ITPP2/4512-2/15/AW | Interpretacja indywidualna

Brak możliwości odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.
ITPP2/4512-2/15/AWinterpretacja indywidualna
  1. odliczanie podatku naliczonego
  2. odzyskanie podatku naliczonego
  3. podatek naliczony
  4. projekt
  5. stowarzyszenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 17 grudnia 2014 r. (data wpływu 2 stycznia 2015 r.), uzupełnionym w dniu 9 lutego 2015 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją projektu „P...” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 9 lutego 2015 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją projektu „P...”.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104, z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427). Miejscowość J. to wieś leżąca na obszarze oddziaływania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD, położona na uboczu, liczy 171 mieszkańców. Wieś ta charakteryzuje się małą aktywnością mieszkańców oraz brakiem jakichkolwiek obiektów społeczno-kulturalnych. W związku z tym, że jest ona oddalona od innych miejscowości o kilka kilometrów i nie ma w pobliżu obiektów do aktywnego spędzania czasu dla najmłodszych mieszkańców wsi, Stowarzyszenie chce zagospodarować teren na plac zabaw. Stowarzyszenie w trosce o najmłodszych wyszło z inicjatywą i wnioskuje o pomoc finansową na realizację projektu „P.”. W ramach projektu dokonano nabycia wyposażenia placu, tj. kompletu potrzebnego do zagospodarowania tego miejsca, który stanowi obiekt rekreacyjno-wypoczynkowy, w którego skład wchodzą: bujawka pojedyncza i podwójna, bujawki sprężynowe, zjeżdżalnia i piaskownica dla najmłodszych mieszkańców, a także plac zabaw „pajęczyna”, na którym mogą się wspinać. Zakupiony został także ławostół, który jest miejscem odpoczynku, spożywania posiłku przez dzieci, a także miejscem spotkań sąsiadów. Miejscem, gdzie można wymienić się poglądami i porozmawiać o rozwoju wsi.

W grudniu 2014 r. Stowarzyszenie zorganizowało festyn rodzinny, któremu posłużył wykonany plac. Dla wszystkich uczestników (ok. 100 osób) zapewniony był poczęstunek.

Dzięki realizacji projektu mieszkańcy mają miejsce do rozwijania swojej aktywności. Zagospodarowany plac jest idealnym miejscem dla aktywności ruchowej dla najmłodszych mieszkańców, którzy są potencjalnymi odbiorcami. Zaplanowane działania poprawiły stan obiektu społeczno-kulturowego i ożywiły poprzez zabawę jego funkcjonowanie. Ze względu na to, że jest to jedyne miejsce zagospodarowane w miejscowości J., Stowarzyszenie chce w przyszłości właśnie tam organizować inne komplementarne imprezy oraz festyny. Zorganizowany festyn związany był z promocją walorów przyrodniczych, kulturowych, tradycji i przyczynił się do rozwijania aktywności społeczności lokalnej, co w konsekwencji poprawiło jakość życia mieszkańców.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Stowarzyszenie ma prawo do odzyskania podatku naliczonego związanego z ww. zakupami w ramach realizacji zadania w ramach (...)”...

Zdaniem Wnioskodawcy, wyrażonym w uzupełnieniu wniosku, wskazującego, że nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, realizacja przedmiotowego projektu nie ma związku ze sprzedażą opodatkowaną i dlatego nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu materiałów i usług związanych z tym zadaniem. Stowarzyszeniu nie przysługuje prawo do odliczenia podatku na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Dokonane zakupy nie mają związku ze sprzedażą opodatkowaną. Ponadto, Stowarzyszenie nie ma możliwości odzyskania podatku, gdyż pozyskane środki nie będą środkami bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o której mowa w rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.