1462-IPPB2.4514.451.2016.2.MZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Umowa pożyczki będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 1 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, gdyż w momencie zawarcia umowy pożyczki środki pieniężne będą się znajdowały na prowadzonym w Polsce rachunku bankowym. Przyjmując za Wnioskodawcą, że powyższa czynność będzie objęta zakresem podatku od towarów i usług (import na terytorium Wielkiej Brytanii usług zwolnionych z VAT), przedmiotowa umowa pożyczki będzie korzystała z wyłączenia z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z art. 2 pkt 4 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 13 września 2016 r. (data wpływu 19 września 2016 r.) uzupełnionym pismem z dnia 26 października 2016 r. (data nadania 26 października 2016 r., data wpływu 31 października 2016 r.) na wezwanie z dnia 12 października 2016 r. Nr 1462-IPPB2.4514.451.2016.1.MZ (data nadania 12 października 2016 r., data doręczenia 19 października 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy pożyczki – jest:

 • w części dotyczącej zastosowania wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 1 ust. 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych - nieprawidłowe,
 • w pozostałym zakresie - prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 września 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy pożyczki.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

V. Limited (dalej: Spółka, Pożyczkobiorca) jest zarejestrowana dla celów podatku od wartości dodanej na terytorium Wielkiej Brytanii i nie ma siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski. Spółka nie jest zarejestrowana dla celów podatku od towarów i usług (dalej: VAT) na terytorium Polski.

Przedmiotem działalności Spółki jest w szczególności produkcja pianek komórkowych, polimerów przemysłowych oraz włókien polimerowych wykorzystywanych m.in. w przemyśle meblowym, odzieżowym, samochodowym i budowlanym. Spółka zamierza zawrzeć umowę pożyczki środków pieniężnych z podmiotem z Grupy V. (dalej: Grupa), do której należy również Spółka tj. z firmą P. sp. z o.o. (dalej: Pożyczkodawca) mającą siedzibę na terytorium Polski. Pożyczkodawca jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT na terytorium Polski. Pożyczkodawca nie jest bezpośrednim udziałowcem Spółki (jest spółką siostrzaną). Umowa pożyczki zostanie zawarta na terytorium Wielkiej Brytanii.

Na podstawie umowy pożyczki Pożyczkodawca zobowiąże się do wypłaty określonych kwot środków pieniężnych na rzecz Spółki. Spółka będzie każdorazowo zwracała się do Pożyczkodawcy o wypłacenie jednej bądź kilku pożyczek, przesyłając prośbę określającą kwotę, walutę zaliczki, datę proponowanego wykorzystania, która będzie dniem roboczym oraz datę spłaty odsetek. Umowa zakładać będzie zatem wielokrotną wypłatę środków, a kwota pożyczki nie będzie znana w chwili zawarcia umowy. Spółka zobowiązana będzie do zwrotu przekazanych jej środków w określonym terminie wraz z ustalonymi w umowie odsetkami. W momencie wypłaty środków pieniężnych, będą one znajdowały się na prowadzonym w Polsce rachunku bankowym. Pożyczki wykorzystywane zostaną na cele statutowe Spółki.

Pożyczkodawca w świetle art. 28b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016, poz. 710; dalej: ustawa o VAT), zamierza traktować świadczone przez siebie usługi udzielania pożyczek jako niepodlegające opodatkowaniu VAT na terytorium Polski, jako że Spółka będąca podatnikiem podatku od wartości dodanej nie ma siedziby działalności gospodarczej w Polsce. Jednocześnie w świetle art. 135 ust. 1 pkt b Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (dalej: Dyrektywa VAT) oraz stosownie również do odpowiednich regulacji krajowych w Wielkiej Brytanii, czynności udzielania pożyczek podlegają zwolnieniu z opodatkowania VAT. W konsekwencji po stronie Spółki nastąpi import na terytorium Wielkiej Brytanii usług zwolnionych z VAT.

Wątpliwości Spółki dotyczą ewentualnego obowiązku rozliczenia podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej: PCC) na terytorium Polski z tytułu planowanego zawarcia umowy pożyczki.

Pismem z dnia 12 października 2016 r. Nr 1462-IPPB2.4514.451.2016.1.MZ wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, poprzez:

 • Przedłożenie oryginałów lub poświadczonych urzędowo odpisów dokumentów oraz ich tłumaczeń na język polski przez tłumacza przysięgłego (a w przypadku dokumentów urzędowych z klauzulą apostille), z których wynika sposób reprezentacji Wnioskodawcy w zakresie oświadczeń woli i podpisywania dokumentów, a tym samym umocowanie dla osób, tj. D. C. i G. R., które w imieniu Wnioskodawcy udzieliły pełnomocnictwa na rzecz Pana W. P.
 • Przedłożenie oryginału lub poświadczonej urzędowo kopii Pełnomocnictwa oraz jego tłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego zgodnego z art. 138c § 1 Ordynacji podatkowej, udzielonego przez spółkę V. (UK) Limited (Wnioskodawcę) dla Pana W. P., które upoważniałoby pełnomocnika do reprezentowania Wnioskodawcy do występowania z wnioskiem o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego. Jeżeli pełnomocnik jest adwokatem, radcą lub doradcą podatkowym, w pełnomocnictwie należy wskazać adres elektroniczny pełnomocnika w systemie teleinformatycznym wykorzystywanym przez organ podatkowy, tj. w systemie ePUAP, bądź informacja o odbiorze pism w siedzibie Organu.

Ponadto należy uzupełnić przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe o wskazanie:

 • Gdzie będą się znajdowały środki pieniężne w chwili zawarcia umowy pożyczki (terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, czy też terytorium innego państwa)?

Wnioskodawca w terminie ustawowym przesłał uzupełnienie wskazując, że:

 • W momencie zawarcia umowy pożyczki, środki pieniężne znajdowały się będą na prowadzonym w Polsce rachunku bankowym, tj. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Spółka pragnie wskazać, iż w załączeniu przedkłada oryginały dokumentów oraz ich tłumaczeń na język polski przez tłumacza przysięgłego (a w przypadku dokumentów urzędowych z klauzulą apostille), z których wynika sposób reprezentacji Spółki w zakresie oświadczeń woli i podpisywania dokumentów, a tym samym umocowanie dla Daniel C., który w imieniu Spółki, przy kontrasygnacie Gemma R., udzielił pełnomocnictwa na rzecz pana W.... P.... oraz oryginał pełnomocnictwa w języku polskim dla Pana W. P. Spółka pragnie wskazać, iż Pan W. P. nie jest adwokatem, radcą prawnym ani doradcą podatkowym.
 • Jak wskazane zostało w treści pełnomocnictwa, zostało ono udzielone w imieniu Spółki przez dyrektora Daniel C., przy kontrasygnacie Gemma R. – Tax Manager. Spółka pragnie wyjaśnić, iż wszyscy dyrektorzy Spółki zgodnie oświadczyli, iż pełnomocnictwo do wystąpienia z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej Ministra Finansów w przedmiotowym zakresie może zostać udzielone przez dyrektora Daniel C., wymienionego, jako jeden z dyrektorów Spółki w rejestrze przedsiębiorców, przy kontrasygnacie Gemma R.. Wskazane pełnomocnictwo zostało udzielone przy kontrasygnacie Gemma R. (niepełniącej funkcji dyrektora Spółki), bowiem zgodnie z prawem brytyjskim każdy z dyrektorów Spółki może udzielić pełnomocnictwa, pod warunkiem, iż zostanie to potwierdzone przez świadka. W świetle powyższego, zdaniem Spółki, umocowanym do udzielenia pełnomocnictwa w przedmiotowym zakresie jest dyrektor Daniel C., natomiast, zgodnie z wymogami brytyjskiego prawa, czynność ta potwierdzona została przez Gemma R.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy umowa pożyczki będzie wyłączona z opodatkowania PCC na podstawie art. 1 ust. 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. (Dz. U. 2015, poz. 626 ze zm., dalej: ustawa o PCC)?
 2. Gdyby uznać, iż umowa pożyczki nie będzie wyłączona z opodatkowania PCC na podstawie art. 1 ust. 4 ustawy o PCC, czy umowa pożyczki będzie wyłączona z opodatkowania PCC na podstawie art. 2 pkt 4 lit. b ustawy o PCC?

Zdaniem Wnioskodawcy,

 1. Umowa pożyczki będzie wyłączona z opodatkowania PCC na podstawie art. 1 ust. 4 ustawy o PCC.
 2. Nawet gdyby uznać, iż umowa pożyczki nie będzie wyłączona z opodatkowania PCC na podstawie art. 1 ust. 4 ustawy o PCC, umowa pożyczki będzie wyłączona z opodatkowania PCC na podstawie art. 2 pkt 4 lit. b ustawy o PCC.

Uzasadnienie stanowiska Spółki

Ad.1

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o PPC, opodatkowaniu PCC podlegają umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku.

Natomiast stosownie do postanowień art. 1 ust. 4 ustawy o PCC, czynności cywilnoprawne podlegają podatkowi, jeżeli ich przedmiotem są:

 1. rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jednocześnie, w świetle art. 4 pkt 7 w zw. z art. 5 ust. 1 ustawy o PCC obowiązek rozliczenia podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku zawarcia umowy pożyczki ciąży na pożyczkobiorcy.

W celu rozstrzygnięcia czy umowa pożyczki podlega opodatkowaniu PCC, konieczne jest ustalenie co jest przedmiotem umowy pożyczki, tj. czy są nią rzeczy czy też prawa majątkowe, a także gdzie wykonywana będzie czynność cywilnoprawna oraz jakie jest miejsce położenia rzeczy w momencie dokonania czynności cywilnoprawnej lub gdzie wykonywane będą prawa majątkowe wynikające z zawieranej umowy.

W świetle art. 720 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 2016 poz. 380) przedmiotem umowy pożyczki mogą być pieniądze lub rzeczy oznaczone co do gatunku. Podobnie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o PPC wskazuje, iż opodatkowaniu PCC podlegają umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku. Już literalna wykładnia wskazanych przepisów pozwala wysnuć wniosek, iż skoro użyto w nich tych dwóch określeń, to pieniądze nie mogą stanowić rzeczy. Podkreślenia wymaga fakt, iż pieniądze, jako znaki pieniężne, mają określoną postać fizyczną, co upodabnia je do rzeczy, ale ich wartość nie wynika z cech materialnych tych znaków, lecz m.in. z nadanej im funkcji miernika wartości oraz z funkcji płatniczych. Ponadto, pieniądz bankowy nie istnieje jako rzecz, brakuje w nim bowiem fizycznych cech banknotów i bilonu – oznacza wyłączenie określone prawo do żądania od banku udostępnienia dysponentowi rachunku bankowego określonej ilości pieniędzy albo rozporządzenia tymi pieniędzmi stosownie do polecenia dysponenta. W konsekwencji, należałoby uznać, iż przedmiotem umowy pożyczki jest prawo majątkowe, a nie rzecz.

Mając na uwadze treść art. 1 ust. 4 ustawy o PCC, zawarcie umowy pożyczki, której przedmiotem jest prawo majątkowe podlega opodatkowaniu PCC, w przypadku gdy prawo to wykonywane jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub gdy wykonywane jest za granicą, ale nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. A contrario, opodatkowaniu nie będą podlegały prawa majątkowe wykonywane za granicą, gdy nabywca nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i/lub czynność cywilnoprawna nie została dokonana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

W analizowanej sprawie, skoro prawo majątkowe będzie wykonywane za granicą (pożyczki wykorzystywane będą na potrzeby statutowe Spółki w Wielkiej Brytanii), a Spółka ma siedzibę na terytorium Wielkiej Brytanii i również tam zawarta zostanie umowa pożyczki, to należy uznać, że przedmiotowa umowa pożyczki nie będzie podlegała opodatkowaniu PCC w Polsce. Nie zostały bowiem spełnione warunki opodatkowania PCC umowy pożyczki określone w art. 1 ust. 4 ustawy o PCC.

Na prawidłowość takiego stanowiska wskazywać może przykładowo wyrok Naczelnego Sadu Administracyjnego (dalej: NSA) z dnia 15 listopada 2011 r., sygn. II FSK 850/10, w którym wskazane zostało, iż przedmiotem umowy pożyczki jest prawo majątkowe. NSA podkreślił, iż skoro prawo majątkowe wynikające z zawartej za granicą umowy wykonane zostało również poza granicami Polski (bowiem tam swoją siedzibę posiadał pożyczkobiorca), czynność ta będzie wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

W związku z wydaniem wskazanego powyżej wyroku, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 27 stycznia 2012 r. ponownie wydał interpretację indywidualną w przedmiotowym zakresie (sygn. IPPB2/436-62/09/12-7/S/MZ). Organ uznał stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe przyznając przy tym, iż przedmiotem umowy pożyczki jest prawo majątkowe, a w konsekwencji, w świetle przedstawionego stanu faktycznego czynność zawarcia umowy pożyczki będzie wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Przy czym Organ odstąpił od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Pogląd taki zaprezentowany został także w wyroku NSA z dnia 15 października 2004 r., sygn. FSK 597/04, który wprawdzie rozstrzygał kwestię zastosowania nieobowiązujących już przepisów ustawy o opłacie skarbowej, jednak wnioski z niego płynące są analogiczne jak w przytoczonym powyżej wyroku NSA.

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Spółki, umowa pożyczki będzie wyłączona z opodatkowania PCC na podstawie art. 1 ust. 4 ustawy o PCC.

Ad. 2

Nawet gdyby jednak uznać, iż dana czynność cywilnoprawna podlega ustawie o PCC na podstawie art. 1 ust. 4 ustawy o VAT, to zaznaczenia wymaga, iż w ustawie o PCC przewidziano sytuacje, w których czynność cywilnoprawna, mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy, nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem.

Stosownie do przepisów art. 2 pkt 4 ustawy o PCC, nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, jeżeli czynności te są opodatkowane podatkiem od towarów i usług lub jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności, z pewnymi wyjątkami, niemającymi zastosowania w analizowanej sytuacji.

Jednocześnie w świetle art. 1a pkt 7 ustawy o PCC, przez podatek od towarów i usług rozumie się podatek nakładany ustawą o VAT lub podatek od wartości dodanej pobierany na podstawie przepisów obowiązujących w państwach członkowskich.

W analizowanej sytuacji, nawet jeśli uznać, że środki pieniężne stanowią rzeczy i w momencie zawarcia umowy pożyczki znajdować się będą na terytorium Polski (środki pieniężne będą wypłacane przez Pożyczkodawcę z konta bankowego w Polsce) objęcie umowy pożyczki podatkiem VAT lub zastosowania zwolnienia z VAT z tego tytułu, może skutkować wyłączeniem jej z opodatkowania PCC.

Zgodnie z art. 28b ust. 1 ustawy o VAT miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej. Ponadto, zgodnie z art. 135 ust. 1 pkt b Dyrektywy VAT, czynności udzielania pożyczek podlegają zwolnieniu z opodatkowania VAT.

Mając na uwadze powyższe, należałoby uznać, iż planowane przez Spółkę zawarcie umowy pożyczki będzie stanowiło czynność niepodlegającą opodatkowaniu VAT na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z uwagi na fakt, iż usługobiorca (Spółka) będący podatnikiem podatku od wartości dodanej nie posiada siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Spółka dokona zatem importu na terytorium Wielkiej Brytanii usług, które zgodnie z Dyrektywą VAT korzystają ze zwolnienia z opodatkowania VAT.

Zdaniem Spółki, spełnione zostaną przesłanki określone w art. 2 pkt 4 lit. b ustawy o PCC i umowa pożyczki nie będzie podlegała opodatkowaniu PCC na terytorium Polski.

Na prawidłowość stanowiska Spółki wskazuje przykładowo interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 11 stycznia 2013 r. wydana w analogicznym stanie faktycznym, sygn. ILPB2/436-270/12-4/MK, w której Organ stwierdził, iż „Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego umowa pożyczki zostanie zawarta w Wielkiej Brytanii, a w momencie zawarcia umowy pożyczki pieniądze będą znajdowały się na prowadzonym w Polsce rachunku bankowym Pożyczkodawcy.

Ponadto, pożyczka zostanie wykonana poprzez przelew środków pieniężnych z rachunku bankowego Pożyczkodawcy na rachunek bankowy pożyczkobiorcy znajdujący się w Wielkiej Brytanii. Pożyczkobiorca zwróci pieniądze na rachunek bankowy Pożyczkodawcy prowadzony w Polsce. W związku z faktem, że udzielenie pożyczki nastąpi na rzecz podmiotu mającego siedzibę w Wielkiej Brytanii Spółka wystawi fakturę VAT z oznaczeniem NP (nie podlega VAT w Polsce) tytułem odsetek jej należnych. (...) mając na uwadze wskazane we wniosku okoliczności faktyczne oraz definicję ustawową podatku od towarów i usług, według której na równi z podatkiem od towarów i usług uregulowanym w polskim porządku prawnym uznaje się również podatek od wartości dodanej pobierany na podstawie przepisów obowiązujących w państwach członkowskich, do kategorii których państw niewątpliwie zalicza się Wielka Brytania, to stwierdzić należy, iż jeżeli z tytułu zawarcia umowy pożyczki pożyczkobiorca, będzie opodatkowany bądź zwolniony od tego podatku, podatek od czynności cywilnoprawnych nie wystąpi. To z kolei oznacza, że stanowisko Spółki, zgodnie z którym planowana pożyczka nie będzie podlegała podatkowi od czynności cywilnoprawnych należało uznać za prawidłowe”.

Podobnie w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2014 r., sygn. IPPB2/436-101/14-2/LS, Organ wskazał, że „Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że P.S.a.r.l. (dalej: Spółka, „Pożyczkobiorca”) otrzyma oprocentowane pożyczki od spółek z siedzibą w Polsce należących do grupy P. (dalej: „Pożyczkodawca”). Pożyczkobiorca jest zarejestrowany, jako podatnik podatku od wartości dodanej w Luksemburgu. Pożyczkodawca nie jest udziałowcem Pożyczkobiorcy. Pożyczkodawca jest zarejestrowanym podatnikiem VAT w Polsce. (...) Umowa pożyczki zostanie zawarta w Polsce lub w Luksemburgu, zaś w momencie udzielenia pożyczek pieniądze będą znajdować się na rachunku bankowym Pożyczkodawcy w polskim banku. Zgodnie z wewnętrznym prawem podatkowym Luksemburga Pożyczkobiorca będzie zwolniony (ewentualnie opodatkowany podatkiem od wartości dodanej) z podatku od wartości dodanej z tytułu dokonania czynności zawarcia umowy pożyczki. (...) przyjmując za Wnioskodawcą, iż powyższa czynność zostanie objęta zakresem podatku od wartości dodanej w Luksemburgu, w analizowanej sytuacji znajdzie zastosowanie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych”.

Ponadto, w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 23 października 2015 r., sygn. IBPB-2-1/4514-183/15/ASz, Organ wskazał, iż „Skoro udzielanie pożyczek przez pożyczkodawcę – spółkę kapitałową (spółkę zagraniczną) z siedzibą w Estonii lub na Łotwie zwolnione jest z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, to czynność udzielenia pożyczki, która w świetle art. 1 ust. 4 ustawy podlega ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych – korzysta z wyłączenia z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych”.

Stanowisko Spółki znajduje także potwierdzenie przykładowo w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 26 października 2012 r., sygn. IPTB2/436-115/12 -4/KK, w której Organ wskazał, iż „udzielenie przez podmiot zagraniczny pożyczki dla Wnioskodawcy stanowi usługę za wynagrodzeniem, dla której miejscem świadczenia jest Polska. Dla rozliczenia tej transakcji w zakresie podatku od towarów i usług obowiązany jest Wnioskodawca, gdyż transakcja ta stanowi dla Niego import usług. Usługi te będą korzystały ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), a Wnioskodawca będzie zobowiązany przedmiotową czynność wykazać w deklaracji VAT-7. (...) stwierdzić należy, że umowa pożyczki objęta jest zakresem ustawy o podatku od towarów i usług. W związku z tym, powyższa czynność korzysta z wyłączenia z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych”.

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Spółki, nawet gdyby uznać, iż umowa pożyczki nie będzie wyłączona z opodatkowania PCC na podstawie art. 1 ust. 4 ustawy o PCC, umowa pożyczki będzie wyłączona z opodatkowania PCC na podstawie art. 2 pkt 4 lit. b ustawy o PCC.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się w części dotyczącej zastosowania wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 1 ust. 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych za nieprawidłowe, w pozostałym zakresie za prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że niniejsza interpretacja indywidualna dotyczy oceny stanowiska Wnioskodawcy wyłącznie w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 223 z późn. zm.) podatkowi temu podlegają umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku.

Art. 720 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380) stanowi, że przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

Do elementów znamionujących umowę pożyczki należy obowiązek jej zwrotu. Przy czym, nie tyle dotyczy to oznaczenia terminu zwrotu, ile zaznaczenia samego obowiązku zwrotu – który, jak wskazuje się w orzecznictwie, w myśl art. 720 § 1 ww. ustawy, jest elementem przedmiotowo istotnym dla tego rodzaju umowy, bez którego nie ma umowy pożyczki.

W zależności od tego, jak zostanie ukształtowana przez strony umowa pożyczki, może ona przyjąć postać umowy nieodpłatnej bądź też odpłatnej, gdzie pożyczkobiorca zobowiązany będzie do zapłaty odsetek. Umowa pożyczki jest umową konsensualną. Dochodzi do skutku poprzez zgodne oświadczenia woli.

Ponadto, zauważyć również należy, że stosownie do ww. art. 720 Kodeksu cywilnego przedmiotem umowy pożyczki są tylko pieniądze i rzeczy oznaczone co do gatunku. Przepis ten nie ustanowił zatem praw majątkowych jako przedmiotu pożyczki, a skoro tak, należy przyjąć, że pieniądze to rzeczy o szczególnych właściwościach. Zgodnie bowiem z powszechnym w orzecznictwie poglądem pieniądze to rzeczy o szczególnych właściwościach, których wartość nie wynika z właściwości fizycznych, lecz z określenia i gwarancji państwa, uznających je za prawny środek płatniczy. W rezultacie przedmiotem umowy pożyczki pieniężnej są rzeczy o szczególnym charakterze (pieniądze). Ani wydanie przedmiotu pożyczki, ani prawo dochodzenia jego wydania nie zmienia konsensualnego charakteru umowy pożyczki, zatem forma przekazania przedmiotu umowy nie wpływa na ważność zawartej umowy. Umowa pożyczki jest ważna i podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych niezależnie od wydania pieniędzy

Natomiast zgodnie z art. 1 ust. 4 ww. ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi temu podlegają czynności cywilnoprawne, z zastrzeżeniem ust. 4a i 5, jeżeli ich przedmiotem są:

 1. rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Z uwagi na powyższe, należy stwierdzić, że umowa pożyczki podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych, jeżeli w chwili zawarcia umowy jej przedmiot, tj. pieniądze znajdują się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wówczas nie ma znaczenia, gdzie umowa została zawarta i gdzie mają miejsce zamieszkania (siedzibę) strony umowy.

Pożyczka podlega również podatkowi od czynności cywilnoprawnych, jeśli pieniądze będące przedmiotem pożyczki w chwili jej zawarcia znajdują się za granicą oraz nabywca – pożyczkobiorca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a czynność zostanie dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Należy wskazać, że w ustawie przewidziano sytuacje, w których czynność cywilnoprawna mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Stosownie do art. 2 pkt 4 ww. ustawy nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany:

 1. w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług,
 2. jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności, z wyjątkiem:
  • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
  • umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Zaznaczyć jednak należy, że o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej konkretnej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest z tego podatku zwolniona.

W związku z powyższym należy podkreślić, że jakkolwiek zapytanie Wnioskodawcy dotyczy opodatkowania umowy pożyczki podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia, czy powyższa czynność podlega regulacjom ustawy o podatku od towarów i usług, bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia jej podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Objęcie umowy pożyczki zakresem podatku od towarów i usług może bowiem skutkować wyłączeniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 1a pkt 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, użyte w ustawie określenie podatek od towarów i usług oznacza podatek od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) lub podatek od wartości dodanej pobierany na podstawie przepisów obowiązujących w państwach członkowskich.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że V. (UK) Limited (dalej: Spółka, Pożyczkobiorca) jest zarejestrowana dla celów podatku od wartości dodanej na terytorium Wielkiej Brytanii i nie ma siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski. Spółka nie jest zarejestrowana dla celów podatku od towarów i usług (dalej: VAT) na terytorium Polski. Przedmiotem działalności Spółki jest w szczególności produkcja pianek komórkowych, polimerów przemysłowych oraz włókien polimerowych wykorzystywanych m.in. w przemyśle meblowym, odzieżowy, samochodowym i budowlanym. Spółka zamierza zawrzeć umowę pożyczki środków pieniężnych z podmiotem z Grupy V. (dalej: Grupa), do której należy również Spółka tj. z firmą P. sp. z o.o. (dalej: Pożyczkodawca) mającą siedzibę na terytorium Polski. Pożyczkodawca jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT na terytorium Polski. Pożyczkodawca nie jest bezpośrednim udziałowcem Spółki (jest spółką siostrzaną). Umowa pożyczki zostanie zawarta na terytorium Wielkiej Brytanii. Na podstawie umowy pożyczki Pożyczkodawca zobowiąże się do wypłaty określonych kwot środków pieniężnych na rzecz Spółki. Spółka będzie każdorazowo zwracała się do Pożyczkodawcy o wypłacenie jednej bądź kilku pożyczek, przesyłając prośbę określającą kwotę, walutę zaliczki, datę proponowanego wykorzystania, która będzie dniem roboczym oraz datę spłaty odsetek. Umowa zakładać będzie zatem wielokrotną wypłatę środków, a kwota pożyczki nie będzie znana w chwili zawarcia umowy. Spółka zobowiązana będzie do zwrotu przekazanych jej środków w określonym terminie wraz z ustalonymi w umowie odsetkami. W momencie wypłaty środków pieniężnych, będą one znajdowały się na prowadzonym w Polsce rachunku bankowym. Pożyczki wykorzystywane zostaną na cele statutowe Spółki. Pożyczkodawca w świetle art. 28b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016, poz. 710; dalej: ustawa o VAT), zamierza traktować świadczone przez siebie usługi udzielania pożyczek jako niepodlegające opodatkowaniu VAT na terytorium Polski, jako że Spółka będąca podatnikiem podatku od wartości dodanej nie ma siedziby działalności gospodarczej w Polsce. Jednocześnie w świetle art. 135 ust. 1 pkt b Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (dalej: Dyrektywa VAT) oraz stosownie również do odpowiednich regulacji krajowych w Wielkiej Brytanii, czynności udzielania pożyczek podlegają zwolnieniu z opodatkowania VAT. W konsekwencji po stronie Spółki nastąpi import na terytorium Wielkiej Brytanii usług zwolnionych z VAT. Wątpliwości Spółki dotyczą ewentualnego obowiązku rozliczenia podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej: PCC) na terytorium Polski z tytułu planowanego zawarcia umowy pożyczki. Z przesłanego do wniosku uzupełnienia wynika, że w momencie zawarcia umowy pożyczki, środki pieniężne znajdowały się będą na prowadzonym w Polsce rachunku bankowym, tj. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy wskazać, że umowa pożyczki będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 1 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, gdyż w momencie zawarcia umowy pożyczki środki pieniężne będą się znajdowały na prowadzonym w Polsce rachunku bankowym. Przyjmując za Wnioskodawcą, że powyższa czynność będzie objęta zakresem podatku od towarów i usług (import na terytorium Wielkiej Brytanii usług zwolnionych z VAT), przedmiotowa umowa pożyczki będzie korzystała z wyłączenia z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z art. 2 pkt 4 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, wskazać należy, że rozstrzygnięcia te zapadły w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.