0111-KDIB2-2.4014.48.2018.4.PB | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie skutków podatkowych wniesienia przez Spółkę Majątkową do Spółki Operacyjnej wkładu niepieniężnego w postaci prawa do nieodpłatnego używania nabytego uprzednio znaku towarowego oraz prawa do korzystania z utworu znaku towarowego słowno-graficznego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.) – Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 6 kwietnia 2018 r. (data wpływu 12 kwietnia 2018 r.), uzupełnionym 5 lipca 2018 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych wniesienia przez Spółkę Majątkową do Spółki Operacyjnej wkładu niepieniężnego w postaci prawa do nieodpłatnego używania nabytego uprzednio znaku towarowego oraz prawa do korzystania z utworu znaku towarowego słowno-graficznego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 kwietnia 2018 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej m.in. podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych wniesienia przez Spółkę Majątkową do Spółki Operacyjnej wkładu niepieniężnego w postaci prawa do nieodpłatnego używania nabytego uprzednio znaku towarowego oraz prawa do korzystania z utworu znaku towarowego słowno-graficznego.

Z uwagi na fakt, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych, pismem z 8 czerwca 2018 r. Znak: 0111-KDIB3-1.4012.285.2018.3.JP, 0111-KDIB2-2.4014.48.2018.3.PB wezwano Wnioskodawcę do jego uzupełnienia.

Wniosek uzupełniono 5 lipca 2018 r. (data wpływu do Organu).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, będącą polskim rezydentem podatkowym. Głównym przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest doradztwo gospodarcze w zakresie działalności firm centralnych i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych.

Wnioskodawca zamierza przeprowadzić rozszerzenie zakresu prowadzenia, reorganizację i restrukturyzację swojej działalności. Przedsięwzięcia gospodarcze mają być od tej pory prowadzone w formie spółek kapitałowych, w których Wnioskodawca będzie komandytariuszem.

Planowane działania będą polegały najpierw na utworzeniu dwóch spółek komandytowych. Działalność pierwszej z nich („Spółka Majątkowa”) ma polegać na zarządzaniu nieruchomościami wynajmie/dzierżawie będących jej własnością nabytych przez nią środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Działalność drugiej („Spółka Operacyjna”) ma mieć charakter produkcyjno-sprzedażowy.

Celem Wnioskodawcy będzie następnie doprowadzenie do sytuacji, w której charakter działań podejmowanych przez nowo założone spółki będzie odrębny (spółki wyspecjalizują się w prowadzonej przez siebie działalności). Jednocześnie jednak, dla maksymalnej efektywności prowadzonych przez siebie działań Spółka Operacyjna będzie mogła wykorzystywać znak towarowy i znak słowno-graficzny Spółki Majątkowej.

Aby zrealizować koncepcję Wnioskodawcy, Spółka Majątkowa wniesie do Spółki Operacyjnej na 5 lat w postaci aportu prawo do nieodpłatnego używania nabytego uprzednio znaku towarowego oraz prawa do korzystania z utworu znaku towarowego słowno-graficznego, którego będzie właścicielem („Transakcja”). Przeniesienie praw nastąpi nieodpłatnie w ramach wkładu pieniężnego do Spółki Operacyjnej. W wyniku realizacji Transakcji znak pozostałby dalej własnością Spółki Majątkowej, niemniej Spółka Operacyjna będzie miała prawo do korzystania z niego przy prowadzeniu swojej działalności.

Strony zastrzegają, że prawo to, zgodnie z treścią umowy przenoszącej tytułem aportu prawa do używania znaku towarowego oraz do korzystania z utworu znaku towarowego słowno-graficznego („Umowa”) będzie przysługiwało Spółce Operacyjnej od momentu rejestracji zmian dokonanych w rejestrze przedsiębiorców KRS pozostających w związku ze zmianą umowy Spółki Operacyjnej w wyniku przystąpienia Spółki Majątkowej do Spółki Operacyjnej.

Wnioskodawca w uzupełnieniu wniosku wskazał m.in., że:

  • wymieniona we wniosku „Spółka Majątkowa” zostanie zarejestrowana pod firmą X, natomiast wymieniona we wniosku „Spółka Operacyjna” pod firmą Y. Obie te spółki w zamierzeniu mają być spółkami komandytowymi. Wnioskodawca podał również adres obu tych spółek;
  • przedmiotem transakcji będzie, uregulowane przepisami (art. 49 w zw. z art. 103) Kodeksu spółek handlowych, wniesienie przez Spółkę Majątkową do Spółki Operacyjnej wkładu niepieniężnego w postaci prawa do nieodpłatnego używania nabytego uprzednio znaku towarowego oraz prawa do korzystania z utworu znaku towarowego słowno-graficznego.

W związku z powyższym opisem (po przeformułowaniu w uzupełnieniu wniosku) zadano m.in. następujące pytanie:

Czy transakcja będzie podlegała tylko podatkowi od czynności cywilnoprawnych nie podlegając podatkowi od towarów i usług?

Zdaniem Wnioskodawcy (przeformułowanym w uzupełnieniu wniosku), transakcja będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych jako zmiana umowy spółki w wyniku przystąpienia Spółki Majątkowej do Spółki Operacyjnej jako nowego Wspólnika.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Niniejsza interpretacja zawiera ocenę stanowiska Wnioskodawcy wyłącznie w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych. W pozostałym zakresie wniosku, dotyczącym podatku od towarów i usług, zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) i pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1150) – podatkowi temu podlegają umowy spółki oraz zmiany tych umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4.

Stosownie do art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych – w przypadku umowy spółki za zmianę umowy uważa się − przy spółce osobowej − wniesienie lub podwyższenie wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki, pożyczkę udzieloną spółce przez wspólnika, dopłaty oraz oddanie przez wspólnika spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania.

Stosownie do art. 1a pkt 1 ww. ustawy, użyte w ustawie określenie spółka osobowa oznacza spółkę – cywilną, jawną, partnerską, komandytową lub komandytowo-akcyjną. Z kolei zgodnie z pkt 2 tego przepisu użyte w ustawie określenie spółka kapitałowa oznacza spółkę – z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjną lub europejską.

Z treści art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej, czyli z chwilą zawarcia umowy spółki lub zmiany tej umowy.

Zgodnie z art. 4 pkt 9 ww. ustawy – obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem art. 5, ciąży przy umowie spółki cywilnej – na wspólnikach, a przy pozostałych umowach spółki – na spółce.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych – przy zawarciu umowy spółki podstawę opodatkowania stanowi wartość wkładów do spółki osobowej albo wartość kapitału zakładowego.

Stosownie natomiast do treści art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) ww. ustawy – podstawę opodatkowania przy wniesieniu lub podwyższeniu wkładów do spółki osobowej albo podwyższeniu kapitału zakładowego – stanowi wartość wkładów powiększających majątek spółki osobowej albo wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy.

Stawka podatku wynosi natomiast 0,5% podstawy opodatkowania (art. 7 ust. 1 pkt 9 cyt. ustawy).

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, będącą polskim rezydentem podatkowym. Wnioskodawca zamierza przeprowadzić rozszerzenie zakresu prowadzenia, reorganizację i restrukturyzację swojej działalności. Przedsięwzięcia gospodarcze mają być od tej pory prowadzone w formie spółek kapitałowych, w których Wnioskodawca będzie komandytariuszem. Planowane działania będą polegały najpierw na utworzeniu dwóch spółek komandytowych. Wymieniona we wniosku „Spółka Majątkowa” zostanie zarejestrowana pod firmą X, natomiast „Spółka Operacyjna” pod firmą Y. Działalność pierwszej z nich („Spółka Majątkowa”) ma polegać na zarządzaniu nieruchomościami wynajmie/dzierżawie będących jej własnością nabytych przez nią środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Działalność drugiej („Spółka Operacyjna”) ma mieć charakter produkcyjno-sprzedażowy. Aby zrealizować koncepcję Wnioskodawcy, Spółka Majątkowa wniesie do Spółki Operacyjnej na 5 lat w postaci aportu prawo do nieodpłatnego używania nabytego uprzednio znaku towarowego oraz prawa do korzystania z utworu znaku towarowego słowno-graficznego, którego będzie właścicielem („Transakcja”).

Zatem biorąc pod uwagę przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, że planowane wniesienie przez Spółkę Majątkową do Spółki Operacyjnej wkładu niepieniężnego w postaci prawa do nieodpłatnego używania nabytego uprzednio znaku towarowego oraz prawa do korzystania z utworu znaku towarowego słowno-graficznego jest traktowane na gruncie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych jako zmiana umowy spółki osobowej. Zmiana ta podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, według stawki 0,5% liczonej od wartości wkładu. Obowiązek uiszczenia podatku będzie ciążył – stosownie do brzmienia art. 4 pkt 9 cyt. ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych – na Y spółce komandytowej.

Stanowisko Wnioskodawcy uznaje się za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.