US.I-2/443-1/07 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Kwestia możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony z faktury VAT dotyczącej zakupu 9-cio osobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

US.I-2/443-1/07

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  2. gmina
  3. obniżenie podatku należnego
  4. podatek naliczony
  5. samochód
  6. zakup
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kolbuszowej działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 5 ust. 1, art. 8 ust. 2, art. 86 ust.1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), postanawia uznać, że stanowisko strony przedstawione we wniosku w sprawie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony z faktury VAT dotyczącej zakupu 9-cio osobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich jest prawidłowe.

W dniu 22.02.2007 r. wpłynął do tut. organu podatkowego wniosek złożony przez Gminę o interpretację przepisów prawa podatkowego. W przedmiotowym podaniu wnioskodawca zwraca się o rozstrzygniecie następującego problemu:

Gmina zakupiła samochód osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Samochód ten służy do dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych. Wyżej wymienione czynności wykonywane są nieodpłatnie. Nieodpłatny dowóz uczniów jest realizowany w ramach zadań obowiązkowych gminy wynikających z ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.).

Gmina zwraca się z zapytaniem czy może obniżyć kwotę podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturze VAT dotyczącej zakupu samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych poruszajacych się na wózkach inwalidzkich. Zdaniem pytającej jednostki będąc podatnikiem podatku VAT nie ma ona możliwości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturze VAT dotyczącej zakupu samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, ponieważ zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) tylko w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a zakupiony pojazd nie jest wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Organ podatkowy ustalił, że w ww. sprawie nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa ani też postępowanie przed Sądem Administracyjnym. Biorąc pod uwagę powyższe, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kolbuszowej wyjaśnia jak niżej.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów, import towarów, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Nieodpłatna dostawa towarów oraz nieodpłatne świadczenie usług, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, za wyjątkiem ściśle określonych sytuacji, wskazanych w art. 7 ust. 2 oraz art. 8 ust. 2. Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub w części, traktuje się jako odpłatne świadczenie usług.

Zatem świadczenie nieodpłatnych usług ww. samochodem może być w związku z powyższym zakwalifikowane jako nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą, zrównane z odpłatnym świadczeniem usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub części.

Przez usługi niezwiązane z prowadzeniem przedsiębiorstwa należy uznać te wszelkie usługi, których świadczenie odbyło się bez związku z potrzebami prowadzonej działalności. W przedmiotowym przypadku zakup samochodu do nieodpłatnego dowozu osób niepełnosprawnych należy uznać jako związane z potrzebami prowadzonej działalności ponieważ jak wynika z pisma Gminy nieodpłatny dowóz uczniów jest realizowany w ramach zadań obowiązkowych Gminy wynikających z przepisów ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.).

Powyższe daje podstawę do stwierdzenia, że nieodpłatny dowóz niepełnosprawnych uczniów do szkół ww. samochodem, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż świadczenie to jest związane z prowadzoną działalnością. W tym przypadku przesłanką do wyłączenia spod opodatkowania VAT usług świadczonych nieodpłatnie, jest przede wszystkim realizowanie usług na cele związane z wykonywaniem zadań Gminy.

Zatem, biorąc pod uwagę przepis art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, który mówi, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ww. ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124, Gminie nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony z faktury VAT dotyczącej zakupu 9-cio osobowego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych ponieważ ww. zakup nie będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych.

W związku z powyższym należy uznać stanowisko Podatnika za prawidłowe.

StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.