Podatek obrotowy | Interpretacje podatkowe

Podatek obrotowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podatek obrotowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
1. Przepis § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 1991 r. w sprawie stawek podatku obrotowego od towarów sprowadzanych lub nadsyłanych z zagranicy oraz zwolnień od tego podatku (Dz. U. Nr 68, poz. 290 zm., z 1991 r. Dz. U. Nr 123, poz. 545) w części uzależniającej (różnicującej) zwolnienie podatkowe inwalidów od okoliczności nabycia w drodze importu samochodów osobowych ogólnego przeznaczenia, jest niezgodny z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z 16 grudnia 1972 r. o podatku obrotowym (j.t. z 1983 r. Dz. U. Nr 43, poz. 191, zm. 1985 r. Nr 12, poz. 50; 1989 r. Nr 3, poz. 12 i Nr 74, poz. 443 oraz z 1991 r. Nr 9, poz. 30), oraz z art. 67 ust. 2 Konstytucji RP.
2. Równocześnie Trybunał Konstytucyjny stwierdza, iż w myśl przepisu art. 9 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o Trybunale Konstytucyjnym (tekst jednolity ogłoszony w Dz. U. z dnia 28 listopada 1991 r. nr 109, poz. 470) wymieniony w pkt 1 sentencji przepis § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w zakwestionowanej części, z zastrzeżeniem wynikającym z przepisu art. 9, ust. 2 tej ustawy, podlega zmianie bądź uchyleniu zgodnie z treścią orzeczenia, nie późni niż w terminie trzech miesięcy od przedłożenia Ministrowi Finansów niniejszego orzeczenia wraz z jego uzasadnieniem; w przeciwnym razie przepis ten w zakwestionowanym zakresie traci moc z upływem wspomnianego trzymiesięcznego terminu.
Fragment:
(...) zarobkową. Inwalidzi uzyskują możliwości nabycia samochodów inwalidzkich po cenie preferencyjnej na zlecenie Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej, a takie są zwalniani od płacenia podatków od środków transportu (art. 12 ust. 2 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, Dz. U. Nr 9, poz. 31). W takiej sytuacji rzeczywiście drugorzędna jest okoliczność czy inwalida nabył samochód za granica sam czy za pośrednictwem innego podmiotu, który uiścił podatek obrotowy od sprowadzonych samochodów i wliczył go w cenę sprzedaży jeśli tylko spełnia warunki określone w § 6 ust. 2 rozporządzenia. Kwestionowany przepis § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów wprowadzając różne miary dla inwalidów nabywających samochody sprowadzane z zagranicy naruszy ponadto zasadę równości wynikającą z art. 67 ust. 2 Konstytucji RP i to w stosunku do osób pokrzywdzonych przez los wobec których istnieje szczególny obowiązek pomocy (...)
2011
1
kwi

Istota:
- Czy rosyjski podatek obrotowy stanowi przychód należny w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?
- Czy odprowadzony do rosyjskiego urzędu skarbowego rosyjski podatek VAT stanowi koszt uzyskania przychodów w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?
Fragment:
(...) 1992r. wymieniono zamknięty katalog zdarzeń, które nie zostały zaliczane do przychodów w rozumieniu tej ustawy, a do których m.in. należy pkt 9 tego artykułu stanowiący, iż „do przychodów nie zalicza się należnego podatku od towarów i usług”. Powołany art. 12 ust. 4 pkt 9 dotyczy wyłącznie podatku od towarów i usług, o którym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) obowiązującej od dnia 1.05.2004r. Zatem, rosyjski podatek obrotowy w wysokości 18%, ujęty w fakturach VAT, które zostały wystawione zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. stanowi w rozumieniu art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. przychód spółki. Ad. 2 Koszty uzyskania przychodów regulują przepisy art. 15 i 16 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. W świetle art. 15 tej ustawy kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1(...). Oznacza to, (...)
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.