0111-KDIB2-2.4014.26.2018.1.MSI | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Ustalenie skutków podatkowych podziału spółki przez wydzielenie oraz związanego z nim podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 800) – Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 8 marca 2018 r. (data wpływu 14 marca 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 marca 2018 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych podziału spółki przez wydzielenie oraz związanego z nim podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

B. S.A. (dalej: Bank Przejmujący, Wnioskodawca) jest spółką akcyjną z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spełniającą definicję banku krajowego w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1876 ze zm.; dalej: „Prawo bankowe”). Bank Przejmujący podlega (i na moment zaistnienia zdarzenia przyszłego opisanego w niniejszym wniosku będzie podlegać) w Rzeczypospolitej Polskiej obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób prawnych od całości dochodów bez względu na miejsce ich osiągania (nieograniczony obowiązek podatkowy) oraz jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT w Polsce.

D. S.A. (dalej: „Bank Dzielony”) jest spółką akcyjną z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spełniającą definicję banku krajowego w rozumieniu Prawa bankowego, która podlega (i na moment zaistnienia zdarzenia przyszłego opisanego w niniejszym wniosku będzie podlegać) w Rzeczypospolitej Polskiej obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób prawnych od całości dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania (nieograniczony obowiązek podatkowy). Bank Dzielony jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT oraz bankiem krajowym w rozumieniu przepisów Prawa bankowego.

Planowane jest dokonanie podziału Banku Dzielonego w trybie art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1577 ze zm.; dalej: „Kodeks Spółek Handlowych”), tj. podział Banku Dzielonego przez wydzielenie (dalej: „Podział”).

Podział nastąpi poprzez przeniesienie na Bank Przejmujący, jako istniejącą spółkę przejmującą, części majątku Banku Dzielonego (dalej: „Część Wydzielana”) związanej z prowadzoną przez Bank Dzielony działalnością bankową w zakresie bankowości detalicznej, biznesowej i prywatnej (w tym w ramach Części Wydzielanej na Bank Przejmujący zostaną przeniesione wszystkie akcje w D S. S.A., której to spółki jedynym akcjonariuszem jest Bank Dzielony).

W wyniku planowanego Podziału w Banku Dzielonym pozostanie część majątku Banku Dzielonego związana z prowadzoną przez Bank Dzielony działalnością w zakresie bankowości korporacyjno-inwestycyjnej oraz działalnością w zakresie udzielonych kredytów hipotecznych w walutach obcych (dalej: „Część Pozostająca”).

Podział zostanie przeprowadzony zgodnie z treścią art. 124c Prawa bankowego, zgodnie z którym banki w formie spółki akcyjnej podlegają podziałowi jedynie w sposób określony w art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych, z zastrzeżeniem, że przeniesienie części majątku banku dzielonego nastąpi na spółkę akcyjną będącą bankiem krajowym lub instytucją kredytową.

Podział Banku Dzielonego poprzedzony zostanie nabyciem przez Bank Przejmujący części akcji Banku Dzielonego od akcjonariusza Banku Dzielonego. Zakładane jest, że Bank Przejmujący nabędzie przed Podziałem (i będzie posiadać na moment Podziału) akcje stanowiące udział w kapitale zakładowym Banku Dzielonego w wysokości co najmniej 10%.

W wyniku Podziału dojdzie do obniżenia wysokości kapitału zakładowego Banku Dzielonego poprzez umorzenie powyższych akcji w Banku Dzielonym nabytych przez Bank Przejmujący (jako rezultat Podziału powyższe akcje posiadane przez Bank Przejmujący w Banku Dzielonym zostaną unicestwione).

Ponadto, wskutek Podziału nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Banku Przejmującego – Bank Przejmujący wyemituje akcje na rzecz akcjonariusza Banku Dzielonego w zamian za Część Wydzielaną przeniesioną z Banku Dzielonego na Bank Przejmujący.

Z uwagi na treść art. 550 Kodeksu Spółek Handlowych, zgodnie z którym spółka przejmująca nie może objąć własnych udziałów albo akcji własnych za udziały lub akcje, które posiada w spółce dzielonej, oraz za własne udziały lub akcje spółki dzielonej, w wyniku Podziału Bank Przejmujący nie będzie obejmował własnych akcji w zamian za posiadane na moment Podziału akcje w Banku Dzielonym.

W związku z Podziałem, akcjonariusz Banku Dzielonego ani Bank Przejmujący (wyłączni wspólnicy Banku Dzielonego) nie będą zobowiązani do wniesienia dopłat w gotówce, o których mowa w art. 529 § 3 i 4 Kodeksu Spółek handlowych.

Zarówno Część Wydzielana, jak i Część Pozostająca, będą stanowić zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu:

 • art. 4a pkt 4 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2343 ze zm.), oraz
 • art. 2 pkt 27e ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.).

Kwalifikacja Części Wydzielanej oraz Części Pozostającej jako dwóch zorganizowanych części przedsiębiorstwa na gruncie ww. przepisów prawa podatkowego jest przedmiotem odrębnych wniosków wspólnych Banku Przejmującego oraz Banku Dzielonego o wydanie indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego (przy czym, w zakresie podatku VAT, przedmiotem zapytania jest kwalifikacja jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa jedynie Części Wydzielanej). W związku z tym, ta kwestia nie jest przedmiotem zapytania w niniejszym wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej.

Zgodnie z art. 530 § 2 zdanie trzecie Kodeksu spółek handlowych, w przypadku przeniesienia części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę, wydzielenie następuje w dniu wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej (dzień wydzielenia). W przypadku planowanego Podziału, będzie to dzień wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego Banku Przejmującego (dalej: „Dzień Podziału”).

W Dniu Podziału składniki majątku Banku Dzielonego, składające się na Część Wydzielaną i określone w planie podziału sporządzonym zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, zostaną z mocy prawa przeniesione z Banku Dzielonego na Bank Przejmujący.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Podział oraz związane z nim podwyższenie kapitału zakładowego Banku Przejmującego (wynikające z przeniesienia Części Wydzielanej z Banku Dzielonego na Bank Przejmujący) będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Zdaniem Wnioskodawcy, Podział oraz związane z nim podwyższenie kapitału zakładowego Banku Przejmującego (wynikające z przeniesienia Części Wydzielanej z Banku Dzielonego na Bank Przejmujący) nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W konsekwencji, Bank Przejmujący nie będzie zobowiązany z tego tytułu do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC).

W uzasadnieniu Wnioskodawca wskazał, że zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o PCC, opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC) podlegają następujące czynności cywilnoprawne:

 1. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
 2. umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
 3. umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
 4. umowy dożywocia,
 5. umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat,
 6. ustanowienie hipoteki,
 7. ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
 8. umowy depozytu nieprawidłowego,
 9. umowy spółki.

Ponadto, opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają zmiany powyższych umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, oraz orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne jak wskazane czynności (art. 1 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o PCC).

Na podstawie art. 1 ust. 3 ustawy o PCC, w przypadku umowy spółki za zmianę umowy uważa się (przy czym zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy o PCC, przepisy o umowie spółki i jej zmianie stosuje się odpowiednio do aktów założycielskich spółek, statutów spółek i ich zmiany):

 1. przy spółce osobowej – wniesienie lub podwyższenie wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki, pożyczkę udzieloną spółce przez wspólnika, dopłaty oraz oddanie przez wspólnika spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania;
 2. przy spółce kapitałowej – podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty;
 3. przekształcenie lub łączenie spółek, jeżeli ich wynikiem jest zwiększenie majątku spółki osobowej lub podwyższenie kapitału zakładowego spółki kapitałowej;
 4. przeniesienie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim:
  1. rzeczywistego ośrodka zarządzania spółki kapitałowej, jeżeli jej siedziba nie znajduje się na terytorium państwa członkowskiego,
  2. siedziby spółki kapitałowej, jeżeli jej rzeczywisty ośrodek zarządzania nie znajduje się na terytorium państwa członkowskiego
  • także wtedy, gdy czynność ta nie powoduje podwyższenia kapitału zakładowego.

Z kolei, stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy o PCC, podatkowi nie podlegają umowy spółki i ich zmiany związane z:

 1. łączeniem spółek kapitałowych,
 2. przekształceniem spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową,
 3. wniesieniem do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje:
  • przedsiębiorstwa spółki kapitałowej lub jego zorganizowanej części,
  • udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów albo kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub akcje, posiada już większość głosów.

W argumentacji prawnej Wnioskodawca wskazał, że zgodnie z utrwaloną linią interpretacyjną organów podatkowych, katalog czynności podlegających opodatkowaniu PCC z art. 1 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o PCC jest katalogiem zamkniętym.

Przykładowo, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 28 kwietnia 2017 r. (sygn. 0114-KDIP3-2.4014.22.2017.1.JG1) wskazał, że „ustawodawca wprowadził zasadę enumeratywnego określenia czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych”. Podobne stanowisko zostało również wyrażone np. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14 marca 2017 r. (sygn. 1462-IPPB2.4514.35.2017.1 JG1).

W konsekwencji należy przyjąć, że jeśli określona czynność nie odpowiada żadnej czynności z powyższego katalogu, to nie podlega ona opodatkowaniu PCC.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że w wyniku Podziału nastąpi przeniesienie na Bank Przejmujący części majątku Banku Dzielonego (Części Wydzielanej, stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa), w wyniku czego dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Banku Przejmującego – Wnioskodawca wyda akcje w swoim podwyższonym kapitale zakładowym na rzecz akcjonariusza Banku Dzielonego. Opisany podział przez wydzielenie nastąpi w trybie z art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych.

W ocenie Wnioskodawcy, w obecnym stanie prawnym, podział przez wydzielenie (taki jak Podział), w tym związane z tym podwyższenie kapitału zakładowego spółki przejmującej (jak w przypadku Banku Przejmującego), nie został wskazany w ustawie o PCC jako czynność podlegająca opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (w szczególności pojęcie „umowy spółki” i jej zmiany nie obejmuje podziału przez wydzielenie).

Po pierwsze, podział przez wydzielenie nie stanowi ani przekształcenia ani łączenia spółek, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 3 ustawy o PCC. Zdaniem Wnioskodawcy, podział przez wydzielenie nie powinien być również uznany za „podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki” z art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o PCC. Na gruncie prawa handlowego, restrukturyzacje spółek związane z podziałami są czymś zupełnie odrębnym od wkładów pieniężnych lub niepieniężnych (aportów). Sam art. 532 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych stanowi, że „Do podziału spółki stosuje się przepis art. 441 § 3 oraz odpowiednio przepisy dotyczące powstania właściwego typu spółki przejmującej albo nowo zawiązanej, z wyłączeniem przepisów o wkładach niepieniężnych, jeżeli przepisy niniejszego działu nie stanowią inaczej”.

Po drugie, za wyłączeniem podziałów spod opodatkowania PCC przemawia wykładnia historyczna połączona z prawodawstwem europejskim. W stanie prawnym do 31 grudnia 2008 r., zgodnie z art. 1 ust. 3 pkt 3 ustawy o PCC, w przypadku umowy spółki za zmianę umowy uważało się „przekształcenie, podział lub łączenie spółek, jeżeli ich wynikiem jest zwiększenie majątku spółki lub podwyższenie kapitału zakładowego”. W uzasadnieniu do projektu ustawy z 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 209, poz. 1319) , która to nowelizacja zmieniła brzmienie art. 1 ust. 3 pkt 3 ustawy o PCC, wskazano, że nowelizacja przewiduje zniesienie opodatkowania podziału spółek jako czynności restrukturyzacyjnych w świetle Dyrektywy Rady nr 2008/7/WE z 12 lutego 2008 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału (druk Sejmu VI kadencji nr 748 z 7 lipca 2008 r.). Niniejszym, od 1 stycznia 2009 r. podział spółek został wyłączony z zakresu czynności podlegających opodatkowaniu PCC.

Niezależnie od powyższego, można na marginesie wskazać, że zgodnie z art. 2 pkt 6 lit. c) tiret 1 ustawy o PCC, podatkowi od czynności cywilnoprawnych nie podlegają umowy spółki i ich zmiany związane z wniesieniem do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje przedsiębiorstwa spółki kapitałowej lub jego zorganizowanej części.

Niniejszym, nawet gdyby uznać, że Podział stanowi zmianę umowy spółki w rozumieniu art. 1 ust. 3 ustawy o PCC, to ponieważ podwyższenie kapitału zakładowego Banku Przejmującego jest związane z przeniesieniem na Bank Przejmujący (będący spółką kapitałową) Części Wydzielanej stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w zamian za wydanie akcji przez Bank Przejmujący akcjonariuszowi Banku Dzielonego, to taka czynność podlegałaby wyłączeniu z opodatkowania PCC na podstawie art. 2 pkt 6 lit. c) ustawy o PCC.

Podsumowując, w ocenie Wnioskodawcy, Podział oraz związane z nim podwyższenie kapitału zakładowego Banku Przejmującego (wynikające z przeniesienia Części Wydzielanej z Banku Dzielonego na Bank Przejmujący) nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W konsekwencji, Bank Przejmujący nie będzie zobowiązany z tego tytułu do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC).

Na potwierdzenie swojego stanowiska Wnioskodawca przywołał interpretacje indywidualne wydane przez:

 • Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 lutego 2018 r., Znak: 0114-KDIP3-2.4014.158.2017.2.JG1,
 • Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7 listopada 2017 r., Znak: 0111-KDIB4.4014.293.2017.1.ASZ,
 • Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16 marca 2017 r., Znak: 2461-IBPB-2-1.4514.5.2017.2.PM,
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 26 kwietnia 2016 r., Znak: IPPB2/4514-98/16-3/LS.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) i pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1150) – podatkowi temu podlegają umowy spółki oraz ich zmiany, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Stosownie do art. 1 ust. 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych – w przypadku umowy spółki za zmianę umowy uważa się:

 1. przy spółce osobowej − wniesienie lub podwyższenie wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki, pożyczkę udzieloną spółce przez wspólnika, dopłaty oraz oddanie przez wspólnika spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania;
 2. przy spółce kapitałowej − podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty;
 3. przekształcenie lub łączenie spółek, jeżeli ich wynikiem jest zwiększenie majątku spółki osobowej lub podwyższenie kapitału zakładowego spółki kapitałowej;
 4. przeniesienie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim:
  1. rzeczywistego ośrodka zarządzania spółki kapitałowej, jeżeli jej siedziba nie znajduje się na terytorium państwa członkowskiego,
  2. siedziby spółki kapitałowej, jeżeli jej rzeczywisty ośrodek zarządzania nie znajduje się na terytorium państwa członkowskiego
  • także wtedy, gdy czynność ta nie powoduje podwyższenia kapitału zakładowego.

Stosownie do art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1577, ze zm.) – podział może być dokonany przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie).

Z powyżej zacytowanych przepisów wynika, że opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy spółki oraz zmiany tych umów wyłącznie wymienione w art. 1 ust. 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Do zakresu zmian umowy spółki podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie kwalifikują się zatem podziały spółek.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że planowany jest podział Banku Dzielonego w trybie art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, tj. podział Banku Dzielonego przez wydzielenie. Podział nastąpi poprzez przeniesienie na Bank Przejmujący (Wnioskodawcę), jako istniejącą spółkę przejmującą, części majątku Banku Dzielonego (dalej: „Część Wydzielana”) związanej z prowadzoną przez Bank Dzielony działalnością bankową w zakresie bankowości detalicznej, biznesowej i prywatnej (w tym w ramach Części Wydzielanej na Bank Przejmujący zostaną przeniesione wszystkie akcje w D S. S.A., której to spółki jedynym akcjonariuszem jest Bank Dzielony).

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy, stwierdzić należy, że wskazany we wniosku podział spółki przez wydzielenie, przeprowadzony w ramach procedury przewidzianej przepisem art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, nie będzie czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

A zatem podwyższenie kapitału zakładowego Wnioskodawcy, które nastąpi na skutek przeniesienia na Wnioskodawcę Części Wydzielanej z Banku Dzielonego w następstwie dokonanego podziału spółki kapitałowej przez wydzielenie nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78-79, 50-126 Wrocław, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2017 r., poz. 1369, ze zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.