ITPP2/4512-373/15/EK | Interpretacja indywidualna

Czy w związku z realizowanym projektem Stowarzyszenie ma możliwość odliczenia podatku naliczonego?
ITPP2/4512-373/15/EKinterpretacja indywidualna
  1. brak prawa do odliczenia
  2. podatek naliczony
  3. prawo do odliczenia
  4. projekt
  5. stowarzyszenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 26 marca 2015 r. (data wpływu 2 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją operacji polegającej na organizacji warsztatów i turniejów wraz z zakupem doposażenia gastronomicznego świetlicy oraz mobilnego boiska – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją operacji polegającej na organizacji warsztatów i turniejów wraz z zakupem doposażenia gastronomicznego świetlicy oraz mobilnego boiska.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Stowarzyszenie realizuje operację polegającą na organizacji warsztatów i turniejów wraz z zakupem doposażenia gastronomicznego świetlicy oraz mobilnego boiska, w ramach Osi 4 Leader PROW 2007 - 2013 działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Operacja jest realizowana na świetlicy wiejskiej w miejscowości P. Doposażona zostanie świetlica wiejska, będącą własnością Gminy D. Stowarzyszenie korzysta z niej nieodpłatnie na podstawie umowy użyczenia.

Operacja polega na doposażeniu gastronomicznym świetlicy w drobny sprzęt agd, kuchenkę do gotowania z piekarnikiem, chłodziarkę i szafę na zakupione artykuły. Realizacja operacji pozwoli na większe wykorzystanie świetlicy dla potrzeb mieszkańców, poprawi komfort organizacji przedsięwzięć a przez to wpłynie na rozwój wsi oraz poprawę jakości życia mieszkańców wsi w sferze potrzeb kultury i wypoczynku. Do tej pory w świetlicy odbywały się maksymalnie 2 imprezy w ciągu roku. Poprzez realizację operacji wzrośnie liczba zakończonych działań oraz wzrośnie wartość zrealizowanych operacji na obszarze LSR. Nastąpi aktywizacja mieszkańców, co spowoduje wzrost liczby korzystających ze zrealizowanych projektów. Po zakupie planowanego wyposażenia zostaną zorganizowane warsztaty kulinarne (5 warsztatów po 4 godz.). Do przeprowadzenia warsztatów zostaną zakupione artykuły spożywcze oraz zapewnione wynagrodzenia dla osoby przeprowadzającej warsztaty. W warsztatach kulinarnych będą brali udział mieszkańcy Gminy. Po warsztatach kulinarnych zostaną przeprowadzone degustacje potraw przygotowanych przez mieszkańców.

Druga część operacji obejmuje zakup mobilnego boiska ..., które będzie stanowić istotny element w propagowaniu kultury fizycznej oraz zdrowego stylu życia wśród dzieci i ich rodziców. Będzie również wykorzystywane podczas wydarzeń takich jak turnieje i rozgrywki towarzyszące organizowanym festynom w plenerze, a także w pomieszczeniach zamkniętych, np. w świetlicy. Boisko znajduje zastosowanie przy uprawianiu m.in. takich dyscyplin sportowych jak piłka nożna, czy siatkówka. Boisko to doskonale wpisuje się w aktywizację sportową, ruchową i zdrowotną skierowaną do lokalnej społeczności. Boisko ... stworzy atrakcyjną i bezpieczną przestrzeń do aktywności sportowej dzieci, stwarzając wspaniałe warunki do odpoczynku dla całej rodziny. Dzieci bowiem kochają biegać, kopać piłkę, kochają sport - trzeba im tylko stworzyć warunki. Operacją tą wychodzimy na przeciw tym wymaganiom. Sportowa zabawa na mobilnym boisku niewątpliwie uatrakcyjni czas wolny. „Boisko mobilne spełnia dwie podstawowe funkcje: ani dzieci ani piłka nie opuszczają placu gry - piłka nie wpada pod samochody stojące na poboczach, a dzieci nie wybiegają za piłką - dzieci są bezpieczne”. Mobilne boisko to system kompaktowych band i paneli aluminiowych połączonych lekkimi podporami, tworzący prostą konstrukcję, gwarantującą wyjątkowo szybki i bezpieczny montaż lub demontaż. Standardowe wymiary boiska to 10 x 15 m z bramkami o wymiarach 1,8 x 1,2 m. Bandy są dodatkowo ogrodzone siatką do wysokości 3 m oraz siatką stanowiącą zadaszenie płyty boiska. Mobilne boisko to innowacyjny pomysł na prowadzenie zajęć sportowych z maluchami w celu poprawienia ich kondycji. Boisko 10 x 15 m jest optymalne do rozgrywania meczów piłki nożnej z udziałem 2 zespołów po 3 zawodników każdy. Z uwagi na powierzchnię, gra jest prowadzona w sposób dynamiczny i widowiskowy. Boisko nie wymaga specjalnie przygotowanego podłoża, można rozłożyć je na równej powierzchni. Po zakupieniu boiska zostaną przeprowadzone 2 mini turnieje sportowe, które nie wymagają nakładów finansowych.

Zakupiony sprzęt multimedialny będzie udostępniany mieszkańcom do nieodpłatnego użytkowania podczas organizowanych imprez na świetlicy oraz w przypadku boiska mobilnego podczas imprez gminnych ogólnodostępnych i darmowych, a tym samym nie będzie podlegać czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług, co wyklucza możliwość odliczenia podatku. Stowarzyszenie nie prowadzi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym nie ma możliwości odliczenia podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z realizowanym projektem Stowarzyszenie ma możliwość odliczenia podatku naliczonego...

Zdaniem Wnioskodawcy, mając na uwadze art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego, bowiem zakupione w ramach projektu towary i usługi nie będą wykorzystywane odpłatnie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą” – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl ust. 2 pkt 1 lit. a przywołanego artykułu, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z brzmienia art. 86 ust. 1 ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik, a towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Przedstawiona zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści przywołanych przepisów prawa prowadzi do stwierdzenia, że Stowarzyszeniu nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów towarów i usług dokonanych w związku z realizacją przedmiotowej operacji, na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż poniesione wydatki nie mają i nie będą miały związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.