0111-KDIB4.4014.333.2017.3.BD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Czy prawidłowe jest stanowisko, że Transakcja sprzedaży Nieruchomości nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 i art. 14r ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r., poz. 201, ze zm.) − Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Zainteresowanych przedstawione we wniosku wspólnym z 3 października 2017 r. (data wpływu – 10 października 2017 r.), uzupełnionym 11 grudnia 2017 r., o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu (trzech działek) wraz z posadowionymi na nich budynkami i budowlami – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 października 2017 r. został złożony ww. wniosek wspólny o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu (trzech działek) wraz z posadowionymi na nich budynkami i budowlami. Z uwagi na fakt, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w piśmie z 22 listopada 2017 r. znak: 0111-KDIB3-2.4012.637.2017.1.MD, 0111-KDIB4.4014.333.2017.2.BD wezwano do jego uzupełnienia. Wniosek uzupełniono 11 grudnia 2017 r. (data wpływu pisma).

We wniosku złożonym przez:

 • Zainteresowanego będącego stroną postępowania: P. VI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Nabywca/Kupujący);
 • Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania: R. C. L.-P. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Zbywca/ Sprzedający)

przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

R. C. L.-P. Sp. z o.o. (Sprzedawca) oraz A. P. VI Sp. z o.o. (Kupujący) (dalej łącznie „Zainteresowani”) planują dokonać transakcji, której przedmiotem będzie nieruchomość. W ramach transakcji (dalej „Transakcja”) Zainteresowany niebędący strona postępowania (dalej „Sprzedawca” lub „Zbywca”) sprzeda na rzecz Zainteresowanego będącego stroną postępowania (dalej „Kupujący” lub „Nabywca”) prawo użytkowania wieczystego trzech działek wraz z budynkami i budowlami na nich posadowionymi (dalej „Nieruch

 1. działka nr 819 zlokalizowana w obrębie ewidencyjnym K.-C./K.-C., województwo W. – działka oznaczona w księdze wieczystej jako zabudowana działka gruntu w użytkowaniu wieczystym;
 2. działka nr 16/4 w obrębie ewidencyjnym 0002 C., miasto K., województwo W. – działka oznaczona w księdze wieczystej jako BA – tereny przemysłowe;
 3. działka nr 16/5 w obrębie ewidencyjnym 0002 C., miasto K., województwo W. – działka oznaczona w księdze wieczystej jako BA – tereny przemysłowe.

Wymienione powyżej działki zajmują łącznie obszar 7.000,7 ha i są przedmiotem użytkowania wieczystego do 5 grudnia 2089 roku.

Działki są działkami zabudowanymi (znajdują się na nich m.in. magazyny, budynek biurowy, garaże, bocznica kolejowa, transformatory, itp.), a posadowione na nich budynki i budowle trwale z gruntem związane spełniają warunki dla zastosowania do ich sprzedaży zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Na mocy ustawy o podatku od towarów i usług, sprzedaż gruntu jest opodatkowana jak posadowione na nim budynki i budowle trwale z gruntem związane (art. 29a ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług), a zbycie użytkowania wieczystego gruntów stanowi dostawę towarów (art. 7 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy). W związku z powyższym, sprzedaż każdej z działek wchodzących w skład Nieruchomości będzie mogła korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w powołanym powyżej art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług. Sprzedawca i Nabywca podjęli jednak decyzję o rezygnacji ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług Nieruchomości na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług i wyborze opodatkowania tymże podatkiem przedmiotu Transakcji. Sprzedawca i Nabywca są zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług i przed dniem dokonania dostawy Nieruchomości złożą zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części (na podstawie art. 43 ust. 10 pkt 2 w związku z art. 43 ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług). W związku z Transakcją sprzedaży Nieruchomości, z chwilą nabycia Nieruchomości na Nabywcę przejdą prawa i obowiązki wynikające z obowiązujących na dzień dokonania Transakcji umów najmu. Przy czym, na Nabywcę nie przejdą roszczenia stron wynikające z dotychczasowego stosunku najmu (np. roszczenia o zapłatę zaległego czynszu). W ramach Transakcji, na Nabywcę przejdą także prawa autorskie do projektu architektonicznego (wraz z prawami zależnymi do dokumentacji projektowej) przygotowanego dla Sprzedawcy w związku z budową/przebudową jednego z budynków, których własność zostanie w ramach Transakcji przeniesiona na Kupującego, w szczególności na następujących polach eksploatacji: korzystania z projektu w celu remontu, modernizacji przebudowy budynku lub adaptacji budynku na potrzeby Kupującego.

Przedmiot Transakcji (Nieruchomość) nie został formalnie wydzielony w strukturze organizacyjnej Sprzedawcy. Nieruchomość nie stanowi odrębnego działu, wydziału, departamentu, czy oddziału, a Sprzedawca nie prowadzi osobnych ksiąg w stosunku do sprzedawanej Nieruchomości (w szczególności, Sprzedawca nie sporządza odrębnego rachunku zysków i strat oraz bilansu dla Nieruchomości).

Transakcja nie będzie obejmować sprzedaży ruchomości (np. wyposażenia, urządzeń i innych ruchomych części, itp.). Transakcja sprzedaży Nieruchomości nie będzie również obejmować następujących składników majątkowych i praw:

 1. należności i zobowiązań Sprzedawcy wynikających z finansowania działalności Sprzedawcy (pożyczki i kredyty);
 2. środków pieniężnych Sprzedawcy;
 3. wierzytelności Sprzedawcy o zapłatę czynszów najmu za okres do dnia sprzedaży Nieruchomości;
 4. nazwy przedsiębiorstwa Sprzedawcy;
 5. praw i obowiązków wynikających z umowy rachunków bankowych Sprzedawcy (w tym rachunków bankowych, za pośrednictwem których Sprzedawca dokonuje rozliczeń z najemcami);
 6. tajemnic przedsiębiorstwa Sprzedawcy oraz know-how związanego z prowadzeniem działalności związanej z Nieruchomością;
 7. praw i obowiązków wynikających z umów związanych z prowadzeniem bieżącej działalności przez Sprzedawcę, np. umów o prowadzenie ksiąg rachunkowych, umów o świadczenie usług doradztwa prawnego, itp.

Nabywca Nieruchomości będzie wykorzystywać nabytą Nieruchomość w prowadzonej działalności gospodarczej. Sprzedawca po dokonaniu Transakcji (tj. po zbyciu Nieruchomości) nadal będzie prowadzić swoją działalność gospodarczą. Zbywca i Nabywca na dzień dokonania Transakcji będą zarejestrowanymi czynnymi podatnikami VAT.

Organ zaznacza, że przywołując za Zainteresowanymi treść opisu zdarzenia przyszłego pominięto tę jego część, która znajduje się w treści uzupełnienia, gdyż odnosi się ona wyłącznie do zagadnień dotyczących podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie:

Czy prawidłowe jest stanowisko, że Transakcja sprzedaży Nieruchomości nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Mając na uwadze przedmiot niniejszej interpretacji, tj. podatek od czynności cywilnoprawnych, Organ poniżej przywołał stanowisko Zainteresowanych odnoszące się tylko do podatku od czynności cywilnoprawnych, czyli do pytania oznaczonego we wniosku nr 2.

Zdaniem Zainteresowanych, sprzedaż Nieruchomości nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Zakres czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych określony został w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, przedmiotem opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych są m.in. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, umowy sprzedaży nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych według 2% stawki.

Natomiast w myśl art. 4 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, obowiązek podatkowy przy umowach sprzedaży ciąży na kupującym. Jednak nie każda transakcja polegająca na sprzedaży nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie bowiem z art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie podlegają czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany:

 1. w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług,
 2. jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności, z wyjątkiem:
  • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
  • umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

W związku z powyższym, sprzedaż nieruchomości nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w zakresie w jakim podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W przypadku, gdy sprzedaż nieruchomości korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, wystąpi konieczność zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Zatem istnienie obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych od Transakcji będzie uzależnione od tego, czy Transakcja będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług czy będzie zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Na podstawie powyższego, aby ustalić, czy zakup danej nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w pierwszej kolejności należy ustalić, czy sprzedaż tej nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (tj. czy jest czynnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług), a następnie, czy taka sprzedaż korzysta ze zwolnienia z podatku od towarów i usług. Sprzedaż nieruchomości nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych jeżeli: (i) jest czynnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług oraz (ii) nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Jak wykazano w opisie stanowiska Zainteresowanych do pytania nr 1, Nieruchomość nie stanowi przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Konsekwentnie, zbycie Nieruchomości nie będzie wyłączone z zakresu opodatkowania podatkiem od towarów i usług (na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług), lecz będzie stanowić czynność opodatkowaną podatkiem od towarów i usług (na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług). Zatem pierwszy z wyżej wymienionych warunków jest spełniony.

Odnosząc się do drugiego warunku, należy wskazać, że zgodnie z opisem przedstawionym w zdarzeniu przyszłym, działki wchodzące w skład Nieruchomości są działkami zabudowanymi (znajdują się na nich m.in. magazyny, budynek biurowy, garaże, bocznica kolejowa, transformatory, itp.), a posadowione na nich budynki i budowle trwale związane z gruntem spełniają warunki dla zastosowania do ich sprzedaży zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług. Na mocy ustawy o podatku od towarów i usług, sprzedaż gruntu jest opodatkowana jak posadowione na nim budynki i budowle trwale z gruntem związane (art. 29a ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług), a zbycie użytkowania wieczystego gruntów stanowi dostawę towarów (art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług). W związku z powyższym, sprzedaż każdej z działek wchodzących w skład Nieruchomości będzie mogła korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w powołanym powyżej art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług. Sprzedawca i Nabywca podjęli jednak decyzję o rezygnacji ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług Nieruchomości na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług i wyborze opodatkowania podatkiem od towarów i usług przedmiotu Transakcji. Sprzedawca i Nabywca są zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług i przed dniem dokonania dostawy Nieruchomości złożą zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części (na podstawie art. 43 ust. 10 pkt 2 w związku z art. 43 ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług).

Zwolnienie z podatku od towarów i usług przewiduje także art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług. Na podstawie tego przepisu, zwalnia się z podatku od towarów i usług dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Z brzmienia art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług wynika zatem, że ma ono zastosowanie w odniesieniu do dostawy budynków, budowli lub ich części nieobjętej zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług. Innymi słowy, zwolnieniu z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług podlegają tylko takie budynki, budowle lub ich części, które nie korzystają ze zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

Biorąc pod uwagę fakt, że Nieruchomość spełnia warunki dla zastosowania zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług, nie może korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług. W związku z powyższym i mając na uwadze fakt, że strony zrezygnują ze wspomnianego zwolnienia poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia, sprzedaż Nieruchomości nie będzie zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Oznacza to, że zostanie spełniony również drugi warunek dla braku opodatkowania Transakcji podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W związku z powyższym, nabycie Nieruchomości przez Kupującego nie będzie wiązać się z powstaniem po stronie Kupującego obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Zainteresowanych w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na wstępie należy wskazać, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Zainteresowanych w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu (trzech działek) wraz z posadowionymi na nich budynkami, budowlami (pyt. nr 2).

W pozostałym zakresie dotyczącym podatku od towarów i usług zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie – interpretacja indywidualna z 15 grudnia 2017 r., znak: 0111-KDIB3-2.4012. 637.2017.2.MD.

Przepis art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1150) zawiera zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ww. ustawy – podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem ust. 2, powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej. Na podstawie art. 4 pkt 1 ww. ustawy – obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym.

W oparciu o art. 6 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy, podstawę opodatkowania przy umowie sprzedaży stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego. Przy czym – co wynika z ust. 2 powołanego artykułu – wartość rynkową przedmiotu czynności cywilnoprawnych określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczania długów i ciężarów. Stawka podatku określona została w art. 7 ww. ustawy i zgodnie z ust. 1 pkt 1 lit. a) tego przepisu i przy umowie sprzedaży nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym – wynosi 2%.

W związku z powyższymi regulacjami należy stwierdzić, że umowa sprzedaży podlega generalnie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i obowiązek uiszczenia tego podatku ciąży na kupującym.

W ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano jednak sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany:

 1. w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług,
 2. jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności, z wyjątkiem:
  • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
  • umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Z treści art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, że o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają generalnie status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że dana czynność (ta konkretna) jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub przynajmniej jedna ze stron tej czynności jest z tego podatku zwolniona. Przy czym, mimo zwolnienia z podatku od towarów i usług, wyłączenie z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie będzie miało miejsca wówczas, gdy czynność będzie dotyczyć m.in. umowy sprzedaży a jej przedmiotem będzie m.in. nieruchomość lub prawo wieczystego użytkowania.

W świetle art. 1a pkt 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, użyte w ustawie określenie podatek od towarów i usług oznacza podatek od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r., poz. 710, ze zm.) lub podatek od wartości dodanej pobierany na podstawie przepisów obowiązujących w państwach członkowskich.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Zainteresowani planują dokonać transakcji, której przedmiotem będzie prawo użytkowania wieczystego trzech działek wraz z budynkami i budowlami na nich posadowionymi. Sprzedawca i Nabywca podjęli decyzję o rezygnacji ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług Nieruchomości na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług i wyborze opodatkowania tymże podatkiem przedmiotu Transakcji. Sprzedawca i Nabywca są zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług i przed dniem dokonania dostawy Nieruchomości złożą zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części (na podstawie art. 43 ust. 10 pkt 2 w związku z art. 43 ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług).

W związku z opisanym zdarzeniem przyszłym należy podkreślić, że jakkolwiek zapytanie Zainteresowanych dotyczy opodatkowania umowy sprzedaży podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia czy powyższa transakcja – dokonana pomiędzy wskazanymi we wniosku Stronami – będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia umowy sprzedaży podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Objęcie tej czynności opodatkowaniem w podatku od towarów i usług skutkuje bowiem wyłączeniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Opisana we wniosku planowana sprzedaż działki nr 819, 16/4 i 16/5, na których posadowione są ww. budynki i budowle – zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług – będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług (analogicznie jak sprzedaż ww. budynków i budowli, które są z tym gruntem związane). Jeżeli natomiast do sprzedaży tych budynków i budowli, korzystającej ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy, Zainteresowani wybiorą opcję opodatkowania (stosownie do art. 43 ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług), również dostawa działek będzie opodatkowana. Takie stanowisko zostało potwierdzone interpretacją indywidualną wydaną 15 grudnia 2017 r., znak: 0111-KDIB3-2.4012.637.2017. 2.MD.

A zatem, skoro ww. transakcja sprzedaży, której przedmiotem będzie prawo użytkowania wieczystego trzech działek wraz z budynkami i budowlami na nich posadowionymi będzie podlegała faktycznemu opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (nie będzie z tego podatku zwolniona gdyż zgodnie z wolą stron transakcji nastąpi rezygnacja z prawa do zwolnienia), to w powyższej sprawie znajdzie zastosowanie wyłączenie zawarte w art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

W takim przypadku na Kupującym nie będzie ciążył obowiązek zapłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu zawarcia ww. umowy.

Wobec powyższego, stanowisko Zainteresowanych należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Zainteresowanych i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Zainteresowanych w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Zainteresowanemu będącemu stroną postępowania (art. 14r § 2 Ordynacji podatkowej) przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2017 r., poz. 1369, ze zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.