Podatek od czynności cywilnoprawnych | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podatek od czynności cywilnoprawnych. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
11
lip

Istota:

1. Jaki obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych powstał dla Wnioskodawcy i jego żony w wyniku sprzedaży działki nr 31/4 w miejscowości S.?
2. Jaki obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych powstanie dla Wnioskodawcy i jego żony w wyniku przyszłej sprzedaży działek gruntowych nr 31/3, 31/6, 31/7, 31/8 w miejscowości S.?

Fragment:

Biorąc pod uwagę powyżej przywołane przepisy i przedstawiony we wniosku stan faktyczny należy stwierdzić, że w związku ze sprzedażą przez Wnioskodawcę działki nr 31/4 , po stronie Wnioskodawcy nie powstał obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych. Z powołanego wyżej przepisu art. 4 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych jasno bowiem wynika, że w przypadku umowy sprzedaży obowiązek podatkowy z tego tytułu ciąży na kupującym. Wnioskodawca, jako sprzedający, nie był zatem w świetle przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zobowiązany do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu opisanej we wniosku umowy sprzedaży. W przedmiotowej sprawie podatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych był tylko i wyłącznie kupujący – nabywca działki. Wnioskodawca z tytułu opisanej we wniosku umowy sprzedaży działki nie jest podatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych i nie ciąży na nim obowiązek podatkowy w tym podatku. W przypadku sprzedaży w przyszłości działek gruntu nr 31/3, 31/6, 31/7 oraz 31/8 po stronie Wnioskodawcy również nie powstanie obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych. Na Wnioskodawcy z tytułu zawartych w przyszłości umów sprzedaży nie będzie ciążył obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych, ponieważ to nie on będzie podatnikiem tego podatku. Nie można zatem zgodzić się z twierdzeniem Wnioskodawcy, że obowiązek zapłaty podatku ciąży na obu stronach umowy.

2018
7
lip

Istota:

Nie jest możliwe obniżenie na potrzeby podatku od czynności cywilnoprawnych wartości rynkowej zakupionego mieszkania o wartość ustanowionej na rzecz sprzedającej służebności osobistej, ustaloną na podstawie art. 13 ustawy o podatku od spadków i darowizn, bowiem ustawa o pcc nie przewiduje odliczania długów i ciężarów od wartości rynkowej, która to stanowi podstawę opodatkowania przy umowie sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Fragment:

Przedmiotem zapytania Wnioskodawcy – według jego wskazań – jest natomiast ustalenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego. Przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wskazują wprost, że na potrzeby podatku od czynności cywilnoprawnych podstawę opodatkowania przy umowie sprzedaży stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego, a także, że od tejże wartości rynkowej nie odlicza się długów i ciężarów. Zatem związane z ustanowieniem służebności osobistej obciążenie lokalu nie może być odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Podkreślić także należy, iż ustawodawca co prawda uznaje uprawnienia stron umowy sprzedaży do kreowania jej warunków, w tym ustalenia ceny, jednakże dla celów opodatkowania jednoznacznie nakazuje ustalić podstawę opodatkowania według cen rynkowych przedmiotu transakcji. Tym samym ustalenie w umowie sprzedaży przez strony transakcji ceny niższej bądź wyższej od wartości rynkowej nie może mieć wpływu na kwotę należnego podatku. W oparciu o powyższe, nie można uznać za prawidłowe ustalenia przez Wnioskodawcę podstawy opodatkowania w podatku od czynności cywilnoprawnych jako wartości rynkowej obniżonej o ustaloną w oparciu o ustawę o podatku od spadków i darowizn wartość służebności osobistej na rzecz sprzedającej mieszkanie.

2018
4
lip

Istota:

Czy umowa zamiany udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym w zamian za spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, zawarta między siostrą i bratem, jest w całości zwolniona z podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z brzmieniem art. 9 pkt 5 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?

Fragment:

W związku z powyższym należy stwierdzić, iż w przedmiotowej sprawie ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 9 pkt 5 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych będzie korzystać wyłącznie zamiana spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na budynek mieszkalny. Natomiast umowa zamiany w części dotyczącej udziału w gruncie nie będzie korzystać ze zwolnienia, a zatem w tej części umowa zamiany będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W konsekwencji, nie można zgodzić się z twierdzeniem Wnioskodawczyni, iż przepis art. 9 pkt 5 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych będzie w przedmiotowej sprawie stanowił podstawę do całkowitego zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych. Jak już wyżej wskazano, zwolnienie określone w tym przepisie odnosi się wyłącznie do określonych przedmiotów umowy zamiany. Zatem przedmiotowe zwolnienie nie może, nawet przy spełnieniu przesłanki zawarcia danej umowy zamiany przez strony zaliczone do I grupy podatkowej, obejmować tej części umowy, której przedmiotem nie jest rzecz lub prawo szczegółowo w powołanym przepisie wymienione. Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

2018
4
lip

Istota:

Czy w związku z opisanym zdarzeniem przyszłym − zmianą umowy spółki w związku z połączeniem przez przejęcie Spółki Przejmowanej przez Wnioskodawczynię, zmiana ta będzie neutralna podatkowo dla Wnioskodawczyni, zgodnie z art. 2 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?

Fragment:

Stawka pobieranego podatku od czynności cywilnoprawnych określona jest w art. 7 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy i wynosi 0,5% podstawy opodatkowania. W związku z powyższym zmiany umowy spółki, jeżeli powodują podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, podlegają co do zasady opodatkowaniu tym podatkiem na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Stwierdzić zatem należy, że w świetle powołanych przepisów opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlega zmiana umowy spółki w rozumieniu przepisów o podatku od czynności cywilnoprawnych, jeżeli efektem połączenia spółek będzie podwyższenie kapitału zakładowego. Niezależnie od powyższego, w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, nie podlegają podatkowi umowy spółki i ich zmiany związane z: łączeniem spółek kapitałowych, przekształceniem spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową, wniesieniem do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje: przedsiębiorstwa spółki kapitałowej lub jego zorganizowanej części, udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów albo kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub akcje, posiada już większość głosów.

2018
30
cze

Istota:

Czy planowana transakcja nabycia Nieruchomości (użytkowanie wieczyste + naniesienia) będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Fragment:

W rezultacie, w takim wypadku planowana transakcja nabycia Nieruchomości będzie wyłączona w całości z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a), w zw. z art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Przepis art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wskazuje, że czynności cywilnoprawne (inne niż umowa spółki i jej zmiany), w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W związku z powyższym, należy stwierdzić, że norma przewidziana w art. 2 pkt 4 lit a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych znajdzie zastosowanie w przypadku planowanej transakcji i w rezultacie, nabycie Nieruchomości nie będzie opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Zainteresowanych w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Na wstępie zaznacza się, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Zainteresowanych wyłącznie w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych. W pozostałym zakresie wniosku, dotyczącym podatku od towarów i usług, zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie – interpretacja z 26 czerwca 2018 r., znak: 0111-KDIB3-2.4012.267.2018.3.AZ.

2018
29
cze

Istota:

Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, że wskazany we wniosku podział Spółek Dzielonych przez wydzielenie, przeprowadzony w ramach procedury przewidzianej przepisem art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, nie będzie czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. A zatem niezależnie od faktu, czy w związku z wydzieleniem dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Wnioskodawcy jednocześnie z przeniesieniem składników majątkowych Spółek Dzielonych w następstwie planowanego podziału, podział ten nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Fragment:

Opodatkowanie podziału przez wydzielenie na gruncie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Katalog enumeratywnie wymienionych czynności cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych został wskazany w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z normą art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) oraz normą art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy spółki oraz ich zmiany, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Przy czym, zgodnie z treścią art. 1 ust. 3 pkt 2 oraz pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych: „W przypadku umowy spółki za zmianę umowy uważa się: (...) 2. przy spółce kapitałowej - podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty, oraz 3. przekształcenie lub łączenie spółek, jeżeli ich wynikiem jest (...) podwyższenie kapitału zakładowego spółki kapitałowej.” Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2008 r., przewidywała wprost – w art. 1 ust. 3 pkt 3 – opodatkowanie transakcji podziału spółek, jeżeli ich wynikiem było zwiększenie majątku spółki lub podwyższenie kapitału zakładowego.

2018
28
cze

Istota:

Umowa cash poolingu

Fragment:

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają też zmiany ww. umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne (art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy). Ustawodawca wprowadził zasadę enumeratywnego określenia czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Jeżeli więc strony zawierają umowę i układają stosunki w jej ramach w określony sposób, to dla oceny czy powstanie obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych, w związku z dokonaniem wskazanej w ustawie czynności, miarodajne będą rzeczywiste prawa i obowiązki stron tej umowy pozwalające na ich kwalifikacje pod względem prawnym. Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b) UPCC, przedmiotem opodatkowania są umowy pożyczki, w których, w myśl art. 720 KC, dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego pożyczkę określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy lub tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości, zazwyczaj za wynagrodzeniem w postaci odsetek.

2018
23
cze

Istota:

Skutki podatkowe sprzedaży wierzytelności.

Fragment:

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stawki podatku od umowy sprzedaży wynoszą: nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym – 2%, innych praw majątkowych – 1%. Jak wynika z powołanych przepisów – umowa sprzedaży podlega generalnie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i obowiązek uiszczenia tegoż podatku ciąży na kupującym. W ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano jednak sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany: w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług, jeżeli przynajmniej jedna ze stron (...)

2018
23
cze

Istota:

Czy z tytułu sprzedaży składników majątku spółki składających się na Dział opakowań Wnioskodawca podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Fragment:

W związku z tą sprzedażą u Wnioskodawcy powstały wątpliwości dotyczące zasad rozliczenia podatku od towarów i usług oraz podatku od czynności cywilnoprawnych. W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie: Czy z tytułu sprzedaży składników majątku składających się na Dział opakowań Wnioskodawca podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych? Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych. Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają też zmiany ww. umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne (art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy). Niezależnie od powyższego, w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych: „ Nie podlegają podatkowi (...) czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany: (...)

2018
23
cze

Istota:

Czy w świetle art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych czynności realizowane w ramach usługi zarządzania płynnością finansową na podstawie zawartej z Bankiem umowy o wspólnym zarządzaniu płynnością finansową − zerowanie sald nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w świetle art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych czynności realizowane w ramach usługi zarządzania płynnością finansową na podstawie zawartej z Bankiem umowy o wspólnym zarządzaniu płynnością finansową − zerowanie sald nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych? Zdaniem Wnioskodawcy, umowy o wspólnym zarządzaniu płynnością finansową − zerowanie sald, ani żadna z czynności wykonywanych w ramach tej usługi (w szczególności wpłaty i wypłaty realizowane pomiędzy Rachunkiem Szczegółowym należącym do Spółki a Rachunkiem Szczegółowym należącym do Pool Leadera) nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Wnioskodawca wskazał, że umowa cash poolingu jest umową nienazwaną i jako taka nie mieści się w zamkniętym katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, zdefiniowanym w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1150) podatkowi podlegają następujące czynności: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy (...)

2018
22
cze

Istota:

W przypadku uznania przez Organ, że pożyczka udzielona przez Spółkę Pożyczkobiorcy zwolniona jest od podatku VAT – czy na Pożyczkobiorcy ciąży obowiązek uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej „PCC”) z tytułu zawarcia umowy pożyczki ze Spółką?

Fragment:

(...) podatku od czynności cywilnoprawnych. W rezultacie na Pożyczkobiorcy, z tytułu zawarcia omawianych umów pożyczki, nie będzie ciążył obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych ”, interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18 stycznia 2018 r., Znak: 0111-KDIB4.4014.427.2017.2.MSI, w której organ potwierdził stanowisko wnioskodawcy, że w „ (...) analizowanej sprawie znajdzie zastosowanie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, co oznacza, ze opisana umowa pożyczki jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych ”. interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26 lutego 2018 r., Znak: 0111-KDIB2-3.4014.1.2018.2.LG, w której organ potwierdził stanowisko wnioskodawcy, że „ (...) skoro opisana we wniosku umowa pożyczki (...) podlega uregulowaniom ustawy podatku od towarów i usług (jest zwolniona z opodatkowania na podstawie przepisów ustawy), to w analizowanej sprawie znajdzie zastosowanie wyłączenie z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych ”.

2018
20
cze

Istota:

Czy w opisanym wyżej stanie faktycznym, w związku z zawarciem między X i Y umowy nieodpłatnego przeniesienia praw i obowiązków z przedwstępnej umowy sprzedaży z dnia 9 lutego 2018 r. lokalu mieszkalnego Wnioskodawczyni jako płatnik podatku od czynności cywilnoprawnych powinna pobrać i odprowadzić od wyżej wskazanej czynności podatek od czynności cywilnoprawnych?

Fragment:

(...) podatku od czynności cywilnoprawnych nie musiała pobrać i odprowadzić od wyżej wskazanej czynności podatku od czynności cywilnoprawnych. W ocenie Wnioskodawczyni umowa z 6 marca 2018 r. nieodpłatnego przeniesienia praw i obowiązków z przedwstępnej umowy sprzedaży z 9 lutego 2018 r. lokalu mieszkalnego nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Przedmiot opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych został bowiem uregulowany w art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. W katalogu czynności cywilnoprawnych, które podlegają opodatkowaniu, wymienionych w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych – umowa nieodpłatnego przeniesienia praw i obowiązków nie została wymieniona jako czynność cywilnoprawna podlegająca podatkowi, w związku z czym zdaniem Wnioskodawczyni, umowa z 6 marca 2018 r. nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Przedmiotowa umowa nie stanowi w ocenie Wnioskodawczyni umowy darowizny. Zgodnie bowiem z art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego – przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Jak wskazuje się w doktrynie (Gudowski Jacek (red.), Kodeks cywilny.

2018
16
cze

Istota:

Stosownie do powołanego art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w świetle art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych czynności realizowane w ramach usługi zarządzania płynnością finansową na podstawie zawartej z Bankiem umowy o wspólnym zarządzaniu płynnością finansową − zerowanie sald nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych? Zdaniem Wnioskodawcy, umowy o wspólnym zarządzaniu płynnością finansową − zerowanie sald, ani żadna z czynności wykonywanych w ramach tej usługi (w szczególności wpłaty i wypłaty realizowane pomiędzy Rachunkiem Szczegółowym należącym do Spółki a Rachunkiem Szczegółowym należącym do Pool Leadera) nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Wnioskodawca wskazał, że Umowa cash poolingu jest umową nienazwaną i jako taka nie mieści się w zamkniętym katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, zdefiniowanym w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1150) podatkowi podlegają następujące czynności: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy (...)

2018
16
cze

Istota:

Zakup odzieży używanej o wartości powyżej 1000 zł w drodze umowy sprzedaży zawieranej z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej zamieszkałą na terenie Irlandii.

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy od wyżej opisanych zdarzeń wystąpi podatek od czynności cywilnoprawnych w świetle ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych? Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z tym, że umowa zawierana jest poza terytorium Polski oraz miejsce położenia towaru będącego przedmiotem transakcji, również jest poza terytorium Polski. Wnioskodawca uważa, że nie jest zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych przy umowie przekraczającej wartość 1000 zł. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe. Przepis art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1150) zawiera zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ww. ustawy – podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych. Stosownie do treści art. 1 ust. 4 czynności cywilnoprawne podlegają podatkowi, z zastrzeżeniem ust. 4a i 5, jeżeli ich przedmiotem są: rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2018
16
cze

Istota:

Czy przekształcenie spółki jawnej w spółkę komandytową będzie w przedstawionych okolicznościach podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?Czy podstawą opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych będzie majątek Spółki oraz zobowiązania Spółki wobec właścicieli z tytułu podziału zysku, które nie zostały przeznaczone jako wkład do spółki jawnej?

Fragment:

Dlatego wskazać należy, że jedynie jeśli w trakcie procesu przekształcenia wartość majątku ulegnie podniesieniu, np. wskutek dołączenia nowego wspólnika i wniesienia przez niego aportu, to powstanie wartość nieopodatkowana uprzednio podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Dlatego w takim przypadku różnica pomiędzy zwiększonym majątkiem a wartością pierwotną (przed podjęciem uchwały wspólników o przekształceniu) jest podstawą opodatkowania na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych. Przenosząc powyższe na grunt omawianej sprawy, podstawą do opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych będzie różnica między wkładami wnoszonymi do przekształcanej spółki z o. o. komandytowej, a uprzednio opodatkowanymi wkładami do spółki jawnej. Podstawą do opodatkowania nie będą natomiast zatrzymane w spółce zyski, ani wartość innego majątku nabytego w czasie jej trwania. Podnosi się w piśmiennictwie (M. Goettel, A. Goettel, Podatek od czynności cywilnoprawnych. Komentarz, Warszawa 2007, s. 118-119; M. Waluga, Komentarz do ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, Warszawa 2007, s. 86-88; J. Zdanowicz, Podatek od czynności cywilnoprawnych. Opłata skarbowa, Warszawa 2009, s. 30 i 32), że ustawodawca konstruując art. 1 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych interpretował procesy restrukturyzacyjne spółki (dotyczące zmian jej podmiotowości prawnej) przez pryzmat czynności łączenia spółek.

2018
15
cze

Istota:

Czy w świetle art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych czynności realizowane w ramach usługi zarządzania płynnością finansową na podstawie zawartej z Bankiem umowy o wspólnym zarządzaniu płynnością finansową − zerowanie sald nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w świetle art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych czynności realizowane w ramach usługi zarządzania płynnością finansową na podstawie zawartej z Bankiem umowy o wspólnym zarządzaniu płynnością finansową − zerowanie sald nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych? Zdaniem Wnioskodawcy, umowy o wspólnym zarządzaniu płynnością finansową − zerowanie sald, ani żadna z czynności wykonywanych w ramach tej usługi (w szczególności wpłaty i wypłaty realizowane pomiędzy Rachunkiem Szczegółowym należącym do Spółki a Rachunkiem Szczegółowym należącym do Pool Leadera) nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Wnioskodawca wskazał, że umowa cash poolingu jest umową nienazwaną i jako taka nie mieści się w zamkniętym katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, zdefiniowanym w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1150) podatkowi podlegają następujące czynności: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy (...)