Podatek od czynności cywilnoprawnych | Interpretacje podatkowe

Podatek od czynności cywilnoprawnych | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podatek od czynności cywilnoprawnych. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy dostawa Nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
W ocenie Zainteresowanych, Transakcja 1 dotycząca sprzedaży Nieruchomości korzysta ze zwolnienia z podatku od towarów i usług, wobec czego podlega ona opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W związku z tym należy podkreślić, że jakkolwiek powyższe zapytanie Zainteresowanych dotyczy opodatkowania umowy sprzedaży podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia czy powyższa transakcja – dokonana pomiędzy wskazanymi we wniosku Stronami – będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia umowy sprzedaży podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Objęcie tej czynności opodatkowaniem w podatku od towarów i usług skutkuje bowiem wyłączeniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Przyjmując zgodnie ze stwierdzeniem Zainteresowanych – zawartym w stanowisku, które jak wyżej wskazano nie podlega ocenie w niniejszej interpretacji, (zostało ono potraktowane jako element uzasadnienia do stanowiska zajętego w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych) – że Transakcja 1 dotycząca sprzedaży Nieruchomości korzysta ze zwolnienia z podatku od towarów i usług, to w podatku od czynności cywilnoprawnych transakcja sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z budynkami, budowlami, urządzeniami i innymi obiektami na nim posadowionymi będzie podlegała opodatkowaniu.
2017
11
paź

Istota:
Zakładając, że sprzedaż Nieruchomości będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, to czy sprzedaż Nieruchomości będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych po stronie Kupującego?
Fragment:
Zdaniem Zainteresowanych, zakładając, że odpowiedź na pytanie 1 jest twierdząca i sprzedaż Nieruchomości będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, sprzedaż Nieruchomości nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych po stronie Kupującego. Zakres czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych określony został w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Przedmiotem opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych są m.in. umowy sprzedaży rzeczy i praw majątkowych. Umowy sprzedaży nieruchomości podlegają co do zasady opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych według 2% stawki na podstawie art. 7 ust. 1 pkt la ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Jednakże czynności wykonywane przez podmioty gospodarcze są co do zasady przedmiotem opodatkowania podatkiem od towarów i usług – jako czynność opodatkowana lub zwolniona z podatku od towarów i usług – a w konsekwencji nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zasady te wynikają z art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, który wyłącza z zakresu opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych czynności cywilnoprawne (inne niż umowa spółki i jej zmiany), jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług (punkt a) lub zwolniona z podatku od towarów i usług (punkt b).
2017
11
paź

Istota:
Czy Wnioskodawca jako pożyczkobiorca zobowiązany będzie zapłacić 2% podatku od czynności cywilnoprawnych, czy też w wyżej opisanym zdarzeniu przyszłym znajdzie zastosowanie postanowienie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych – wyłączenie przedmiotowe w związku z art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku od towarów i usług i w rezultacie na Wnioskodawcy jako pożyczkobiorcy nie będzie ciążył obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
Na wstępie Organ zaznacza, iż – zgodnie z wolą Wnioskodawcy – przedmiotem rozstrzygnięcia w analizowanej sprawie jest wyłącznie opodatkowanie umowy pożyczki podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Tym samym część stanowiska Wnioskodawcy, która odnosi się do uregulowań zawartych w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r., poz. 1221), uznano za element własnego stanowiska niepodlegający ocenie w ramach wydawanej interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych. W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że nie oczekuje interpretacji w podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1150) podatkowi temu podlegają umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku. Stosownie do art. 4 pkt 7 ww. ustawy obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych ciąży, przy umowie pożyczki, na biorącym pożyczkę. Niezależnie od powyższego, w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych Na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (...)
2017
9
paź

Istota:
Czy zbycie lub zmiana przeznaczenia części gruntów rolnych, w sytuacji opisanej w zdarzeniu przyszłym, spowoduje konieczność zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu dokonanego w 2016 r. nabycia, a jeżeli tak, to jaka będzie wysokość podatku od czynności cywilnoprawnych, do zapłaty której zobowiązany będzie Wnioskodawca?
Fragment:
O powstaniu obowiązku uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnej decyduje, w myśl art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, moment dokonania czynności cywilnoprawnej. Na podstawie art. 4 pkt 1 ww. ustawy obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podstawę opodatkowania – przy umowie sprzedaży − stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego; stawka podatku od umowy sprzedaży m.in. nieruchomości wynosi 2% − art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) ww. ustawy. Jak wynika z powołanych przepisów – sprzedaż nieruchomości podlega generalnie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i obowiązek uiszczenia tegoż podatku ciąży na kupującym. Niezależnie od powyższego, w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W myśl art. 9 pkt 2 ww. ustawy, zwalnia się od podatku sprzedaż własności gruntów, stanowiących (...)
2017
6
paź

Istota:
W zakresie skutków podatkowych nabycia Wierzytelności w ramach kompleksowej usługi Sekurytyzacji
Fragment:
W związku z powyższym, nabycie Wierzytelności przez SPV dokonane w ramach kompleksowej usługi Sekurytyzacji nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Jest to bowiem co do zasady czynność, która nie mieści się w ustawowym katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych określonych w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zaznaczyć przy tym należy, że opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają tylko czynności ściśle określone w katalogu art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Opisana we wniosku czynność nabycia Wierzytelności przez SPV dokonana w ramach kompleksowej usługi Sekurytyzacji będzie podlegała regulacjom ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych o ile jest jedną ze wskazanych w tym katalogu czynności, w szczególności jest umową sprzedaży zawieraną w trybie ustawy Kodeks cywilny. Takie umowy mieszczą się bowiem w katalogu czynności cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Przy czym w takim przypadku będzie miało zastosowanie wyłączenie wskazane w art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Stosownie do art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlegają podatkowi (...)
2017
6
paź

Istota:
Czy umowa leasingu finansowego przedsiębiorstwa stanowi przedmiot opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
Zawarta przez Wnioskodawcę umowa leasingu przedsiębiorstwa nie mieści się w żadnej z wymienionej kategorii czynności cywilnoprawnej wskazanej w katalogu w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, który ma charakter enumeratywny i zamknięty. Skutkiem tego przedmiotowa umowa nie będzie objęta podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Reasumując, Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż zawarta umowa leasingu przedsiębiorstwa zarówno biorąc pod uwagę kryteria samej kwalifikacji, jak i warunki na jakich została zawarta nie znajduje odniesienia do ustawowego katalogu z art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, przez co nie będzie przedmiotem opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych po stronie Wnioskodawcy. Na potwierdzenie swojego stanowiska Wnioskodawca przywołał interpretacje indywidualne. Z uwagi na zakres niniejszej interpretacji, tj. podatek od czynności cywilnoprawnych, Organ powyżej przywołał stanowisko Wnioskodawcy odnoszące się tylko do podatku od czynności cywilnoprawnych, czyli do pytania oznaczonego we wniosku nr 13. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Na wstępie zaznacza się, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy tylko w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych.
2017
4
paź

Istota:
W zakresie skutków podatkowych przystąpienia do struktury cash-pooling
Fragment:
(...) podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4; orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak czynności cywilnoprawne wymienione w pkt 1 lub 2. Ustawodawca wprowadził zasadę enumeratywnego określenia czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Jest to katalog zamknięty, tzn. wyłącznie wskazane w ustawie czynności podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Przede wszystkim należy podkreślić, iż zawarcie umowy dotyczącej kompleksowego zarządzania płynnością finansową typu cash-pooling nie zostało wymienione w ustawowym katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Czynności wynikających z Umowy z Zarządzania Środkami nie można również zdecydowanie zakwalifikować jako umowy sprzedaży, pożyczki lub depozytu nieprawidłowego. Tym samym wszelkie czynności dokonywane w ramach umowy nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b) i lit. j) ww. ustawy przedmiotem opodatkowania są umowy pożyczki i umowy depozytu nieprawidłowego.
2017
4
paź

Istota:
Opodatkowanie PCC nieruchomości opodatkowanych i zwolnionych z VAT
Fragment:
W myśl art. 10 ust. 1 cyt. ustawy, podatnicy są obowiązani, bez wezwania organu podatkowego, złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych, według ustalonego wzoru, oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, z wyłączeniem przypadków, gdy podatek jest pobierany przez płatnika. Notariusze są płatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego (art. 10 ust. 2 ww. ustawy). Płatnicy obowiązani są uzależnić dokonanie czynności cywilnoprawnej od uprzedniego zapłacenia podatku (ust. 3 cyt. przepisu). Jak wynika z powołanych przepisów – sprzedaż nieruchomości podlega generalnie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i obowiązek uiszczenia tegoż podatku ciąży na kupującym. W ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano jednak sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany: w zakresie, w jakim są opodatkowane (...)
2017
30
wrz

Istota:
Opodatkowanie czynności zapłaty poniesionych przez syndyka kosztów związanych z utrzymaniem zdolności produkcyjnych i załogi zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
Fragment:
Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają również zmiany ww. umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne (art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy). Ustawodawca wprowadził zasadę enumeratywnego określenia czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Szczegółowe określenie zakresu przedmiotowego ma określone konsekwencje. Ustawodawca, wprowadzając w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu, wyłączył od opodatkowania inne podobne, które nie zostały wyraźnie wskazane w przepisie. W ustawie przewidziano także sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany: w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług, jeżeli (...)
2017
29
wrz

Istota:
Czy planowane połączenie będzie skutkować powstaniem obowiązku podatkowego dla Wnioskodawcy na gruncie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie: Czy planowane połączenie będzie skutkować powstaniem obowiązku podatkowego dla Wnioskodawcy na gruncie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych? Mając na uwadze przedmiot niniejszej interpretacji, tj. podatek od czynności cywilnoprawnych, Organ poniżej przywołał stanowisko Wnioskodawcy odnoszące się tylko do podatku od czynności cywilnoprawnych, czyli do pytania oznaczonego we wniosku nr 3. Zdaniem Wnioskodawcy, planowane połączenie ze Spółkami Przejmowanymi nie będzie skutkować powstaniem obowiązku podatkowego dla Wnioskodawcy na gruncie przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Podatkowi od czynności cywilnoprawnych w Polsce podlega zamknięty katalog czynności wymienionych w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Nie jest zatem możliwe objęcie zakresem opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych innych niż we wskazanym wyżej przepisie czynności. Jak wynika z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego, połączenie Wnioskodawcy ze Spółkami Przejmowanymi nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Wnioskodawcę, bez podwyższania kapitału zakładowego Wnioskodawcy. Zgodnie natomiast z art. 1 ust. 2 w zw. z art. 1 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlega zmiana umowy spółki, za którą uważa się przekształcenie lub łączenie spółek, jeżeli jej wynikiem jest podwyższenie kapitału zakładowego.
2017
29
wrz

Istota:
Czy uzyskanie przez Wnioskodawcę pożyczek na warunkach opisanych w zdarzeniu przyszłym, będzie skutkowało powstaniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) w związku z art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych jako zmiana umowy spółki?
Fragment:
Objęcie tej czynności regulacjami w zakresie podatku od towarów i usług skutkuje wyłączeniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zaznaczyć należy, iż zgodnie ze złożonym wnioskiem przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy tylko w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych, natomiast nie rozstrzyga się czy czynność udzielenia pożyczki jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub czy jest z tego podatku zwolniona. Jeżeli zatem istotnie, jak twierdzi Wnioskodawca, udzielenie niniejszej pożyczki podlega uregulowaniom wynikającym z ustawy o podatku od towarów i usług – co jak wskazano powyżej nie jest przedmiotem niniejszej interpretacji, gdyż interpretacja wydawana jest wyłącznie w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych – to na mocy art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zawarta umowa pożyczki nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych – jest z niego wyłączone. Tym samym Wnioskodawca (pożyczkobiorca) nie jest zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu umowy pożyczki. W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
2017
26
wrz

Istota:
W zakresie skutków podatkowych nabycia przez spółkę udziałów celem ich umorzenia.
Fragment:
(...) podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż zawarcie przez Wnioskodawcę umowy nabycia udziałów własnych w celu ich umorzenia za wynagrodzeniem, jako szczególny rodzaj umowy niewymienionej w katalogu zawartym w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie jest opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Tym samym po stronie Wnioskodawcy nie powstanie obowiązek podatkowy z tego tytułu. Przy czym podkreślić należy, iż powołany przez Wnioskodawcę art. 4 pkt 1 ustawy dotyczy wskazania podmiotu, na którym ciąży obowiązek podatkowy w związku z zawarciem umowy sprzedaży. Skoro zatem, jak wskazano wyżej czynność nabycia udziałów własnych w celu umorzenia nie podlega ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych to brak jest podstaw by odwoływać się do treści art. 4 ustawy, który określa, na kim ciąży obowiązek podatkowy. Niezależnie od powyższej uwagi stanowisko Wnioskodawcy, według którego opisane nabycie nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych  należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
2017
23
wrz

Istota:
W zakresie skutków podatkowych likwidacji SCSp
Fragment:
Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają też zmiany ww. umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne (art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o PCC). Ustawodawca wprowadził zasadę enumeratywnego określenia czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Jednocześnie ustawowe wyliczenie zostało wzmocnione zasadą, zgodnie z którą o kwalifikacji określonej czynności prawnej, a w konsekwencji o jej podleganiu opodatkowaniu tym podatkiem decyduje jej treść (elementy przedmiotowo istotne), a nie nazwa. Tym samym, jeżeli strony zawierają umowę i układają stosunki w jej ramach w określony sposób, to dla oceny czy powstanie obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych, w związku z dokonaniem wskazanej w ustawie czynności, miarodajne będą rzeczywiste prawa i obowiązki stron tej umowy pozwalające na ich kwalifikacje pod względem prawnym. Szczegółowe określenie zakresu przedmiotowego ma określone konsekwencje. Ustawodawca, wprowadzając zasadę numerus clausus czynności podlegających opodatkowaniu, wyłączył inne podobne, które nie zostały wyraźnie wskazane w przepisie.
2017
21
wrz

Istota:
Opodatkowanie umowy cash poolingu.
Fragment:
W przedmiotowej interpretacji Organ uznał stanowisko Spółek w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego za prawidłowe, potwierdzając, że czynności realizowane w ramach Systemu nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zdaniem Spółek, okoliczność, iż System będzie funkcjonował bez automatycznych transferów zwrotnych środków pomiędzy uczestnikami, powinna pozostawać bez wpływu na ocenę konsekwencji przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych. Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1150) zawiera w art. 1 ust. 1 pkt 1 zamknięty katalog czynności cywilnoprawnych, które podlegają opodatkowaniu tym podatkiem. Katalog ten obejmuje: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, (uchylona), umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, umowy dożywocia, umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat, (uchylona), ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności, umowy depozytu nieprawidłowego, umowy spółki. Wskazany w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych katalog nie zawiera umowy kompleksowego zarządzania płynnością finansową, czyli tzw. cash poolingu, która jest przedmiotem opisanego zdarzenia przyszłego (dalej: „ Umowa ”).
2017
20
wrz

Istota:
Czy z tytułu nabycia prawa użytkowania wieczystego Nabywca jest zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
W związku z powyższymi regulacjami należy stwierdzić, że umowa sprzedaży podlega generalnie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i obowiązek uiszczenia tego podatku ciąży na kupującym. W ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano jednak sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany: w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług, jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności, z wyjątkiem: umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach, umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych. Z treści art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, że o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają generalnie status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że dana czynność (ta konkretna) jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub przynajmniej jedna ze stron tej czynności jest z tego podatku zwolniona.
2017
16
wrz

Istota:
Czy transakcja sprzedaży, której przedmiotem będzie zespół składników materialnych oraz niematerialnych (w tym zobowiązania), składający się na przedsiębiorstwo, będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, a podmiotem zobowiązanym do zapłaty podatku będzie występujący w ramach transakcji w charakterze nabywcy?
Fragment:
Ponadto, podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają zmiany powyższych umów, jeśli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania tym podatkiem, jak również orzeczenia sądów (w tym sądów polubownych) oraz ugody – jeśli wywołują one takie same skutki prawne, jak wymienione powyżej czynności cywilnoprawne. Mając na uwadze powyższe, należy zauważyć, iż opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają wyłącznie czynności cywilnoprawne enumeratywnie wymienione w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych (wskazane w zamkniętym katalogu w ramach art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych). W ocenie Zainteresowanych, transakcja zbycia przedsiębiorstwa HF oddział w Polsce będzie stanowić umowę sprzedaży rzeczy i praw majątkowych, a tym samym będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w Polsce. Natomiast, zgodnie z art. 4 ust. 1 przy umowie sprzedaży ciężar zapłaty podatku będzie ciążyć na kupującym. Jednocześnie, Zainteresowani pragną nadmienić, iż zgodnie z art. 2 ust. 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych możliwe jest zastosowanie wyłączenia z opodatkowania czynności cywilnoprawnych innych niż umowa spółki i jej zmiany w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług.
2017
13
wrz

Istota:
Czy nabycie udziałów posiadanych przez Wspólnika występującego we Wnioskodawcy w celu ich umorzenia (tzw. umorzenie dobrowolne) będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
Z tego też względu, w opinii Wnioskodawcy, nabycie przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (Wnioskodawcę) udziałów własnych od wspólnika w celu ich umorzenia nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Na poparcie swego stanowiska Wnioskodawca wskazał kilka interpretacji indywidualnych. Reasumując, w opinii Wnioskodawcy, nabycie przez niego własnych udziałów w celu ich umorzenia, jako szczególny rodzaj umowy niewymienionej w katalogu czynności cywilnoprawnych zawartym w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej interpretacja indywidualna zawiera wyczerpujący opis przedstawionego we wniosku stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego oraz ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Można odstąpić od uzasadnienia prawnego, jeżeli stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe w pełnym zakresie. Mając powyższe na względzie, stosownie do powołanego art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
2017
13
wrz
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.