ITPP3/4512-7/16/JC | Interpretacja indywidualna

Braku prawa do odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.
ITPP3/4512-7/16/JCinterpretacja indywidualna
 1. bilety
 2. odliczenia
 3. odliczenie podatku od towarów i usług
 4. podatek naliczony
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 31 grudnia 2015 r. (data wpływu 5 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją projektu – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 stycznia 2016 r. wpłynął do tutejszego organu wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spis oznaczeń:

 • uPTU - Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.11.177.1054);
 • uOP - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, z późn. zm.);
 • uOS - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz.U.08.25.150 t. j. ze zm.);
 • uFPU - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 );
 • uSDG - Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U 10.220.1447 t. j. ze zm.).

Opis stanu faktycznego:

Park od 1 stycznia 2012 r. jest formą ochrony przyrody (vide: art. 6 ust. 1 uOP) i jednocześnie państwową osobą prawną w rozumieniu art. 9 pkt 14 uFPU (vide: art. 8a uOP).

W ramach wykonywania działalność uzyskuje m.in. następujące dochody:

 • z najmu i dzierżawy obiektów na cele mieszkaniowe (zwolnione z VAT) oraz inne cele niż mieszkaniowe (opodatkowane stawką 23%);
 • ze sprzedaży drewna opalowego (opodatkowane stawką 8%) oraz drewna pozostałego (opodatkowane stawką 23%),
 • związane ze sprzedażą wydawnictw i innych „gadżetów” związanych z Parkiem ... (opodatkowane stawką 23%),
 • z tytułu dzierżawy gruntów na cele rolnicze (zwolnione z VAT) oraz na cele inne niż rolnicze (opodatkowane stawką 23%),
 • ze sprzedaży siana (opodatkowane stawką 8%),
 • z tytułu opłat za wstęp do parku (podatkowane stawką 23%),
 • z amatorskiego połowu ryb (opodatkowane stawką 23%),
 • z udostępniania parku w celach edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych oraz do fotografowania i filmowania (opodatkowane stawką 23%).

Park wykonuje czynności zarówno opodatkowane, jak i czynności zwolnione z VAT, dlatego też zobligowany jest do grupowania wydatków, które można przypisać czynnościom opodatkowanym oraz czynnościom zwolnionym z VAT (art. 90 oraz 91 uPTU). Jeśli wydatek jest związany z czynnościami opodatkowanymi odlicza VAT w 100%, w latach 2012-2014 gdy danego wydatku nie dało się przy pisać jednoznacznie, odliczał VAT za pomocą wskaźnika proporcji na podstawie art. 90 ust. 2-10 uPTU.

Park od stycznia 2015 r. zaprzestał odliczania podatku VAT za pomocą wskaźnika proporcji w wyniku otrzymania Interpretacji Indywidualnej Nr ... z dnia 31 grudnia 2014 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w ....

Zgodnie z art. 8b pkt 1 uOP do zadań parków ... należy w szczególności:

 1. prowadzenie działań ochronnych w ekosystemach parku ..., zmierzających do zachowania różnorodności biologicznej, zasobów, tworów i składników przyrody nieożywionej i walorów krajobrazowych, przywrócenia właściwego stanu zasobów i składników przyrody oraz odtworzenia zniekształconych siedlisk przyrodniczych, siedlisk roślin, siedlisk zwierząt lub siedlisk grzybów.
 2. udostępnianie obszaru parku .. w sposób, który nie wpłynie negatywnie na przyrodę w parku ...; w planie ochrony parku ..., a do czasu jego sporządzenia - w zadaniach ochronnych ustala się miejsca, które mogą być udostępniane, oraz maksymalną liczbę osób mogących przebywać jednocześnie w tych miejscach;
 3. prowadzenie działań związanych z edukacją przyrodniczą.

Park odliczał wg wskaźnika proporcji podatek naliczony od zakupów towarów i usług związanych z wykonywaniem pierwszego zadania wynikającego z uOP, które obejmuje zachowanie środowiska naturalnego i ochronę elementów przyrodniczo cennych, w tym m.in.:

 • utrzymanie procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów,
 • zachowanie różnorodności biologicznej,
 • zachowanie dziedzictwa geologicznego,
 • zapewnienie ciągłości istnienia gatunków roślin lub zwierząt wraz z siedliskami poprzez utrzymywanie lub przywracanie ich do właściwego stanu,
 • utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu siedlisk przyrodniczych, a także innych zasobów przyrody i jej składników, a w szczególności: dziko występujących roślin lub zwierząt, siedlisk przyrodniczych, siedlisk gatunków chronionych roślin lub zwierząt, zwierząt prowadzących wędrowny tryb życia, roślin lub zwierząt, objętych ochroną na podstawie odrębnych przepisów, przyrody nieożywionej, krajobrazu,
 • kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody, oraz od zakupów zawiązanych z administracją Parku.

Natomiast podatek naliczony od zakupionych towarów i usług związanych z udostępnianiem obszaru parku ... oraz prowadzeniem działań związanych z edukacją przyrodniczą odliczany jest w 100%, ponieważ dotyczą wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych.

Zdarzenie:

Park realizuje od 1 stycznia 2015 r. projekt pn.: „...” dofinansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w ...w wysokości ... wartości projektu, z Instrumentu Finansowego LIFE+ w wysokości ..., oraz ze środków własnych Parku w wysokości ...

Głównym celem projektu jest:

 • kształtowanie właściwego stanu siedlisk dla zapewnienia skutecznej ochrony ptaków wodnobłotnych,
 • udrożnienie korytarza ekologicznego rzeki ... poprzez budowę przepławki przy piętrzeniu Elektrowni Wodnej w ...,
 • poprawa naturalnych procesów fluwialnych w dolinie ... na odcinku ... km i siedmiu starorzeczy.

Powyższe cele będą realizowane poprzez:

 • przywrócenie sprawności (modernizacji) systemu melioracyjnego, co gwarantuje zarządzanie wodą, dostosowanie do potrzeb ptaków wodnobłotnych,
 • wykaszanie.. ha powierzchni oraz rozbiórkę wału ziemnego o długości ok. ... km, co doprowadzi do odtworzenia łąk okresowo zalewanych wodami jeziora ..., jako siedlisk ptaków wodnobłotnych,
 • likwidację fragmentów obwałowań przybrzeżnych rzeki poprzedzona przebudową dwóch odcinków wałów ochronnych na łącznej długości .. km, która umożliwi przywrócenie naturalnego charakteru siedlisk: ... na odcinku ... km (...) i ... starorzeczy (...) oraz spontaniczny rozwój roślinności dna doliny rzeki, w tym lęgów jesionowo-olszowych ...,
 • wybudowanie przepławki na piętrzeniu elektrowni wodnej w ..., co umożliwi migrację ryb i minogów.

Dodatkowo w ramach projektu beneficjent zrealizuje:

 • wybudowanie platformy obserwacyjnej, dzięki czemu będzie ograniczana antropopresja na wschodnim brzegu jeziora ... (...),
 • prowadzenie działań edukacyjnych (min.: warsztatów edukacyjnych, konkursów artystycznych, wystaw pokonkursowych, festynów), co ma na celu podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców obszaru projektu,
 • prowadzenie działań promocyjnych projektu (m.in.: prowadzenie strony www, wydanie informatorów, postery) - rozpowszechnianie wiedzy o projekcie, podmiotach finansujących oraz obszarach N...,
 • prowadzenie monitoringu efektów ekologicznych projektu - poprzez prowadzenie monitoringu ichtiologicznego, ornitologicznego i stanu siedlisk, co wiąże się z koniecznością zakupu odpowiedniego sprzętu, bądź zlecenia części badań firmie zewnętrznej,
 • prowadzenie monitoringu realizacji projektu (obsługa administracyjna projektu, kontrole, spotkania, konferencje, zewnętrzny audyt finansowy).

Realizowane przedsięwzięcie w żaden sposób nie służy generowaniu dochodów, a wyłącznie ochronie przyrody. Przedmiotowy projekt realizowany jest w ramach działalności nieodpłatnej, a działania w nim podejmowane są zgodne z misją Parku ... oraz Ustawą o ochronie przyrody. Realizacja projektu nie jest związana z działalnością gospodarczą w rozumieniu unijnego prawa konkurencji.

Dnia ... Park otrzymał Interpretację Indywidualną ... wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w ... dotyczącą podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu „...”, według której stanowisko Parku jest nieprawidłowe.

Zdaniem Izby Skarbowej zadania związane z projektem są pośrednio związane z działalnością opodatkowaną i istnieje możliwość zastosowania wskaźnika proporcji sprzedaży na podstawie art. 90 ust. 2-10 uPTU.

Natomiast dnia 31 grudnia 2014 r. Park otrzymał Interpretację Indywidualną Nr .... wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w ... dotyczącą podatku od towarów i usług w zakresie prawa do częściowego odliczenia podatku naliczonego dotyczącego wydatków mieszanych na podstawie proporcji sprzedaży, według której stanowisko Parku jest nieprawidłowe. W Interpretacji przedstawiono, iż zadania realizowane w ramach projektu nie mają bezpośredniego związku z czynnościami opodatkowanymi w związku z powyższym nie ma możliwości zastosowania wskaźnika proporcji sprzedaży.

W związku z otrzymanymi interpretacjami podatek naliczony od towarów i usług w ramach projektu „...” realizowanego od 2015 roku zalicza się w koszty.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy płacenie (zaliczanie w koszty realizowanego projektu) podatku naliczonego i uznawanie go jako niepodlegającego zwrotowi przy zakupie towarów i usług, wymaganych do realizacji projektu pn.: „...” jest postępowaniem prawidłowym...

Zdaniem Wnioskodawcy, Park... nie będzie mógł odzyskać podatku VAT, który został naliczony z tytułu zakupów dokonywanych w ramach projektu pn.: „...”, ponieważ nie mają związku z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w ich przypadku do czynności zwolnionych od podatku oraz nie podlegających temu opodatkowaniu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy).

Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 o czym, stanowi art. 88 ust. 4 ustawy.

Według art. 87 ust. 1 ww. ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy zauważyć, że formułując w treści powyższego przepisu warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnił prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

Zatem w podatku od towarów i usług obowiązuje zasada tzw. „niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego”. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia, nie musi czekać, aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowo-prawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Dla realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego, jak uprzednio wskazano, niezbędne jest m.in. istnienie związku między dokonywanymi zakupami towarów i usług, a prowadzoną działalnością. Jednakże ustawodawca nie precyzuje, w jakim zakresie i w jaki sposób towary i usługi muszą być wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, aby pozwoliło to podatnikowi na odliczenie podatku naliczonego. Związek dokonywanych zakupów z działalnością podatnika może mieć zatem charakter pośredni lub bezpośredni.

O związku bezpośrednim dokonywanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy nabywane towary i usługi służą np. dalszej odsprzedaży – towary handlowe lub też są niezbędne do wytworzenia towarów lub usług będących przedmiotem dostawy; bezpośrednio więc wiążą się z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika.

Natomiast o pośrednim związku nabywanych towarów i usług z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy ponoszone wydatki wiążąc się z całokształtem funkcjonowania przedsiębiorstwa, mają pośredni związek z działalnością gospodarczą, a tym samym osiąganymi przez podatnika obrotami. Aby jednak można było wskazać, że określone zakupy mają chociażby pośredni związek z działalnością przedsiębiorstwa, istnieć musi związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy dokonanymi zakupami towarów i usług, a powstaniem obrotu. Pośredni związek dokonanych zakupów z działalnością podatnika występuje wówczas, gdy zakup towarów i usług nie przyczynia się bezpośrednio do uzyskania obrotu przez podatnika, np. poprzez ich odsprzedaż, lecz poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości, przyczynia się do generowania przez przedsiębiorstwo sprzedaży. Najczęściej do wydatków mających pośredni wpływ na wykonywanie czynności opodatkowanych zalicza się koszty reklamy, wydatki związane z udziałem w targach, konferencjach, koszty doradztwa podatkowego, obsługi prawnej.

W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu podatku jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 1656) przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku na podstawie przepisów zawartych w rozdziale 4 tego rozporządzeniu.

W złożonym wniosku poinformowano, że Wnioskodawca, w ramach wykonywania działalności, uzyskuje m. in. następujące dochody:

 • z najmu i dzierżawy obiektów na cele mieszkaniowe (zwolnione z VAT) oraz inne cele niż mieszkaniowe (opodatkowane stawką 23%);
 • ze sprzedaży drewna opalowego (opodatkowane stawką 8%) oraz drewna pozostałego (opodatkowane stawką 23%),
 • związane ze sprzedażą wydawnictw i innych „gadżetów” związanych z Parkiem Narodowym (opodatkowane stawką 23%),
 • z tytułu dzierżawy gruntów na cele rolnicze (zwolnione z VAT) oraz na cele inne niż rolnicze (opodatkowane stawką 23%),
 • ze sprzedaży siana (opodatkowane stawką 8%),
 • z tytułu opłat za wstęp do parku (podatkowane stawką 23%),
 • z amatorskiego połowu ryb (opodatkowane stawką 23%),
 • z udostępniania parku w celach edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych oraz do fotografowania i filmowania (opodatkowane stawką 23%).

Park wykonuje czynności zarówno opodatkowane, jak i czynności zwolnione z VAT.

Park realizuje od 1 stycznia 2015 r. projekt pn.: „...” dofinansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w ... w wysokości ...% wartości projektu, z Instrumentu Finansowego LIFE+ w wysokości ..., oraz ze środków własnych Parku w wysokości ...%.

Głównym celem projektu jest:

 • kształtowanie właściwego stanu siedlisk dla zapewnienia skutecznej ochrony ptaków wodnobłotnych,
 • udrożnienie korytarza ekologicznego rzeki ... poprzez budowę przepławki przy piętrzeniu Elektrowni Wodnej w ...,
 • poprawa naturalnych procesów fluwialnych w dolinie ... na odcinku ... km i siedmiu starorzeczy.

Powyższe cele będą realizowane poprzez:

 • przywrócenie sprawności (modernizacji) systemu melioracyjnego, co gwarantuje zarządzanie wodą, dostosowanie do potrzeb ptaków wodnobłotnych,
 • wykaszanie .. ha powierzchni oraz rozbiórkę wału ziemnego o długości ok. ... km, co doprowadzi do odtworzenia łąk okresowo zalewanych wodami jeziora ..., jako siedlisk ptaków wodnobłotnych,
 • likwidację fragmentów obwałowań przybrzeżnych rzeki poprzedzona przebudową dwóch odcinków wałów ochronnych na łącznej długości ... km, która umożliwi przywrócenie naturalnego charakteru siedlisk: ... na odcinku ... km (..) i siedmiu starorzeczy (...) oraz spontaniczny rozwój roślinności dna doliny rzeki, w tym lęgów jesionowo-olszowych (..),
 • wybudowanie przepławki na piętrzeniu elektrowni wodnej w ..., co umożliwi migrację ryb i minogów.

Dodatkowo w ramach projektu beneficjent zrealizuje:

 • wybudowanie platformy obserwacyjnej, dzięki czemu będzie ograniczana antropopresja na wschodnim brzegu jeziora ... (...),
 • prowadzenie działań edukacyjnych (min.: warsztatów edukacyjnych, konkursów artystycznych, wystaw pokonkursowych, festynów), co ma na celu podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców obszaru projektu,
 • prowadzenie działań promocyjnych projektu (m.in.: prowadzenie strony www, wydanie informatorów, postery) - rozpowszechnianie wiedzy o projekcie, podmiotach finansujących oraz obszarach N...,
 • prowadzenie monitoringu efektów ekologicznych projektu - poprzez prowadzenie monitoringu ichtiologicznego, ornitologicznego i stanu siedlisk, co wiąże się z koniecznością zakupu odpowiedniego sprzętu, bądź zlecenia części badań firmie zewnętrznej,
 • prowadzenie monitoringu realizacji projektu (obsługa administracyjna projektu, kontrole, spotkania, konferencje, zewnętrzny audyt finansowy).

Na tym tle stwierdzić należy, że rozstrzygnięcie kwestii, czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących wydatki związane z realizacją opisanego we wniosku projektu, wymaga zbadania zakresu związku tego projektu z działalnością, dla której powołano Wnioskodawcę (działalność Parku Narodowego) w kontekście opodatkowanej podatkiem od towarów i usług działalności gospodarczej Wnioskodawcy, polegającej na pobieraniu opłat za wstęp do Parku.

Wobec tego, biorąc pod uwagę powołane przepisy prawa w powiązaniu z przedstawionym we wniosku stanem faktycznym stwierdzić należy, że całościowa analiza okoliczności sprawy prowadzi do konkluzji, że nadrzędna zasada neutralności VAT, wyrażona najpełniej w dyspozycji powołanego uprzednio przepisu art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, uprawnia Wnioskodawcę do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących dokonane zakupy w zakresie wskazanym w tym przepisie. Zaznaczenia wymaga, że realizowany projekt wykazuje – w ocenie tut. organu – pośredni związek ze sprzedażą opodatkowaną, polegającą na pobieraniu opłat za wstęp do Parku. Wnioskodawcy przysługuje zatem prawo do odliczenia stosownej części podatku naliczonego, związanego z czynnościami opodatkowanymi, o ile nie wystąpią okoliczności wskazane w art. 88 tej ustawy. W konsekwencji, Wnioskodawca ma prawo do wystąpienia o zwrot odpowiedniej kwoty podatku naliczonego, wynikającego z ww. faktur rozliczanych w stosownym okresie rozliczeniowym, o ile wystąpi nadwyżka kwoty podatku naliczonego nad kwotą podatku należnego w tym okresie rozliczeniowym, wykazana w stosownej deklaracji składanej dla celów podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.