1462-IPPB2.4514.43.2017.1.AF | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Czy w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, transakcja podziału przez wydzielenie i przeniesienie na Spółkę E zorganizowanej części przedsiębiorstwa (Dywizji Polskiej) w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH (i w związku z tym zmiana umowy Spółki Przejmującej) nie będzie podlegała opodatkowaniu na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 223, t.j. ze zm., dalej jako: „PCC”) i w związku z tym Spółka Przejmująca lub Spółka Dzielona nie będą zobowiązane do zapłaty tego podatku?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1, art. 14r ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) oraz art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. - przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1948, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku wspólnym z dnia 20 lutego 2017 r. (data wpływu 22 lutego 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych podziału przez wydzielenie – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 lutego 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podziału przez wydzielenie.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka S.A. (dalej: „Spółka Y” lub „Spółka Dzielona”) oraz N. Sp. z o.o. (dalej: „Spółka E” lub „Spółka Przejmująca”) (dalej łącznie: „Wnioskodawcy”), będące spółkami kapitałowymi z siedzibą na terytorium Polski, są częścią grupy kapitałowej (dalej: „Grupa Kapitałowa”) oraz dywizji biznesowej europejskiego lidera w dziedzinie drukowanych i cyfrowych rozwiązań dla edukacji.

Spółka Dzielona tworzy dopasowane do indywidualnych potrzeb informatyczne rozwiązania (narzędzia) edukacyjne, budowane w oparciu o zasoby i platformy, przygotowywane zgodnie z najnowszymi trendami w kształceniu (dla przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, kursy językowe, materiały dotyczące terapii i rozwoju, kursy online), m.in.:

 • zasoby edukacyjne - do wielu przedmiotów, zgodne z różnymi programami nauczania, w tym kursy językowe,
 • platformy dostarczania treści, narzędzia e-learningowe oraz do publikacji - elastyczne rozwiązania do codziennego użytku,
 • produkty dla dzieci i dorosłych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - do wykorzystania w szkołach i placówkach medycznych.

Spółka Dzielona działa na rynku polskim oraz międzynarodowym.

Spółka E działa wyłącznie na rynku polskim i zajmuje się głównie działalnością wydawniczą podręczników oraz materiałów szkoleniowych w formie papierowej i elektronicznej (wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne szkolnictwo zawodowe, kartografia, języki obce).

Wspólnikiem w obu spółkach (tj. w Spółce Dzielonej oraz w Spółce Przejmującej) posiadającym odpowiednio 100% akcji i udziałów w kapitale zakładowym obydwu spółek jest ten sam podmiot - spółka kapitałowa z siedzibą w Finlandii, podlegająca w Finlandii nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych od całości dochodów (dalej jako: „Wspólnik”).

W ramach Spółki Dzielonej funkcjonują dwie niezależne, wydzielone organizacyjnie, funkcjonalnie oraz finansowo dywizje:

 • Dywizja Polska i
 • Dywizja Międzynarodowa

(dalej: „Dywizje”). Każda z Dywizji funkcjonująca w ramach Spółki Dzielonej dostarcza inne produkty lub świadczy usługi na rzecz innych klientów (Dywizja Polska na rzecz klientów krajowych, natomiast Dywizja Międzynarodowa na rzecz klientów zagranicznych), na podstawie odrębnych umów zawartych przez poszczególne Dywizje.

Dywizja Polska prowadzi działalność wyłącznie na rynku krajowym, która obejmuje:

 • działalność produkcyjną produktów z obszaru specjalnych potrzeb edukacyjnych (SEN, SPE) (wraz z innymi polskojęzycznymi produktami off – line),
 • sprzedaż, dystrybucję powyższych produktów indywidualnie i za pośrednictwem partnerów oraz obsługę posprzedażną, a także
 • bezpośrednią sprzedaż poprzez udział w przetargach publicznych na szkolenia oraz rozwiązania edukacyjne.

Dywizja Międzynarodowa prowadzi działalność wyłącznie na rynkach międzynarodowych, która obejmuje:

 • przygotowanie i produkcję produktów edukacyjnych dedykowanych dla rynków międzynarodowych,
 • bezpośrednią sprzedaż licencji na dedykowanych rynkach zagranicznych,
 • obsługę dystrybutorów na rynkach międzynarodowych,
 • szeroko pojęte usługi w sektorze edukacji, w tym usługi lokalizacji i personalizacji produktów głównych dla klientów międzynarodowych,
 • usługi wdrożenia platform dla klientów międzynarodowych.

Dywizja Międzynarodowa świadczy także usługi wsparcia dla klientów na rynkach międzynarodowych obejmujące utrzymanie i bieżącą obsługę produktów u klientów zagranicznych w ramach podpisanych kontraktów (głównie rozwiązań software’owych) oraz helpdesk dla klientów zagranicznych.

Podział działalności Spółki Dzielonej na obydwie Dywizje funkcjonujące obecnie w Spółce Dzielonej jest pochodną decyzji podjętej przez Zarząd, który w celu wzmocnienia pozycji biznesowej Spółki Y podjął decyzję o wydzieleniu dwóch oddzielnych struktur:

 • Dywizja Polska - dedykowana wyłączenie dla rynku polskiego,
 • Dywizja Międzynarodowa - dedykowana wyłącznie dla rynku międzynarodowego.

Decyzja o powołaniu wskazanych powyżej oddzielnych struktur podyktowana była inną specyfiką rynku krajowego oraz międzynarodowego oraz potrzebą większej specjalizacji i koncentracji na poszczególnych liniach produktowych oferowanych na rynku polskim oraz międzynarodowym. Odmienna specyfika tych rynków powoduje, że inny rodzaj produktów oraz strategii sprzedażowych decydują o sukcesie biznesowym.

Na wyodrębnienie poszczególnych dywizji funkcjonujących w Spółce Dzielonej w jej strukturze organizacyjnej od strony formalnej wskazuje Uchwała Zarządu Spółki. Dokument ten określa w szczególności wewnętrzny podział kompetencji pomiędzy poszczególnymi Dywizjami oraz ich podział w strukturze Spółki Y na poszczególne Działy i Zespoły. W Uchwale Zarządu Spółki Dzielonej przewidziano, że każda Dywizja zarządzana będzie przez odrębny osobowo zespół kierowniczy (management team). Oba zespoły kierownicze odpowiadają względem Zarządu Spółki Y. Zgodnie z Uchwałą Zarządu Spółki Y do zadań dedykowanych dla zespołów kierowniczych każdej Dywizji odpowiedzialnych za ich funkcjonowanie należy: kierowanie, podejmowanie decyzji i kontrola ich wykonania przez pracowników danej Dywizji. Zespoły kierownicze poszczególnych Dywizji ponoszą odpowiedzialność za przydzieloną im sferę działalności Spółki. Zespoły kierownicze posiadają również uprawnienia do podejmowania decyzji biznesowych w ramach procesów danej Dywizji, przez co zachowana jest wewnętrzna autonomia decyzyjna każdej z Dywizji w ramach limitów oraz uprawnień przedmiotowych obowiązujących w grupie kapitałowej.

W strukturze organizacyjnej Spółki Y określone zostały schematy podporządkowania poszczególnych pracowników i ich przypisanie do poszczególnych Dywizji w Spółce Y. Schematy te wskazują na strukturę zależności służbowych w Spółce Y - wskazują przełożonych poszczególnych pracowników Spółki Dzielonej. Pracownicy są przydzielani odrębnie do każdej z Dywizji.

W skład Dywizji Polskiej wchodzi zespół następujących składników majątkowych, w tym zobowiązań oraz zasobów związanych z polskim biznesem:

 1. prawo własności produktów dedykowanych dla rynku polskiego,
 2. prawo własności domen i znaków towarowych dedykowanych dla rynku polskiego,
 3. licencje i infrastruktura niezbędna do obsługi i utrzymania działań na rynku polskim,
 4. zasoby magazynowe, w tym zapasy związane z produktami dedykowanymi na rynek polski,
 5. kontrakty przetargowe związane z rynkiem polskim (wraz z kontraktami utrzymaniowymi),
 6. kontrakty związane z produktami SEN i offline,
 7. należności wynikające ze sprzedaży na rynku polskim,
 8. zobowiązania dotyczące działalności na rynku polskim,
 9. zasoby osobowe odpowiedzialne za realizację następujących funkcji: sprzedaż, ofertowanie przetargów, rozwój produktów, tworzenie treści edukacyjnych, zarządzanie łańcuchem dostaw, marketing, kierowanie projektem oraz utrzymanie platform edukacyjnych. Dla pracowników przedmiotowego działu analizowana transakcja będzie oznaczała przejście zakładu pracy w rozumieniu art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, ze zm.) (dalej „Kodeks Pracy”),
 10. środki trwałe (m.in. komputery) wykorzystywane w Dywizji Polskiej,
 11. wyposażenie biurowe wykorzystywane przez pracowników Dywizji Polskiej,
 12. wszelkie inne elementy funkcjonalnie związane z działalnością prowadzoną w ramach Dywizji Polskiej.

Natomiast w skład Dywizji Międzynarodowej wchodzi zespół następujących składników, w tym zobowiązań:

 1. prawo własności produktów dedykowanych dla rynku międzynarodowego,
 2. prawo własności domen i znaków towarowych dedykowanych dla rynku międzynarodowego,
 3. licencje i infrastruktura niezbędna do obsługi i utrzymania działań na rynku międzynarodowym,
 4. umowy handlowe zawarte z kontrahentami (dostawcami) i klientami (nabywcami) Dywizji Międzynarodowej,
 5. prawa i obowiązki wynikające z zawartych umów związanych z Dywizją Międzynarodową,
 6. należności wynikające ze sprzedaży na rynku międzynarodowym,
 7. zobowiązania dotyczące działalności na rynku międzynarodowym,
 8. zasoby osobowe odpowiedzialne za realizację następujących funkcji: sprzedaż, ofertowanie, rozwój produktów międzynarodowych, tworzenie treści edukacyjnych, zarządzanie łańcuchem dostaw, marketing, kierowanie projektem oraz utrzymanie platform dla produktów międzynarodowych,
 9. środki trwale (m.in. komputery) wykorzystywane w Dywizji Międzynarodowej,
 10. wyposażenie biurowe wykorzystywane przez pracowników Dywizji Międzynarodowej,
 11. wszelkie inne elementy funkcjonalnie związane z działalnością prowadzoną w ramach Dywizji Międzynarodowej.

W chwili obecnej księgi rachunkowe prowadzone są dla całej Spółki Y. Dla potrzeb wewnętrznych, Spółka Dzielona prowadzi odrębną dla Dywizji Polskiej oraz dla Dywizji Międzynarodowej ewidencję księgową (konta księgowe oraz miejsca powstawania kosztów (MPK) oddzielnie dla każdej z Dywizji), a także przygotowywane są odrębne rachunki zysków i strat oraz bilanse, w związku z czym możliwe jest przyporządkowanie dla każdej z Dywizji przychodów i kosztów, a także należności i zobowiązań.

Ponadto, Spółka Y prowadzi rejestr rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dla poszczególnych Dywizji umożliwiający ocenę wartości poszczególnych kategorii składników majątku, zmian w majątku oraz wartości umorzenia.

Spółka Dzielona posiada wiele rachunków bankowych. Główny rachunek koncentracyjny jest wspólny dla dwóch Dywizji. Występują jednak rachunki bankowe, które są przypisane do aktywności prowadzonych przez poszczególne Dywizje.

Ponieważ Spółka Y ocenia, iż prowadzenie wyżej wymienionych rodzajów działalności dla rynków o odmiennej specyfice biznesowej w ramach jednego podmiotu jest nieefektywne, zamierza ona skoncentrować swoją działalność biznesową na rynkach międzynarodowych. Spółka E natomiast od wielu lat działa z sukcesem na rynku polskim oraz posiada doświadczenie i renomę w sprzedaży produktów edukacyjnych w Polsce, jak również szerokie kontakty handlowe na rynku krajowym.

W związku z powyższym w celu osiągnięcia efektu synergii biznesowych, planowany jest podział Spółki Y przez wydzielenie, w wyniku którego część majątku Spółki Dzielonej (tj. Dywizja Polska) zostanie przeniesiony na Spółkę Przejmującą, a część majątku (Dywizja Międzynarodowa) pozostanie w Spółce Dzielonej.

Wskazane powyżej Dywizje Spółki Dzielonej na moment podziału będą jednostkami organizacyjnymi funkcjonującymi i wyodrębnionymi w strukturze Spółki z przyporządkowanymi zasobami ludzkimi i technicznymi oraz przypisanymi do poszczególnych Dywizji zadaniami oraz celami biznesowymi. Dywizje charakteryzują się także autonomią decyzyjną i autonomią zarządzania majątkiem i zespołem pracowniczym posiadającym odpowiednie kompetencje i doświadczenie w zakresie zadań przypisanych do każdej z Dywizji.

W odniesieniu do niektórych narzędzi i produktów (programów komputerowych), które historycznie zostały wprowadzane na rynek międzynarodowy jak i krajowy, w celu zapewnienia autonomii biznesowej obu Dywizji, Wnioskodawcy ustanowią współwłasność po połowie, w wyniku czego w ramach podziału majątkowe prawa autorskie do takich programów komputerowych zostaną podzielone pomiędzy Spółkę Przejmującą i Dzieloną. Dodatkowo Wnioskodawcy zawrą odrębną umowę w zakresie korzystania z majątkowych praw autorskich, która będzie przewidywała wyraźny rozdział praw do tych narzędzi programów komputerowych, tj. Spółka Y będzie uprawniona do korzystania z nich wyłącznie na rynkach międzynarodowych z wyjątkiem rynku polskiego. Natomiast Spółka E będzie uprawniona do korzystania z utworów wyłącznie na terytorium Polski. Zostanie zatem zachowana niezależność obu Dywizji w zakresie działalności na obu rynkach.

Na majątek, który pozostanie w Spółce Y w ramach podziału, a także ten, który zostanie wydzielony i przeniesiony do Spółki E, składać się będzie zespół składników materialnych i niematerialnych umożliwiających wykonywanie niezależnie działalności gospodarczej przez każdą z Dywizji, w szczególności środki trwałe, wyposażenie, wartości niematerialne i prawne, w tym kompleks praw, obowiązków i zobowiązań, a także należności i zobowiązania, przyporządkowane odpowiednio do Dywizji Polskiej oraz Dywizji Międzynarodowej. Spółka E stanie się również pracodawcą osób, które obecnie są pracownikami Spółki Dzielonej przyporządkowanymi organizacyjnie do Dywizji Polskiej.

Po zakończeniu transakcji i przeniesieniu wydzielonego majątku Dywizji Polskiej do Spółki Przejmującej oraz zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce Przejmującej, zarówno Spółka Y jak i Spółka Przejmująca będą kontynuować prowadzenie działalności gospodarczej. Spółka Przejmująca, będzie kontynuowała prowadzoną przez Spółkę Dzieloną działalność gospodarczą w zakresie wynikającym z zadań dedykowanych dla rynku polskiego natomiast Spółka Dzielona będzie kontynuowała działalność gospodarczą w zakresie wynikającym z zadań realizowanych dla rynku międzynarodowego.

Wskazać należy, że po dokonaniu podziału Spółka Y i Spółka Przejmująca będą prowadziły niezależną główną działalność na innych rynkach i będą dostarczać produkty do innych klientów. Spółki nie wykluczają w przyszłości wzajemnej współpracy w obszarach działalności pomocniczej, świadcząc na swoją rzecz odpłatne usługi, np. podnajem powierzchni biurowej.

Niezależnie od usług, jakie po podziale będą na swoją rzecz świadczyć Spółka Dzielona i Spółka Przejmująca, każdy z tych podmiotów w oparciu o posiadane aktywa, personel i zawarte umowy będzie mógł samodzielnie kontynuować wykonywanie swojej podstawowej działalności gospodarczej.

Nadmienić należy, że obie Dywizje w ich zasadniczych działalnościach korzystają z rozdzielnych zasobów ludzkich i przedmiotowych. Jedynie w obszarze działalności pomocniczej, tj.: księgowość, dział kadr, prawny (usługa zamawiana zewnętrznie), administracyjny oraz bieżące wsparcie IT obie Dywizje korzystają z zasobów Spółki Dzielonej. Po podziale Dywizja Polska będzie korzystała z powyższych funkcji pomocniczych Spółki E. Dodatkowo Spółka Dzielona wynajmuje powierzchnię biurową, która została podzielona na potrzeby każdej z Dywizji.

Rok podatkowy obu spółek tj. Spółki Dzielonej oraz Spółki Przejmującej pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Opis transakcji zgodnie z KSH

Planowany podział ma nastąpić w trybie określonym w art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1578 t.j., ze zm., dalej: „KSH”), tzw. „podział przez wydzielenie” przy zastosowaniu metody łączenia udziałów, o której mowa w art. 44c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 t.j., ze zm., dalej: „UoR”).

Podział Spółki Y nastąpi poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej, stanowiącego, w opinii Wnioskodawców, zorganizowaną część przedsiębiorstwa, na istniejącą spółkę - E. Spółka Dzielona nie przestanie istnieć. Ponadto, w Spółce Dzielonej pozostanie majątek, który w opinii Wnioskodawców po wydzieleniu również będzie samodzielnie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Na podstawie art. 531 § 1 KSH, spółki przejmujące powstałe w związku z podziałem wstępują z dniem wydzielenia w prawa i obowiązki spółki dzielonej, określone w planie podziału. Zatem dochodzi do tzw. sukcesji uniwersalnej częściowej, co oznacza, że przedmiotem sukcesji jest tylko wybrany fragment aktywów i pasywów Spółki Dzielonej, określonych szczegółowo w planie podziału (art. 534 § 1 pkt 7 KSH).

Natomiast stosownie do art. 530 § 2 KSH, w przypadku przeniesienia części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę, wydzielenie następuje w dniu wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej (dzień wydzielenia). Zgodnie z planowanymi założeniami w Spółce Dzielonej nie dojdzie do obniżenia kapitału zakładowego, lecz przekazany majątek zostanie wydzielony z kapitałów Spółki Dzielonej innych niż kapitał zakładowy. Natomiast w przypadku Spółki Przejmującej podwyższony zostanie kapitał zakładowy, a także możliwe, że w części zostanie podwyższony kapitał Spółki E inny niż zakładowy.

Zarówno Spółka Dzielona, jak i Spółka Przejmująca są spółkami kapitałowymi z siedzibą w Polsce podlegającymi w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób prawnych oraz nie korzystają ze zwolnienia od opodatkowania od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania. Ponadto zarówno Spółka Dzielona, jak i Spółka Przejmująca na moment dokonania podziału będą czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług.

Spółka E nie posiada (i w momencie dokonania podziału przez wydzielenie nie będzie posiadać) akcji w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej. Spółka Dzielona również nie posiada (i w momencie dokonania podziału przez wydzielenie nie będzie posiadać) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.

Uzasadnienie biznesowe transakcji:

Wnioskodawcy pragną ponadto wskazać, iż podział Spółki Y zostanie przeprowadzony z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych ze względu na interesy gospodarcze Spółki Y oraz Spółki E. Ponadto, istnieje możliwość iż, po dokonaniu podziału Spółki Y przez wydzielenie, będą prowadzone dalsze działania restrukturyzacyjne w ramach Spółki Dzielonej, które będą miały na celu poprawę jej sytuacji finansowej, redukcję i optymalizacje kosztów, a tym samym poprawę dochodowości. Głównymi korzyściami planu zmiany funkcjonowania Spółki Y w obecnej formie to:

 • integracja działań Grupy Kapitałowej na rynku polskim, w tym stworzenie zintegrowanej oferty rozwiązań dla rynku polskiego pozwalającej lepiej konkurować na rynku zamówień publicznych,
 • korzyści z synergii operacyjnej na rynku polskim, w tym efektywniejsze wykorzystanie kanałów sprzedaży na rynku polskim oraz lepsze dotarcie ze zintegrowaną ofertą do potencjalnych klientów,
 • uzupełnienie oferty produktowej Spółki E (portfolio Dywizji Polskiej Spółki Y i Spółki E jest komplementarne),
 • nabycie przez Spółkę E kompetencji niedostępnych w tej chwili - poprzez przeniesienie części zespołu składników Spółki Y, które mają pomóc w rozwoju podstawowej oferty - a także wzmocnienie posiadanych kompetencji w niektórych kluczowych obszarach,
 • zmniejszenie stałych kosztów funkcjonowania Spółki Y,
 • koncentracja i specjalizacja Spółki Y na rynku międzynarodowym.

Wskazanie, że wcześniej zostały już wydane interpretacje dla obu spółek:

Wnioskodawcy pragną wskazać, że otrzymali we wrześniu 2016 r. łącznie 10 pozytywnych interpretacji podatkowych (o nr IPPP3/4512-510/16-2/RM; IPPB3/4510736/16-2/KK; ITPB3/4510-365/16-1/PS; ITPB3/4510-370/16-1/PS; IBPB-2-1/4514-385/16-1/PM, ITPB3/ 4510-364/16-1/AD; ITPB3/4510-364/16-2/AD; ITPB3/4510-364/16-3/AD; IBPB-2-1/4514394/ 16-1/PM; ITPB3/4510-369/16-1/DK), które dotyczyły zdarzenia przyszłego, zgodnie z którym Spółka E miała zostać przejęta przez Spółkę Y w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przejęcie całego majątku E tzw. „połączenie przez przejęcie”. Grupa Kapitałowa, do której należą Spółka E i Spółka Y z przyczyn biznesowych odstąpiła ostatecznie od przeprowadzenia ww. transakcji. Decyzja była wynikiem zmiany strategii Grupy Kapitałowej, do której należą Wnioskodawcy oraz zmian w otoczeniu rynkowym, Wnioskodawcy zaktualizowali cele biznesowe, których rezultatem będzie przeprowadzenie transakcji zgodnie z opisem zdarzenia przyszłego zawartym w niniejszym wniosku. Wnioskodawcy pragną wyraźnie zaznaczyć, że ze względów biznesowych ostatecznie odstąpiono od realizacji transakcji, w stosunku do której uprzednio otrzymano pozytywne indywidualne interpretacje prawa podatkowego i Wnioskodawcy przystąpią do realizacji transakcji w sposób opisany w niniejszym wniosku.

Uzasadnienie wystąpienia z wnioskiem wspólnym:

Mając na uwadze, że w opisanym zdarzeniu przyszłym - tj. w sytuacji podziału Spółki Dzielonej przez wydzielenie i związanym z tym przeniesieniem do Spółki Przejmującej Dywizji Polskiej - uczestniczyć będą Spółka Dzielona i Spółka Przejmująca oraz biorąc pod uwagę fakt, że zdarzenie to wywoływać może konsekwencje podatkowe dla każdego z tych podmiotów, podjęto decyzję o złożeniu wspólnego wniosku o interpretację indywidualną. Z wnioskiem o interpretację przepisów prawa podatkowego występują wspólnie Spółka Dzielona i Spółka Przejmująca.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.
 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawców, zgodnie z którym zarówno majątek pozostający w Spółce Dzielonej (tj. Dywizja Międzynarodowa), oraz majątek przenoszony do Spółki Przejmującej (tj. Dywizja Polska) w wyniku podziału przez wydzielenie stanowić będą zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2016.710, z późn. zm.) (dalej: „UPTU”) oraz Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.2016.1888, z późn. zm.) (dalej: „UPDOP”)?
 2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawców, zgodnie z którym planowany podział Spółki Dzielonej przez wydzielenie, skutkujący przeniesieniem Dywizji Polskiej do Spółki Przejmującej nie będzie prowadzić do powstania dla żadnej ze Spółek przychodu (dochodu) podlegającemu opodatkowaniu na gruncie przepisów UPDOP?
 3. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawców, zgodnie z którym planowane przeniesienie Dywizji Polskiej do Spółki Przejmującej w wyniku podziału Spółki Dzielonej przez wydzielenie nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 4. Czy w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego, transakcja podziału przez wydzielenie i przeniesienie na Spółkę E zorganizowanej części przedsiębiorstwa (Dywizji Polskiej) w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH (i w związku z tym zmiana umowy Spółki Przejmującej) nie będzie podlegała opodatkowaniu na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 223, t.j. ze zm., dalej jako: „PCC”) i w związku z tym Spółka Przejmująca lub Spółka Dzielona nie będą zobowiązane do zapłaty tego podatku?
 5. Czy w świetle art. 93c § 1 w zw. z art. 93c § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 t.j., dalej: „Ordynacja podatkowa” lub „OP”) zobowiązanym do rozpoznania przychodów i kosztów uzyskania przychodu (związanych z wydzielonym majątkiem stanowiącym zorganizowaną część przedsiębiorstwa) w roku, w którym nastąpi podział przez wydzielenie, będzie w przypadku kosztów i przychodów które powstały przed dniem wydzielenia - Spółka Dzielona, a w przypadku kosztów i przychodów które powstały w dniu wydzielenia i po tym dniu - Spółka Przejmująca?
 6. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawców, że w przypadku planowanego podziału Spółki Dzielonej przez wydzielenie, skutkującego przeniesieniem Dywizji Polskiej do Spółki Przejmującej, sukcesję podatkową w rozumieniu art. 93c Ordynacji podatkowej należy odczytywać w ten sposób, że przychody i koszty uzyskania przychodu osiągnięte przez Dywizję Polską przed dniem dokonania podziału przez wydzielenie, powinny zostać uwzględnione w zeznaniu rocznym CIT-8 Spółki Dzielonej?

Niniejsza interpretacja dotyczy pytania Nr 4 w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zdaniem Zainteresowanych,

 1. Uwagi ogólne: interes prawny podmiotów występujących ze wspólnym wnioskiem o interpretację indywidualną

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego z uwagi na fakt, że podział przez wydzielenie wywoływać może konsekwencje podatkowe dla Spółki Dzielonej i Spółki Przejmującej, podjęto decyzję o złożeniu wspólnego wniosku o interpretację indywidualną. Z wnioskiem o interpretację przepisów prawa podatkowego występują wspólnie Spółka Dzielona i Spółka Przejmująca.

Podkreślić także należy, że planowany podział przez wydzielenie, który obejmować będzie przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej do Spółki Przejmującej, jest jednolitą prawnie transakcją, która wpływać może na sytuację prawnopodatkową każdej ze Spółek. Chociaż poszczególne skutki prawnopodatkowe planowanego podziału przez wydzielenie mogą się różnić dla poszczególnych uczestników tego zdarzenia, to podstawową wszystkich skutków prawnopodatkowych jest jedna transakcja w związku z czym wystąpienie z jednym (wspólnym) wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego jest uzasadnione, również ekonomiką postępowania. Co więcej, wspólny wniosek jest uzasadniony, gdyż kluczowe dla Wnioskodawcy rozstrzygnięcia dotyczą wspólnych elementów opisanego zdarzenia przyszłego – uznanie majątku wydzielanego ze Spółki Dzielonej oraz pozostającego w Spółce Dzielonej za zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

W odniesieniu do zawartego w niniejszym wniosku pytania z zakresu podatku od towarów i usług istotne znaczenie dla Spółki Dzielonej oraz Spółki Przejmującej ma potwierdzenie wyłączenia z zakresu ustawy o podatku od towarów i usług w odniesieniu do przenoszonego ze Spółki Dzielonej do Spółki Dzielonej do Spółki Przejmującej majątku.

Przyjęcie na gruncie przepisów UPTU, że przenoszony majątek nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa wpływałoby na sytuacje prawnopodatkową Spółki Dzielonej oraz Spółki Przejmującej – w takiej sytuacji, co do zasady, Spółka Dzielona byłaby zobowiązana do wykazania podatku należnego, zaś Spółka Przejmująca mogłaby być uprawniona do wykazania podatku naliczonego z tytułu przeprowadzanej tej restrukturyzacji.

Zasadność opisanej wyżej oceny potwierdza uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, którą od 1 stycznia 2016 r. wprowadzono art. 14r do Ordynacji podatkowej, tj. przepisu umożliwiającego składanie wspólnego wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego. W uzasadnieniu do tego projektu stwierdzono, że tzw. „wspólny wniosek” „(...) może dotyczyć jednego podatku lub różnych podatków, jeżeli interpretacja przepisów różnych ustaw jest wzajemnie sprzężona np. VAT-PCC (...)”.

Ad. 4.

W ocenie Wnioskodawców opisana w zdarzeniu przyszłym transakcja polegająca na wniesieniu do Spółki Przejmującej zorganizowanej części przedsiębiorstwa wyodrębnionego ze Spółki Dzielonej w trybie określonym w art. 529 § 1 pkt 4 KSH (a tym samym zmiana umowy Spółki Przejmującej) nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych i w związku z tym ani Spółka Przejmująca, ani Spółka Dzielona nie będą zobowiązane do zapłaty tego podatku.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) i pkt 2 PCC podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy spółki oraz ich zmiany, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Stosownie do art. 1 ust. 3 PCC w przypadku umowy spółki za zmianę umowy uważa się m.in:

 • przy spółce kapitałowej - podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty;
 • przekształcenie lub łączenie spółek, jeżeli ich wynikiem jest zwiększenie majątku spółki osobowej lub podwyższenie kapitału zakładowego spółki kapitałowej.

Z treści wymienionych powyżej przepisów jednoznacznie wynika, iż w zakresie umowy spółki i jej zmiany opodatkowaniu podlegają wyłącznie te czynności, które zostały wymienione wprost w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych, gdyż czynności podlegające opodatkowaniu wymienione w art. 1 PCC stanowią katalog zamknięty.

Do zakresu wskazanych w powyższym przepisie czynności nie należy podział spółek przez wydzielenie w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH. Należy wskazać, że podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów, o którym mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 PCC jest zdarzeniem odrębnym od podwyższenia kapitału zakładowego w spółce przejmującej, w związku z podziałem przez wydzielenie dokonanym w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH. Majątek otrzymany w wyniku podziału przez wydzielenie nie ma charakteru aportowego (zob. M. Rodzynkiewicz, Kodeks Spółek Handlowych. Komentarz, LexisNexis, Warszawa, 2014 s. 1191), w związku z czym nie jest objęty dyspozycją art. 1 ust. 3 pkt 2 PCC, która dotyczy wyłącznie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w zamian za „wkład” (pieniężny lub aport). Ponadto, w wyniku podziału przez wydzielenie nie jest podejmowana przez wspólników uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki przejmującej, a samo podwyższenie następuje na podstawie zapisów planu podziału, dołączonego do niej projektu zmian umowy spółki przejmującej oraz uchwały podziałowej, która zawiera zgodę na plan podziału oraz zmianę umowy spółki przejmującej.

Podział przez wydzielenie w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH nie stanowi również przekształcenia, ani łączenia spółek, gdyż w jego wyniku obie spółki (dzielona i przejmująca) zachowują dotychczasową podmiotowość prawną, a zmianie ulega jedynie ich struktura majątkowa. W związku z czym podział przez wydzielenie nie może zostać objęty dyspozycją art. 1 ust. 3 pkt 3 PCC.

Jak już wcześniej wskazano, opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie podlegają czynności podziału spółki przez wydzielenie. Stwierdzić należy więc, że wskazany we wniosku podział spółki przez wydzielenie, przeprowadzony w ramach procedury przewidzianej przepisem art. 529 § 1 pkt 4 KSH, nie będzie czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Zatem podwyższenie kapitału zakładowego Spółki E, które nastąpi na skutek przeniesienia na Spółkę E zorganizowanej części przedsiębiorstwa w następstwie dokonanego podziału Spółki Dzielonej przez wydzielenie, nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Podobne stanowisko zostało wyrażone przez m.in. Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 5 stycznia 2017 r. nr 2461-IBPB-2-1.4514.657.2016.1.BB; Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 31 października 2016 r. nr 2461-IBPB-2-1.4514.514.2016.1.MD; Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 28 października 2016 r. nr 2461-IBPB-2-1.4514.446.2016.1.PM; Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 4 października 2016 r. nr IBPB-2-1/4514-434/16-1/ASz.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Zainteresowanemu będącemu stroną postępowania (art. 14r § 2 Ordynacji podatkowej) przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.