ITPP2/4512-506/15/AW | Interpretacja indywidualna

Brak możliwości odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.
ITPP2/4512-506/15/AWinterpretacja indywidualna
  1. gmina
  2. podatek naliczony
  3. prawo do odliczenia
  4. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 12 maja 2015 r. (data wpływu 14 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu „I...” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu „I...”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Zgodnie z podpisaną umową z dnia 25 września 2014 r. (aneksowaną w dniach: 8 stycznia 2015 r. oraz 20 marca 2015 r.), Gmina realizuje projekt „I...”, w ramach (...). Projekt jest bezpośrednią kontynuacją zrealizowanego przez Gminę, w ramach działania (...).

Przedmiotem projektu będzie uruchomienie nowych e-usług na rzecz obywateli wraz z wdrożeniem systemu obiegu dokumentacji w przedszkolu Miejskim w miejscowości B.

Inwestycja będąca przedmiotem opracowania obejmuje: opracowanie studium wykonalności projektu, opracowanie dokumentacji technicznej, prace remontowe, zakup sprzętu (komputery przenośne wraz z oprogramowaniem - 14 szt., kolorowe urządzenie wielofunkcyjne - 1 szt., drukarki - 3 szt., czytnik kart identyfikacyjnych - 1 szt., karty identyfikacyjne dla rodziców i dla pracowników - 300 szt., aparaty fotograficzne - 2 szt., kamera cyfrowa - 1 szt., monitor LCD – 1 szt. wraz z komputerami sterującymi, dysk zewnętrzny do archiwizacji -1 szt., serwer z szafą RACK wraz z oprogramowaniem i monitorem), zakup i wdrożenie EOD i e-usług (e-ogłoszenia, e-obecności, e-zebrania, e-kontakt, e-informacja, e-należności), promocję projektu oraz audyt zewnętrzny niezbędny do realizacji umowy.

W kosztach inwestycji Gmina ujmuje podatek od towarów i usług w całości jako koszt kwalifikowalny i wykazuje do objęcia refundacją. Inwestycja po zrealizowaniu służyć będzie społeczności lokalnej, poprawi sytuację w zakresie dostępu do nowoczesnych platform komunikacji z obywatelem, obsługę rodziców, wpłynie na komfort pracy nauczycieli i pracowników administracji w zakresie obsługi Przedszkola Miejskiego. Ponadto, takie rozwiązanie znacznie ułatwi dostępność usług dla osób niepełnosprawnych. Zakupiony sprzęt stanowić będzie własność jednostki podległej - Przedszkola Miejskiego. Za korzystanie z e-usług nie będą pobierane opłaty.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gminie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, jako podmiot prawa publicznego, zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 8 marca 1999 r. o samorządzie gminnym, realizuje zadania użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. Przedmiotowa inwestycja mieści się w zadaniach własnych Gminy określonych w art. 7 ust. 1 pkt 9 cytowanej ustawy. Z tytułu wykonywania tych zadań jest zwolniona od podatku VAT. Ponadto, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług, obniżenie kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego uzależnione jest od zakresu, w jakim nabywane towary i usługi związane są ze sprzedażą opodatkowaną. W opisywanej sprawie związek z opodatkowaną sprzedażą nie istnieje. Tym samym nie jest spełniony warunek dający Gminie prawo do obniżenia kwoty podatku należnego przy nabyciu towarów i usług związanych z wymienioną we wniosku inwestycją. Analizując przedstawiony stan faktyczny i prawny Gmina stoi na stanowisku, że przedmiotowa inwestycja nie jest obecnie oraz nie będzie po zrealizowaniu związana z wykonywanymi przez nią czynnościami opodatkowanymi. W związku z powyższym Gminie nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.