Podatek obrotowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podatek obrotowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

1. Przepis § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 1991 r. w sprawie stawek podatku obrotowego od towarów sprowadzanych lub nadsyłanych z zagranicy oraz zwolnień od tego podatku (Dz. U. Nr 68, poz. 290 zm., z 1991 r. Dz. U. Nr 123, poz. 545) w części uzależniającej (różnicującej) zwolnienie podatkowe inwalidów od okoliczności nabycia w drodze importu samochodów osobowych ogólnego przeznaczenia, jest niezgodny z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z 16 grudnia 1972 r. o podatku obrotowym (j.t. z 1983 r. Dz. U. Nr 43, poz. 191, zm. 1985 r. Nr 12, poz. 50; 1989 r. Nr 3, poz. 12 i Nr 74, poz. 443 oraz z 1991 r. Nr 9, poz. 30), oraz z art. 67 ust. 2 Konstytucji RP.
2. Równocześnie Trybunał Konstytucyjny stwierdza, iż w myśl przepisu art. 9 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o Trybunale Konstytucyjnym (tekst jednolity ogłoszony w Dz. U. z dnia 28 listopada 1991 r. nr 109, poz. 470) wymieniony w pkt 1 sentencji przepis § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w zakwestionowanej części, z zastrzeżeniem wynikającym z przepisu art. 9, ust. 2 tej ustawy, podlega zmianie bądź uchyleniu zgodnie z treścią orzeczenia, nie późni niż w terminie trzech miesięcy od przedłożenia Ministrowi Finansów niniejszego orzeczenia wraz z jego uzasadnieniem; w przeciwnym razie przepis ten w zakwestionowanym zakresie traci moc z upływem wspomnianego trzymiesięcznego terminu.

Fragment:

(...) zarobkową. Inwalidzi uzyskują możliwości nabycia samochodów inwalidzkich po cenie preferencyjnej na zlecenie Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej, a takie są zwalniani od płacenia podatków od środków transportu (art. 12 ust. 2 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, Dz. U. Nr 9, poz. 31). W takiej sytuacji rzeczywiście drugorzędna jest okoliczność czy inwalida nabył samochód za granica sam czy za pośrednictwem innego podmiotu, który uiścił podatek obrotowy od sprowadzonych samochodów i wliczył go w cenę sprzedaży jeśli tylko spełnia warunki określone w § 6 ust. 2 rozporządzenia. Kwestionowany przepis § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów wprowadzając różne miary dla inwalidów nabywających samochody sprowadzane z zagranicy naruszy ponadto zasadę równości wynikającą z art. 67 ust. 2 Konstytucji RP i to w stosunku do osób pokrzywdzonych przez los wobec których istnieje szczególny obowiązek pomocy (...)

2011
1
mar

Istota:

- Czy rosyjski podatek obrotowy stanowi przychód należny w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?
- Czy odprowadzony do rosyjskiego urzędu skarbowego rosyjski podatek VAT stanowi koszt uzyskania przychodów w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?

Fragment:

(...) 1992r. wymieniono zamknięty katalog zdarzeń, które nie zostały zaliczane do przychodów w rozumieniu tej ustawy, a do których m.in. należy pkt 9 tego artykułu stanowiący, iż „do przychodów nie zalicza się należnego podatku od towarów i usług”. Powołany art. 12 ust. 4 pkt 9 dotyczy wyłącznie podatku od towarów i usług, o którym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) obowiązującej od dnia 1.05.2004r. Zatem, rosyjski podatek obrotowy w wysokości 18%, ujęty w fakturach VAT, które zostały wystawione zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. stanowi w rozumieniu art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. przychód spółki. Ad. 2 Koszty uzyskania przychodów regulują przepisy art. 15 i 16 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. W świetle art. 15 tej ustawy kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1(...). Oznacza to, (...)