0111-KDIB4.4014.154.2018.1.BD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Sprzedaż działek pozyskanych w wyniku zamiany.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r., poz. 800, ze zm.) – Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 12 kwietnia 2018 r. (data wpływu – 16 kwietnia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży działek pozyskanych w wyniku zamiany – jest prawidłowe

UZASADNIENIE

W dniu 16 kwietnia 2018 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży działek pozyskanych w wyniku zamiany. Wniosek co prawda złożony został na druku ORD-WS przeznaczonym dla tzw. wniosków wspólnych (więcej niż jeden Wnioskodawca – Zainteresowany), jednakże z analizy wynika, iż dotyczy on indywidualnej sprawy tylko jednej osoby, tj. Wnioskodawczyni i spełnia wymogi (zawiera wszystkie niezbędne dane) pozwalające na wydanie interpretacji indywidualnej w ww. zakresie.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

W dniu 9 grudnia 2016 r. została dokonana w Kancelarii Notarialnej zamiana działek o nr 174/1, 174/2, 174/3 stanowiących własność Wnioskodawczyni w miejscowości C. a Urzędem Gminy na działki o nr 60/11, 60/12 stanowiących własność Gminy w miejscowości D. Zamiana działek została dokonana ze względu na planowane przez Gminę inwestycje polegające na budowie parkingu szkolnego na działce nr 174/3 oraz na poszerzenie ulicy na działce nr 174/1 i 174/2, zgodnie z założeniami planu zagospodarowania przestrzennego.

W trakcie wcześniejszych ustaleń Urząd Gminy zwrócił się do Wnioskodawczyni z propozycją zamiany gruntu ze względu na ograniczone możliwości materialno-finansowe Urzędu Gminy. Aby nie blokować budowy parkingu, który jest niezbędny dla zachowania bezpieczeństwa dzieci – Wnioskodawczyni wyraziła zgodę na dokonanie zamiany gruntów.

Po dokonaniu operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę ustalono: grunty stanowiące własność Gminy zostały wycenione na 102.237,60 zł, natomiast grunty stanowiące własność Wnioskodawczyni zostały wycenione na 100.860,00 zł. Wnioskodawczyni dokonała dopłaty na rzecz Gminy w wysokości 1.377,60 zł.

Wnioskodawczyni zamierza dokonać sprzedaży działek pozyskanych w wyniku zamiany, która została dokonana ze względu na prośbę Urzędu Gminy na inwestycję społeczną.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy od sprzedaży będzie naliczona opłata skarbowa?

Wnioskodawczyni uważa, że pomimo braku upływu 5 lat od nabycia działek w wyniku zamiany, nie powinna zostać obciążona podatkiem od sprzedaży, jeśli nie przekroczą one kwoty ustalonej przez rzeczoznawcę w chwili zamiany, tj. 102.237,60 zł. Działki o nr 174/1, 174/2, 174/3 zostały wyodrębnione z działki o nr 174 nr KW (...), będących własnością Wnioskodawczyni od 10 listopada 2005 r. Zamiana ww. działek została dokonana tylko i wyłącznie ze względu na konieczność budowy parkingu. Wnioskodawczyni obecnie rozpoczyna budowę domu jednorodzinnego w miejscowości M. na działce o nr 38/7 będącej współwłasnością Wnioskodawczyni i jej małżonka. Środki uzyskane ze sprzedaży działek Wnioskodawczyni zamierza w całości wydatkować na budowę domu, na budowę którego uzyskała zgodę w Wydziale Budownictwa i Geodezji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na wstępie zaznaczyć należy, że Organ interpretacyjny przyjął – zgodnie ze wskazaniem Wnioskodawczyni w części A.1. poz. 8 oraz w części F poz. 71 wniosku – że używając określenia „opłata skarbowa” Wnioskodawczyni ma na myśli podatek od czynności cywilnoprawnych.

Przepis art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1150) zawiera zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy podatkowi temu podlegają następujące czynności cywilnoprawne:

 • umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
 • umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
 • umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
 • umowy dożywocia,
 • umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat,
 • ustanowienie hipoteki,
 • ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
 • umowy depozytu nieprawidłowego,
 • umowy spółki.

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają również zmiany ww. umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne (art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 535 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r., poz. 459, ze zm.) przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

O powstaniu obowiązku uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnej decyduje, w myśl art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, moment dokonania czynności cywilnoprawnej. Na podstawie art. 4 pkt 1 ww. ustawy obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawczyni zamierza dokonać sprzedaży działek pozyskanych w wyniku zamiany, a środki pieniężne pozyskane ze tej sprzedaży Wnioskodawczyni zamierza w całości wydatkować na budowę domu, na budowę którego uzyskała zgodę w Wydziale Budownictwa i Geodezji.

Zatem, zawarcie umowy sprzedaży działek pozyskanych w wyniku zamiany, nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawczyni obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych. Z powołanego wyżej przepisu art. 4 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych jasno bowiem wynika, iż w przypadku umowy sprzedaży obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu umowy sprzedaży ciąży na kupującym. Wnioskodawczyni nie będzie zatem obowiązana do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych z tego tytułu.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Należy przy tym podkreślić, że w przedmiotowej interpretacji – zgodnie z zakresem określonym przez Wnioskodawczynię w części A.1. poz. 8 oraz wskazaniem w części F poz. 71 wniosku podatku od czynności cywilnoprawnych – Organ dokonał oceny stanowiska wyłącznie w przedmiocie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Organ nie odniósł się więc w niej do ewentualnych skutków podatkowych jakie planowana sprzedaż może wywołać na gruncie innych ustaw podatkowych (np. podatku dochodowego od osób fizycznych). Jeśli Wnioskodawczyni będzie oczekiwała wydania interpretacji indywidualnej w zakresie np. podatku dochodowego od osób fizycznych, to winna złożyć odrębny wniosek w tym właśnie zakresie.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierz 5, 85-035 Bydgoszcz w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2017 r., poz. 1369, ze zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.