ITPP2/4512-127/15/AW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Brak możliwości odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 2 lutego 2015 r. (data wpływu 6 lutego 2015 r.), uzupełnionym w dniu 16 marca 2015 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pn. „M....” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 16 marca 2015 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pn. „M...” .

We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

Kółko Rolnicze posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104, z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427). Kółko Rolnicze jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych, aktywizującym społeczność gminy, powiatu a być może w przyszłości nawet województwa. Czynnie działa na rzecz społeczności lokalnej, dzięki czemu mieszkańcy uczestniczą w wielu imprezach kulturowych, warsztatach, wydarzeniach historycznych i mają okazję na wspólną integrację.

Natchnienie” spowodowało silną potrzebę mieszkańców powrotu do ogniw kultury, które kiedyś były bardzo znaczące w życiu wsi. W związku z tym Kółko Rolnicze postanowiło przywrócić do działania i reaktywować zespół, który działał na terenie wsi ok. 15 lat temu i był jej wizytówką. Zespół, który jest idealną okazją do organizacji inicjatyw muzycznych i estradowych, a przy okazji kultywowania historii, promowania kultury, umożliwiłby wiele cennych inicjatyw wsi. Składa się on z 4 członków, którzy budowali go również w latach wcześniejszych. Zakupiono odpowiedni sprzęt na wyposażenie dla zespołu i udostępniono świetlicę wiejską jako miejsce prób zespołu. Właśnie brak odpowiedniego sprzętu oraz jego znaczne zużycie spowodowały rozpad zespołu kilkanaście lat temu. Dziś, dzięki funduszom, takim jak oś Leader, możliwe jest odbudowanie tej „artystycznej duszy” wsi oraz mieszkańców, których oddolna inicjatywa spowodowała zgodę członków na powrót i stworzenie na nowo grupy artystycznej. Na przełomie lipca i sierpnia 2014 r. zakupiono niezbędny sprzęt muzyczny dla wszystkich członków a także „okablowanie”. Sprzęt znajduje się na terenie świetlicy wiejskiej i jest dostępny dla mieszkańców, którzy - jeśli mają ochotę - mogą również poćwiczyć z zespołem. Sprzęt jest używany do prób zespołu a także wykorzystywany do inicjatyw podjętych na rzecz wsi. Z uwagi na fakt, że jest to reaktywacja zespołu, jego członkami są dawni założyciele, tj. 4 osoby. Zespół będzie występować na imprezach okolicznościowych, zabawach wiejskich, piknikach.

W sierpniu 2014 r., w ramach wielkiej inauguracji powrotu zespołu do życia kulturalnego wsi zorganizowano festyn, którego punktem kulminacyjnym były występy muzyczne zespołu. W związku z powyższym zakupiono poczęstunek dla ok. 100 uczestników imprezy. Poczęstunek był idealnym uświetnieniem wydarzenia kulturalnego oraz wzmocnił więź pomiędzy uczestnikami imprezy - wspólny posiłek to najlepszy element integracji i poczucia wspólnoty. W ramach projektu poniesiono koszt wynagrodzenia księgowej, która zajęła się rozliczeniem projektu, zapewniła prawidłowe gospodarowanie wydatkami, stworzyła plan kont, rozliczyła i zaksięgowała wydatki. Reaktywacja zespołu jest bardzo istotnym wydarzeniem w życiu każdego mieszkańca, gdyż jest to element integracji. Celem projektu była integracja mieszkańców, powrót do czasów świetności wsi a także poszerzanie świadomości kulturowej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Kółko Rolnicze ma prawo do odzyskania podatku naliczonego związanego z ww. zakupami dokonanymi w celu realizacji zadania w ramach (...)...

Zdaniem Wnioskodawcy, wskazującego, że nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, realizacja projektu pn. „M...” objętego PROW nie ma związku ze sprzedażą opodatkowaną i dlatego też nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego określonego w fakturach zakupu towarów i usług z tytułu kosztów związanych z tym zadaniem. Nie przysługuje prawo do odliczenia podatku na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Dokonane zakupy nie mają związku ze sprzedażą opodatkowaną. Kółko Rolnicze nie ma możliwości odzyskania podatku, gdyż pozyskane środki nie będą środkami bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.