Podatek od czynności cywilnoprawnych | Interpretacje podatkowe

Podatek od czynności cywilnoprawnych | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podatek od czynności cywilnoprawnych. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Przyjmując za Wnioskodawcą, że zawarcie umów pożyczek podlegało będzie zwolnieniu z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT, powyższa czynność była wyłączona/będzie wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Tym samym na Wnioskodawcy nie ciążył/nie będzie ciążył obowiązek w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych. W przeciwnym wypadku umowa pożyczki podlegała/będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
Fragment:
Skoro zatem umowy pożyczki z Wnioskodawcą zostaną zawarte na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz pieniądze stanowiące ich przedmiot, w chwili zawarcia umów pożyczki będą znajdowały się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, to co do zasady podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Jednakże Ustawodawca przewiduje wyjątek od tej zasady w postaci art. 2 pkt 4 w/w Ustawy, na podstawie którego umowa pożyczki nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu udzielenia pożyczki jest opodatkowana podatkiem VAT lub jest zwolniona z podatku VAT. Zgodnie z powyższym, mimo iż co do zasady umowa pożyczki podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to w przypadku, gdy zostanie ona uznana za podlegającą opodatkowaniu VAT lub mieszczącą się w zakresie zwolnienia z tego podatku, pożyczki nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Usługa udzielenia pożyczek nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych jako usługa podlegająca opodatkowaniu VAT Art. 2 pkt 4 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wyłącza spod opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych daną czynność cywilnoprawną, jeżeli podlega ona opodatkowaniu podatkiem VAT lub jest z podatku VAT zwolniona. Przepis ten nie budzi wątpliwości, co znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach organów podatkowych.
2016
22
lip

Istota:
Czy czynności wykonywane w ramach systemu cash poolingu prowadzonego przez Bank będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w świetle art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, czynności realizowane w ramach usługi zarządzania płynnością finansową na podstawie zawartej z Bankiem umowy o wspólnym zarządzaniu płynnością finansową – zerowanie sald, nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych... Zdaniem Wnioskodawcy, umowy o wspólnym zarządzaniu płynnością finansową – zerowanie sald, ani żadna z czynności wykonywanych w ramach tej usługi (w szczególności wpłaty i wypłaty realizowane pomiędzy rachunkiem szczegółowym należącym do Spółki a rachunkiem szczegółowym należącym do Pool Leadera) nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Wnioskodawca wskazał, że umowa cash poolingu jest umową nienazwaną i jako taka nie mieści się w zamkniętym katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych zdefiniowanym w art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 223). Zgodnie z art. 1 (winno być: art. 1 ust. 1 pkt 1) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi podlegają następujące czynności: umowy sprzedaży oraz zamiany (...)
2016
19
lip

Istota:
Czy czynności wykonywane w ramach systemu cash poolingu prowadzonego przez Bank podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w świetle ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych usługa cash poolingu realizowana na rzecz Spółki nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych... Zdaniem Wnioskodawcy, usługa cash poolingu realizowana na rzecz Spółki nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Wynika to w szczególności z faktu, że usługa cash poolingu nie mieści się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem, zdefiniowanym w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Uzasadniając swoje stanowisko Wnioskodawca wskazał, co następuje: Art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zawiera zamknięty katalog czynności cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Oznacza to, że jakakolwiek inna czynność prawna niewymieniona w tym wyliczeniu pozostaje poza zakresem opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi podlegają wyłącznie następujące czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, (...)
2016
17
lip

Istota:
Czy czynności wykonywane w ramach systemu cash poolingu prowadzonego przez Bank będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w świetle ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych usługa cash poolingu realizowana na rzecz Spółki nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych... Zdaniem Wnioskodawcy, usługa cash poolingu realizowana na rzecz Spółki nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Wynika to w szczególności z faktu, że usługa cash poolingu nie mieści się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem, zdefiniowanym w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Uzasadniając swoje stanowisko Wnioskodawca wskazał, co następuje: Art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zawiera zamknięty katalog czynności cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Oznacza to, że jakakolwiek inna czynność prawna niewymieniona w tym wyliczeniu pozostaje poza zakresem opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi podlegają wyłącznie następujące czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych (...)
2016
17
lip

Istota:
Prawidłowość stanowiska Wnioskodawcy potwierdzono w trybie art. 14c par. 1 Ordynacji podatkowej.
Fragment:
(...) podatku od czynności cywilnoprawnych określone w art. 2 pkt 6 lit. c tiret drugie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. ” Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z dnia 30 lipca 2013 r. (sygn. ILPB2/436-121/13-2/ AJ) uznał, że w przypadku aportu udziałów, w ramach którego w zamian za swoje udziały spółka nabędzie jednocześnie 50% udziałów (praw głosu) od osoby fizycznej oraz 50% udziałów (praw głosu) od dwóch osób fizycznych (małżeństwa) „ będzie miało zastosowanie wyłączenie wskazane w art. 2 pkt 6 lit. c) tiret drugi ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W związku z powyższym planowana transakcja nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. ” Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 24 marca 2016 r. w pełni poparł i bez przedstawiania własnego stanowiska w sprawie przyjąć stanowisko i uzasadnienie przedstawione przez podatnika, który stwierdził, że w przypadku aportu udziałów do spółki polskiej gdzie wnoszących jest kilku wspólników, lecz żaden z nich nie ma samodzielnie większości praw głosów w spółce której udziały są wnoszone, lecz łącznie taka większość jest zapewniona, nie powoduje powstania obowiązku w zakresie zapłaty podatku PCC od podwyższenia kapitału.
2016
15
lip

Istota:
Podatek od czynności cywilnoprawnych – skutki podatkowe przekształcenia spółki z o.o. w spółkę osobową
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy jeżeli na moment przekształcenia Wnioskodawcy w Spółkę osobową wartość kapitałów własnych (aktywów netto) Wnioskodawcy nie będzie większa niż wartość kapitału zakładowego Wnioskodawcy, nie dojdzie do zmiany umowy spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, a tym samym planowane przekształcenie nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych... Zdaniem Wnioskodawcy, w myśl art. 1 ust. 1 pkt 2 uPCC, zakresem przedmiotowym uPCC objęte są zmiany umów spółek, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie zaś z art. 1 ust. 1 pkt 3 uPCC, w przypadku umowy spółki za zmianę umowy uważa się przekształcenie lub łączenie spółek, jeżeli ich wynikiem jest zwiększenie majątku spółki osobowej lub podwyższenie kapitału zakładowego. Z powyższej regulacji wynika zatem, że dla ustalenia, czy przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, niezbędna jest ocena, czy w wyniku przekształcenia dochodzi do zmiany umowy spółki, która ma miejsce jeżeli następuje zwiększenie majątku spółki osobowej (art. 1 ust. 3 pkt 3 uPCC). Innymi słowy, jedynie w przypadku stwierdzenia, że doszło do zwiększenia majątku spółki osobowej, będziemy mieć do czynienia z czynnością cywilnoprawną podlegającą opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, tj. ze zmianą umowy spółki.
2016
14
lip

Istota:
Czy czynności wykonywane w ramach systemu cash poolingu prowadzonego przez Bank podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
W związku z powyższym, należy stwierdzić, że skoro zawarcie umowy cash poolingu nie zostało wymienione w ustawowym katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych a czynności tego typu nie można zakwalifikować, np. jako umowy pożyczki czy też innej czynności tym katalogiem objętej, to tym samym – z powyższych przyczyn – czynności dokonywane w ramach umowy cash poolingu dotyczące zarządzania płynnością finansową nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych; nie mieszczą się bowiem w katalogu czynności ściśle wymienionych jako podlegające opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zatem umowa cash poolingu czyli usługa zarządzania płynnością finansową, do której przystąpi Wnioskodawca oraz świadczone w jej ramach czynności nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. To oznacza, iż z tego tytułu po stronie Wnioskodawcy nie powstanie obowiązek podatkowy na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych. Skoro wskazane we wniosku czynności nie zostały wymienione wśród tych czynności, które określone są w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, to tym samym zbędna jest analiza możliwości zastosowania wyłączenia z opodatkowania, o którym mowa w art. 2 pkt 4 cyt. ustawy.
2016
12
lip

Istota:
Przyjmując za Wnioskodawcą, że zawarcie umów pożyczek podlegało będzie zwolnieniu z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT, powyższa czynność była wyłączona/będzie wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Tym samym na Wnioskodawcy nie ciążył/nie będzie ciążył obowiązek w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych. W przeciwnym wypadku umowa pożyczki podlegała/będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
Fragment:
Skoro zatem umowy pożyczki z Wnioskodawcą zostaną zawarte na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz pieniądze stanowiące ich przedmiot, w chwili zawarcia umów pożyczki będą znajdowały się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, to co do zasady podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Jednakże Ustawodawca przewiduje wyjątek od tej zasady w postaci art. 2 pkt 4 w/w Ustawy, na podstawie którego umowa pożyczki nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu udzielenia pożyczki jest opodatkowana podatkiem VAT lub jest zwolniona z podatku VAT. Zgodnie z powyższym, mimo iż co do zasady umowa pożyczki podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to w przypadku, gdy zostanie ona uznana za podlegającą opodatkowaniu VAT lub mieszczącą się w zakresie zwolnienia z tego podatku, pożyczki nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Usługa udzielenia pożyczek nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych jako usługa podlegająca opodatkowaniu VAT Art. 2 pkt 4 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wyłącza spod opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych daną czynność cywilnoprawną, jeżeli podlega ona opodatkowaniu podatkiem VAT lub jest z podatku VAT zwolniona. Przepis ten nie budzi wątpliwości, co znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach organów podatkowych.
2016
12
lip

Istota:
A zatem, skoro powyższa czynność zostanie objęta zakresem podatku od towarów i usług, w analizowanej sprawie znajdzie zastosowanie wyłączenie zawarte w art. 2 pkt 4 lit. a) Ustawy o PCC.
Fragment:
Stosownie do postanowień art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych opodatkowaniu tym podatkiem podlegają m. in. umowy sprzedaży. Biorąc powyższe pod uwagę, umowa sprzedaży, co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Mając jednakże na uwadze zdarzenie przyszłe opisane we wniosku podkreślić należy, że jakkolwiek zapytanie Wnioskodawcy dotyczy możliwości opodatkowania umowy sprzedaży Nieruchomości podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia opodatkowania powyższej transakcji podatkiem od towarów i usług, bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia ich podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W interpretacji indywidualnej z dnia 9 czerwca 2016 roku Nr IPPP1/4512-380/16-2/IGo w zakresie podatku od towarów i usług Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie potwierdził stanowisko Wnioskodawcy w trybie art. 14c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym: „(...) z uwagi na fakt, że budynki, budowle lub ich części wchodzące w skład Nieruchomości będące przedmiotem planowanej dostawy będą wykorzystywane przez Kupującego do wykonywania czynności opodatkowanych VAT co do zasady według stawki 23%, podatek wykazany na fakturze prawidłowo wystawionej przez Sprzedającego na rzecz Kupującego z tytułu dostawy Nieruchomości, będzie stanowił dla Kupującego VAT naliczony, o który Kupujący będzie mógł na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT obniżyć swój VAT należny.
2016
12
lip

Istota:
A zatem, skoro sprzedaż Nieruchomości będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług, w powyższej sprawie znajdzie zastosowanie wyłączenie zawarte w art. 2 pkt 4 lit. a) Ustawy o PCC.
Fragment:
Stosownie do postanowień art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych opodatkowaniu tym podatkiem podlegają m. in. umowy sprzedaży. Biorąc powyższe pod uwagę, umowa sprzedaży, co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Mając jednakże na uwadze zdarzenie przyszłe opisane we wniosku podkreślić należy, że jakkolwiek zapytanie Wnioskodawcy dotyczy możliwości opodatkowania umowy sprzedaży Nieruchomości podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia opodatkowania powyższej transakcji podatkiem od towarów i usług, bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia ich podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W interpretacji indywidualnej z dnia 20 czerwca 2016 roku Nr IPPP2/4512-235/16-2/JO w zakresie podatku od towarów i usług Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie przedstawił stanowisko, zgodnie z którym: „(...) Jak wskazano w opisie sprawy, na dzień dokonania Transakcji Wnioskodawca będzie zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i będzie spełniać ustawową definicję podatnika w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT. Po nabyciu Nieruchomości, Wnioskodawca będzie prowadzić działalność polegającą na wynajmie powierzchni komercyjnych Nieruchomości, a taki typ działalności - jako odpłatne świadczenie usług - podlega opodatkowaniu VAT według stawki VAT podstawowej, o której mowa w art. 41 ust. 1 ustawy.
2016
7
lip

Istota:
Skoro sprzedaż Nieruchomości będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług, w powyższej sprawie znajdzie zastosowanie wyłączenie zawarte w art. 2 pkt 4 lit. a) Ustawy o PCC.
Fragment:
Stosownie do postanowień art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych opodatkowaniu tym podatkiem podlegają m. in. umowy sprzedaży. Biorąc powyższe pod uwagę, umowa sprzedaży, co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Mając jednakże na uwadze zdarzenie przyszłe opisane we wniosku podkreślić należy, że jakkolwiek zapytanie Wnioskodawcy dotyczy możliwości opodatkowania umowy sprzedaży Nieruchomości podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia opodatkowania powyższej transakcji podatkiem od towarów i usług, bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia ich podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W interpretacji indywidualnej z dnia 20 czerwca 2016 roku Nr IPPP3/4512-222/16-2/PC w zakresie podatku od towarów i usług Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie przedstawił stanowisko, zgodnie z którym: „(...) Jak wskazano w opisie sprawy, na dzień dokonania Transakcji Wnioskodawca będzie zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i będzie spełniać ustawową definicję podatnika w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT. Po nabyciu Nieruchomości, Wnioskodawca będzie prowadzić działalność polegającą na wynajmie powierzchni komercyjnych Nieruchomości, a taki typ działalności - jako odpłatne świadczenie usług - podlega opodatkowaniu VAT według stawki VAT podstawowej, o której mowa w art. 41 ust. 1 ustawy o VAT.
2016
5
lip

Istota:
Skutki podatkowe zmiany umowy Spółki (Wnioskodawcy) skutkującej wydaniem nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Wnioskodawcy, w zamian za aport do Wnioskodawcy akcji spółek kapitałowych
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy rozważana transakcja, zarówno w etapie pierwszym, jak i etapie drugim stanowić będzie transakcję „ wymiany udziałów ”, o której mowa w art. 2 pkt 6 lit. c) tiret drugie ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 ze zm.) w konsekwencji: podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w pytaniu 1, nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w pytaniu 2, również nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają tylko te czynności, które są wymienione enumeratywnie w ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 ze zm.) - dalej: ustawa PCC. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) ustawy o PCC podatkowi podlegają czynności związane z umową spółki, jednocześnie zgodnie z pkt 2 tegoż przepisu podatkowi podlegają zmiany umów wymienionych w pkt 1, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4, który w analizowanej sprawie nie ma zastosowania. Zgodnie zaś z art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy o PCC, podstawą opodatkowania przy podwyższeniu kapitału zakładowego będzie wartość wkładów powiększających majątek spółki osobowej albo wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy.
2016
1
lip

Istota:
Umowa darowizny
Fragment:
W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy w związku z ewentualną darowizną siostry B. na rzecz siostry H. po stronie żadnej z nich nie powstanie obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych, a jeśli powstanie, to której z sióstr on dotyczy i ile wynosi... Zdaniem Zainteresowanych, ewentualna darowizna siostry B. na rzecz siostry H. nie spowoduje powstania po stronie żadnej z nich obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Zainteresowanych w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Na wstępie należy zaznaczyć, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest wyłącznie ocena stanowiska Zainteresowanych w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych dotycząca skutków podatkowych umowy darowizny. W pozostałym zakresie wniosku zostały/zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia. Przepis art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 223) zawiera zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Zgodnie z tym przepisem podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają m.in. umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy (art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy).
2016
30
cze

Istota:
Czy umowa sprzedaży, której przedmiotem jest nabycie przez Wnioskodawcę udziału Spółki z o.o. podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, czy też jest ona wyłączona z opodatkowania na podstawie art. 2 pkt 1 lit. f) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i Wnioskodawca nie ma obowiązku uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu zawarcia umowy sprzedaży?
Fragment:
O powstaniu obowiązku uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnej decyduje, w myśl art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, moment dokonania czynności cywilnoprawnej. Na podstawie art. 4 pkt 1 ww. ustawy obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym. W związku z powyższym, należy stwierdzić, że umowa sprzedaży podlega generalnie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i obowiązek uiszczenia tegoż podatku ciąży na kupującym. Niezależnie od powyższego, w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Na podstawie art. 2 pkt 1 lit. f) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne w sprawach nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz zdrowia. Jako, że pojęcie „ sprawa ” ma charakter ogólny, to należy przyjąć, że powyższe uregulowanie będzie dotyczyło tych wszystkich spraw, dla których materialnoprawna podstawa rozstrzygnięcia zawarta jest w przepisach regulujących kwestie wymienione w art. 2 pkt 1 lit. f) powołanej ustawy.
2016
30
cze

Istota:
Czy umowa sprzedaży, której przedmiotem będzie nabycie przez Wnioskodawcę udziału (udziałów) Spółki z o.o. będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, czy też będzie ona wyłączona z opodatkowania na podstawie art. 2 pkt 1 lit. f) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu zawarcia umowy sprzedaży?
Fragment:
O powstaniu obowiązku uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnej decyduje, w myśl art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, moment dokonania czynności cywilnoprawnej. Na podstawie art. 4 pkt 1 ww. ustawy obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym. W związku z powyższym, należy stwierdzić, że umowa sprzedaży podlega generalnie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i obowiązek uiszczenia tegoż podatku ciąży na kupującym. Niezależnie od powyższego, w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Na podstawie art. 2 pkt 1 lit. f) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne w sprawach nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz zdrowia. Jako, że pojęcie „ sprawa ” ma charakter ogólny, to należy przyjąć, że powyższe uregulowanie będzie dotyczyło tych wszystkich spraw, dla których materialnoprawna podstawa rozstrzygnięcia zawarta jest w przepisach regulujących kwestie wymienione w art. 2 pkt 1 lit. f) powołanej ustawy.
2016
30
cze

Istota:
Skutki podatkowe zmiany umowy spółki w związku z wymianą udziałów
Fragment:
W uzasadnieniu swojego stanowiska Wnioskodawca wskazał, że: Czynność wniesienia wkładu niepieniężnego nie mieści się w zamkniętym katalogu czynności objętych podatkiem od czynności cywilnoprawnych zawartym w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, w związku z czym nie podlega ona opodatkowaniu tym podatkiem. Należy jednak zauważyć, iż czynność wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci udziałów Spółki Cypryjskiej jest czynnością wtórną do faktu zwiększenia majątku Spółki Operacyjnej i jest konsekwencją zawarcia lub zmiany umowy Spółki Operacyjnej. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) oraz art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podatkowi podlegają umowy spółki oraz ich zmiany, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4. Natomiast stosownie do art. 1 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy w przypadku umowy spółki kapitałowej, za zmianę umowy uważa się podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty. Zgodnie z tym przepisem zwiększenie majątku może nastąpić zarówno w formie pieniężnej, jak i w formie aportu. Przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie przesądzają o formie dokonania tego zwiększenia. Definicja spółki kapitałowej została zawarta w art. 1a pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z którą użyte w ustawie określenie „ spółka kapitałowa ” oznacza spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną i spółkę europejską.
2016
26
cze

Istota:
Skutki podatkowe odpłatnego działu spadku
Fragment:
Wnioskodawca uważa, że jedyny skutek podatkowy nabycia prawa własności do gospodarstwa rolnego wskutek orzeczenia sądu w sprawie o dział spadku jest zapłacenie podatku od czynności cywilnoprawnych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Na wstępie zaznacza się, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest wyłącznie ocena stanowiska Wnioskodawcy zajęta na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych w przedmiocie skutków podatkowych odpłatnego działu. W zakresie podatku od spadków i darowizn wydano odrębne rozstrzygnięcie. Zgodnie z przepisem art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. f) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 626, ze zm.) podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat. Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają również zmiany umów wymienionych w pkt 1, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4 oraz orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak czynności cywilnoprawne wymienione w pkt 1 lub 2 – art. 1 ust.1 pkt 2 i 3 tej ustawy.
2016
26
cze

Istota:
Skutki podatkowe nieodpłatnego nabycia prawa majątkowego w postaci roszczenia o wypłatę odszkodowania na podstawie nieodpłatnych umów przelewu roszczeń odszkodowawczych
Fragment:
W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy nieodpłatna umowa przelewu roszczeń odszkodowawczych podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych... Wnioskodawca uważa, że zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym w dniu złożenia wniosku na podstawie przepisów art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi temu podlegają wyłącznie czynności cywilnoprawne wymienione w tym katalogu. Katalog czynności cywilnoprawnych podlegających temu podatkowi ma charakter zamknięty. Umowy nienazwane, umowy o charakterze mieszanym, a także czynności cywilnoprawne niewymienione w ustawie nie podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych. O zakwalifikowaniu poszczególnych umów jako podlegających opodatkowaniu decydują nie nazwy lecz treść umowy. Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym stanie faktycznym nieodpłatna umowa przelewu roszczeń odszkodowawczych nie mieści się w katalogu umów objętych opodatkowaniem podatkiem od czynności cywilnoprawnych a zatem nie rodzi skutków podatkowych w podatku od czynności cywilnoprawnym. Reasumując Wnioskodawca uważa, że nieodpłatna umowa przelewu roszczeń odszkodowawczych nie rodzi opodatkowania w podatku od czynności cywilnoprawnych. Z uwagi na zakres niniejszej interpretacji przywołano powyżej tę część stanowiska Wnioskodawcy, która objęta jest zakresem niniejszej interpretacji.
2016
26
cze

Istota:
Reasumując, planowana transakcja wymiany udziałów zawarta między Spółką oraz udziałowcami Spółki zależnej, w wyniku której Wnioskodawca uzyska bezwzględną większość głosów w Spółce zależnej, nie spowoduje powstania jakiegokolwiek obowiązku podatkowego na gruncie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
Fragment:
UZASADNIENIE Stanowisko Wnioskodawczyni w obydwu przypadkach Ad. 1 i Ad. 2 jest takie ponieważ warunkiem zwolnienia (art. 9 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych) jest zakup innej nieruchomości w terminie 5 lat, której wartość nie przekroczy kwoty uzyskanej ceny. Przepisy nie określają, że osoba wywłaszczona może nabyć tylko jedną nieruchomość, również nie określają rodzaju nabywanej nieruchomości. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Przepis art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 223) zawiera zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ww. ustawy podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych. W ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano jednak sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 9 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, zwalnia się od podatku sprzedaż nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do (...)
2016
24
cze

Istota:
Reasumując należy stwierdzić, iż zniesienie współwłasności Nieruchomości bez spłat i dopłat nie zostało wymienione w ustawowym katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Tym samym zniesienie współwłasności Nieruchomości bez spłat i dopłat nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
Fragment:
Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają również zmiany ww. umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz orzeczenia sądów, w tym również polubownych oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne (art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy). Ustawodawca wprowadził zasadę enumeratywnego określenia czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Jednocześnie ustawowe wyliczenie zostało wzmocnione zasadą, zgodnie z którą o kwalifikacji określonej czynności prawnej, a w konsekwencji o jej podleganiu opodatkowaniu tym podatkiem decyduje jej treść (elementy przedmiotowo istotne), a nie nazwa. Tym samym, jeżeli strony zawierają umowę i układają stosunki w jej ramach w określony sposób, to dla oceny czy powstanie obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych, w związku z dokonaniem wskazanej w ustawie czynności, miarodajne będą rzeczywiste prawa i obowiązki stron tej umowy pozwalające na ich kwalifikacje pod względem prawnym. Z treści art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika zatem zasada, że opodatkowaniu podlegają wyłącznie czynności cywilnoprawne tam wymienione. Czynności te stosownie do art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. f) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych obejmują również zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat.
2016
23
cze
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.