0111-KDIB4.4014.202.2018.1.MCZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie skutków podatkowych przekazania wypracowanego zysku na podwyższenie wkładów wspólników w spółce jawnej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 28 maja 2018 r. (data wpływu – 05 czerwca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych przekazania wypracowanego zysku na podwyższenie wkładów wspólników w spółce jawnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 05 czerwca 2018 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku czynności cywilnoprawnych m.in. w zakresie skutków podatkowych przekazania wypracowanego zysku na podwyższenie wkładów wspólników w spółce jawnej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej jako: Spółka lub Wnioskodawca) jest spółką jawną prowadzącą działalność gospodarczą w branży architektonicznej i budowlanej, polegającej na projektowaniu budynków, realizacji projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, sprzedażą nieruchomości.

Spółka została zawiązana na mocy umowy z 15 listopada 2016 r. Na moment zawiązania spółki wspólnicy wnieśli do Spółki wkłady pieniężne o łącznej wartości 250.000 zł.

Uchwałą z 9 grudnia 2016 r. wspólnicy spółki zmienili umowę Spółki m.in.: w zakresie wniesionych wkładów, w ten sposób, że podnieśli wartość wniesionych wkładów do łącznej wartości 500.000 zł.

Następnie, uchwałą z 24 lipca 2017 r. wspólnicy Spółki zmienili umowę w ten sposób, że podnieśli wartość wniesionych wkładów do łącznej wartości 770.000 zł.

Za lata 2016 - 2017 Spółka nie osiągnęła zysku.

Wnioskodawca zakłada, że w 2018 r. wypracuje zysk, który nie będzie podlegał wypłaceniu na rzecz wspólników, lecz będzie źródłem finansowania dalszej działalności Spółki.

Wspólnicy zamierzają podjąć uchwałę o pozostawieniu wypracowanych zysków w Spółce w ten sposób, że przeznaczą je na podwyższenie wkładów wspólników w Spółce.

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie:

Czy pozostawienie wypracowanych zysków w Spółce i przeznaczenie ich na podwyższenie wkładów wspólników będzie skutkowało powstaniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych?

Zdaniem Wnioskodawcy, pozostawienie zysków w Spółce i podjęcie uchwały o podwyższeniu wysokości wniesionych wkładów będzie skutkowało opodatkowaniem podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Uzasadniając swoje stanowisko Wnioskodawca przywołał treść art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) i pkt 2 oraz 3, art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i na ich podstawie wskazał, iż kwestia pozostawienia zysków w spółce osobowej w formie podwyższenia wartości wniesionych wkładów została bezpośrednio zawarta w zamkniętym katalogu czynności cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu.

Podsumowując, dyspozycja wspólników Spółki o przeznaczeniu zysku na podwyższenie wkładów wspólników wiąże się z koniecznością opodatkowania tej czynności podatkiem od czynności cywilnoprawnych jako zmiana umowy spółki.

Z uwagi na zakres niniejszej interpretacji przywołano powyżej tę część stanowiska Wnioskodawcy, która objęta jest zakresem niniejszej interpretacji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na wstępie należy wskazać, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy tylko w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczącej skutków podatkowych przekazania wypracowanego zysku na podwyższenie wkładów wspólników w spółce jawnej. W pozostałym zakresie wniosku, dotyczącym podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych pozostawienia wypracowanego w spółce zysku do nieodpłatnego używania wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1150, ze zm.) zawiera zamknięty katalog czynności objętych opodatkowaniem. Oznacza to, że opodatkowaniu podlegają wyłącznie czynności enumeratywnie wskazane w art. 1 ust. 1 ustawy. Zgodnie z treścią art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) ww. ustawy podatkowi od czynności cywilnoprawnej podlegają umowy spółki.

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają też zmiany ww. umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych (art. 1 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy).

Stosownie do art. 1 ust. 3 pkt 1 cyt. ustawy, w przypadku umowy spółki, za zmianę umowy spółki uważa się przy spółce osobowej – wniesienie lub podwyższenie wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki albo podwyższenie kapitału zakładowego, pożyczkę udzieloną spółce przez wspólnika, dopłaty oraz oddanie przez wspólnika spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania.

Zgodnie z art. 1a pkt 1 powołanej ustawy określenie spółka osobowa oznacza spółkę: cywilną, jawną, partnerską, komandytową lub komandytowo-akcyjną.

Obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem ust. 2, powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej (art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy).

Art. 4 pkt 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi, że obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem art. 5, ciąży przy umowie spółki cywilnej – na wspólnikach, a przy pozostałych umowach spółki – na spółce.

W myśl art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) ww. ustawy podstawę opodatkowania stanowi przy umowie spółki – przy wniesieniu lub podwyższeniu wkładów do spółki osobowej albo podwyższeniu kapitału zakładowego – wartość wkładów powiększających majątek spółki osobowej albo wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy.

Stosownie do treści art. 7 ust. 1 pkt 9 powołanej ustawy, stawka podatku wynosi od umowy spółki – 0,5%.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca (spółka jawna) zakłada, iż w 2018 r. wypracuje zysk, który nie będzie podlegał wypłaceniu na rzecz wspólników, lecz będzie źródłem finansowania dalszej działalności Spółki. Wspólnicy zamierzają podjąć uchwałę o pozostawieniu wypracowanych zysków w Spółce, w ten sposób że przeznaczą je na podwyższenie wkładów wspólników w Spółce.

Zdaniem Wnioskodawcy, pozostawienie zysków w Spółce i podjęcie uchwały o podwyższeniu wysokości wniesionych wkładów będzie skutkowało opodatkowaniem podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Zatem mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe i powołane wyżej przepisy prawa, stwierdzić należy, że pozostawienie zysków z 2018 r. w Spółce i podjęcie uchwały o podwyższeniu wysokości wniesionych wkładów do Spółki będzie skutkowało opodatkowaniem podatkiem od czynności cywilnoprawnych jako zmiana umowy spółki zgodnie z powołanym wyżej art. 1 ust. 3 pkt 1 w związku z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) i pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcy i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.