Podatek od czynności cywilnoprawnych | Interpretacje podatkowe

Podatek od czynności cywilnoprawnych | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podatek od czynności cywilnoprawnych. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
A zatem, skoro nabycie Nieruchomości będzie opodatkowane podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na mocy przepisu art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
Fragment:
Mając jednakże na uwadze zdarzenie przyszłe opisane we wniosku podkreślić należy, że jakkolwiek zapytanie Wnioskodawcy dotyczy możliwości opodatkowania umowy sprzedaży Nieruchomości podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia opodatkowania powyższej transakcji podatkiem od towarów i usług, bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia ich podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W interpretacji indywidualnej z dnia 15 lipca 2016 r. Nr IPPP3/4512-346/16-4/PC w dotyczącej przepisów ustawy o podatku od towarów i usług Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził, że: „ (...) Z wniosku wynika, że strony Transakcji zamierzają złożyć do właściwego dla nabywcy naczelnika urzędu skarbowego, przed dniem dokonania sprzedaży Nieruchomości zgodne oświadczenie, o którym mowa w art. 43 ust. 10 i ust. 11 ustawy tym samym przedmiotowa transakcja - na mocy art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy - będzie podlegała opodatkowaniu podstawową stawką podatku VAT, tj. 23% oraz obowiązkowi udokumentowania jej fakturą. ” A zatem, skoro nabycie Nieruchomości będzie opodatkowane podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na mocy przepisu art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
2016
11
sie

Istota:
Skoro nabycie Nieruchomości składającej się z trzech działek gruntu (z wyłączeniem części Nieruchomości 3 zbywanej przez Sprzedającego 3, która będzie podlegać opodatkowaniu PCC) będzie podlegało opodatkowaniu podstawową stawką podatku VAT w wysokości 23%, powyższa czynność zostanie wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
Fragment:
(...) podatku od czynności cywilnoprawnych. Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca planuje nabyć własność trzech działek gruntu położonych w swoim sąsiedztwie. Nieruchomości będące przedmiotem nabycia, nie są na wskazanych płaszczyznach wyodrębnione w działalności Sprzedających. Na Wnioskodawcę nie przejdą zobowiązania Sprzedających, takie jak istniejące na dzień Transakcji zobowiązania handlowe, należności. Ponadto, Transakcje nie obejmują innych aktywów Sprzedających. Tym samym, przedmiotem Transakcji nie będą ani przedsiębiorstwa, ani ich zorganizowane części, bowiem jak wskazał Wnioskodawca, w ramach Transakcji dokona on nabycia jedynie Nieruchomości. Mając jednakże na uwadze zdarzenie przyszłe opisane we wniosku podkreślić należy, że jakkolwiek zapytanie Wnioskodawcy dotyczy możliwości opodatkowania umowy sprzedaży Nieruchomości podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia opodatkowania powyższej transakcji podatkiem od towarów i usług, bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia ich podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
2016
9
sie

Istota:
Skoro nabycie Nieruchomości będzie opodatkowane podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na mocy przepisu art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
Fragment:
W ustawie przewidziano jednak sytuacje, w których czynność cywilnoprawna mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Stosownie do art. 2 pkt 4 ww. ustawy nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany: w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług, jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności, z wyjątkiem: umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach, umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych. Zaznaczyć jednakże należy, że o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że jedna ze stron z tytułu dokonania tej konkretnej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub z niego zwolniona, z uwzględnieniem wyjątków, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
2016
2
sie

Istota:
Skoro nabycie Nieruchomości będzie opodatkowane podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na mocy przepisu art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
Fragment:
W ustawie przewidziano jednak sytuacje, w których czynność cywilnoprawna mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Stosownie do art. 2 pkt 4 ww. ustawy nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany: w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług, jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności, z wyjątkiem: umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach, umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych. Zaznaczyć jednakże należy, że o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że jedna ze stron z tytułu dokonania tej konkretnej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub z niego zwolniona, z uwzględnieniem wyjątków, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
2016
2
sie

Istota:
Skoro więc – jak wskazuje Wnioskodawca – w niniejszej sprawie wkłady w Spółce Jawnej opodatkowane wcześniej podatkiem od czynności cywilnoprawnych będą równe kapitałowi zakładowemu Sp. z o.o., to czynność przekształcenia nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
Fragment:
Pytanie 2: Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we wniosku przekształcenie spółki jawnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością nie będzie podlegać opodatkowaniu na gruncie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych... Pytanie 3: Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we wniosku, przekształcenie spółki jawnej w spółkę z o.o., nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług... Niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie pytania Nr 2 w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych. W pozostałym zakresie zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia. Zdaniem Wnioskodawcy: zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) oraz art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, (dalej ustawa o PCC), opodatkowaniu podlegają umowy spółki oraz ich zmiany, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Za zmianę umowy spółki uważa się przekształcenie lub łączenie spółek, jeżeli ich wynikiem jest zwiększenie majątku spółki osobowej lub podwyższenie kapitału zakładowego – zgodnie z art. 1 ust. 3 pkt 3 ustawy o PCC. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału spółki mającej osobowość prawną (art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy o PCC) i ciąży na spółce zgodnie z art. 4 pkt 9 ustawy o PCC.
2016
2
sie

Istota:
Czy czynność przekazania zysku lub jego części na fundusz zapasowy podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
(...) podatku od czynności cywilnoprawnych. Dlatego też czynność ta jako niewymieniona w ustawie – nie może być przedmiotem opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Przekazanie zysku na fundusz zapasowy stanowi de facto czynność pozostawienia zysku w spółce do jej dyspozycji natomiast nie stanowi to wniesienia lub podwyższenia wkładu. Spółka komandytowa nie posiada prawnie ustanowionego kapitału zakładowego, a jedynie kapitał (fundusz) podstawowy powstały wskutek wniesienia wkładów. Gdyby wspólnicy podjęli uchwałę o przekazaniu zysku lub jego części na zwiększenie wkładów wówczas podjęcie takiej uchwały rodziłoby obowiązek podatkowy w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy wsprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 223) zawiera zamknięty katalog czynności objętych opodatkowaniem. Oznacza to, że opodatkowaniu podlegają wyłącznie czynności enumeratywnie wskazane w art. 1 ust. 1 pkt 1, zgodnie z którym podatkowi od czynności (...)
2016
31
lip

Istota:
Skutki podatkowe wypłaty dywidendy
Fragment:
(...) podatku od czynności cywilnoprawnych... Wnioskodawca wskazał, że ustawodawca w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zawarł zamknięty katalog czynności opodatkowanych podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W opinii Wnioskodawcy, nie ulega wątpliwości, iż wyliczenie zastosowane przez ustawodawcę wyklucza możliwość opodatkowania innych czynności, nawet jeśli w praktyce odnoszą one podobne skutki. Czynność polegająca na wydaniu przez spółkę na rzecz wspólnika dywidendy i to zarówno dywidendy rzeczowej, jak i pieniężnej nie została wymieniona w katalogu zawartym w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, wobec czego, zdaniem Wnioskodawcy, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Wnioskodawca podkreślił, że czynności wydania dywidendy w formie rzeczowej nie sposób traktować jako umowy sprzedaży objętej katalogiem czynności podlegających opodatkowaniu zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, gdyż umowa sprzedaży charakteryzuje się ekwiwalentnością i konsensualnością. W przypadku wypłaty dywidendy w formie rzeczowej lub pieniężnej przez spółkę komunalną dochodzi do jednostronnego oświadczenia woli na rzecz wspólników spółki.
2016
31
lip

Istota:
Obniżenie kapitału zakładowego w drodze dobrowolnego umorzenia udziałów lub zmniejszenia ich wartości nominalnej
Fragment:
(...) podatku od czynności cywilnoprawnych... Wnioskodawca wskazał, że katalog czynności cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych został określony w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Jest to katalog zamknięty wobec czego podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie można obciążyć czynności niewskazanych expressis verbis w ww. przepisie. Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych nie zawiera własnych definicji przy kwalifikacji określonej czynności należy więc oprzeć się na odpowiednich przepisach regulujących konkretną czynność cywilnoprawną. Wnioskodawca zauważył, że instytucja umorzenia udziału w spółce w drodze nabycia przez nią udziału jest ściśle związana ze stosunkiem uczestnictwa w spółce i musi wynikać z umowy spółki. Jest to norma o charakterze szczególnym w stosunku do przepisów Kodeksu cywilnego. Zdaniem Wnioskodawcy nabycie przez spółkę komunalną udziałów własnych od Wnioskodawcy za wynagrodzeniem w celu ich umorzenia, jako szczególny rodzaj umowy, niewymienionej w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem.
2016
31
lip

Istota:
Czy w świetle art. 1 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych czynności realizowane w ramach usługi zarządzania płynnością finansową na podstawie zawartej z Bankiem umowy o wspólnym zarządzaniu płynnością finansową- zerowanie sald nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
Czy w świetle art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych czynności realizowane w ramach usługi zarządzania płynnością finansową na podstawie zawartej z Bankiem umowy o wspólnym zarządzaniu płynnością finansową- zerowanie sald nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych... Stanowisko Wnioskodawcy. Zdaniem Wnioskodawcy, umowy o wspólnym zarządzaniu płynnością finansową - zerowanie sald, ani żadna z czynności wykonywanych w ramach tej usługi (w szczególności wpłaty i wypłaty realizowane pomiędzy Rachunkiem Szczegółowym należącym do Spółki a Rachunkiem Szczegółowym należącym do Pool Leadera) nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Umowa cash poolingu jest umową nienazwaną i jako taka nie mieści się w zamkniętym katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych zdefiniowanym w art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej jako - „ ustawa o PCC ”). Zgodnie z art. 1 ustawy o PCC podatkowi podlegają następujące czynności: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy (...)
2016
31
lip

Istota:
Skoro nabycie nieruchomości składającej się z trzech działek gruntu będzie w całości opodatkowane VAT (przy założeniu wyboru opcji opodatkowania w zakresie dostaw budowli zlokalizowanych na działkach 325/1 oraz 325/6), transakcja zbycia Nieruchomości będzie w całości opodatkowana VAT, powyższa czynność zostanie wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
Fragment:
Zaznaczyć jednakże należy, że o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że jedna ze stron z tytułu dokonania tej konkretnej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub z niego zwolniona, z uwzględnieniem wyjątków, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 1a pkt 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, użyte w ustawie określenie podatek od towarów i usług oznacza podatek od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm) lub podatek od wartości dodanej pobierany na podstawie przepisów obowiązujących w państwach członkowskich. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stawka podatku od umowy sprzedaży nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym wynosi 2%.
2016
28
lip

Istota:
Czynności dokonywane w ramach umowy cash poolingu 1, jak i wykonywane w jej ramach czynności, w tym wstępowanie przez Wnioskodawcę w prawa wierzyciela w drodze subrogacji, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, bowiem nie mieszczą się w katalogu czynności ściśle wymienionych jako podlegające opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. To oznacza, iż z tego tytułu po stronie Wnioskodawcy nie powstanie obowiązek podatkowy na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych.
Fragment:
Należy stwierdzić, że zawarcie umowy dotyczącej kompleksowego zarządzania płynnością finansową „ cash pooling ” nie zostało wymienione w ustawowym katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W treści wniosku wskazano także, iż tytułem prawnym do wzajemnie dokonywanych spłat będzie subrogacja skutkująca wstąpieniem w prawa zaspokojonego wierzyciela poprzez spłacenie cudzego długu (tj. instytucja uregulowana w art. 518 § 1 Kodeksu cywilnego). Wskazana instytucja nie została wymieniona w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zatem, jeżeli nie przyjmie ona charakteru żadnej z czynności w nim wymienionych – czynności oparte na subrogacji dokonywane w ramach umowy cash poolingu nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Reasumując, czynności dokonywane w ramach umowy cash poolingu 1, jak i wykonywane w jej ramach czynności, w tym wstępowanie przez Wnioskodawcę w prawa wierzyciela w drodze subrogacji, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, bowiem nie mieszczą się w katalogu czynności ściśle wymienionych jako podlegające opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. To oznacza, iż z tego tytułu po stronie Wnioskodawcy nie powstanie obowiązek podatkowy na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych.
2016
27
lip

Istota:
Przyjmując za Wnioskodawcą, że zawarcie umów pożyczek podlegało będzie zwolnieniu z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT, powyższa czynność była wyłączona/będzie wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Tym samym na Wnioskodawcy nie ciążył/nie będzie ciążył obowiązek w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych. W przeciwnym wypadku umowa pożyczki podlegała/będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
Fragment:
Skoro zatem umowy pożyczki z Wnioskodawcą zostaną zawarte na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz pieniądze stanowiące ich przedmiot, w chwili zawarcia umów pożyczki będą znajdowały się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, to co do zasady podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Jednakże Ustawodawca przewiduje wyjątek od tej zasady w postaci art. 2 pkt 4 w/w Ustawy, na podstawie którego umowa pożyczki nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu udzielenia pożyczki jest opodatkowana podatkiem VAT lub jest zwolniona z podatku VAT. Zgodnie z powyższym, mimo iż co do zasady umowa pożyczki podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to w przypadku, gdy zostanie ona uznana za podlegającą opodatkowaniu VAT lub mieszczącą się w zakresie zwolnienia z tego podatku, pożyczki nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Usługa udzielenia pożyczek nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych jako usługa podlegająca opodatkowaniu VAT Art. 2 pkt 4 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wyłącza spod opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych daną czynność cywilnoprawną, jeżeli podlega ona opodatkowaniu podatkiem VAT lub jest z podatku VAT zwolniona. Przepis ten nie budzi wątpliwości, co znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach organów podatkowych.
2016
22
lip

Istota:
Czy czynności wykonywane w ramach systemu cash poolingu prowadzonego przez Bank będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w świetle art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, czynności realizowane w ramach usługi zarządzania płynnością finansową na podstawie zawartej z Bankiem umowy o wspólnym zarządzaniu płynnością finansową – zerowanie sald, nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych... Zdaniem Wnioskodawcy, umowy o wspólnym zarządzaniu płynnością finansową – zerowanie sald, ani żadna z czynności wykonywanych w ramach tej usługi (w szczególności wpłaty i wypłaty realizowane pomiędzy rachunkiem szczegółowym należącym do Spółki a rachunkiem szczegółowym należącym do Pool Leadera) nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Wnioskodawca wskazał, że umowa cash poolingu jest umową nienazwaną i jako taka nie mieści się w zamkniętym katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych zdefiniowanym w art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 223). Zgodnie z art. 1 (winno być: art. 1 ust. 1 pkt 1) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi podlegają następujące czynności: umowy sprzedaży oraz zamiany (...)
2016
19
lip

Istota:
Czy czynności wykonywane w ramach systemu cash poolingu prowadzonego przez Bank podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w świetle ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych usługa cash poolingu realizowana na rzecz Spółki nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych... Zdaniem Wnioskodawcy, usługa cash poolingu realizowana na rzecz Spółki nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Wynika to w szczególności z faktu, że usługa cash poolingu nie mieści się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem, zdefiniowanym w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Uzasadniając swoje stanowisko Wnioskodawca wskazał, co następuje: Art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zawiera zamknięty katalog czynności cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Oznacza to, że jakakolwiek inna czynność prawna niewymieniona w tym wyliczeniu pozostaje poza zakresem opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi podlegają wyłącznie następujące czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, (...)
2016
17
lip

Istota:
Czy czynności wykonywane w ramach systemu cash poolingu prowadzonego przez Bank będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w świetle ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych usługa cash poolingu realizowana na rzecz Spółki nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych... Zdaniem Wnioskodawcy, usługa cash poolingu realizowana na rzecz Spółki nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Wynika to w szczególności z faktu, że usługa cash poolingu nie mieści się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem, zdefiniowanym w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Uzasadniając swoje stanowisko Wnioskodawca wskazał, co następuje: Art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zawiera zamknięty katalog czynności cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Oznacza to, że jakakolwiek inna czynność prawna niewymieniona w tym wyliczeniu pozostaje poza zakresem opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi podlegają wyłącznie następujące czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych (...)
2016
17
lip

Istota:
Prawidłowość stanowiska Wnioskodawcy potwierdzono w trybie art. 14c par. 1 Ordynacji podatkowej.
Fragment:
(...) podatku od czynności cywilnoprawnych określone w art. 2 pkt 6 lit. c tiret drugie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. ” Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z dnia 30 lipca 2013 r. (sygn. ILPB2/436-121/13-2/ AJ) uznał, że w przypadku aportu udziałów, w ramach którego w zamian za swoje udziały spółka nabędzie jednocześnie 50% udziałów (praw głosu) od osoby fizycznej oraz 50% udziałów (praw głosu) od dwóch osób fizycznych (małżeństwa) „ będzie miało zastosowanie wyłączenie wskazane w art. 2 pkt 6 lit. c) tiret drugi ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W związku z powyższym planowana transakcja nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. ” Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 24 marca 2016 r. w pełni poparł i bez przedstawiania własnego stanowiska w sprawie przyjąć stanowisko i uzasadnienie przedstawione przez podatnika, który stwierdził, że w przypadku aportu udziałów do spółki polskiej gdzie wnoszących jest kilku wspólników, lecz żaden z nich nie ma samodzielnie większości praw głosów w spółce której udziały są wnoszone, lecz łącznie taka większość jest zapewniona, nie powoduje powstania obowiązku w zakresie zapłaty podatku PCC od podwyższenia kapitału.
2016
15
lip

Istota:
Podatek od czynności cywilnoprawnych – skutki podatkowe przekształcenia spółki z o.o. w spółkę osobową
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy jeżeli na moment przekształcenia Wnioskodawcy w Spółkę osobową wartość kapitałów własnych (aktywów netto) Wnioskodawcy nie będzie większa niż wartość kapitału zakładowego Wnioskodawcy, nie dojdzie do zmiany umowy spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, a tym samym planowane przekształcenie nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych... Zdaniem Wnioskodawcy, w myśl art. 1 ust. 1 pkt 2 uPCC, zakresem przedmiotowym uPCC objęte są zmiany umów spółek, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie zaś z art. 1 ust. 1 pkt 3 uPCC, w przypadku umowy spółki za zmianę umowy uważa się przekształcenie lub łączenie spółek, jeżeli ich wynikiem jest zwiększenie majątku spółki osobowej lub podwyższenie kapitału zakładowego. Z powyższej regulacji wynika zatem, że dla ustalenia, czy przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, niezbędna jest ocena, czy w wyniku przekształcenia dochodzi do zmiany umowy spółki, która ma miejsce jeżeli następuje zwiększenie majątku spółki osobowej (art. 1 ust. 3 pkt 3 uPCC). Innymi słowy, jedynie w przypadku stwierdzenia, że doszło do zwiększenia majątku spółki osobowej, będziemy mieć do czynienia z czynnością cywilnoprawną podlegającą opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, tj. ze zmianą umowy spółki.
2016
14
lip

Istota:
Czy czynności wykonywane w ramach systemu cash poolingu prowadzonego przez Bank podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
W związku z powyższym, należy stwierdzić, że skoro zawarcie umowy cash poolingu nie zostało wymienione w ustawowym katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych a czynności tego typu nie można zakwalifikować, np. jako umowy pożyczki czy też innej czynności tym katalogiem objętej, to tym samym – z powyższych przyczyn – czynności dokonywane w ramach umowy cash poolingu dotyczące zarządzania płynnością finansową nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych; nie mieszczą się bowiem w katalogu czynności ściśle wymienionych jako podlegające opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zatem umowa cash poolingu czyli usługa zarządzania płynnością finansową, do której przystąpi Wnioskodawca oraz świadczone w jej ramach czynności nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. To oznacza, iż z tego tytułu po stronie Wnioskodawcy nie powstanie obowiązek podatkowy na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych. Skoro wskazane we wniosku czynności nie zostały wymienione wśród tych czynności, które określone są w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, to tym samym zbędna jest analiza możliwości zastosowania wyłączenia z opodatkowania, o którym mowa w art. 2 pkt 4 cyt. ustawy.
2016
12
lip

Istota:
Przyjmując za Wnioskodawcą, że zawarcie umów pożyczek podlegało będzie zwolnieniu z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT, powyższa czynność była wyłączona/będzie wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Tym samym na Wnioskodawcy nie ciążył/nie będzie ciążył obowiązek w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych. W przeciwnym wypadku umowa pożyczki podlegała/będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
Fragment:
Skoro zatem umowy pożyczki z Wnioskodawcą zostaną zawarte na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz pieniądze stanowiące ich przedmiot, w chwili zawarcia umów pożyczki będą znajdowały się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, to co do zasady podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Jednakże Ustawodawca przewiduje wyjątek od tej zasady w postaci art. 2 pkt 4 w/w Ustawy, na podstawie którego umowa pożyczki nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu udzielenia pożyczki jest opodatkowana podatkiem VAT lub jest zwolniona z podatku VAT. Zgodnie z powyższym, mimo iż co do zasady umowa pożyczki podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to w przypadku, gdy zostanie ona uznana za podlegającą opodatkowaniu VAT lub mieszczącą się w zakresie zwolnienia z tego podatku, pożyczki nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Usługa udzielenia pożyczek nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych jako usługa podlegająca opodatkowaniu VAT Art. 2 pkt 4 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wyłącza spod opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych daną czynność cywilnoprawną, jeżeli podlega ona opodatkowaniu podatkiem VAT lub jest z podatku VAT zwolniona. Przepis ten nie budzi wątpliwości, co znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach organów podatkowych.
2016
12
lip

Istota:
A zatem, skoro powyższa czynność zostanie objęta zakresem podatku od towarów i usług, w analizowanej sprawie znajdzie zastosowanie wyłączenie zawarte w art. 2 pkt 4 lit. a) Ustawy o PCC.
Fragment:
Stosownie do postanowień art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych opodatkowaniu tym podatkiem podlegają m. in. umowy sprzedaży. Biorąc powyższe pod uwagę, umowa sprzedaży, co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Mając jednakże na uwadze zdarzenie przyszłe opisane we wniosku podkreślić należy, że jakkolwiek zapytanie Wnioskodawcy dotyczy możliwości opodatkowania umowy sprzedaży Nieruchomości podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia opodatkowania powyższej transakcji podatkiem od towarów i usług, bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia ich podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W interpretacji indywidualnej z dnia 9 czerwca 2016 roku Nr IPPP1/4512-380/16-2/IGo w zakresie podatku od towarów i usług Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie potwierdził stanowisko Wnioskodawcy w trybie art. 14c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym: „(...) z uwagi na fakt, że budynki, budowle lub ich części wchodzące w skład Nieruchomości będące przedmiotem planowanej dostawy będą wykorzystywane przez Kupującego do wykonywania czynności opodatkowanych VAT co do zasady według stawki 23%, podatek wykazany na fakturze prawidłowo wystawionej przez Sprzedającego na rzecz Kupującego z tytułu dostawy Nieruchomości, będzie stanowił dla Kupującego VAT naliczony, o który Kupujący będzie mógł na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT obniżyć swój VAT należny.
2016
12
lip
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.