ITPP2/4512-364/15/AW | Interpretacja indywidualna

Odliczenie podatku naliczonego związanego z majątkiem powstałym w wyniku usunięcia kolizji z infrastrukturą techniczną, który po zakończeniu realizacji projektu został wniesiony w drodze aportu do spółki komunalnej.
ITPP2/4512-364/15/AWinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. drogi
 3. gmina
 4. infrastruktura
 5. odliczenia
 6. odzyskanie
 7. podatek naliczony
 8. projekt
 9. sieć
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 20 marca 2015 r. (data wpływu 31 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z majątkiem powstałym w wyniku usunięcia kolizji z infrastrukturą techniczną, który po zakończeniu realizacji projektu został wniesiony w drodze aportu do spółki komunalnej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z majątkiem powstałym w wyniku usunięcia kolizji z infrastrukturą techniczną, który po zakończeniu realizacji projektu został wniesiony w drodze aportu do spółki komunalnej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Gmina jest czynnym „płatnikiem” podatku od towarów i usług i realizuje projekt pod tytułem „Przebudowa układu komunikacyjnego drogi wojewódzkiej ....”. Zakres rzeczowy projektu:

Inwestycja dotycząca przebudowy ul. ..., leżącej w ciągu drogi wojewódzkiej nr ...(relacji ...), funkcjonalnie jest kontynuacją zrealizowanych już projektów: przebudowy drogi powiatowej - ul. .... wraz z jej układem komunikacyjnym oraz przebudowy skrzyżowania ulic .... (dofinansowanych ze środków ....). Potrzeba realizacji przedmiotowego projektu była zdeterminowana niewystarczająco rozwiniętym układem komunikacyjnym centrum miasta E. Przedmiotowy projekt to inwestycja rzeczowo zakończona.

Przedsięwzięcie obejmowało przebudowę ulicy leżącej w ciągu drogi wojewódzkiej w zakresie przystosowania jej do wprowadzenia w przyszłości ruchu tramwajowego oraz poprawy warunków i bezpieczeństwa ruchu. Projekt swym zakresem obejmował:

 • przebudowę skrzyżowania ulic: ....,
 • przebudowę ulicy ... między ww. skrzyżowaniem a skrzyżowaniem ulic ...,
 • przebudowę i budowę ciągów pieszych, ścieżek rowerowych i innych elementów wyposażenia systemu drogowego,
 • usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną.

W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostały następujące wskaźniki produktów:

 • długość zrekonstruowanych dróg - drogi wojewódzkie: 0,81 km,
 • łączna długość zrekonstruowanych dróg: 0,81 km,
 • liczba wybudowanych/przebudowanych skrzyżowań: 3 szt.,
 • długość wybudowanych/przebudowanych ścieżek rowerowych: 0,792 km,
 • liczba wybudowanych/przebudowanych zatok autobusowych: 2 szt.,
 • liczba wybudowanych/wyremontowanych przejść dla pieszych: 8 szt.

Cel projektu:

Celem strategicznym projektu jest poprawa konkurencyjności regionu i miasta jako ośrodka inwestowania poprzez rozbudowę systemu infrastruktury drogowej umożliwiającej wzrost atrakcyjności inwestycyjnej miasta. Przedmiotowa przebudowa drogi wojewódzkiej, ulicy i jej układu komunikacyjnego jest kolejnym elementem kompleksowego wieloletniego programu rozwoju infrastruktury komunikacyjnej, warunkującego rozwój społeczno-gospodarczy miasta.

Cele bezpośrednie:

 • poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego,
 • zwiększenie dostępności komunikacyjnej strefy aktywności gospodarczej na ....,
 • zmniejszenie niekorzystnego wpływu ruchu komunikacyjnego na środowisko naturalne, poprzez ograniczenie emisji spalin oraz natężenia hałasu.

Uzyskane dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej nie jest pomocą bezzwrotną, o której mowa w rozdziale VI rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa „poniesiony podatek naliczony” związany z usunięciem kolizji, które następnie zostaną przekazane aportem do spółek komunalnych miasta, będzie możliwy do odzyskania przez beneficjenta...

Zdaniem Wnioskodawcy, podatek VAT od majątku przekazanego aportem do spółek komunalnych jest możliwy do odzyskania, a co za tym idzie, nie powinien być kosztem kwalifikowanym projektu. Do kosztów niekwalifikowanych będzie również zaliczała się proporcjonalna część kosztu usług inżyniera kontraktu, związana z usunięciem ww. kolizji. Dzięki takiemu postępowaniu beneficjent uniknie podwójnego dofinansowania w odniesieniu do podatku VAT od „robót aportowanych” i proporcjonalnej części usług inżyniera kontraktu.

Zgodnie z „Wytycznymi w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ... na lata 2007-2013”, każdy projekt współfinansowany ze środków funduszy w ramach tego programu powinien - co do zasady - zachować trwałość przez okres 5 lat od daty finansowego zakończenia projektu, czyli od daty poniesienia ostatniego wydatku w ramach projektu (dokonanie przez beneficjenta zapłaty na podstawie ostatniej faktury/innego dowodu księgowego o równoważnej wartości dowodowej, dotyczącej wydatków kwalifikowalnych poniesionych w ramach projektu). Pojęcie „trwałości projektu” rozumiane jest jako niepoddanie projektu tzw. znaczącej modyfikacji, tj.:

 • modyfikacji mającej wpływ na charakter lub warunki realizacji projektu lub powodującej uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny,
  oraz
 • wynikającej ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury albo z zaprzestania działalności produkcyjnej.

W związku z powyższym zarówno w okresie pierwszych pięciu lat, jak i w następnych latach eksploatacji projektu, właścicielem i zarządzającym będzie beneficjent (tj. Gmina), który będzie ponosił koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją dróg objętych zakresem rzeczowym projektu.

W ramach projektu były usuwane kolizje z sieciami wodno-kanalizacyjnymi. Majątek powstały w wyniku usunięcia tych kolizji został przekazany po zakończeniu realizacji projektu aportem do spółki komunalnej E. P. W. i K. Sp. z o.o.

Gmina wnosząc aport rzeczowy do spółek prawa handlowego i cywilnego otrzymuje w zamian udziały (akcje) spółki o określonej wartości nominalnej. Do dnia 30 grudnia 2008 r., zgodnie z § 38 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, wkłady niepieniężne do spółek prawa handlowego i cywilnego były objęte zwolnieniem. W chwili obecnej dostawa towarów lub wykonanie usług, jako aport, są rozliczane według ogólnych zasad określonych w ustawie o podatku VAT, co oznacza, że aport powinien być dokumentowany fakturą sprzedaży, a stawka podatkowa wykazana na tej fakturze będzie zależna od tego, z jakim towarem lub usługą mamy do czynienia. Podstawą opodatkowania w każdym aporcie niepieniężnym będzie obrót (art. 29 ust 1 ustawy o podatku VAT). W konsekwencji zmiany tych przepisów „płatnik” podatku VAT może rozliczyć podatek zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku VAT z dnia 11 marca 2004 r., tj. skorzystać z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl ust. 2 pkt 1 lit. a) powołanego artykułu, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Do dnia 31 grudnia 2013 r. powyższy przepis miał następujące brzmienie:

„Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:

 1. z tytułu nabycia towarów i usług,
 2. potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego,
 3. od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu
 • z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4”.

Z powołanego art. 86 ust. 1 ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Należy również wskazać, że prawo do odliczenia podatku naliczonego, jako integralna część systemu VAT, w zasadzie nie może być ograniczane, ani pod względem czasu, ani też pod względem zakresu przedmiotowego. Nie jest to bowiem wyjątkowy przywilej podatnika, lecz jego fundamentalne prawo. Możność wykonania tego prawa powinna być zapewniona niezwłocznie i względem wszystkich kwot podatku, które zostały pobrane (naliczone) od transakcji związanych z zakupami. Decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy).

W myśl art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Gmina – w świetle art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) – jest jednostką samorządu terytorialnego posiadającą osobowość prawną, wykonującą zadania publiczne we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz (art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 cyt. ustawy o samorządzie gminnym).

Z opisu sprawy wynika, że Gmina realizuje projekt przebudowy ulicy, w ciągu drogi wojewódzkiej, w ramach którego m.in. usunięto kolizje z istniejącą infrastrukturą techniczną (sieciami wodno-kanalizacyjnymi). Majątek powstały w wyniku usunięcia tych kolizji, po zakończeniu realizacji projektu, został przekazany aportem do spółki komunalnej. Wątpliwości Gminy dotyczą kwestii prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z majątkiem powstałym w wyniku usunięcia ww. kolizji z infrastrukturą techniczną, który po zakończeniu realizacji projektu został wniesiony w drodze aportu do spółki komunalnej.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na podstawie art. 7 ust. 1 powołanej ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Towarami w rozumieniu cytowanej ustawy, są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług).

Dostawa towarów mieści się w definicji sprzedaży, określonej w art. 2 pkt 22 cyt. ustawy, który stanowi, że sprzedaż to odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Wniesienie aportu rzeczowego w formie towaru do spółki spełnia definicję odpłatnej dostawy towarów, o której mowa ww. art. 7 ust. 1 cyt. ustawy, a tym samym, w rozumieniu przywołanego art. 2 pkt 22 tej ustawy, uznawane jest za sprzedaż.

Wyjaśnić należy, że z odpłatnością za dostawę towarów mamy do czynienia w sytuacji, gdy pomiędzy świadczeniem (dostawą) a zapłatą istnieje adekwatny związek. Odpłatność może przybierać różne formy - nie jest warunkiem to, aby została ustalona lub dokonana w pieniądzu. Odpłatnością jest więc także np. świadczenie zwrotne otrzymane od drugiej strony.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego i treści powołanych przepisów prawa prowadzi do stwierdzenia, że skoro w związku z realizacją zadania dotyczącego usunięcia kolizji z sieciami wodno-kanalizacyjnymi nabyte przez Gminę towary i usługi posłużyły do wytworzenia majątku, który następnie został przekazany w drodze aportu do spółki komunalnej, a zatem posłużyły sprzedaży opodatkowanej, to Gminie - w świetle przepisu art. 86 ust. 1 ustawy - przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych na wytworzenie tego majątku.

Jednocześnie należy podkreślić, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii kwalifikowalności podatku od towarów i usług, gdyż organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczenia wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, bowiem kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Końcowo informuje się, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, co oznacza, że w przypadku gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.