2461-IBPB-2-1.4514.590.2016.1.PM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy wystąpi podatek od czynności cywilnoprawnych od opisanych wyżej umów ustanowienia odrębnej własności lokali i przeniesienia ich własności na rzecz nabywców tych lokali.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613, ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 14 października 2016 r. (data wpływu do Organu – 19 października 2016r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy przeniesienia własności lokali mieszkalnych na członków Stowarzyszenia w związku z jego likwidacją – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 października 2016 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy przeniesienia własności lokali mieszkalnych na członków Stowarzyszenia w związku z jego likwidacją. Wniosek został złożony przez notariusza.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla miasta W., Stowarzyszenie Mieszkańców Os. B. (dalej: Stowarzyszenie) wpisane jest jako właściciel nieruchomości obejmującej działki o powierzchni 0,7444 ha, położonej w mieście W.

Ww. nieruchomość Stowarzyszenie nabyło na podstawie umowy przeniesienia własności nieruchomości wraz z przejęciem części praw i obowiązków związanych z tą nieruchomością (przejęcie długów) z 1 marca 2004 r.

Stowarzyszenie zostało zawiązane wyłącznie przez nabywców lokali mieszkalnych, położonych w budynkach w mieście W. przy ulicy B. w celu dokończenia budowy i przeniesienia własności lokali na członków Stowarzyszenia.

Budowa opisanych wyżej budynków została zakończona i 15 stycznia 2015 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta W. wydał decyzję, w której udzielił pozwolenia na użytkowanie zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy B. w W.

Obecnie Stowarzyszenie to jest w likwidacji w związku ze spełnieniem celu, dla którego zostało zawiązane. Likwidator zamierza przystąpić do ustanawiana własności lokali mieszkalnych i przeniesienia własności tychże lokali na rzecz ich nabywców. Stowarzyszenie to nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wystąpi podatek od czynności cywilnoprawnych od opisanych wyżej umów ustanowienia odrębnej własności lokali i przeniesienia ich własności na rzecz nabywców tych lokali.

Zdaniem Wnioskodawczyni (płatnika), czynność ustanowienia odrębnej własności lokali i przeniesienia ich własności na rzecz nabywców tych lokali nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych, ponieważ do przeniesienia własności lokali mieszkalnych dochodzi w wyniku podziału majątku likwidowanego Stowarzyszenia, w związku z czym umowy takie nie podlegają dyspozycji art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Przepis art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 223, ze zm.) zawiera zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy podatkowi temu podlegają następujące czynności cywilnoprawne:

 • umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
 • umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
 • umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
 • umowy dożywocia,
 • umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat,
 • ustanowienie hipoteki,
 • ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
 • umowy depozytu nieprawidłowego,
 • umowy spółki.

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają też zmiany ww. umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne (art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 cyt. ustawy).

Ustawodawca wprowadził zasadę enumeratywnego określenia czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Oznacza to, że czynności niewymienione w ustawowym katalogu nie podlegają opodatkowaniu.

Z kolei stosownie do treści art. 1 ust. 2 pkt 3 powołanej ustawy, przepisy ustawy o umowie o dziale spadku oraz umowie o zniesieniu współwłasności – stosuje się odpowiednio do:

 1. nabycia własności rzeczy wspólnej lub wspólnego prawa majątkowego albo ich części przez niektórych dotychczasowych współwłaścicieli na dalszą współwłasność – w części spłat lub dopłat,
 2. odpłatnego wyodrębnienia własności lokali na rzecz niektórych lub wszystkich współwłaścicieli.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Stowarzyszenie Mieszkańców Os. B. wpisane jest jako właściciel nieruchomości obejmującej działki położonej w mieście W. Ww. nieruchomość Stowarzyszenie nabyło na podstawie umowy przeniesienia własności nieruchomości wraz z przejęciem części praw i obowiązków związanych z tą nieruchomością (przejęcie długów) z 1 marca 2004 r. Stowarzyszenie zostało zawiązane wyłącznie przez nabywców lokali mieszkalnych, położonych w budynkach w mieście W. przy ulicy B. w celu dokończenia budowy i przeniesienia własności lokali na członków Stowarzyszenia. Obecnie Stowarzyszenie to jest w likwidacji w związku ze spełnieniem celu, dla którego zostało zawiązane. Likwidator zamierza przystąpić do ustanawiana własności lokali mieszkalnych i przeniesienia własności tychże lokali na rzecz ich nabywców.

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że skoro w opisanym zdarzeniu przyszłym będzie miało miejsce zawarcie umowy przeniesienia własności lokali mieszkalnych na członków Stowarzyszenia w związku z jego likwidacją, to czynność ta, jako niewymieniona w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, nie będzie podlegała opodatkowaniu tym podatkiem.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.