ITPP2/4512-480/16/RS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego związanego z planowanym nabyciem nieruchomości i otrzymania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym Ustawa o podatku od towarów i usług.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 28 czerwca 2016 r. (data wpływu 7 lipca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego związanego z planowanym nabyciem nieruchomości i otrzymania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 lipca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego związanego z planowanym nabyciem nieruchomości i otrzymania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu międzynarodowego i spedycji, w całości opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. Zamierza nabyć niezabudowaną działkę budowlaną do swojego majątku od Pana K. R. celem wykorzystania do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu - po nabyciu nieruchomości zamierza wybudować na niej biuro i prowadzić tam działalność gospodarczą.

Pan K. R. jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży części samochodowych. W 2004 r. nabył prywatnie niezabudowaną działkę budowlaną od osób niebędących podatnikami podatku od towarów i usług. Na przedmiotowej działce do 2011 r. prowadził pozarolniczą działalność gospodarczą, z której sprzedaż była opodatkowana podatkiem od towarów i usług według podstawowej stawki VAT. Działka gruntu cały czas pozostawała składnikiem majątku osobistego, gdyż nigdy nie została wprowadzona do ewidencji środków trwałych. Do dnia dzisiejszego działka jest niezabudowana. Pan K. R. nadal prowadzi działalność gospodarczą, ale wyłącznie w innej lokalizacji, a od 2011 r. działka stała się przedmiotem prywatnej umowy dzierżawy, która trwa do dziś. Dzierżawa działki jest opodatkowana jako odrębne od działalności gospodarczej źródło przychodów.

Wnioskiem z dnia 10 października 2014 r. Pan K. R. wystąpił do Dyrektora Izby Skarbowej w ... o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania dostawy niezabudowanej działki gruntu. Interpretacją indywidualną z dnia 7 stycznia 2015 r. ... stwierdzono, że stanowisko wnioskodawcy jest nieprawidłowe, bowiem planowana dostawa niezabudowanej działki budowlanej dokonana będzie w warunkach wskazujących na wykonywanie jej w ramach działalności gospodarczej, a Pan K. R. będzie z tego tytułu podatnikiem podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
  • Czy transakcja będzie opodatkowana VAT?
  • Czy w zakresie, w jakim transakcja będzie opodatkowana VAT według właściwej stawki, Spółce będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zgodnie z art. 86 ust. 1 i ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT wynikającego z prawidłowo wystawionej faktury z tytułu zakupu przedmiotowej Nieruchomości lub prawo do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym na rachunek bankowy zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy o VAT?

Zdaniem Wnioskodawcy, będzie przysługiwać prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT wynikającego z prawidłowo wystawionej faktury z tytułu zakupu przedmiotowej Nieruchomości lub prawo do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym na rachunek bankowy zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Transakcja będzie podlegała opodatkowaniu VAT, bowiem stanowi odpłatną dostawę towarów w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o VAT i jednocześnie nie będzie się mieściła w katalogu czynności niepodlegających przepisom ustawy o VAT, określonym w art. 6 ustawy o VAT. Nieruchomość stanowi teren budowlany w rozumieniu art. 2 ust. 33 ustawy o VAT, wobec tego nie podlega zwolnieniu od podatku wskazanemu w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.

Nabycie działki budowlanej jakiego zamierza dokonać jest związane z działalnością prowadzoną przez podatnika, opodatkowaną w całości VAT, wobec tego podatnik będzie uprawniony do odliczenia podatku naliczonego od tego nabycia w całości.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Należy zaznaczyć, że zasadność otrzymania zwrotu podatku naliczonego, nie była przedmiotem oceny tutejszego organu, a jedynie kwestia prawa ubiegania się o jego zwrot w przypadku wystąpienia nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, gdyż taka ocena może być przeprowadzona jedynie w toku prowadzonego postępowania podatkowego przez właściwy miejscowo organ podatkowy pierwszej instancji.

Ponadto należy wskazać, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r. poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę opinii zabezpieczającej, może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.