ITPP2/443-679/14/AW | Interpretacja indywidualna

Brak możliwości odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków ponoszonych na działania promocyjne związane z realizacją projektu
ITPP2/443-679/14/AWinterpretacja indywidualna
  1. odliczenie podatku
  2. odzyskanie
  3. podatek naliczony
  4. projekt
  5. uczelnie
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 22 maja 2014 r. (data wpływu 26 maja 2014 r.), uzupełnionym w dniach 13 i 21 sierpnia 2014 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków ponoszonych na działania promocyjne związane z realizacją projektu „S” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 maja 2014 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 13 i 21 sierpnia 2014 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków ponoszonych na działania promocyjne związane z realizacją projektu „S”.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu, przedstawiono następujący stan faktyczny/zdarzenie przyszłe.

S” to projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach .... Projekt polega na stworzeniu centrum, którego misją jest wzmocnienie edukacji, nauki i biznesu dla rozwoju sektora usług poprzez kształtowanie ich zrównoważonego rozwoju oraz budowanie między nimi silnych powiązań. W swoich zamierzeniach dąży do internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw sektorów usługowych gospodarki globalnej. Priorytetowym zadaniem SIL jest budowanie i rozwijanie wzajemnych relacji współpracy, a w konsekwencji wzmacnianie sieciowych powiązań pomiędzy jednostkami naukowo-badawczymi, instytucjami otoczenia biznesu, przedsiębiorstwami oraz jednostkami administracyjnymi. Projekt łączy w sobie funkcje jednostki naukowej, jednostki edukacyjnej, jednostki badawczo-rozwojowej, centrum transferu wiedzy i technologii, inkubatora przedsiębiorczości, instytucji otoczenia biznesu, integrując pełnione przez nie funkcje na potrzeby intensywnego wsparcia innowacyjnego rozwoju sektora usług w województwie. W ramach projektu prowadzone są także badania naukowe oraz prace rozwojowe. Wytworzona w ramach ww. projektu infrastruktura nie jest w chwili obecnej i z pewnością nie będzie w przyszłości (co wynika z istoty SIL) wykorzystywana do prowadzania działalności opodatkowanej VAT. Potwierdzają to również wskaźniki rezultatu projektu. Cała infrastruktura powstała w ramach projektu, w tym m.in. sale konferencyjne, sale wyposażone w sprzęt komputerowy i dostęp do Internetu, udostępniana jest nieodpłatnie. Ponadto czynności doradcze i inne, mające na celu wspieranie przedsiębiorców, są nieodpłatne. Z uwagi na zbliżający się czas rozpoczęcia funkcjonowania projektu, zgodnie z jego założeniami, prowadzona jest szeroko rozbudowana kampania promocyjna. Kampania promocyjna polega m.in. na organizacji nieodpłatnych spotkań, konferencji mających za zadanie przybliżenie istoty i możliwości projektu, publikacje w regionalnych mediach, których podstawowym celem jest rozpowszechnienie idei i informacji o SIL. Kampania promocyjna to także rozdawanie gadżetów reklamowych zawierających logo projektu. Rozpoczęta w chwili obecnej kampania promocyjna będzie stałym elementem działalności SIL realizowanym z różnym natężeniem w poszczególnych okresach jego funkcjonowania.

W związku z powyższym opisem, w uzupełnieniu wniosku, zadano następujące pytanie.

Czy Uniwersytetowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego z tytułu wydatków ponoszonych na działania promocyjne związane z projektem...

Zdaniem Wnioskodawcy, wyrażonym w uzupełnieniach wniosku, dokonywanie „zakupów towarów i usług promocyjnych” w ramach SIL ma bezpośredni związek z jego podstawową działalnością, czyli działalnością edukacyjną, ustawowo zwolnioną od podatku VAT, co jest również celem przedmiotowego projektu. Podatek naliczony wynikający z zakupów związanych wyłącznie z wykonywaniem czynności zwolnionych w całości nie podlega odliczeniu i co się z tym wiąże może zostać uznany za kwalifikowany. Uniwersytet nie ma obowiązku ustalania należnego VAT od nieodpłatnie przekazywanych prezentów (np. gadżetów reklamowych) bez względu na ich wartość.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Przez podatnika, w myśl art. 15 ustawy, rozumieć należy osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 43 ust. l pkt 26 ustawy, zwolnieniu od podatku podlegają usługi świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania, uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Istotą podatku VAT, będącego podatkiem od wartości dodanej, jest prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Zgodnie z poglądem przedstawicieli doktryny, „Prawo do odliczenia podatku naliczonego jest podstawową cechą podatku od wartości dodanej. Zapewnia ono bowiem neutralność tego podatku dla podatników VAT, przy jednoczesnym faktycznym opodatkowaniu konsumpcji. Ma ono zapewniać, że podatek płacony przez podatnika VAT przy nabyciu towarów i usług wykorzystywanych w działalności opodatkowanej nie będzie stanowił dla niego faktycznego kosztu (obciążenia finansowego). Stąd też możliwość odliczenia podatku naliczonego nie stanowi żadnego przywileju dla podatnika, lecz jest jego fundamentalnym i podstawowym uprawnieniem, wynikającym z samej konstrukcji podatku od towarów i usług jako podatku od wartości dodanej” (A. Bartosiewicz, Komentarz do art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług, System Informacji Prawnej LEX). Wskazana zasada wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi. Zdaniem Uniwersytetu, nie ma prawnej, ani faktycznej, możliwości odzyskania podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług z tytułu wydatków ponoszonych na działania promocyjne związane z projektem. Wytworzona infrastruktura nie jest obecnie i nie będzie w przyszłości wykorzystywana do prowadzenia działalności opodatkowanej, co potwierdzają wskaźniki rezultatu projektu. Ponadto powstała infrastruktura (w tym m.in. sale komputerowe i konferencyjne) udostępniana jest w ramach projektu nieodpłatnie. Nieodpłatne są również czynności doradcze i inne, mające na celu wspieranie przedsiębiorców. W ocenie Uniwersytetu, skoro działania promocyjne nie wiążą się z obowiązkiem odpłatności, a podejmowane są w ramach działań związanych z jego podstawową, statutową działalnością, to nie powstaje prawo do odliczenia podatku naliczonego od należnego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z treści cyt. wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia dokonuje podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ponadto w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013, poz. 1656) przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu. W § 8 ust. 3 i 4 tego rozporządzenia określono katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego oraz powołanych regulacji prawnych prowadzi do stwierdzenia, że z uwagi na fakt, iż wydatki na działania promocyjne ponoszone w ramach realizacji przedmiotowego projektu nie mają i nie będą mieć związku z czynnościami opodatkowanymi, Uniwersytet nie ma i będzie mieć możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu tych wydatków. Nie przysługuje również prawo otrzymania zwrotu tego podatku, gdyż środki, o których mowa we wniosku, nie są środkami wymienionymi w § 8 ust. 3 i 4 rozporządzenia z dnia 16 grudnia 2013 r.

Jednocześnie informuje się, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii kwalifikowalności podatku od towarów i usług, gdyż organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczenia wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, bowiem kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia, a w odniesieniu do zdarzenia przyszłego – stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.