0111-KDIB4.4014.196.2018.1.MD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, że wskazany we wniosku podział Spółek Dzielonych przez wydzielenie, przeprowadzony w ramach procedury przewidzianej przepisem art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, nie będzie czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. A zatem niezależnie od faktu, czy w związku z wydzieleniem dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Wnioskodawcy jednocześnie z przeniesieniem składników majątkowych Spółek Dzielonych w następstwie planowanego podziału, podział ten nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r., poz. 800, ze zm.) – Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 25 maja 2018 r. (data wpływu – 28 maja 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych podziału spółki przez wydzielenie – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 maja 2018 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych podziału spółki przez wydzielenie.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej także: „Spółka” lub „Spółka Przejmująca”) jest spółką mającą siedzibę na terytorium Polski, podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce.

D. C. S.A. oraz D.A. Sp, z o.o. są spółkami mającymi siedzibę na terytorium Polski, podlegającymi nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce (dalej: odpowiednio „Spółka 1”, „Spółka 2”, łącznie „Spółki Dzielone”).

Spółka 1 świadczy usługi doradztwa biznesowego, informatycznego i finansowego, wraz z wdrożeniami rozwiązań informatycznych (w tym technologii) opartych głównie na rozwiązaniach chmurowych oraz usługi związane z implementacją i integracją rozwiązań informatycznych/systemów podstawowych stanowiących podstawowe systemy zarządcze (np. SAP ERP), jak również systemy dziedzinowe dedykowane dla wybranych branż (np. branży bankowej/ubezpieczeniowej, np. Core Banking).

Spółka 2 świadczy usługi doradztwa biznesowego, informatycznego i finansowego, a także prowadzi działalność polegającą na zarządzaniu, kontroli oraz wsparciu administracyjnym i strategicznym działalności operacyjnej innych podmiotów z Grupy.

W ramach działalności Spółki 1 można wyróżnić dwa główne obszary działalności, tj.:

i) świadczenie usług doradztwa biznesowego, informatycznego i finansowego, wraz ze świadczeniem usług dostarczania rozwiązań technologicznych wykonywanych głównie w Polsce („Pion Doradztwa, Usług Marketingowych oraz Wdrożeń Systemów Lekkich”),

ii) świadczenia usług dostarczania rozwiązań informatycznych „systemów podstawowych” wykonywanych fizycznie w dużym zakresie za granicą („Pion Implementacji Systemów Podstawowych „Core Systems””).

Powyższe odzwierciedla przyjęta uchwałą zarządu (dalej: „Uchwała 1”) struktura organizacyjna Spółki 1, w ramach której wyodrębniono dwa niezależne piony w działalności spółki – tj.: Pion Doradztwa, Usług Marketingowych oraz Wdrożeń Systemów Lekkich oraz Pion Implementacji Systemów Podstawowych „Core Systems”. Łącznie, Pion Doradztwa, Usług Marketingowych oraz Wdrożeń Systemów Lekkich oraz Pion Implementacji Systemów Podstawowych „Core Systems” obejmują całą strukturę organizacyjną oraz wszystkie aktywności Spółki 1.

Pion Doradztwa, Usług Marketingowych oraz Wdrożeń Systemów Lekkich.

Pion Doradztwa, Usług Marketingowych oraz Wdrożeń Systemów Lekkich obejmuje w szczególności następujące linie serwisowe:

 1. Aktuariat, który świadczy usługi aktuarialne;
 2. A., który świadczy usługi doradztwa strategicznego dla sektora finansowego;
 3. B., który świadczy usługi doradztwa strategicznego w zakresie transformacji procesów;
 4. C., który świadczy usługi doradztwa strategicznego dla sektora publicznego;
 5. D., który świadczy usługi doradztwa strategicznego dla sektora energetycznego oraz usługi w zakresie zrównoważonego rozwoju i CSR;
 6. E., który świadczy usługi w zakresie digital i content marketingu oraz komunikacji marketingowej;
 7. F., który świadczy usługi doradztwa strategicznego w zakresie rozwiązań związanych z cyfryzacją i innowacyjnością w biznesie;
 8. G., który świadczy usługi w zakresie tworzenia strategii dla marek, strategii marketingowych;
 9. H., który świadczy usługi w zakresie przeprowadzania badań due dilligence otoczenia rynkowego;
 10. I., który świadczy usługi w zakresie rozwiązań analitycznych w oparciu o duże zbiory danych;
 11. J., który świadczy usługi graficzne;
 12. K., który świadczy usługi w zakresie projektowania i zarządzania doświadczeniem klientów;
 13. L., który świadczy usługi w zakresie wdrażania rozwiązań technologicznych w oparciu o platformę Salesforce, w szczególności rozwiązania wspierające zarządzanie klientami, sprzedażą;
 14. Ł., który świadczy usługi w zakresie doradztwa technologicznego, architektury rozwiązań informatycznych oraz wsparcia/nadzoru projektów informatycznych;
 15. M., który świadczy usługi w zakresie integracji systemów.

Powyższa działalność jest zlokalizowana w budynku biurowym Spółki w W. na wyodrębnionych piętrach.

Pion Implementacji Systemów Podstawowych „Core Systems”.

Pion Implementacji Systemów Podstawowych „Core Systems” jest z kolei odpowiedzialny za świadczenie usług związanych z implementacją i integracją kompleksowych rozwiązań informatycznych / systemów podstawowych stanowiących:

 1. podstawowe systemy zarządcze (np. SAP ERP);
 2. systemy dziedzinowe dedykowane dla wybranych branż np. branża bankowa/ ubezpieczeniowa.

Działalność Pionu Implementacji Systemów Podstawowych „Core Systems”, obejmuje w szczególności:

 1. tworzenie aplikacji niestandardowych w rozbudowanych środowiskach technologicznych (w tym JAVA, .NET, PHP);
 2. projektowanie i rozwój aplikacji mobilnych (w tym Liferay, Oracle, SharePoint, Drupal, etc.);
 3. usługi związane z wdrażaniem w przedsiębiorstwach systemu SAP (SAP Implementation).

Powyższa działalność zlokalizowana jest w dwóch budynkach biurowych w W. oraz w budynku biurowym w X. (na wyodrębnianych piętrach). Fizycznie większość prac jest jednak wykonywana za granicą.

Na mocy Uchwały 1, Zarząd Spółki 1 formalnie przypisał do poszczególnych Pionów personel, aktywa, umowy, prawa i obowiązki związane z każdym z powyższych podstawowych obszarów działalności.

W szczególności, na podstawie Uchwały 1, Spółka 1 otrzymała formalnie wewnętrzną, hierarchiczną i organizacyjną strukturę (opartą o Piony, na które składają się linie serwisowe). Ponadto, na mocy Uchwały 1, Zarząd Spółki 1 formalnie wskazał osoby odpowiedzialne za bieżące zarządzanie działalnością Pionu Doradztwa, Usług Marketingowych oraz Wdrożeń Systemów Lekkich oraz Pionu Implementacji Systemów Podstawowych „Core Systems”.

W celu umożliwienia właściwego oraz efektywnego wykonywania działań przypisanych do każdego z ww. Pionów (wyodrębnionych w ramach przedsiębiorstwa Spółki 1), na mocy Uchwały 1:

(i) do Pionu Doradztwa, Usług Marketingowych oraz Wdrożeń Systemów Lekkich zostały formalnie przypisane m.in. następujące zasoby:

 • wybrani pracownicy oraz wszelkie zobowiązania i należności pracownicze dotyczące powyższych pracowników;
 • środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – które są organizacyjnie i funkcjonalnie związane z działaniami wykonywanymi przez Pion Doradztwa, Usług Marketingowych oraz Wdrożeń Systemów Lekkich;
 • prawo do korzystania z części budynku biurowego;
 • zapasy;
 • prawa i obowiązki wynikające z pisemnych umów zawartych przez Spółkę 1, które są funkcjonalnie związane z działalnością Pionu Doradztwa, Usług Marketingowych oraz Wdrożeń Systemów Lekkich, w tym prawa i obowiązki wynikające z pisemnych umów ze zleceniobiorcami i kontraktorami;
 • prawa i obowiązki wynikające z porozumień z dostawcami oraz odbiorcami, które są funkcjonalnie związane z działalnością Pionu Doradztwa, Usług Marketingowych oraz Wdrożeń Systemów Lekkich.

(ii) do Pionu Implementacji Systemów Podstawowych „Core Systems” zostały formalnie przypisane m.in. następujące zasoby:

 • wybrani pracownicy oraz wszelkie zobowiązania i należności pracownicze dotyczące powyższych pracowników;
 • środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – które są organizacyjnie i funkcjonalnie związane z działaniami wykonywanymi przez Pion Implementacji Systemów Podstawowych „Core Systems”;
 • prawo do korzystania z części budynków biurowych;
 • zapasy;
 • prawa i obowiązki wynikające z pisemnych umów zawartych przez Spółkę 1, które są funkcjonalnie związane z działalnością Pionu Implementacji Systemów Podstawowych „Core Systems”, w tym prawa i obowiązki wynikające z pisemnych umów ze zleceniobiorcami i kontraktorami;
 • prawa i obowiązki wynikające z porozumień z dostawcami oraz odbiorcami, które są funkcjonalnie związane z działalnością Pionu Implementacji Systemów Podstawowych „Core Systems”;
 • wszystkie udziały w spółach zależnych oraz prawa i obowiązki w spółkach osobowych, które na mocy Uchwały 1 przydzielone zostały do Pionu Implementacji Systemów Podstawowych „Core Systems”.

Dodatkowo zarówno do Pionu Doradztwa, Usług Marketingowych oraz Wdrożeń Systemów Lekkich, jak i do Pionu Implementacji Systemów Podstawowych „Core Systems”, zostały przypisane konkretne rachunki bankowe wraz ze środkami pieniężnymi zdeponowanymi na tych rachunkach bankowych.

Spółka 1 prowadzi ewidencję operacji gospodarczych umożliwiającą identyfikację operacji związanych z Pionem Doradztwa, Usług Marketingowych oraz Wdrożeń Systemów Lekkich i Pionem Implementacji Systemów Podstawowych „Core Systems”. W rezultacie, Spółka 1 jest w stanie zidentyfikować w swoich księgach:

 • aktywa (rzeczowe i niematerialne, trwałe i obrotowe) przypisane do danego Pionu – tj. odpowiednio do Pionu Doradztwa, Usług Marketingowych oraz Wdrożeń Systemów Lekkich albo do Pionu Implementacji Systemów Podstawowych „Core Systems”;
 • jak również przychody i koszty związane z działalnością tych Pionów.

W razie konieczności Spółka 1 może przygotowywać okresowo – dla celów wewnętrznych – oddzielne bilanse i rachunki wyników dla każdego z Pionów, których celem będzie umożliwienie Spółce 1 monitorowanie efektywności operacji realizowanych przez każdy z Pionów.

W ramach działalności Spółki 2 można wyróżnić dwa podstawowe obszary działalności (funkcji), tj.:

i) obszar działalności operacyjnej (pion operacyjny), obejmującej świadczenie usług doradztwa biznesowego, informatycznego i finansowego na zewnątrz Grupy,

ii) obszar działalności holdingowo-administracyjnej (pion holdingowo-administracyjny), obejmującej zarządzanie, kontrolę oraz wsparcie administracyjne i strategiczne podmiotów zależnych, tj. innych spółek z Grupy w Polsce oraz działalności operacyjnej Spółki 2.

Powyższe odzwierciedla przyjęta uchwałą zarządu (dalej: „Uchwała 2”) struktura organizacyjna Spółki 2, w ramach której wyodrębniono dwa niezależne piony w działalności spółki, tj.:

 • Pion Operacyjny – który został powołany do realizacji zadań w ramach działalności operacyjnej opisanej powyżej, oraz
 • Pion Holdingowo-Administracyjny – który został powołany do realizacji zadań w ramach działalności holdingowo-administracyjnej opisanej powyżej.

Łącznie, Pion Operacyjny oraz Pion Holdingowo-Administracyjny obejmują całą strukturę organizacyjną oraz wszystkie aktywności Spółki 2.

Pion Operacyjny.

Działalność Pionu Operacyjnego obejmuje w szczególności następujące linie serwisowe:

 • N., który świadczy usługi zarządzania ryzykiem finansowym;
 • O., który świadczy usługi w zakresie cyberbezpieczeństwa;
 • P., który świadczy usługi zarządzania ryzykiem operacyjnym w zakresie kontroli wewnętrznej;
 • Q., który świadczy usługi zarządzania ryzykiem operacyjnym w zakresie zarządzania oprogramowaniem Software Asset Management;
 • R., który świadczy usługi zarządzania ryzykiem operacyjnym w zakresie audytu wewnętrznego;
 • S., który świadczy usługi w zakresie zarządzania ryzykiem rynkowym i kredytowym;
 • Aktuariat, który świadczy usługi aktuarialne;
 • A., który świadczy usługi doradztwa strategicznego dla sektora finansowego;
 • B., który świadczy usługi doradztwa strategicznego w zakresie transformacji procesów;
 • T., który świadczy usługi doradztwa strategicznego dla sektora publicznego;
 • D., który świadczy usługi doradztwa strategicznego dla sektora energetycznego oraz usługi w zakresie zrównoważonego rozwoju i CSR;
 • E., który świadczy usługi w zakresie digital marketingu;
 • F., który świadczy usługi w doradztwa strategicznego zakresie rozwiązań związanych z cyfryzacją i innowacyjnością w biznesie,
 • U., który świadczy usługi w zakresie wdrażania narzędzia Finevare;
 • V., który świadczy usługi w zakresie obsługi powdrożeniowej narzędzia Finevare;
 • W., który świadczy usługi doradcze w zakresie ryzyka regulacyjnego;
 • X., który świadczy usługi wsparcia restrukturyzacyjnego;
 • Y., który świadczy usługi w zakresie restrukturyzacji finansowania;
 • Z., który świadczy usługi w zakresie audytów specjalnych, dochodzeniowych, antyfraudowych, antykorupcyjnych (tzw. forensic/AML);
 • AA., który świadczy usługi w zakresie przeprowadzania transakcji;
 • BB., który świadczy usługi doradztwa finansowego dla sektora nieruchomości;
 • CC., który świadczy usługi w zakresie wycen i modelowania biznesowego;
 • DD., który świadczy usługi doradztwa regulacyjnego oraz przygotowywania raportów ubezpieczeniowych dla sektora finansowego.

Powyższa działalność w ramach funkcji operacyjnej jest wykonywana w biurach w W., K. oraz P. (na wyodrębnionych piętrach).

Pion Holdingowo-Administracyjny.

Działalność Pionu Holdingowo-Administracyjnego obejmuje w szczególności następujące linie serwisowe:

 • EE., który zarządza oraz tworzy strategie dla działalności Grupy w Polsce,
 • FF. oraz GG., którzy świadczą usługi wsparcie w zarządzaniu działalnością Grupy w Polsce;
 • HH., który świadczy usługi wsparcia w zakresie podejmowania kluczowych decyzji;
 • II., który świadczy usługi w zakresie obsługi prawnej;
 • JJ., który świadczy usługi związane z zarządzaniem biurem;
 • KK., który świadczy usługi tłumaczeń;
 • LL., który świadczy usługi związane z zarządzaniem ryzykiem;
 • ŁŁ., który świadczy usługi księgowo-finansowe;
 • MM., który świadczy usługi w zakresie zasobów ludzkich;
 • NN., który świadczy usługi IT;
 • OO., który świadczy usługi w zakresie marketingu lokalnego;
 • PP., który świadczy usługi w zakresie marketingu regionalnego.

Powyższa działalność jest wykonywana w biurach w W., P. oraz Y (na wyodrębnionych piętrach).

Na mocy Uchwały 2, Zarząd Spółki 2 formalnie przypisał do poszczególnych Pionów personel, aktywa, umowy, prawa i obowiązki związane z każdym z powyższych podstawowych obszarów działalności.

W szczególności, na podstawie Uchwały, Spółka 2 otrzymała formalnie wewnętrzną, hierarchiczną i organizacyjną strukturę (opartą o Piony, na które składają się linie serwisowe). Ponadto, na mocy Uchwały, Zarząd Spółki 2 formalnie wskazał osoby odpowiedzialne za bieżące zarządzanie działalnością Pionu Operacyjnego oraz Pionu Holdingowo-Administracyjnego.

W celu umożliwienia właściwego oraz efektywnego wykonywania działań przypisanych do każdego z ww. Pionów, na mocy Uchwały 2:

(i) do Pionu Operacyjnego zostały formalnie przypisane m.in. następujące zasoby:

 • wybrani pracownicy oraz wszelkie zobowiązania i należności pracownicze dotyczące powyższych pracowników;
 • środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – które są organizacyjnie i funkcjonalnie związane z działaniami wykonywanymi przez Pion Operacyjny;
 • prawo do korzystania z części budynków biurowych zlokalizowanych w W., K. oraz P.;
 • zapasy;
 • prawa i obowiązki wynikające z pisemnych umów zawartych przez Spółkę 2, które są funkcjonalnie związane z działalnością Pionu Operacyjnego, w tym prawa i obowiązki wynikające z pisemnych umów zawartych ze zleceniobiorcami i kontraktorami;
 • prawa i obowiązki wynikające z porozumień z dostawcami oraz odbiorcami, które są funkcjonalnie związane z działalnością Pionu Operacyjnego.

(ii)do Pionu Holdingowo-Administracyjnego zostały formalnie przypisane m.in. następujące zasoby:

 • wybrani pracownicy oraz wszelkie zobowiązania i należności pracownicze dotyczące powyższych pracowników;
 • środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – które są organizacyjnie i funkcjonalnie związane z działaniami wykonywanymi przez Pion Holdingowo- Administracyjny;
 • prawo do korzystania z części budynków biurowych w W., P. oraz Y.;
 • zapasy;
 • prawa i obowiązki wynikające z pisemnych umów zawartych przez Spółkę 2, które są funkcjonalnie związane z działalnością Pionu Holdingowo-Administracyjnego, w tym prawa i obowiązki wynikające z pisemnych umów zawartych ze zleceniobiorcami i kontraktorami;
 • prawa i obowiązki wynikające z porozumień z dostawcami oraz odbiorcami, które są funkcjonalnie związane z działalnością Pionu Holdingowo-Administracyjnego;
 • udziały w spółkach kapitałowych oraz prawa i obowiązki w spółkach osobowych przydzielone na mocy Uchwały 2 do Pionowi Holdingowo-Administracyjnego.

Dodatkowo zarówno do Pionu Operacyjnego, jak i do Pionu Holdingowo-Administracyjnego, zostały przypisane konkretne rachunki bankowe wraz ze środkami pieniężnymi na konkretnych rachunkach bankowych.

Spółka 2 prowadzi ewidencję operacji gospodarczych umożliwiającą identyfikację operacji związanych z Pionem Operacyjnym i Pionem Holdingowo-Administracyjnym. W rezultacie, Spółka 2 jest w stanie zidentyfikować w swoich księgach:

 • aktywa (rzeczowe i niematerialne, trwałe i obrotowe) przypisane do danego Pionu – tj. odpowiednio do Pionu Operacyjnego albo do Pionu Holdingowo-Administracyjnego;
 • jak również przychody i koszty związane z działalnością tych Pionów.

W razie potrzeby Spółka 2 może przygotowywać okresowo – dla celów wewnętrznych – oddzielne bilanse i rachunki wyników dla każdego z Pionów, których celem będzie umożliwienie Spółce 2 monitorowanie efektywności operacji realizowanych przez każdy z Pionów.

W chwili obecnej planowana jest reorganizacja, mająca na celu uporządkowanie struktury Grupy w Polsce, poprzez:

 1. wydzielenie Pionu Doradztwa, Usług Marketingowych oraz Wdrożeń Systemów Lekkich ze Spółki 1,
 2. wydzielenie Pionu Operacyjnego ze Spółki 2, a w rezultacie
 3. przeniesienie powyższych Pionów do Wnioskodawcy.

Niniejsza operacja zostanie przeprowadzona poprzez przeprowadzenie jednoczesnego procesu podziału Spółki 1 oraz Spółki 2 przez wydzielenie (dalej: „Wydzielenie”) w trybie art. 529 § 1 pkt 4 ustawy Kodeks spółek handlowych.

Zgodnie z planem podziału, w ramach ww. podziałów z dniem rejestracji Wydzielenia przez sąd rejestrowy (dalej: „Dzień Wydzielenia”):

 • z przedsiębiorstwa Spółki 1 wydzielony zostanie majątek przypisany do Pionu Doradztwa, Usług Marketingowych oraz Wdrożeń Systemów Lekkich i przeniesiony na Wnioskodawcę,
 • z przedsiębiorstwa Spółki 2 wydzielony zostanie majątek przypisany do Pionu Operacyjnego i przeniesiony na Wnioskodawcę.

W związku z realizacją ww. Wydzielenia, akcjonariusze/udziałowcy Spółki 1 oraz Spółki 2 obejmą nowoutworzone udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.

Zgodnie z planami podziałów, docelowa (tj. po podziałach) proporcja udziału poszczególnych wspólników w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej odzwierciedlać będzie proporcję wartości rynkowej majątku (tj. aktywów i zobowiązań) wydzielanych Pionów (wniesionych do Wnioskodawcy) w stosunku do wartości całkowitej Spółki Przejmującej. W konsekwencji, po przeprowadzeniu Wydzielenia, wartość rynkowa udziałów w Spółce Przejmującej (niezależnie od wartości nominalnej objętych udziałów) posiadanych przez akcjonariuszy Spółki 1 odzwierciedlać będzie wartość rynkową majątku (aktywów i zobowiązań) Pionu Doradztwa, Usług Marketingowych oraz Wdrożeń Systemów Lekkich wydzielonego ze Spółki 1, natomiast wartość rynkowa udziałów w Spółce Przejmującej posiadanych przez udziałowca Spółki 2 będzie odzwierciedlać wartość rynkową majątku (aktywów i zobowiązań) Pionu Operacyjnego wydzielonego ze Spółki 2. Natomiast sama wartość nominalna wynikającego z powyższych podziałów podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej nie będzie (nominalnie) odpowiadać wartości rynkowej majątku (tj. aktywów i zobowiązań) przejętych Pionów.

Dodatkowo plany podziałów mogą zobowiązać niektórych udziałowców/akcjonariuszy Spółki 1 lub Spółki 2 do wniesienia dopłat do Wnioskodawcy w celu zachowania w pełni rynkowego parytetu struktury udziałowej Wnioskodawcy po Wydzieleniu.

Z rachunkowego punktu widzenia, powyższe podziały zostaną rozliczone u Wnioskodawcy metodą łączenia udziałów, tj. bez wyceny przejętych aktywów/zobowiązań do wartości godziwej. Jednocześnie jakakolwiek różnica pomiędzy kwotą nominalnego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej wynikającą z podziałów, a wartością bilansową aktywów netto przejętych Pionów zostanie odniesiona na inne kapitały Spółki Przejmującej. W rezultacie, w kapitałach własnych Spółki Przejmującej zostanie odzwierciedlona wartość bilansowa (a nie godziwa) wydzielonych Pionów.

Z punktu widzenia spółek dzielonych (Spółka 1 oraz Spółka 2) podziały zostaną przeprowadzone z obniżeniem kapitału zakładowego tych spółek (proporcjonalnego obniżenia wartości nominalnej udziałów).

Opisane wyżej Wydzielenie jest spowodowane koniecznością wprowadzenia zmian biznesowo- organizacyjnych w Grupie, które mają na celu uporządkowanie obecnej struktury Grupy, usprawnienie jej działania, ograniczenie ryzyk oraz zwiększenie efektywności prowadzenia działalności.

Powyżej wskazany cel zostanie osiągnięty w szczególności poprzez następujące działania:

 • wyodrębnienie ryzyka związanego z prowadzeniem projektów specyficznych, o podwyższonym ryzyku od pozostałej działalności,
 • integrację rozproszonych dotychczas tożsamych linii serwisowych w jednym podmiocie, tj. Wnioskodawcy.

Na skutek dokonania Wydzielenia:

-Począwszy od Dnia Wydzielenia – Spółka Przejmująca będzie prowadzić działalność w zakresie świadczenia usług doradczych i wdrożeniowych przy wykorzystaniu zagregowanego zespołu składników przypisanego do Pionu Doradztwa, Usług Marketingowych oraz Wdrożeń Systemów Lekkich (istniejącego obecnie w ramach Spółki 1), oraz do Pionu Operacyjnego (istniejącego obecnie w ramach Spółki 2),

-Jednocześnie – po Dniu Wydzielenia:

 • Spółka 1 będzie kontynuowała działalność w zakresie świadczenia usług związanych z implementacją i integracją kompleksowych rozwiązań informatycznych/systemów podstawowych stanowiących podstawowe systemy zarządcze (np. SAP ERP) oraz systemy dziedzinowe dedykowane dla wybranych branż (np. branża bankowa/ubezpieczeniowa) przy wykorzystaniu zagregowanego zespołu składników przypisanego do Pionu Implementacji Systemów Podstawowych „Core Systems” (istniejącego obecnie w ramach Spółki 1),
 • Spółka 2 będzie kontynuowała działalności w zakresie zarządzania, kontroli oraz wsparcia administracyjnego i strategicznego działalności pozostałych podmiotów Grupy w Polsce.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że Wydzielenie, w ramach którego dojdzie do:

(i). wydzielenia ze Spółki 1 opisanego zespołu składników majątkowych i osobowych przypisanych do Pionu Doradztwa, Usług Marketingowych oraz Wdrożeń Systemów Lekkich i przeniesienia go do Spółki Przejmującej, oraz

(ii). wydzielenia ze Spółki 2 opisanego zespołu składników majątkowych i osobowych przypisanych do Pionu Operacyjnego i przeniesienia go do Spółki Przejmującej, oraz

(iii). pozostawienia odpowiednio w Spółce 1 oraz 2 opisanego zespołu składników majątkowych i osobowych przypisanych do Pionu Implementacji Systemów Podstawowych „Core Systems” oraz opisanego zespołu składników majątkowych i osobowych przypisanych Pionu Administracyjno-Holdingowego,

nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Zdaniem Wnioskodawcy, Wydzielenie, w ramach którego dojdzie do:

(i). wydzielenia ze Spółki 1 opisanego zespołu składników majątkowych i osobowych przypisanych do Pionu Doradztwa, Usług Marketingowych oraz Wdrożeń Systemów Lekkich i przeniesienia go do Spółki Przejmującej, oraz

(ii). wydzielenia ze Spółki 2 opisanego zespołu składników majątkowych i osobowych przypisanych do Pionu Operacyjnego i przeniesienia go do Spółki Przejmującej, oraz

(iii). pozostawienia odpowiednio w Spółce 1 oraz 2 opisanego zespołu składników majątkowych i osobowych przypisanych do Pionu Implementacji Systemów Podstawowych „Core Systems” oraz opisanego zespołu składników majątkowych i osobowych przypisanych Pionu Administracyjno-Holdingowego

nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Podział przez wydzielenie.

Jedną z form reorganizacji przedsiębiorstw jest podział spółek handlowych regulowany przez Kodeks spółek handlowych. Stosownie do postanowień art. 528 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spółkę kapitałową można podzielić na dwie albo więcej spółki kapitałowe. Natomiast zgodnie z normą art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, podział może być w szczególności dokonany przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną (tzw. podział przez wydzielenie).

Celem podziału przez wydzielenie jest to, że spółka dzielona nie przestaje istnieć, a następuje jedynie przeniesienie części jej majątku na inny podmiot. Ponadto, immanentną cechą podziału przez wydzielenie jest okoliczność, że w ramach ww. czynności dochodzi do podwyższenia kapitału zakładowego w spółce przejmującej – tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej nie doszłoby do realizacji podziału przez wydzielenie. Nowo utworzone udziały są ex lege przyznawane udziałowcom/akcjonariuszom spółki dzielonej.

Opodatkowanie podziału przez wydzielenie na gruncie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Katalog enumeratywnie wymienionych czynności cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych został wskazany w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z normą art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) oraz normą art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy spółki oraz ich zmiany, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Przy czym, zgodnie z treścią art. 1 ust. 3 pkt 2 oraz pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych:

„W przypadku umowy spółki za zmianę umowy uważa się:

(...)

2. przy spółce kapitałowej - podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty, oraz

3. przekształcenie lub łączenie spółek, jeżeli ich wynikiem jest (...) podwyższenie kapitału zakładowego spółki kapitałowej.”

Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2008 r., przewidywała wprost – w art. 1 ust. 3 pkt 3 – opodatkowanie transakcji podziału spółek, jeżeli ich wynikiem było zwiększenie majątku spółki lub podwyższenie kapitału zakładowego.

Jednakże, w wyniku implementacji postanowień dyrektywy Rady 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału (Dz. Urz. UE L 46 z dnia 21 lutego 2008 r.), z dniem 1 stycznia 2009 r. nastąpiła zmiana treści art. 1 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W konsekwencji, od dnia 1 stycznia 2009 r. do zakresu zmian umowy spółki podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie kwalifikują się już podziały spółek kapitałowych, w tym podziały przez wydzielenie.

Mając na uwadze powyższe, nie ulega wątpliwości, iż samo Wydzielenie oraz związane z nim podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej – które zostanie dokonane jako element planowanego podziału przez wydzielenie Spółki 1 i Spółki 2 nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Tym samym, należy uznać za prawidłowe stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Wydzieleniem w ramach którego dojdzie do:

i. wydzielenia ze Spółki 1 opisanego zespołu składników majątkowych i osobowych przypisanych do Pionu Doradztwa, Usług Marketingowych oraz Wdrożeń Systemów Lekkich i przeniesienia go do Spółki Przejmującej, oraz

ii. wydzielenia ze Spółki 2 opisanego zespołu składników majątkowych i osobowych przypisanych do Pionu Operacyjnego i przeniesienia go do Spółki Przejmującej, oraz

iii. pozostawienia odpowiednio w Spółce 1 oraz 2 opisanego zespołu składników majątkowych i osobowych przypisanych do Pionu Implementacji Systemów Podstawowych „Core Systems” oraz opisanego zespołu składników majątkowych i osobowych przypisanych Pionu Administracyjno- Holdingowego

nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Na potwierdzenie stanowiska Wnioskodawca powołał interpretacje indywidualne.

W świetle obowiązującego stanu prawnego, stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) i pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1150) podatkowi temu podlegają umowy spółki oraz ich zmiany, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Stosownie do art. 1 ust. 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku umowy spółki za zmianę umowy uważa się:

 1. przy spółce osobowej – wniesienie lub podwyższenie wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki, pożyczkę udzieloną spółce przez wspólnika, dopłaty oraz oddanie przez wspólnika spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania;
 2. przy spółce kapitałowej – podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty;
 3. przekształcenie lub łączenie spółek, jeżeli ich wynikiem jest zwiększenie majątku spółki osobowej lub podwyższenie kapitału zakładowego spółki kapitałowej;
 4. przeniesienie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim:
  1. rzeczywistego ośrodka zarządzania spółki kapitałowej, jeżeli jej siedziba nie znajduje się na terytorium państwa członkowskiego,
  2. siedziby spółki kapitałowej, jeżeli jej rzeczywisty ośrodek zarządzania nie znajduje się na terytorium państwa członkowskiego
  3. -także wtedy, gdy czynność ta nie powoduje podwyższenia kapitału zakładowego.

Stosownie do art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1577) podział może być dokonany przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie).

Z powyżej zacytowanych przepisów wynika, że opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy spółki oraz zmiany tych umów wyłącznie wymienione w art. 1 ust. 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Do zakresu zmian umowy spółki podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie kwalifikują się zatem podziały spółek.

Ze zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku wynika, że planowane jest wydzielenie Pionu Doradztwa, Usług Marketingowych oraz Wdrożeń Systemów Lekkich ze Spółki 1 oraz Pionu Operacyjnego ze Spółki 2 i przeniesienie go do Spółki Przejmującej (Wnioskodawcy), które zostanie dokonane z uwagi na proces wdrożenia zmian biznesowo-organizacyjnych w Grupie. Do ww. podziału Spółek Dzielonych dojdzie poprzez wydzielenie w trybie art. 529 § 1 pkt 4 ustawy Kodeks spółek handlowych.

Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, że wskazany we wniosku podział Spółek Dzielonych przez wydzielenie, przeprowadzony w ramach procedury przewidzianej przepisem art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, nie będzie czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

A zatem niezależnie od faktu, czy w związku z wydzieleniem dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Wnioskodawcy jednocześnie z przeniesieniem składników majątkowych Spółek Dzielonych w następstwie planowanego podziału, podział ten nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Końcowo wskazać należy, iż przedmiotowa interpretacja – zgodnie ze złożonym wnioskiem została wydana wyłącznie dla Wnioskodawcy. Stosownie bowiem do art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretacje indywidualną). Funkcja ochronna płynąca z przedmiotowej interpretacji, wynikająca z przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej, zgodnie z uprawnieniami Organu interpretacyjnego nadanymi przez art. 14b § 1 tejże ustawy ma zastosowanie wyłącznie dla Wnioskodawcy. To oznacza, że Spółka 1 oraz Spółka 2, o których mowa we wniosku, nie mogą z niej czerpać ochrony.

Podkreślić też należy, że w interpretacji oceniono tylko skutki samego podziału przez wydzielenie (czyli ustosunkowano się do zagadnienia określonego pytaniami). Interpretacja nie odnosi się więc do skutków podatkowych ewentualnych dopłat, do których wniesienia do Wnioskodawcy mogą być zobowiązani udziałowcy/akcjonariusze Spółki 1 lub Spółki 2.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2017 r., poz. 1369, ze zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.