ITPP2/4512-205/15/EK | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odzyskania podatku w związku z realizacją projektu.
ITPP2/4512-205/15/EKinterpretacja indywidualna
  1. brak prawa do odliczenia
  2. podatek naliczony
  3. prawo do odliczenia
  4. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 12 lutego 2015 r. (data wpływu 23 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku w związku z realizacją projektu pn. „A. - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku w związku z realizacją projektu pn. „A.”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Stajnia, działająca przy Stowarzyszeniu, powstała w miejscowości X - niewielkiej, spokojnej wsi na Y. „W 1999 r. wszystko zaczęło się od jednego konia o imieniu D.; niebawem przybyła klacz I.. i to jej imieniem nazwaliśmy naszą stadninę. I... to nasza najstarsza klacz, bardzo rozważna i stanowcza w swoim zachowaniu - matka wielu pięknych koni w naszej stajni - stado jest pod jej opieką. Kolejne konie zamieszkały z nami kilka miesięcy później i tak zaczęliśmy swoje pierwsze wakacje w siodle, które trwają do dziś”. Stajnia położona jest w środku lasu, pośród bardzo malowniczego terenu a do najbliższego jeziora jest ok. 1 km. Okolica posiada wiele walorów turystycznych: głębokie lasy pełne oczek wodnych i dzikich rezerwatów przyrody to znakomite tereny zarówno na przejażdżki konne, spacery, grzybobrania czy wycieczki rowerowe. Członkowie Stowarzyszenia cieszą się, że zrealizowali marzenia o hodowli koni i obcowaniu z nimi na co dzień. W celu propagowania jeździectwa oraz zarażania innych pasją oraz promowania zdrowego stylu życia i aktywnego trybu wypoczynku zrealizowano projekt pn. „A.” - promowanie jeździectwa i zdrowego stylu życia na terenie X i okolic. W ramach projektu zakupiono doposażenie, które umożliwiło realizację większej liczby zajęć oraz szerszego ich zakresu dla wszystkich uczestników. W ramach doposażenia zakupiono 10 szt. ochraniaczy, 10 szt. kasków villa horse, 10 szt. szczotek, 10 szt. palcatu. Sprzęt ten umożliwił prowadzenie ilości zajęć wystarczającej dla przewidywanego zainteresowania oraz stanowi wyposażenie, które, w zależności od stopnia zainteresowania, jest udostępniane. „Mieszkańcy wsi często zwracają uwagę na słabą promocję naszych działań – postanowiliśmy przychylić się tym zgłoszeniom i w ramach promocji zakupiliśmy 1000 szt. Folderów informacyjnych A5, 100 plakatów A3, szt. Plakatów AO, 3 szt. banerów, 1000 szt. Tradycyjnych ulotek, reklama w miejscowej prasie, reklama internetowa, opracowanie graficzne oraz banery internetowe flash, są to koszta obecnie nie wymagające dużego wkładu a zapewniają powszechne propagowanie jeździectwa, które stanowi idealny element zdrowego trybu życia”. Z racji tego, że Stowarzyszenie jest młodą instytucją, nie posiadającą w swoich szeregach osoby, która zajmowałaby się zawodowo księgowaniem, w ramach realizacji projektu zatrudniono księgową, która zajęła się sprawnym i efektywnym zarządzaniem, księgowaniem oraz rozliczaniem. Głównym działaniem projektowym są zajęcia z jazdy konnej, których koszt poniesiono. Zajęcia umożliwiły wszystkim zainteresowanym mieszkańcom zapoznanie się z jeździectwem, wykonanie pierwszych kroków ku zdrowemu, aktywnemu trybowi życia. Zajęcia pomogły promować aktywny tryb życia, który w dobie mediów i komputerów jest mocno ograniczony. Zajęcia praktyczne były idealnym przykładem jak łatwo jest czerpać radość z bycia aktywnym i przebywania na świeżym powietrzu. Pomogły również pokazać namacalną stronę działań na rzecz zdrowego rozwoju fizycznego. Wszelkie działania promujące są związane z małą świadomością mieszkańców na temat jazdy konnej i koniecznością większego jej propagowania jako źródła witalności, będącego równocześnie świetną formą zabawy i przede wszystkim metodą aktywizacji wszystkich osób we wszelkich grupach wiekowych oraz stanach fizycznych. Zajęcia jeździeckie miały charakter otwarty. Każdy mógł spróbować, każdy miał szansę to polubić i zobaczyć jak to jest - dlatego właśnie zajęcia były głównym i najmocniej oddziałującym zadaniem projektowym. Zajęcia miały charakter otwarty, nieodpłatny. W związku z tym, że jazdy były prowadzone bezpłatnie dla uczestników każdej grupy wiekowej - każda osoba zainteresowana miała szansę na spróbowanie tego, sprawdzenie siebie i poznanie takiej metody wypoczynku.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Stowarzyszenie ma prawo do odzyskania podatku naliczonego związanego z wyżej wymienionymi zakupami w ramach realizacji zadania w ramach osi 4 Leader Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów”...

Zdaniem Wnioskodawcy, realizacja projektu pn. „A.” - promowanie jeździectwa i zdrowego stylu życia na terenie X i okolic, objętego PROW, nie ma związku ze sprzedażą opodatkowaną i dlatego nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego określonego na fakturach zakupu materiałów i usług z tytułu poniesionych kosztów związanych z tym zadaniem. Stowarzyszenie nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Nie przysługuje mu prawo do odliczenia podatku na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Dokonane zakupy nie mają związku ze sprzedażą opodatkowaną. Stowarzyszenie nie ma możliwości odzyskania podatku, gdyż pozyskane środki nie będą środkami bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o której mowa w paragrafie 8 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą” – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl ust. 2 pkt 1 lit. a przywołanego artykułu, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z brzmienia powyższych przepisów ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik VAT czynny, a towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Przedstawiona zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656) przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy przywołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku na podstawie przepisów zawartych w rozdziale 4 tego rozporządzenia.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści przywołanych przepisów prawa prowadzi do stwierdzenia, że Stowarzyszeniu nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów dokonanych w związku z realizacją projektu, na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż poniesione wydatki nie mają związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych, a Stowarzyszenie nie jest podatnikiem VAT czynnym. Stowarzyszenie nie ma również prawa do otrzymania zwrotu tego podatku, gdyż środki, o których mowa we wniosku, nie są środkami wymienionymi w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.