Podatek od czynności cywilnoprawnych | Interpretacje podatkowe

Podatek od czynności cywilnoprawnych | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podatek od czynności cywilnoprawnych. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy sprzedaż Nieruchomości w ramach Transakcji nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych? (rezygnacja ze zwolnienia z VAT)
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie: Czy sprzedaż Nieruchomości w ramach Transakcji nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych? Zdaniem Zainteresowanych, sprzedaż Nieruchomości w ramach Transakcji nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zdaniem Zainteresowanych, transakcja zbycia Nieruchomości nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie bowiem z art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, w zakresie, w jakim są opodatkowanie podatkiem od towarów i usług. Mając powyższe na uwadze oraz fakt, że zbycie przedmiotu Transakcji będzie podlegało przepisom ustawy o podatku od towarów i usług oraz będzie opodatkowane podstawową stawką podatku od towarów i usług, transakcja obejmująca sprzedaż Nieruchomości nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
2017
10
sie

Istota:
Czy w świetle opisanego zdarzenia przyszłego, transakcja nabycia zespołu składników materialnych i niematerialnych w ramach transakcji będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych według stawek właściwych dla poszczególnych składników wchodzących w skład nabywanego zespołu?
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie: Czy w świetle opisanego zdarzenia przyszłego, transakcja nabycia zespołu składników materialnych i niematerialnych w ramach transakcji będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych według stawek właściwych dla poszczególnych składników wchodzących w skład nabywanego zespołu? Zdaniem Zainteresowanych, nabycie zespołu składników materialnych i niematerialnych w ramach transakcji będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych według stawek właściwych dla poszczególnych składników wchodzących w skład nabywanego zespołu. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlega m.in. umowa sprzedaży rzeczy i praw majątkowych oraz zmiany tych umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W świetle art. 1 ust. 4 ww. ustawy, czynności cywilnoprawne, w tym umowy sprzedaży podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, jeżeli ich przedmiotem są: rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2017
4
sie

Istota:
Czy w świetle art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych czynności realizowane w ramach usługi zarządzania płynnością finansową na podstawie zawartej z Bankiem umowy o wspólnym zarządzaniu płynnością finansową - zerowanie sald nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
Czy w świetle art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych czynności realizowane w ramach usługi zarządzania płynnością finansową na podstawie zawartej z Bankiem umowy o wspólnym zarządzaniu płynnością finansową - zerowanie sald nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych? Zdaniem Wnioskodawcy, umowy o wspólnym zarządzaniu płynnością finansową — zerowanie sald, ani żadna z czynności wykonywanych w ramach tej usługi (w szczególności wpłaty i wypłaty realizowane pomiędzy Rachunkiem Szczegółowym należącym do Spółki a Rachunkiem Szczegółowym należącym do Pool Leadera) nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Umowa cash poolingu jest umową nienazwaną i jako taka nie mieści się w zamkniętym katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych zdefiniowanym w art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej jako „ ustawa o PCC ”). Zgodnie z art. 1 ustawy o PCC podatkowi podlegają następujące czynności: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do (...)
2017
4
sie

Istota:
W zakresie skutków podatkowych wniesienia do Spółki Aportu I i Aportu II
Fragment:
Zgodnie z art. 4 pkt 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych obowiązek podatkowy ciąży na spółce. W myśl art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) ww. ustawy podstawę opodatkowania przy podwyższeniu kapitału zakładowego stanowi wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy. Zatem co do zasady umowy spółki i ich zmiany podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Niezależnie od powyższego, w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z brzmieniem art. 2 pkt 6 lit. c) cyt. ustawy nie podlegają podatkowi umowy spółki i ich zmiany związane z wniesieniem do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje: przedsiębiorstwa spółki kapitałowej lub jego zorganizowanej części, udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów albo kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub akcje, posiada już większość głosów. Z treści powyższego przepisu ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, że opodatkowaniu nie podlega m.in. wniesienie do spółki kapitałowej w zamian za jej udziały lub akcje przedsiębiorstwa spółki kapitałowej lub jego zorganizowanej części.
2017
2
sie

Istota:
Czy w świetle opisanego zdarzenia przyszłego, transakcja nabycia zespołu składników materialnych i niematerialnych w ramach transakcji będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych według stawek właściwych dla poszczególnych składników wchodzących w skład nabywanego zespołu?
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie: Czy w świetle opisanego zdarzenia przyszłego, transakcja nabycia zespołu składników materialnych i niematerialnych w ramach transakcji będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych według stawek właściwych dla poszczególnych składników wchodzących w skład nabywanego zespołu? Zdaniem Zainteresowanych, nabycie zespołu składników materialnych i niematerialnych w ramach transakcji będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych według stawek właściwych dla poszczególnych składników wchodzących w skład nabywanego zespołu. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlega m.in. umowa sprzedaży rzeczy i praw majątkowych oraz zmiany tych umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W świetle art. 1 ust. 4 ww. ustawy, czynności cywilnoprawne, w tym umowy sprzedaży podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, jeżeli ich przedmiotem są: rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2017
29
lip

Istota:
Czy ustanowienie zastawu na wierzytelnościach na podstawie umowy zastawu będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy umowa zastawu nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych, ponieważ nie została wskazana w zamkniętym katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, tj. w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Na poparcie swego stanowiska Wnioskodawca wskazał interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego z 12 listopada 2009 r., sygn. IBPBI1/1/ 436-222/09/MZ. Z uwagi na zakres niniejszej interpretacji, tj. podatek od czynności cywilnoprawnych, Organ powyżej przywołał stanowisko Wnioskodawcy odnoszące się tylko do podatku od czynności cywilnoprawnych, czyli do pytania oznaczonego we wniosku nr 2. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Na wstępie zaznacza się, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy tylko w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych. W pozostałym zakresie wniosku, dotyczącym podatku od towarów i usług, wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2017 (...)
2017
25
lip

Istota:
W zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy sprzedaży drewna poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
Fragment:
Z przywołanego powyżej przepisu art. 1 ust. 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, że umowa sprzedaży podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, jeżeli w chwili zawarcia umowy przedmiot znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wtedy nie ma znaczenia, gdzie została zawarta umowa i gdzie mają miejsca zamieszkania strony umowy. Ponadto umowa sprzedaży będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych wtedy, gdy rzecz będąca przedmiotem umowy sprzedaży w chwili jej zawarcia znajduje się za granicą, pod warunkiem, że kupujący ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i umowa zawierana jest w Polsce. Tym samym uwzględniając powyższe okoliczności faktyczne i prawne, w przypadku gdy przedmiot umowy kupna-sprzedaży znajduje się w chwili jej zawarcia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i sama umowa nie została zawarta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, należy stwierdzić, że przedmiotowa umowa sprzedaży nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W związku z powyższym opiniowana umowa sprzedaży dotycząca nabycia drewna przez Wnioskodawcę nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
2017
25
lip

Istota:
Czy połączenie polegające na przejęciu przez Wnioskodawcę majątku innej spółki z o.o., w wyniku którego dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Wnioskodawcy odpowiadającego majątkowi tej przejmowanej spółki z o.o. będzie wiązało się z powstaniem po stronie przejmującej spółki z o.o. obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
Stawka pobieranego podatku od czynności cywilnoprawnych określona jest w art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i wynosi 0,5% podstawy opodatkowania. W związku z powyżej przywołanymi przepisami, zmiany umowy spółki, jeżeli powodują podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, podlegają co do zasady opodatkowaniu tym podatkiem na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Stwierdzić zatem należy, że w świetle powołanych przepisów, opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlega zmiana umowy spółki, w rozumieniu przepisów o podatku od czynności cywilnoprawnych, jeżeli efektem przekształcenia lub połączenia spółek będzie m.in. podwyższenie kapitału zakładowego spółki kapitałowej. Niezależnie od powyższego, w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, nie podlegają podatkowi umowy spółki i ich zmiany związane z: łączeniem (...)
2017
20
lip

Istota:
Czy Transakcja będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych przy zastosowaniu stawek podatkowych właściwych dla poszczególnych składników majątkowych stanowiących elementy zbywanego Przedsiębiorstwa?
Fragment:
(...) podatku od czynności cywilnoprawnych (pytanie nr 2). Zdaniem Zainteresowanych, w związku z wyłączeniem z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, Transakcja, jako umowa sprzedaży, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Ze względu na to, że w umowie sprzedaży zostanie wyodrębniona składająca się na cenę sprzedaży wartość rynkowa poszczególnych składników majątkowych składających się na zbywane Przedsiębiorstwo, Transakcja będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych według stawek podatkowych właściwych dla poszczególnych składników wchodzących w skład Przedsiębiorstwa. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, opodatkowaniu podatkiem podlegają enumeratywnie wymienione czynności cywilnoprawne, w tym m.in umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych. Należy zatem stwierdzić, iż Transakcja, jako sprzedaż składników majątku Sprzedającego, mieści się w definicji czynności opodatkowanych podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych nie zawiera odrębnych regulacji dotyczących ustalenia podstawy opodatkowania przy sprzedaży przedsiębiorstwa.
2017
19
lip

Istota:
Czy w związku z umową cesji wierzytelności (prawa do zwrotu kosztów auta zastępczego) należy odprowadzić podatek od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie: Czy w związku z umową cesji wierzytelności (prawa do zwrotu kosztów auta zastępczego) należy odprowadzić podatek od czynności cywilnoprawnych? Zdaniem Wnioskodawcy, umowa cesji wierzytelności dotycząca zwrotu kosztów wynajmu auta zastępczego nie jest wymieniona w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, w związku z tym nie należy oprowadzać podatku od czynności cywilnoprawnych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Na wstępie zaznacza się, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy wyłącznie w zakresie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W pozostałym zakresie wniosku, dotyczącym podatku od towarów i usług, zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie. Przepis art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1150) zawiera zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Zgodnie z tym przepisem podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają następujące czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowa pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, (...)
2017
19
lip

Istota:
Czy w opisanej sytuacji, tj. gdy kwota podatku do zapłaty wynosi 0 złotych, podatnik zobowiązany jest do złożenia przewidzianej prawem deklaracji podatkowej (PCC-3)?
W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie nr 1, czy właściwy dla podatnika miejscowo organ podatkowy może zwolnić podatnika z obowiązku złożenia stosownej deklaracji podatkowej, lub czy istnieje inna wynikająca z przepisów prawa możliwość dla uchylenia się przez podatnika od obowiązku złożenia stosownej deklaracji podatkowej?
Fragment:
Taki sposób, jak wskazany powyżej, wykonywania obowiązku podatkowego i związanych z nim czynności stosowany jest również (z wyjątkiem czynności zawartej w formie aktu notarialnego) w przypadku powstania obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych. Z zestawienia treści wskazanych przepisów zawartych w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz Ordynacji podatkowej wysnuć należy wniosek, że podmiotem zobowiązanym do złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych jest określona strona czynności cywilnoprawnej, czyli podatnik. Na nim ciąży obowiązek wypełnienia i podpisania deklaracji podatkowej, niezależnie od tego czy jest zobowiązany do zapłaty podatku i czy takie zobowiązanie wystąpi. Podkreślić bowiem należy, że przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych określają jedynie zwolnienie z zapłaty podatku przez niektóre podmioty, nie zawierają natomiast norm (uregulowań), które zwalniałyby podatników z obowiązku złożenia deklaracji w sprawie podatku, gdy dana czynność skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych. Deklaracja podatkowa jest formą obowiązkowego przekazywania informacji przez zobowiązane do ich składania podmioty, w szczególności podatników. Złożenie deklaracji nie jest jednak zwykłą czynnością „ techniczną ”. Konsekwencje prawne jej złożenia nie wynikają z natury deklaracji podatkowej, ale z przepisów prawa (B.
2017
15
lip

Istota:
Skutki podatkowe powstałych z tytułu nieodpłatnego zniesienia współwłasności nieruchomości
Fragment:
W zakresie, podatku od czynności cywilnoprawnych (pytanie oznaczone we wniosku nr 3) w części dotyczącej A.W. oraz podatku od spadków i darowizn a także podatku dochodowego od osób fizycznych wydane zostaną odrębne rozstrzygnięcia. Zgodnie z przepisem art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. f) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1150) podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat. Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają również zmiany umów wymienionych w pkt 1, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4 oraz orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak czynności cywilnoprawne wymienione w pkt 1 lub 2 – art. 1 ust.1 pkt 2 i 3 tej ustawy. Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych przepisy ustawy o umowie o dziale spadku oraz umowie o zniesieniu współwłasności – stosuje się odpowiednio do: nabycia własności rzeczy wspólnej lub wspólnego prawa majątkowego albo ich części przez niektórych dotychczasowych współwłaścicieli na dalszą współwłasność – w części spłat lub dopłat, odpłatnego wyodrębnienia własności lokali na rzecz niektórych lub wszystkich współwłaścicieli.
2017
14
lip

Istota:
Czy udostępnienie środków pieniężnych w celu realizacji wspólnej inwestycji jest opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają też zmiany ww. umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne (art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy). Ustawodawca wprowadził zasadę enumeratywnego określenia czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. O kwalifikacji określonej czynności prawnej, a w konsekwencji o jej podleganiu opodatkowaniu tym podatkiem decyduje jej treść (elementy przedmiotowo istotne), a nie nazwa. Zatem, jeżeli strony zawierają umowę i układają stosunki w jej ramach w określony sposób, to dla oceny czy powstanie obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych, w związku z dokonaniem wskazanej w ustawie czynności, miarodajne będą rzeczywiste prawa i obowiązki stron tej umowy pozwalające na ich kwalifikacje pod względem prawnym. Szczegółowe określenie zakresu przedmiotowego ma określone konsekwencje. Ustawodawca, wprowadzając w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu, wyłączył od opodatkowania inne podobne, które nie zostały wyraźnie wskazane w przepisie.
2017
12
lip

Istota:
Pomimo więc, że Wnioskodawca wskazał, że w żadnym momencie nie staje się dysponentem środków pieniężnych przekazywanych przez Użytkowników, to z treści wniosku wynika jednak wprost, iż ww. środki będą przez Wnioskodawcę lokowane na lokatach bankowych a ponadto odsetki z tytułu tych lokat stanowić będą przychód Wnioskodawcy. Tym samym nie można zgodzić się z Wnioskodawcą, iż tytuł prawny do lokowania środków Użytkowników zgromadzonych na rachunku bankowym nie stanowi żadnej z czynności wymienionej w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Uznać bowiem należy, że ww. planowana czynność w istocie stanowić będzie umowę depozytu nieprawidłowego.
Fragment:
Wnioskodawca wskazał, że zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podatkowi temu podlegają następujące czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, umowy dożywocia, umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności, umowy depozytu nieprawidłowego, umowy spółki. Powyższy katalog czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych jest zamknięty. Oznacza to, że opodatkowaniu podlegają wyłącznie ww. czynności. Jednocześnie, ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych nie zawiera własnego, autonomicznego katalogu pojęć określających przedmiot opodatkowania, ale odnosi się do pojęć zdefiniowanych w Kodeksie cywilnym, tj. wskazanych w katalogu art. 1 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy umów nazwanych. A contrario, umowy nienazwane nie polegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
2017
12
lip

Istota:
Czy pożyczki udzielone Wnioskodawcy przez Spółkę podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
Wnioskodawca złożył z ostrożności w Urzędzie Skarbowym deklarację PCC-3 i zapłacił podatek od czynności cywilnoprawnych od każdej umowy pożyczki. W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie: Czy pożyczki udzielone Wnioskodawcy przez Spółkę podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych? Mając na uwadze przedmiot niniejszej interpretacji, tj. podatek od czynności cywilnoprawnych, Organ poniżej przywołał stanowisko Wnioskodawcy odnoszące się tylko do podatku od czynności cywilnoprawnych. Zdaniem Wnioskodawcy, pożyczki udzielone Wnioskodawcy przez Spółkę nie podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Wnioskodawca wskazał, że przepis art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych zawiera zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b) tejże ustawy, podatkowi temu podlegają umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku. W myśl art. 720 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego pożyczkę określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy lub tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.
2017
12
lip
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.