 pkt 4 cyt. ustawy wynika, że o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają generalnie status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że dana czynność (ta konkretna) jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub przynajmniej jedna ze stron tej czynności jest z tego podatku zwolniona. Przy czym, mimo zwolnienia z podatku od towarów i usług, wyłączenie z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie będzie miało miejsca wówczas, gdy czynność będzie dotyczyć m.in. umowy sprzedaży a jej przedmiotem będzie m.in. nieruchomość lub prawo wieczystego użytkowania.

W świetle art. 1a pkt 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, użyte w ustawie określenie podatek od towarów i usług oznacza podatek od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r., poz. 710, ze zm.) lub podatek od wartości dodanej pobierany na podstawie przepisów obowiązujących w państwach członkowskich.

Ze zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku wynika, że Spółka pod firmą P.R.P. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz M.S.P. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa zamierzają zawrzeć umowę sprzedaży, na mocy której Nabywca nabędzie od Sprzedającego Nieruchomość, położoną w K. Zarówno Sprzedający, jak i Nabywca są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

W związku z tym należy podkreślić, że jakkolwiek zapytanie Zainteresowanych dotyczy opodatkowania umowy sprzedaży podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak z pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia czy powyższa transakcja – dokonana pomiędzy wskazanymi we wniosku Stronami – podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia umowy sprzedaży podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Objęcie tej czynności opodatkowaniem w podatku od towarów i usług skutkuje bowiem wyłączeniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Przedmiotowa transakcja będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, co zostało potwierdzone interpretacją indywidualną z 9 listopada 2016 r. znak: 3063-ILPP1-2.4512.101.2016.2.NF. A zatem w niniejszej sprawie będzie miało zastosowanie wyłączenie z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, o którym mowa we wskazanym art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Tym samym Nabywca nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z zakupem Nieruchomości.

W świetle powyższego stanowisko Zainteresowanych należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Zainteresowanych i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie postępowania oraz Zainteresowanemu niebędącemu stroną postępowania przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2016 r., poz. 718, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.