0111-KDIB4.4014.101.2018.4.MCZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Skutki podatkowe sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1, art. 14r ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Zainteresowanych przedstawione we wniosku wspólnym z 13 marca 2018 r., (data wpływu – 15 marca 2018 r.), uzupełnionym 9 kwietnia 2018 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 marca 2018 r. wpłynął do Organu ww. wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej m.in. podatku czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu.

Z uwagi na fakt, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w piśmie z 29 marca 2018 r. znak: 0111-KDIB3-1.4012.189.2018.2.IK oraz znak: 0111-KDIB4.101.2018.3.MCZ wezwano do jego uzupełnienia. Wniosek uzupełniono 9 kwietnia 2018 r.

We wniosku złożonym przez:

 • Zainteresowanego będącego stroną postępowania: Cz.T. Sp. z o.o. Sp. k. (Zainteresowany 1, Nabywca);
 • Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania: S.A. Sp. z o.o. (Zainteresowany 2, Sprzedający);

przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Zainteresowany będący stroną postępowania – Spółka z o.o. Sp. k. (dalej: Zainteresowany 1 lub Nabywca) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. Zainteresowany 1 jest czynnym podatnikiem VAT.

Zainteresowany 1 planuje zakup niezabudowanej działki gruntu w mieście W. Przedmiotowa nieruchomość obejmuje prawo użytkowania wieczystego działki gruntu stanowiącej własność Skarbu Państwa o nr ewid. 20, o obszarze 7.084 m2, dla której Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą (dalej: Nieruchomość).

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów wydanym z upoważnienia Prezydenta Miasta W. 7 kwietnia 2017 r. Nieruchomość jest opisana jako „tereny rekreacyjno-wypoczynkowe” oznaczona symbolem Bz.

Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Dla Nieruchomości wydana została decyzja z 14 stycznia 2011 r. o warunkach zabudowy, ustalająca warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku hotelowego wraz z garażem podziemnym, wjazdem i zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 20 oraz części działek nr ewid. 17 i 11/7 (dalej: Decyzja WZ). Decyzja WZ jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.

W dniu 28 lutego 2018 r. Zainteresowany 1 (Nabywca) i Zainteresowany 2 (Sprzedający) podpisali akt notarialny przedwstępnej umowy sprzedaży Nieruchomości oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji (dalej: Umowa Przedwstępna).

W Umowie Przedwstępnej Nabywca i Sprzedający zobowiązali się do zwarcia w terminie do 9 kwietnia 2018 r. umowy sprzedaży Nieruchomości (dalej: Umowa Sprzedaży), na podstawie której Sprzedający sprzeda Nabywcy wolne od jakichkolwiek obciążeń i roszczeń osób trzecich prawo użytkowania Nieruchomości za ustaloną cenę netto (dalej: Cena), powiększoną o podatek od towarów i usług, pod warunkiem, że Prezydent Miasta W. nie wykona prawa pierwokupu przysługującemu Gminie na podstawie art. 109 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 121, ze zm.).

Zarówno Sprzedający jak i Nabywca są zarejestrowanymi czynnymi podatnikami VAT i będą nimi w momencie zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży.

Zainteresowany 1 po nabyciu Nieruchomości będzie wykorzystywał ją wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W uzupełnieniu do wniosku wskazano, że:

Sprzedający nie wykorzystywał oraz nie wykorzystuje gruntu na cele działalności zwolnionej. Sprzedający wszedł w posiadanie gruntu w wykonywaniu czynności, które w ogóle nie podlegały opodatkowaniu VAT – stąd Sprzedającemu nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W związku z powyższym opisem w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych zadano następujące pytanie:

Czy sprzedaż Nieruchomości będzie wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 2 pkt 4 lit. b) w związku z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ww. ustawy?

Zdaniem Zainteresowanych, sprzedaż Nieruchomości będzie wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 2 pkt 4 lit. b) w związku z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ww. ustawy.

Zainteresowani wskazali, że zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

W ustawie tej przewidziano jednak sytuacje, w których czynność cywilnoprawna mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Stosownie do art. 2 pkt 4 ww. ustawy nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany:

 1. w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług,
 2. jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności, z wyjątkiem:
  • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
  • umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Zaznaczyć należy, że o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych decyduje wyłącznie fakt, że jedna ze stron z tytułu dokonania tej konkretnej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub z niego zwolniona, z uwzględnieniem wyjątków, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie ze stanowiskiem Zainteresowanych, wg którego sprzedaż Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług – należy stwierdzić, że sprzedaż Nieruchomości nie będzie podlegała podatkowi od czynności cywilnoprawnych (art. 2 pkt 4 lit. a)) ww. ustawy.

Reasumując, skoro sprzedaż Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki podstawowej, w niniejszej sprawie będzie miało zastosowanie wyłączenie zawarte w art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W konsekwencji sprzedaż Nieruchomości będzie wyłączona z opodatkowania tym podatkiem.

Na potwierdzenie swego stanowiska Zainteresowani powołali interpretację indywidualną dotyczącą poruszonego we wniosku zagadnienia.

Z uwagi na zakres niniejszej interpretacji przywołano powyżej tę część stanowiska Zainteresowanych, która objęta jest zakresem niniejszej interpretacji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Zainteresowanych w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na wstępie należy wskazać, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest wyłącznie ocena stanowiska Zainteresowanych zajęta na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu. W zakresie podatku od towarów i usług wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1150, ze zm.) podatkowi temu podlegają m.in. umowy sprzedaży rzeczy i praw majątkowych.

Stosownie do zapisu art. 3 ust. 1 pkt 1 tej ustawy obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej. W myśl art. 4 pkt 1 ww. ustawy obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym.

Jak wynika z powołanych przepisów – umowa sprzedaży podlega generalnie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i obowiązek uiszczenia tegoż podatku ciąży na kupującym.

W ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano jednak sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany:

 1. w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług,
 2. jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności, z wyjątkiem:
  • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
  • umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Z treści art. 2 pkt 4 ww. ustawy wynika, że o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają generalnie status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że dana czynność (ta konkretna) jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub przynajmniej jedna ze stron tej czynności jest z tego podatku zwolniona. Przy czym, mimo zwolnienia z podatku od towarów i usług, wyłączenie z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie będzie miało miejsca wówczas, gdy czynność będzie dotyczyć m.in. umowy sprzedaży, a jej przedmiotem będzie m.in. nieruchomość lub prawo wieczystego użytkowania.

Zgodnie z art. 1a pkt 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, użyte w ustawie określenie podatek od towarów i usług oznacza podatek od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r., poz. 710, ze zm.) lub podatek od wartości dodanej pobierany na podstawie przepisów obowiązujących w państwach członkowskich.

Ze zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku wynika, że Zainteresowany 1 planuje zakup prawa użytkowania wieczystego działki gruntu stanowiącej własność Skarbu Państwa o nr ewid. 20, o obszarze 7.084 m2 (Nieruchomość). Zainteresowany 1 (Nabywca) i Zainteresowany 2 (Sprzedający) podpisali akt notarialny przedwstępnej umowy sprzedaży Nieruchomości. Zakupiona Nieruchomość będzie wykorzystywana wyłącznie na potrzeby działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług.

W związku z tym należy podkreślić, że jakkolwiek powyższe zapytanie Zainteresowanych dotyczy opodatkowania sprzedaży prawa wieczystego użytkowania działki podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia czy powyższa transakcja – dokonana pomiędzy wskazanymi we wniosku Stronami – podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia umowy sprzedaży podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Objęcie tej czynności opodatkowaniem w podatku od towarów i usług skutkuje bowiem wyłączeniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

W treści interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 maja 2018 r. znak: 0111-KDIB3-1.4012.189.2018.3.IK, wydanej dla Zainteresowanych wynika, że: „ (...) dostawa prawa użytkowania wieczystego obejmującego działkę o nr 20, z uwagi na fakt, że stanowi teren przeznaczony pod zabudowę, będzie opodatkowana stawką podatku VAT 23% zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT

W konsekwencji należy stwierdzić, że skoro omawiana transakcja sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu będzie faktycznie opodatkowana podatkiem od towarów i usług (i nie będzie z tego podatku zwolniona), to w powyższej sprawie znajdzie zastosowanie wyłączenie zawarte w art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Planowana transakcja sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu nie będzie więc podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Wobec powyższego stanowisko Zainteresowanych należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Zainteresowanych i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Zainteresowanych w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Zainteresowanemu będącemu stroną postępowania (art. 14r § 2 Ordynacji podatkowej) przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2017 r., poz. 1369, ze zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.