Podatek od czynności cywilnoprawnych | Interpretacje podatkowe

Podatek od czynności cywilnoprawnych | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podatek od czynności cywilnoprawnych. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie nabycia Nieruchomości
Fragment:
Zaznaczyć jednakże należy, że o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że jedna ze stron z tytułu dokonania tej konkretnej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub z niego zwolniona, z uwzględnieniem wyjątków, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Biorąc powyższe pod uwagę, umowa sprzedaży, co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Mając jednakże na uwadze zdarzenie przyszłe opisane we wniosku podkreślić należy, że jakkolwiek zapytanie Wnioskodawcy dotyczy możliwości opodatkowania umowy sprzedaży Nieruchomości podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia opodatkowania powyższej transakcji podatkiem od towarów i usług, bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia ich podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W interpretacji indywidualnej z dnia 20 grudnia 2016 r. Nr 1462-IPPP2.4512.780.2016.2.KOM w zakresie podatku od towarów i usług Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wskazał, że: „ (...) Z opisu sprawy wynika, że X od momentu nabycia Nieruchomości (tj. działek o numerach ewidencyjnych 430/1 i 430/2), nie wykorzystywał Nieruchomości wyłącznie na cele działalności zwolnionej z podatku od towarów i usług.
2017
11
sty

Istota:
Skoro transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług, w powyższej sprawie znajdzie zastosowanie wyłączenie zawarte w art. 2 pkt 4 lit. a) Ustawy o PCC.
Fragment:
Zaznaczyć jednakże należy, że o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że jedna ze stron z tytułu dokonania tej konkretnej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub z niego zwolniona, z uwzględnieniem wyjątków, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Biorąc powyższe pod uwagę, umowa sprzedaży, co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Mając jednakże na uwadze zdarzenie przyszłe opisane we wniosku podkreślić należy, że jakkolwiek zapytanie Wnioskodawcy dotyczy możliwości opodatkowania umowy sprzedaży Nieruchomości podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia opodatkowania powyższej transakcji podatkiem od towarów i usług, bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia ich podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W interpretacji indywidualnej z dnia 14 grudnia 2016 roku Nr 1462-IPPP1.4512.869.2016.1.KR w zakresie podatku od towarów i usług Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie potwierdził stanowisko Wnioskodawcy w trybie art. 14c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, że: „ (...) w opinii S. i F., dostawa Budynków i Budowli w ramach Transakcji będzie podlegać opodatkowaniu stawką podstawową VAT (23%), w wyniku uznania, że w jej ramach nie znajdzie zastosowanie żadne ze zwolnień przewidzianych w art. 43 ust. 1 Ustawy o VAT.
2017
11
sty

Istota:
Czy czynności wykonywane w ramach systemu cash poolingu prowadzonego przez Bank będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
Zatem, jeżeli nie przyjmie ona charakteru żadnej z czynności w nim wymienionych – czynności oparte na subrogacji dokonywane w ramach cash poolingu nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W związku z powyższym, należy stwierdzić, że skoro zawarcie umowy cash poolingu nie zostało wymienione w ustawowym katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych a czynności tego typu nie można zakwalifikować, np. jako umowy pożyczki czy też innej czynności tym katalogiem objętej, to tym samym – z powyższych przyczyn – czynności dokonywane w ramach umowy cash poolingu dotyczące zarządzania wspólną płynnością finansową nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych; nie mieszczą się bowiem w katalogu czynności ściśle wymienionych jako podlegające opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zatem umowa zarządzania płynnością finansową i/lub umowa o koncentracji gotówki, które (którą) zamierza zawrzeć Wnioskodawca oraz świadczone w ich/jej ramach usługi cash poolingu nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Tym samym, skoro wskazane we wniosku czynności nie zostały wymienione wśród tych czynności, które określone są w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, (...)
2017
11
sty

Istota:
W zakresie skutków podatkowych zniesienia współwłasności nieruchomości
Fragment:
U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.)? Czy opisane zdarzenie przyszłe zniesienia współwłasności podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych przez C.P. lub I.Ż.? Czy opisane zdarzenie przyszłe podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn przez C.P. lub I.Ż.? Niniejsza interpretacja dotyczy podatku od czynności cywilnoprawnych. W zakresie podatku od spadków i darowizn zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie. W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w dniu 12 grudnia 2016 r. została wydana interpretacja Nr 1462-IPPB4.4511.1197.2016.1.JK3. Zdaniem Wnioskodawcy, opisane w zdarzeniu przyszłym zniesienie współwłasności nie będzie podlegało podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Wprawdzie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. f) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych wymienia jako przedmiot opodatkowania umowę zniesienia współwłasności jednakże w części dotyczącej spłat lub dopłat, co oznacza, że przepis ten ma zastosowanie tylko do takiej formy zniesienia współwłasności, w której następują spłaty lub dopłaty. Na moment zawarcia umowy, na podstawie której dojdzie do zniesienia współwłasności między C.P. i I. Ż. nie nastąpią żadne spłaty ani dopłaty. Tak więc w przedstawionym zdarzeniu strony nie będą dokonywały na swoją rzecz z tytułu zniesienia współwłasności żadnych spłat ani dopłat pieniężnych.
2017
4
sty

Istota:
Czy w przypadku udzielenia przez wspólnika (pozostającego w majątkowej wspólności ustawowej) pożyczki spółce z o.o., czynność ta w całości korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 9 pkt 10 lit. i) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, czy też od połowy sumy pożyczki (z uwagi na majątkową wspólność ustawową obowiązującą w małżeństwie wspólnika) należy zapłacić 2% podatek od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 223, ze zm.) podatkowi temu podlegają umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku. Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej. Stosownie do art. 4 pkt 7 ww. ustawy obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych ciąży, przy umowie pożyczki, na biorącym pożyczkę. Przy czym w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 9 pkt 10 lit. i) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zwalnia się od podatku pożyczki udzielane przez wspólnika (akcjonariusza) spółce kapitałowej. W myśl art. 1a pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych spółka kapitałowa – oznacza spółkę: z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjną lub europejską. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że wspólnik Spółki z o.o. udzielił tejże Spółce pożyczki. Wspólnik pozostaje w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój wspólności ustawowej.
2017
4
sty

Istota:
W zakresie skutków podatkowych nabycia nieruchomości na podstawie umowy sprzedaży
Fragment:
Natomiast zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, notariusze są płatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego. 2. Jak zostało wskazane w opisie zdarzenia przyszłego we wniosku, Wnioskodawca zamierza odpłatnie nabyć od osoby fizycznej na podstawie umowy sprzedaży prawa do nieruchomości. Umowa sprzedaży znajduje się w zakresie przedmiotowym ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, wskazującym czynności cywilnoprawne podlegające opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zatem, zdaniem Wnioskodawcy, nabycie Nieruchomości na podstawie umowy sprzedaży będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% wartości rynkowej nieruchomości. 3. Stanowisko zgodne ze stanowiskiem Wnioskodawcy zostało przedstawione przez Ministra Finansów w interpretacji indywidualnej z dnia 8 stycznia 2016 r. (Nr IBPB-2-1/4514-401/15/AD ) „ sprzedaż nieruchomości podlega generalnie opodatkowaniu [podatkiem od czynności cywilnoprawnych] na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) [ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych] i obowiązek uiszczenia tegoż podatku ciąży na kupującym, a w przypadku, gdy umowa sprzedaży jest dokonywana w formie aktu notarialnego obowiązkiem notariusza (jako płatnika) jest pobór tego podatku. ” W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.
2017
3
sty

Istota:
Czy w związku z zakupem używanego samochodu osobowego z komisu samochodowego, udokumentowanym fakturą VAT wystawioną przez komisanta z adnotacją „procedura marży – towary używane” po stronie Wnioskodawczyni powstanie obowiązek rozliczenia i zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
Tym samym część stanowiska Wnioskodawczyni, która odnosi się do uregulowań zawartych w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r., poz. 710, ze zm.), uznano za element własnego stanowiska niepodlegający ocenie w ramach wydawanej interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 09 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 223, ze zm.) podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych. Na podstawie art. 4 pkt 1 ww. ustawy obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym. W związku z powyższym, należy stwierdzić, że umowa sprzedaży (w tym umowa dotycząca kupna samochodu) podlega generalnie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i obowiązek uiszczenia tegoż podatku ciąży na kupującym. Niezależnie od powyższego, w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany: w zakresie w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług, jeżeli przynajmniej (...)
2016
31
gru

Istota:
Czy zmiana umowy Nowej Spółki 1, Nowej Spółki 2 jak i Nowej Spółki 3, polegająca na podwyższeniu kapitału zakładowego Nowej Spółki 1, Nowej Spółki 2 i Nowej Spółki 3 w związku z wniesieniem przez Wnioskodawcę w formie aportu zorganizowanych części przedsiębiorstwa będzie podlegać zwolnieniu (winno być: wyłączeniu) z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 6 lit c) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych? (Pytanie oznaczone we wniosku nr 5).
Fragment:
(...) podatku od czynności cywilnoprawnych. Z uwagi na zakres niniejszej interpretacji przywołano powyżej tylko tę część stanowiska Wnioskodawcy, która odnosi się do zagadnienia dotyczącego ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Na wstępie zaznacza się, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy tylko w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych (pytania oznaczonego we wniosku nr 5). Natomiast w pozostałym zakresie wniosku, tj. dotyczącym podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług – zostały wydane odrębne rozstrzygnięcia. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) oraz art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 223, ze zm.) podatkowi temu podlegają umowy spółki oraz ich zmiany, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Na podstawie art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku umowy spółki kapitałowej za zmianę umowy uważa się podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty.
2016
30
gru

Istota:
Skoro transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług, w powyższej sprawie znajdzie zastosowanie wyłączenie zawarte w art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
Fragment:
Zaznaczyć jednakże należy, że o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że jedna ze stron z tytułu dokonania tej konkretnej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub z niego zwolniona, z uwzględnieniem wyjątków, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Biorąc powyższe pod uwagę, umowa sprzedaży, co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Mając jednakże na uwadze zdarzenie przyszłe opisane we wniosku podkreślić należy, że jakkolwiek zapytanie Wnioskodawcy dotyczy możliwości opodatkowania umowy sprzedaży Nieruchomości podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia opodatkowania powyższej transakcji podatkiem od towarów i usług, bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia ich podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W interpretacji indywidualnej z dnia 24 listopada 2016 r. Nr 1462-IPPP1.4512.866.2016.1.MPe w zakresie podatku od towarów i usług Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie potwierdził stanowisko Wnioskodawcy w trybie art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej zgodnie z którym: „(...) W związku z faktem, iż sprzedaż Nieruchomości nie będzie stanowić transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub ZCP, o których mowa w art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, przedmiotowa sprzedaż powinna być uznana za odpłatną dostawę towarów w rozumieniu ustawy o VAT.
2016
29
gru

Istota:
Czy pożyczka udzielona spółce komandytowej przez komandytariusza w tejże spółce podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z przepisami ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
Spółka rozważa możliwość zaciągnięcia pożyczki u komandytariusza Spółki i w związku z tym rozważa czy w razie dokonania takiej czynności, czynność ta będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy pożyczka udzielona spółce komandytowej przez komandytariusza w tejże spółce podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z przepisami ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych? W ocenie Wnioskodawcy, pożyczka udzielona spółce komandytowej przez jej wspólnika − komandytariusza, nie podlega opodatkowaniu zgodnie z przepisami ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Swą ocenę Wnioskodawca opiera na treści art. 9 pkt 10 lit. i) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z którym pożyczki udzielone spółce kapitałowej przez wspólników (akcjonariuszy) spółce kapitałowej należą do kręgu czynności zwolnionych od opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Wątpliwości Wnioskodawcy rysują się na kanwie problemu co do możliwości uznania spółki komandytowej za spółkę kapitałową na potrzeby regulacji podatkowych. Mimo, iż sama ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych w swym art. 1a pkt 1 i pkt 2 wskazuje, iż spółka komandytowa jest spółką osobową a nie spółką kapitałową, to jednak kwestia ta zupełnie odmiennie regulowana jest przez przepisy unijne − Dyrektywę 69/335/EWG z dnia 17 lipca 1969 r. dotyczącą podatków pośrednich od gromadzenia kapitału i późniejszej regulacji − Dyrektywy Rady 2008/7/WE z dnia 12 grudnia 2008 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału.
2016
24
gru

Istota:
Czy umowa pożyczki jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
Umowy pożyczek podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych, także jeśli pieniądze będące przedmiotem pożyczki w chwili jej zawarcia znajdują się za granicą oraz nabywca – pożyczkobiorca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a czynność jest dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Stosownie do art. 4 pkt 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych ciąży, przy umowie pożyczki, na biorącym pożyczkę. W związku z powyższym, należy stwierdzić, że umowa pożyczki podlega generalnie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i obowiązek uiszczenia tegoż podatku ciąży na biorącym pożyczkę. Niezależnie od powyższego, w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa (...)
2016
23
gru

Istota:
Czy sprzedaż nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym podlega wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
Mając na względzie powyższe przepisy, w szczególności uregulowanie zawarte w art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, należy stwierdzić, że momentem powstania obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z wydaniem postanowienia sądu o przysądzeniu własności nieruchomości, jest dzień uprawomocnienia się tego postanowienia. Z tym bowiem dniem następuje przeniesienie własności na rzecz nabywcy. W przedmiotowej sprawie postanowienie Sądu o przysądzeniu własności nieruchomości uprawomocniło się 13 stycznia 2016 r., co oznacza, że w dniu 13 stycznia 2016 r. powstał obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych, w związku z wydaniem ww. postanowienia. Jednocześnie należy wskazać, że wyłączenie z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, o którym mowa w uchylonym przepisie art. 2 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczy tych czynności cywilnoprawnych, z tytułu których obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych powstał przed 1 stycznia 2016 r. Nie można zatem zgodzić się z twierdzeniem Wnioskodawczyni, iż nie powinna płacić 2% podatku od czynności cywilnoprawnych z uwagi na to, że postanowienie zostało wydane w 2015 r., kwota została wpłacona w terminie wraz z wpisem sądowym oraz, że nabycie w formie licytacji komorniczej na mocy przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.
2016
23
gru

Istota:
Czy czynności wykonywane w ramach systemu cash poolingu prowadzonego przez Bank będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w związku z zawarciem i wykonaniem Umowy dotyczącej przedstawionej w zdarzeniu przyszłym struktury cash poolingu, na Spółce spoczywał będzie obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych? Zdaniem Spółki, zarówno Umowa, jak i czynności w ramach niej wykonywane nie stanowią czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W konsekwencji, Spółka nie będzie zobowiązana do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu uczestnictwa w strukturze cash poolingu na podstawie Umowy. Przywołując art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, Wnioskodawca wskazał, że katalog czynności opodatkowanych podatkiem od czynności cywilnoprawnych jest katalogiem zamkniętym, co oznacza, że opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają wyłącznie czynności cywilnoprawne enumeratywnie wymienione w powołanym przepisie. Na tej podstawie należy stwierdzić, iż umowa o prowadzenie systemu zarządzania środkami pieniężnymi dla grupy rachunków nie została zawarta w powyższym katalogu i jako taka nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Co więcej, opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie podlegają także czynności prawne wykonywane w ramach tej umowy, w tym m.in. subrogacja, do której dochodzi na podstawie zapisów Umowy i zastosowania art. 518 § 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego.
2016
22
gru

Istota:
Czy czynności wykonywane w ramach systemu cash poolingu prowadzonego przez Bank będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w związku z zawarciem i wykonaniem Umowy dotyczącej przedstawionej w zdarzeniu przyszłym struktury cash poolingu, na Spółce spoczywał będzie obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych? Zdaniem Spółki, zarówno Umowa, jak i czynności w ramach niej wykonywane nie stanowią czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W konsekwencji, Spółka nie będzie zobowiązana do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu uczestnictwa w strukturze cash poolingu na podstawie Umowy. Przywołując art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, Wnioskodawca wskazał, że katalog czynności opodatkowanych podatkiem od czynności cywilnoprawnych jest katalogiem zamkniętym, co oznacza, że opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają wyłącznie czynności cywilnoprawne enumeratywnie wymienione w powołanym przepisie. Na tej podstawie należy stwierdzić, iż umowa o prowadzenie systemu zarządzania środkami pieniężnymi dla grupy rachunków nie została zawarta w powyższym katalogu i jako taka nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Co więcej, opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie podlegają także czynności prawne wykonywane w ramach tej umowy, w tym m.in. subrogacja, do której dochodzi na podstawie zapisów Umowy i zastosowania art. 518 § 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego.
2016
22
gru

Istota:
Czy czynności wykonywane w ramach systemu cash poolingu prowadzonego przez Bank będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w związku z zawarciem i wykonaniem Umowy dotyczącej przedstawionej w zdarzeniu przyszłym struktury cash poolingu, na Spółce spoczywał będzie obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych? Zdaniem Spółki, zarówno Umowa, jak i czynności w ramach niej wykonywane nie stanowią czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W konsekwencji, Spółka nie będzie zobowiązana do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu uczestnictwa w strukturze cash poolingu na podstawie Umowy. Przywołując art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, Wnioskodawca wskazał, że katalog czynności opodatkowanych podatkiem od czynności cywilnoprawnych jest katalogiem zamkniętym, co oznacza, że opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają wyłącznie czynności cywilnoprawne enumeratywnie wymienione w powołanym przepisie. Na tej podstawie należy stwierdzić, iż umowa o prowadzenie systemu zarządzania środkami pieniężnymi dla grupy rachunków nie została zawarta w powyższym katalogu i jako taka nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Co więcej, opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie podlegają także czynności prawne wykonywane w ramach tej umowy, w tym m.in. subrogacja, do której dochodzi na podstawie zapisów Umowy i zastosowania art. 518 § 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego.
2016
22
gru

Istota:
O wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że jedna ze stron z tytułu dokonania tej konkretnej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub z niego zwolniona, z uwzględnieniem wyjątków, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
Fragment:
Zaznaczyć jednakże należy, że o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że jedna ze stron z tytułu dokonania tej konkretnej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub z niego zwolniona, z uwzględnieniem wyjątków, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Biorąc powyższe pod uwagę, umowa sprzedaży, co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Mając jednakże na uwadze zdarzenie przyszłe opisane we wniosku podkreślić należy, że jakkolwiek zapytanie Wnioskodawcy dotyczy możliwości opodatkowania umowy sprzedaży Nieruchomości podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia opodatkowania powyższej transakcji podatkiem od towarów i usług, bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia ich podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W interpretacji indywidualnej z dnia 9 grudnia 2016 roku Nr 1462-IPPP1.4512.887.2016.2.JL w zakresie podatku od towarów i usług Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wskazał, że: „ (...) Mając na uwadze przywołane wyżej przepisy oraz informacje przedstawione we wniosku należy stwierdzić, że planowana Transakcja sprzedaży Budynków i Budowli oraz infrastruktury towarzyszącej nie będzie mogła korzystać ze zwolnień przewidzianych w ustawie, w konsekwencji będzie opodatkowana według 23% stawki podatku.
2016
21
gru

Istota:
W zakresie skutków podatkowych nabycia Nieruchomości
Fragment:
W związku z tym podkreślić należy, że jakkolwiek zapytanie Wnioskodawcy dotyczy opodatkowania sprzedaży nieruchomości podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia czy powyższa czynność będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia ich podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Objęcie tych czynności podatkiem od towarów i usług może bowiem skutkować wyłączeniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 1a pkt 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, użyte w ustawie określenie podatek od towarów i usług oznacza podatek od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) lub podatek od wartości dodanej pobierany na podstawie przepisów obowiązujących w państwach członkowskich. Zaznaczyć jednak należy, że w przypadku umów sprzedaży nieruchomości o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej konkretnej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stawka podatku od umowy sprzedaży - wynosi 2%, gdy przedmiot umowy stanowią nieruchomości, rzeczy ruchome, prawo użytkowania wieczystego, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego oraz wynikające z przepisów prawa spółdzielczego: prawo do domu jednorodzinnego oraz prawo do lokalu w małym domu mieszkalnym.
2016
21
gru

Istota:
Czy czynności wykonywane w ramach systemu cash poolingu prowadzonego przez Bank będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy zawarcie przez Spółki Umowy oraz czynności realizowane w ramach opisanego Systemu, tj. transfery środków pomiędzy rachunkami bankowymi uczestników Systemu, będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych? Zdaniem Zainteresowanych, zawarcie przez nich Umowy oraz czynności realizowane w ramach opisanego Systemu, tj. transfery środków pomiędzy rachunkami bankowymi uczestników Systemu, nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zainteresowani wskazali, że ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych zawiera w art. 1 ust. 1 pkt 1 zamknięty katalog czynności cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Następnie Zainteresowani zacytowali treść ww. przepisu oraz stwierdzili, że wskazany w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych katalog nie zawiera umowy kompleksowego zarządzania płynnością finansową, czyli tzw. cash poolingu, a takową jest Umowa. Zdaniem Zainteresowanych, opisane wyżej transfery środków pomiędzy rachunkami bankowymi uczestników Systemu nie wypełniają również znamion żadnej z czynności wymienionych w tym katalogu, w tym wymienionej w art. l ust. 1 pkt l lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku. Zgodnie z art. 720 ustawy – Kodeks cywilny, przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.
2016
17
gru

Istota:
Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych w przypadku zmiany umowy Spółki, stanowić będzie wyłącznie wartość, o którą, w związku z wniesieniem do Spółki wkładu niepieniężnego, zostanie podwyższony kapitał zakładowy Spółki?
Fragment:
Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych w przypadku zmiany umowy Spółki, stanowić będzie wyłącznie wartość, o którą w związku z wniesieniem do Spółki wkładu niepieniężnego zostanie podwyższony kapitał zakładowy Spółki? Zdaniem Wnioskodawcy, mając na względzie obowiązujące przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegać będzie wyłącznie wartość, o którą zostanie podwyższony kapitał zakładowy Spółki w wyniku wniesienia wkładu niepieniężnego. Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych zawiera enumeratywny katalog czynności objętych opodatkowaniem. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlega zmiana umowy spółki, jeżeli jej wynikiem jest podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Jednocześnie w art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wskazano, iż w przypadku umowy spółki za zmianę umowy uważa się przy spółce kapitałowej – podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty. Za spółkę kapitałową, zgodnie z art. la pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, uważa się spółkę: z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjną lub europejską. Stosownie natomiast do art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podstawę opodatkowania stanowi przy wniesieniu lub podwyższeniu wkładów do spółki osobowej albo podwyższeniu kapitału zakładowego – wartość wkładów powiększających majątek spółki osobowej albo wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy.
2016
17
gru

Istota:
Czy podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w opisanym powyżej zdarzeniu przyszłym będzie rodziło obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
(...) podatku od czynności cywilnoprawnych, w związku z czym, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu dokonania tej czynności. Pomimo jednak wykazania, że w planowanym zdarzeniu nie wystąpi obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, ponieważ będzie miało miejsce zwolnienie z opodatkowania, nie można podzielić stanowiska Wnioskodawcy, że obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych nie powstanie. Jak wynika z przywołanych przepisów, obowiązek ten powstaje z chwilą dokonania czynności, czyli – w omawianej sprawie – w momencie zmiany umowy spółki jaką jest podwyższenie kapitału zakładowego spółki kapitałowej. Umowa taka wymieniona jest wprost w katalogu czynności cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Fakt, że przy spełnieniu warunków określonych w art. 9 pkt 11 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, czynność będzie zwolniona z opodatkowania nie przesądza o braku powstania obowiązku podatkowego, a jedynie o braku obowiązku uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych. W związku z powyższym, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.
2016
17
gru

Istota:
Czy czynności wykonywane w ramach systemu cash poolingu prowadzonego przez Bank będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy czynności realizowane w ramach opisanego Systemu (w szczególności transfery środków pieniężnych pomiędzy Spółkami a innymi uczestnikami Systemu) będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych? Zdaniem Zainteresowanych, czynności realizowane w ramach opisanego Systemu (w szczególności transfery środków pieniężnych pomiędzy Spółkami a innymi uczestnikami Systemu) nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zainteresowani wskazali, że ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych zawiera w art. 1 ust. 1 pkt 1 zamknięty katalog czynności cywilnoprawnych, które podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Następnie Zainteresowani zacytowali treść ww. przepisu oraz stwierdzili, że wskazany w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych katalog nie zawiera umowy kompleksowego zarządzania płynnością finansową, czyli tzw. cash poolingu, która jest przedmiotem opisanego zdarzenia przyszłego (dalej: Umowa). Zdaniem Zainteresowanych, opisany wyżej System nie wypełnia również znamion żadnej z czynności wymienionych w tym katalogu, w tym wymienionej w art. l ust. 1 pkt l lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku. Zgodnie z art. 720 ustawy – Kodeks cywilny, przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.
2016
17
gru

Istota:
Zakres zastosowania pomocy de minimis w przypadku przekroczenia limitu na osobę oraz związane z tym obowiązki notariusza
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy przepis art. 9 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych ustanawia warunek zastosowania zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych uzależniony od udzielenia/wykorzystania pomocy de minimis w rolnictwie na podstawie rozporządzenia Komisji nr 1408/2013? Czy zwolnienie od podatku od czynności cywilnoprawnych jest zwolnieniem ustawowym i może przewyższać kwotę 15.000 Euro? A w związku z tym, czy od opisanej powyżej sprzedaży nieruchomości podatnik (kupujący) powinien zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych? Czy notariusz jest podmiotem udzielającym pomocy publicznej wyposażonym w kompetencje do określania jej wysokości? A w związku z tym, w oparciu o jakie dokumenty notariusz może uznać, że sprzedającemu przysługuje zwolnienie wynikające z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i w jaki sposób ma prawidłowo obliczyć podatek? Czy w opisanej sytuacji znajduje zastosowanie zasada „ in dubio pro tributario ”? Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca stwierdza, po pierwsze, że przepis art. 9 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie ustanawia warunku w postaci uzależnienia zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych od udzielenia/wykorzystania pomocy de minimis w rolnictwie na podstawie rozporządzenia Komisji nr 1408/2013.
2016
17
gru

Istota:
Czy sprzedaż prawa własności gruntów o powierzchni użytków rolnych większych niż 1 ha lub mniejszych niż 1 ha jest zwolniona z podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2015 r.) w związku z art. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym?
Fragment:
Zgodnie z art. 10 ust. 1 ww. ustawy, podatnicy są obowiązani, bez wezwania organu podatkowego, złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych, według ustalonego wzoru, oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, z wyłączeniem przypadków, gdy podatek jest pobierany przez płatnika. W myśl natomiast ust. 2 ww. przepisu, notariusze są płatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego. Jak wynika z przywołanych przepisów, zawarcie umowy sprzedaży podlega generalnie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i obowiązek uiszczenia tegoż podatku ciąży na kupującym. W sytuacji, gdy umowa sprzedaży zawierana jest w formie aktu notarialnego notariusz ma obowiązek jako płatnik obliczyć, pobrać i wpłacić podatek na rachunek właściwego urzędu skarbowego. Niezależnie od powyższego, w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 9 pkt 2 lit. a) wymienionej ustawy zwalnia się od podatku przeniesienie własności (...)
2016
17
gru

Istota:
Skutki podatkowe usługi zarządzania płynnością finansową (cash pooling)
Fragment:
Zatem, jeżeli nie przyjmą one charakteru żadnej z czynności w nim wymienionych – czynności oparte na subrogacji oraz przejęciu długu dokonywane w ramach cash poolingu nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnej. W związku z powyższym, należy stwierdzić, że skoro zawarcie umowy cash poolingu nie zostało wymienione w ustawowym katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych a czynności tego typu nie można zakwalifikować, np. jako umowy pożyczki czy też innej czynności tym katalogiem objętej, to tym samym czynności dokonywane w ramach umowy cash poolingu dotyczące zarządzania wspólną płynnością finansową nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych; nie mieszczą się bowiem w katalogu czynności ściśle wymienionych jako podlegające opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zatem umowa o wspólnym zarządzaniu płynnością finansową (umowa cash poolingu), do której przystąpi Wnioskodawca oraz świadczone w jej ramach czynności nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Tym samym, skoro wskazane we wniosku czynności nie zostały wymienione wśród tych czynności, które określone są w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, to zbędna jest analiza możliwości zastosowania wyłączenia (...)
2016
17
gru

Istota:
Obniżenie kapitału zakładowego w drodze dobrowolnego umorzenia udziałów lub zmniejszenia ich wartości nominalnej
Fragment:
(...) podatku od czynności cywilnoprawnych? Wnioskodawca wskazał, że katalog czynności cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych został określony w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Jest to katalog zamknięty wobec czego podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie można obciążyć czynności niewskazanych expressis verbis w ww. przepisie. Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych nie zawiera własnych definicji przy kwalifikacji określonej czynności należy więc oprzeć się na odpowiednich przepisach regulujących konkretną czynność cywilnoprawną. Wnioskodawca zauważył, że instytucja umorzenia udziału w spółce w drodze nabycia przez nią udziału jest ściśle związana ze stosunkiem uczestnictwa w spółce i musi wynikać z umowy spółki. Jest to norma o charakterze szczególnym w stosunku do przepisów Kodeksu cywilnego. Zdaniem Wnioskodawcy nabycie przez Wnioskodawcę udziałów własnych od Gminy za wynagrodzeniem w celu ich umorzenia, jako szczególny rodzaj umowy, niewymienionej w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem. Instytucja obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmniejszenia wartości nominalnej udziałów w spółce w drodze zmniejszenia wartości nominalnej udziałów za wynagrodzeniem wiąże się ze zmianą umowy spółki kapitałowej.
2016
17
gru

Istota:
Czy postanie obowiązek podatkowy dla Sp. z o.o. w podatku od czynności cywilnoprawnych przy wniesieniu przez osobę fizyczną aportem niepieniężnym wierzytelności w zamian za nowo utworzone udziały w Sp. z o.o.?
Fragment:
W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy postanie obowiązek podatkowy dla Sp. z o.o. w podatku od czynności cywilnoprawnych przy wniesieniu przez osobę fizyczną aportem niepieniężnym wierzytelności w zamian za nowo utworzone udziały w Sp. z o.o.? Zdaniem Wnioskodawcy, podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy spółki i ich zmiany. Zmianę umowy spółki opodatkowuje się podatkiem od czynności cywilnoprawnych, jeżeli powoduje ona podwyższenie podstawy opodatkowania. Podstawę opodatkowania przy podwyższeniu kapitału zakładowego spółki z o.o. stanowi wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy (art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) i pkt 2, art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych). Za zmianę umowy spółki kapitałowej uważa się podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty (art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych). Obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych przy umowie spółki mającej osobowość prawną i jej zmianie powstaje z chwilą podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału spółki i ciąży na spółce, która ma 14 dni (od dnia powstania obowiązku podatkowego) na złożenie deklaracji podatkowej i zapłacenie podatku, według stawki 0,5% podstawy opodatkowania (art. 3 ust. 1 pkt 2, art. 4 pkt 9, art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 10 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych). Według Wnioskodawcy, Sp. z o.o. w ciągu 14 dni od daty podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału będzie zobowiązana do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,5% od wartości nowo utworzonych udziałów, tj. wartości kwoty podniesionego kapitału czyli wartości wniesionych aportem wierzytelności.
2016
17
gru

Istota:
Czy czynności wykonywane w ramach systemu cash poolingu prowadzonego przez Bank podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
Zatem, jeżeli nie przyjmą one charakteru żadnej z czynności w nim wymienionych – czynności oparte na subrogacji oraz przejęciu długu dokonywane w ramach cash poolingu nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnej. W związku z powyższym, należy stwierdzić, że skoro zawarcie umowy cash poolingu nie zostało wymienione w ustawowym katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych a czynności tego typu nie można zakwalifikować, np. jako umowy pożyczki czy też innej czynności tym katalogiem objętej, to tym samym – z powyższych przyczyn – czynności dokonywane w ramach umowy cash poolingu dotyczące zarządzania wspólną płynnością finansową nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych; nie mieszczą się bowiem w katalogu czynności ściśle wymienionych jako podlegające opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zatem umowa cash poolingu rzeczywistego czyli kompleksowa usługa zarządzania płynnością finansową, do której przystąpi Wnioskodawca oraz świadczone w jej ramach czynności nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Tym samym, skoro wskazane we wniosku czynności nie zostały wymienione wśród tych czynności, które określone są w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, to zbędna (...)
2016
17
gru

Istota:
Zawarcie umowy pożyczki przez Spółkę komandytową jako pożyczkobiorcę ze swoim wspólnikiem jako pożyczkodawcą, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych jako zmiana umowy spółki osobowej zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k i pkt 2 w związku z art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
Fragment:
Zawarto je w treści art. 1a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Przepis ten został wprowadzony ustawą z dnia 19 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2004 r., Nr 6, poz. 42) i zaczął obowiązywać z dniem przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, tj. z dniem 1 maja 2004 r. Zgodnie z aktualnym jego brzmieniem spółka kapitałowa to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna lub spółka europejska a państwo członkowskie to państwo członkowskie Unii Europejskiej lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strona umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Kolejnym krokiem w celu dostosowania uregulowań wewnętrznych w zakresie opodatkowania spółek kapitałowych do uregulowań Wspólnotowych było wprowadzenie zapisu cyt. powyżej art. 2 pkt 6 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Przepis ten został wprowadzony ustawą z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 209, poz. 1319) i zmieniony ustawą z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 44, poz. 251), która to zmiana weszła w życie z dniem 22 kwietnia 2010 r.
2016
17
gru

Istota:
Czy opisana w zdarzeniu przyszłym usługa cash poolingu świadczona przez bank, której usługobiorcą będzie Wnioskodawca, będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
Zatem, jeżeli nie przyjmą one charakteru żadnej z czynności w nim wymienionych – czynności oparte na subrogacji oraz przejęciu długu dokonywane w ramach cash poolingu nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnej. W związku z powyższym, należy stwierdzić, że skoro zawarcie umowy cash poolingu nie zostało wymienione w ustawowym katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych a czynności tego typu nie można zakwalifikować, np. jako umowy pożyczki czy też innej czynności tym katalogiem objętej, to tym samym czynności dokonywane w ramach umowy cash poolingu dotyczące zarządzania wspólną płynnością finansową nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych; nie mieszczą się bowiem w katalogu czynności ściśle wymienionych jako podlegające opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zatem umowa dotycząca kompleksowego zarządzania płynnością finansową (umowa cash poolingu rzeczywistego), do której przystąpi Wnioskodawca oraz świadczone w jej ramach czynności nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Tym samym, skoro wskazane we wniosku czynności nie zostały wymienione wśród tych czynności, które określone są w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, to zbędna jest analiza możliwości zastosowania (...)
2016
16
gru

Istota:
Czy sprzedaż nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym podlega wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
Mając na względzie powyższe przepisy, w szczególności uregulowanie zawarte w art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, należy stwierdzić, że momentem powstania obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z wydaniem postanowienia sądu o przysądzeniu własności nieruchomości, jest dzień uprawomocnienia się tego postanowienia. Z tym bowiem dniem następuje przeniesienie własności na rzecz nabywcy. W przedmiotowej sprawie postanowienie Sądu o przysądzeniu własności nieruchomości uprawomocniło się 1 marca 2016 r., co oznacza, że w dniu 1 marca 2016 r. powstał obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych, w związku z wydaniem ww. postanowienia. Jednocześnie należy wskazać, że wyłączenie z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, o którym mowa w uchylonym przepisie art. 2 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczy tych czynności cywilnoprawnych, z tytułu których obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych powstał przed 1 stycznia 2016 r. Nie można zatem zgodzić się z twierdzeniem Wnioskodawcy, iż miał prawo oczekiwać zwolnienia nabycia nieruchomości od podatku od czynności cywilnoprawnych ponieważ w dniu 18 grudnia 2016 r. (winno być: 18 grudnia 2015 r.) dokonał płatności ceny nabycia i w tym momencie spełnił wszystkie zależne od mego czynności.
2016
16
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.