Podatek od czynności cywilnoprawnych | Interpretacje podatkowe

Podatek od czynności cywilnoprawnych | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podatek od czynności cywilnoprawnych. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zawarcie umowy sprzedaży zarejestrowanego w Polsce samochodu w Niemczech, przez dwóch obywateli Polski, podczas chwilowego pobytu w celu dokonania przeglądu technicznego
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy konieczna jest zapłata podatku od czynności cywilnoprawnych i konieczne jest wypełnienie formularza PCC-3? Zdaniem Wnioskodawcy, nie zostały spełnione warunki z art. 1 ust. 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, tzn.: rzecz nie znajdowała się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, czynność cywilnoprawna nie została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Na wszelki wypadek podatek 2% (700 zł) został zapłacony. Zdaniem Wnioskodawcy, nakaz zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w tym wypadku nie obowiązuje. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe. Przepis art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1150) zawiera zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ww. ustawy podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych. Czynności cywilnoprawne zawarte w katalogu zamkniętym, określonym w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych, o ile spełniają przesłanki zawarte m.in. w art. 1 ust. 4 ww. ustawy.
2018
17
mar

Istota:
W zakresie opodatkowania umowy cash poolingu.
Fragment:
Zatem skoro Umowa nie przyjmie charakteru żadnej z czynności wymienionych w katalogu określonym w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, zawarcie Umowy oraz czynności dokonywane na jej podstawie nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych W konsekwencji uczestnictwo w Systemie oraz czynności wykonywane w jego ramach nie będą rodzić dla Wnioskodawcy obowiązku podatkowego na gruncie przepisów o ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Podsumowując, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że zawarcie Umowy jak i czynności wykonywane na jej podstawie nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Na potwierdzenie swojego stanowiska Wnioskodawca powołał liczne interpretacje indywidualne. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, interpretacja indywidualna zawiera wyczerpujący opis przedstawionego we wniosku stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego oraz ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Można odstąpić od uzasadnienia prawnego, jeżeli stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe w pełnym zakresie. Mając zatem powyższe na względzie, stosownie do powołanego art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.
2018
17
mar

Istota:
Skutki podatkowe zawarcia transakcji sprzedaży wyodrębnionej części przedsiębiorstwa
Fragment:
(...) podatkowi od czynności cywilnoprawnych i w związku z tym na Nabywcy będzie ciążyć obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych? Zdaniem Zainteresowanych, sprzedaż Zakładu Drobiarskiego L. będzie podlegać podatkowi od czynności cywilnoprawnych i w związku z tym na Nabywcy będzie ciążyć obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych. Stosownie do dyspozycji art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej: „ ustawy o PCC ”), podatkowi podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych. Jednocześnie, stosownie do art. 4 pkt 1 ww. ustawy, obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem art. 5, przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym. Zgodnie zaś z art. 2 pkt 4 tejże ustawy, nie podlegają opodatkowaniu czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług, jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności, z wyjątkiem: umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach, umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.
2018
17
mar

Istota:
W zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.
Fragment:
Zaznaczyć jednakże należy, że o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że jedna ze stron z tytułu dokonania tej konkretnej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub z niego zwolniona, z uwzględnieniem wyjątków, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Biorąc powyższe pod uwagę, umowa sprzedaży, co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Mając jednakże na uwadze zdarzenie przyszłe opisane we wniosku podkreślić należy, że jakkolwiek zapytanie Zainteresowanych dotyczy możliwości opodatkowania umowy sprzedaży Nieruchomości podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia opodatkowania powyższej transakcji podatkiem od towarów i usług, bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia ich podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W interpretacji indywidualnej z dnia 2 marca 2018 r. Nr 0114-KDIP1-1.4012.722.2017.2.JO w zakresie podatku od towarów i usług Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazał, że: „Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz obowiązujące przepisy prawa należy stwierdzić, że w odniesieniu do Nieruchomości zabudowanych Budynkiem A, Budynkiem B oraz Budowlami posadowionych na działkach nr 51/7, 51/3, 51/5 doszło do pierwszego zasiedlenia i od momentu pierwszego zasiedlenia do chwili sprzedaży upłynie co najmniej 2 lata.
2018
16
mar

Istota:
Czy pisemna umowa przelewu wierzytelności, jaka zostanie zawarta przez Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy Wydział Cywilny Rejestrowy, który reprezentuje i którym zarządza Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
(...) podatkiem od czynności cywilnoprawnych? Zdaniem Wnioskodawcy, umowa przelewu wierzytelności jaka zostanie zawarta przez niego, tj. Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy Wydział Cywilny Rejestrowy, nie będzie stanowić czynności prawnej podlegającej opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Umowy przelewu wierzytelności, których podmiotami są Fundusze Inwestycyjne Zamknięte nie stanowią żadnej z umów wskazanych w zamkniętym katalogu czynności zawartym w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, gdyż są umowami o sekurytyzację. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają następujące czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych; umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy; umowy dożywocia; umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat; ustanowienie hipoteki; ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności; umowy depozytu nieprawidłowego; umowy spółki.
2018
10
mar

Istota:
Opodatkowanie czynności udzielenia pożyczki
Fragment:
(...) podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych? Zdaniem Zainteresowanych, mając na uwadze, że udzielenie pożyczki przez Spółkę będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i jednocześnie objęte będzie zwolnieniem z podatku na podstawie art. 43 ust 1 pkt 38 ustawy o VAT, zawarcie Umowy nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Celem uzasadnienia stanowiska Zainteresowani przywołali treść art. 1 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 oraz art. 4 pkt 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Następnie wskazali, że zgodnie z art. 2 pkt 4 lit. b) ww. ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi temu nie podlegają, co do zasady, czynności cywilnoprawne inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona z podatku od towarów i usług z tytułu jej dokonania. Mając na uwadze powyższe przepisy Zainteresowani uważają, że w opisywanym zdarzeniu przyszłym określenie skutków udzielenia pożyczki na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych uzależnione jest jednak od uprzedniej kwalifikacji tej czynności na gruncie przepisów o VAT.
2018
10
mar

Istota:
Zawarcie umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu oraz przeniesienia własności lokalu mieszkalnego na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych nie podlega opodatkowaniu PCC
Fragment:
Mając wątpliwości, czy taką umowę nie należy potraktować jak typową umowę sprzedaży (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego) z wszelkimi jej konsekwencjami, również podatkowymi oraz mając na względzie fakt, iż konsekwencje wynikające z ewentualnego braku zapłaty należnego podatku od czynności cywilnoprawnych obciążają podatnika – czyli Wnioskodawcę, Wnioskodawca zażądał od notariusza pobrania wskazanego podatku w wysokości 2% przedmiotu umowy. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy podatek od czynności cywilnoprawnych pobrany od tej czynności winien być faktycznie pobrany? Zdaniem Wnioskodawcy, umowa, której Wnioskodawca stał się stroną, nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych, albowiem ww. lokal, który Wnioskodawca wylicytował od Spółdzielni, a ustanowienie nabycia własności lokalu nabytego w wyniku licytacji od Spółdzielni Mieszkaniowej, nie powoduje obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych po stronie nabywcy. Nadto umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia jego własności nie została przewidziana w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Na pobór podatku nie wpływa również to, czy lokal mieszkalny będzie nabywany przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, choćby w celu dalszej jego odsprzedaży. Reasumując, Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż podatek od czynności cywilnoprawnych od ww. zaistniałego stanu faktycznego nie powinien być pobrany.
2018
10
mar

Istota:
W zakresie sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodów w związku ze sprzedażą składników majątku - innych działek niż działka oznaczona we wniosku jako „A/B” oraz możliwości zaliczenia w ciężar kosztów podatkowych przez zbywającego wartości nominalnej udziałów przypadających na nieruchomość gruntową, opłat notarialnych, kosztów sądowych, kosztów ogłoszeń w prasie i MSIG, kosztów wyceny i opłaty skarbowej oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.
Fragment:
(...) podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zauważyć bowiem należy, iż w myśl art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1150 ze zm.), podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlega umowa sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych. W myśl zasady wynikającej z art. 4 pkt 1 cyt. ustawy, obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem art. 5, ciąży przy umowie sprzedaży - na kupującym. Przy czym, stosownie do treści art. 5 ust. 1 ww. ustawy, obowiązek zapłaty podatku ciąży na podatnikach tego podatku. Powyższe oznacza, iż w sytuacji, gdy na mocy odrębnych przepisów, zawarta zostaje umowa sprzedaży, to na kupującym, a nie na sprzedającym, ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku od czynności cywilno-prawnych. Reasumując, w świetle wyżej wskazanych przepisów i w odniesieniu do przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, stwierdzić należy, iż skoro Spółka nie będzie na mocy ww. przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zobowiązana do poniesienia wynikającego z tej ustawy podatku od czynności cywilnoprawnych, to nie można uznać, iż wydatek z tego tytułu będzie związany z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą.
2018
9
mar

Istota:
Czy pisemna umowa przelewu wierzytelności, jaka zostanie zawarta przez Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy Wydział Cywilny Rejestrowy, który reprezentuje i którym zarządza Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
Zatem mając na uwadze dotychczas przytoczone przepisy (w tym dopuszczalne formy jakie może przyjąć czynność cesji wierzytelności) stwierdzić należy, że cesja wierzytelności podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, o ile przyjmie postać którejkolwiek z czynności wymienionych w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W myśl art. 1 ust. 4 cyt. ustawy czynności cywilnoprawne podlegają podatkowi, z zastrzeżeniem ust. 4a i 5, jeżeli ich przedmiotem są: rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zatem, przyjmując za Wnioskodawcą, że umowa przelewu wierzytelności jaka zostanie zawarta przez Wnioskodawcę nie przybierze postaci którejkolwiek z czynności cywilnoprawnych wymienionych w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, umowa ta nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
2018
8
mar

Istota:
Opodatkowanie PCC transakcji sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, zastosowanie poszczególnych stawek podatkowych
Fragment:
Objęcie tej czynności opodatkowaniem w podatku od towarów i usług skutkuje bowiem wyłączeniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W interpretacji indywidualnej z 1 marca 2018 r. Znak: 0111-KDIB3-2.4012.25.2018.2.MN w zakresie podatku od towarów i usług Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że zostały spełnione wszystkie przesłanki do uznania sprzedanego Centrum Usług za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, a w konsekwencji sprzedaż zespołu składników materialnych i niematerialnych stanowiących wewnętrzną jednostkę organizacyjną Spółki – Centrum Usług, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT. W związku z powyższym, skoro przedstawiona we wniosku transakcja sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa będzie wyłączona z zakresu opodatkowania podatkiem od towarów i usług, transakcja ta będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Stosownie do art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem ust. 2, powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej, z kolei zgodnie z art. 4 pkt 1 ww. ustawy obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym.
2018
3
mar

Istota:
Skutki podatkowe przeniesienia praw i obowiązków wynikających z przedwstępnej umowy sprzedaży
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie: Czy przeniesienie praw i obowiązków wynikających z przedwstępnej umowy sprzedaży traktować należy jako czynność podlegającą ustawie o podatku od towarów i usług i nie podlegającą obowiązkowi zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych? Zdaniem Zainteresowanych, w analizowanej sprawie znajdą zastosowanie postanowienia art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W konsekwencji, opisana we wniosku umowa nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych. W myśl art. 1 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, analizowanemu podatkowi podlegają również zmiany ww. umów jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4. Z kolei, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, zakresem przedmiotowym ustawy objęto także orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak ww. czynności cywilnoprawne. Stosownie do postanowień art. 3 ust. 1 pkt 1 i art. 4 pkt 1 ww. ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej i przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym.
2018
1
mar

Istota:
Ugoda o zwrot nakładów na nieruchomość wynikających z roszczenia wchodzącego w skład masy spadkowej nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych jako czynność niewymieniona w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych
Fragment:
Dlatego też, w ocenie Wnioskodawcy, zdarzenie przyszłe – czynność w postaci opisanej ugody pozasądowej nie należy do katalogu czynności cywilnoprawnych wymienionych w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i tym samym nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem. Opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych mogą podlegać natomiast czynności cywilnoprawne, w związku z zawarciem których sporządzono umowę, o ile są to czynności wymienione w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Z uwagi na zakres niniejszej interpretacji, przywołano powyżej tylko stanowisko Wnioskodawcy, zajęte w uzupełnieniu wniosku i odnoszące się do zagadnienia dotyczącego podatku od czynności cywilnoprawnych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Na wstępie zaznacza się, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy tylko w części dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych, tj. w zakresie skutków podatkowych zawarcia ugody w sprawie zwrotu nakładów poniesionych przez spadkodawczynię na nieruchomość (dokonana, zgodnie z jego wolą zawartą w uzupełnieniu wniosku, zarówno w stanie faktycznym, jak i zdarzeniu przyszłym). W pozostałej części wniosku, dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie nabycia w drodze dziedziczenia roszczenia o zwrot nakładów na nieruchomość – wydane zostało odrębne rozstrzygnięcie.
2018
1
mar

Istota:
Czy w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy o Prowadzenie Struktury Zarządzania Środkami Pieniężnymi dla Grupy Rachunków dotyczącej przedstawionej w stanie faktycznym struktury cash poolingu, powstanie obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
Ponadto, podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają zmiany powyższych umów, jeśli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania tym podatkiem, jak również orzeczenia sądów (w tym sądów polubownych) oraz ugody – jeśli wywołują one takie same skutki prawne, jak wymienione powyżej czynności cywilnoprawne (zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych). Mając na uwadze powyższe uznaje się, iż katalog czynności opodatkowanych podatkiem od czynności cywilnoprawnych jest katalogiem zamkniętym, co oznacza, że opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają wyłącznie czynności cywilnoprawne enumeratywnie wymienione w powołanym wyżej przepisie. Umowa o Prowadzenie Systemu Zarządzania Środkami Pieniężnymi dla Grupy Rachunków nie została zawarta we wskazanym powyżej zamkniętym katalogu czynności opodatkowanych podatkiem od czynności cywilnoprawnych i w konsekwencji – nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Co więcej, opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie podlegają także czynności prawne wykonywane w ramach tej umowy, w tym m in. subrogacja, do której dochodzi na podstawie zapisów Umowy i zastosowania art. 518 § 1 pkt 3 ustawy Kodeks cywilny.
2018
1
mar

Istota:
Skutki podatkowe w podatku od czynności cywilnoprawnych zawarcia umowy pożyczki
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w opisanej wyżej sytuacji czynność udzielenia pożyczki podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (czy jako Pożyczkobiorca X Spółka z o.o.- Y Spółka komandytowa powinna zapłacić PCC) czy korzysta ze zwolnienia? Zdaniem Wnioskodawcy, wyżej opisana umowa pożyczki nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych - korzysta ze zwolnienia od PCC na mocy art. 2 pkt 4 ustawy o PCC. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Na wstępie należy zaznaczyć, że niniejsza interpretacja, zgodnie z wolą Wnioskodawcy, stanowi rozstrzygnięcie w podatku od czynności cywilnoprawnych. Informację, że przedmiotowa pożyczka korzysta ze zwolnienia z podatku od towarów i usług przyjęto jako element stanu faktycznego. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U z 2017 r., poz. 1150, zwanej dalej ustawą), podatkowi temu podlegają umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku. Art. 720 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r., poz. 459) stanowi, że przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.
2018
1
mar

Istota:
Czy w przypadku uznania przez Organ, że pożyczki udzielane przez Spółkę Pożyczkobiorcy zwolnione są od podatku od towarów i usług, czy na Pożyczkobiorcy ciąży obowiązek uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu zawarcia umowy pożyczki ze Spółką?
Fragment:
Objęcie tych czynności regulacjami w zakresie podatku od towarów i usług skutkuje wyłączeniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 08 lutego 2018 r. znak: 0111-KDIB3-1.4012.69.2018.1.AB wydanej dla Zainteresowanych, potwierdzono stanowisko Zainteresowanych, że „ świadczone przez Spółkę na rzecz Pożyczkobiorcy usługi udzielania pożyczek stanowią czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT i jednocześnie mieszczą się w zakresie czynności określonych w art. 43 ust. 1 pkt 38 Ustawy VAT, a zatem są one objęte zwolnieniem od podatku VAT przewidzianym w tym przepisie. ” Skoro zatem otrzymana przez Pożyczkobiorcę pożyczka jest objęta zwolnieniem z opodatkowania na podstawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, to w analizowanej sprawie będzie miało zastosowanie wyłączenie z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, o którym mowa art. 2 pkt 4 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Rację mają Zainteresowani, że na Pożyczkobiorcy nie ciąży obowiązek uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu zawarcia umowy pożyczki ze Spółką. Wobec powyższego, stanowisko Zainteresowanych należało uznać za prawidłowe.
2018
1
mar

Istota:
Opodatkowanie umowy cash poolingu
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w świetle art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1150) czynności realizowane w ramach usługi zarządzania płynnością finansową na podstawie zawartej z Bankiem umowy o wspólnym zarządzaniu płynnością finansową – zerowanie sald nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych? Zdaniem Wnioskodawcy, umowy o wspólnym zarządzaniu płynnością finansową – zerowanie sald, ani żadna z czynności wykonywanych w ramach tej usługi (w szczególności wpłaty i wypłaty realizowane pomiędzy Rachunkiem Szczegółowym należącym do Spółki a Rachunkiem Szczegółowym należącym do Pool Leadera) nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Umowa cash poolingu jest umową nienazwaną i jako taka nie mieści się w zamkniętym katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych zdefiniowanym w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej jako „ ustawa o PCC ”). Zgodnie z art. 1 ustawy o PCC podatkowi podlegają następujące czynności: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co (...)
2018
1
mar

Istota:
Opodatkowanie umowy cash poolingu
Fragment:
Zatem, jeżeli nie przyjmie one charakteru żadnej z czynności w nim wymienionych – czynności oparte na subrogacji dokonane w ramach cash poolingu nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnej. W związku z powyższym, należy stwierdzić, że skoro zawarcie umowy cash poolingu nie zostało wymienione w ustawowym katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych a czynności tego typu nie można zakwalifikować, np. jako umowy pożyczki czy też innej czynności tym katalogiem objętej, to tym samym – z powyższych przyczyn – czynności dokonywane w ramach umowy cash poolingu dotyczące zarządzania wspólną płynnością finansową nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych; nie mieszczą się bowiem w katalogu czynności ściśle wymienionych jako podlegające opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zatem kompleksowa usługa zarządzania płynnością finansową (cash pooling) jak i wykonywane w jej ramach czynności, związane z transferami środków pieniężnych pomiędzy uczestnikami tego systemu (Zainteresowanymi), nie będą opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Wobec powyższego, stanowisko Zainteresowanych należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Zainteresowanych i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
2018
28
lut

Istota:
Czy pisemna umowa przelewu wierzytelności jaka zostanie zawarta przez Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy Wydział Cywilny Rejestrowy, którego reprezentuje i zarządza Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółkę Akcyjną, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
Zatem mając na uwadze dotychczas przytoczone przepisy (w tym dopuszczalne formy jakie może przyjąć czynność cesji wierzytelności) stwierdzić należy, że cesja wierzytelności podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, o ile przyjmie postać którejkolwiek z czynności wymienionych w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W myśl art. 1 ust. 4 cyt. ustawy czynności cywilnoprawne podlegają podatkowi, z zastrzeżeniem ust. 4a i 5, jeżeli ich przedmiotem są: rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zatem, przyjmując za Wnioskodawcą, że umowa przelewu wierzytelności jaka zostanie zawarta przez Wnioskodawcę nie przybierze postaci którejkolwiek z czynności cywilnoprawnych wymienionych w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, umowa ta nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
2018
28
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.