ITPP2/443-1606/14/AW | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.
ITPP2/443-1606/14/AWinterpretacja indywidualna
 1. odliczenie częściowe
 2. podatek naliczony
 3. prawo do odliczenia
 4. projekt
 5. proporcja
 6. spółdzielnie mieszkaniowe
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego -> Odliczenie częściowe podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 17 listopada 2014 r. (data wpływu 24 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu „R....” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu „R....”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółdzielnia jest czynnym podatnikiem podatku VAT i prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną tym podatkiem oraz działalność zwolnioną na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie czynności wykonywanych na rzecz członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych, członków spółdzielni będących właścicielami lokali mieszkalnych lub na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych niebędących członkami spółdzielni, za które pobierane są opłaty zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych w zakresie pobieranych opłat od ww. osób między innymi na:

 • eksploatacje i utrzymanie lokali,
 • fundusz remontowy.

Pobierane opłaty pokrywają koszty bieżącej eksploatacji i utrzymania, jak również koszty odpisu na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych, który to odpis obciąża koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Spółdzielnia posiada w zasobach 68 budynków o powierzchni 132.068,85 m2, w tym 63 mieszkalne o powierzchni 124.774,55 m2 oraz 5 budynków użytkowych i technicznych o powierzchni 7.294,30 m2, z tego 1.090,60 m2 przypada na lokale o innym przeznaczeniu (garaże i biura ). W myśl art. 90 ust. 1 ustawy, Spółdzielnia za rok 2013 ustaliła proporcję sprzedaży, która - zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy - wynosi 11%.

Spółdzielnia złożyła do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o dofinansowanie do dokonanych nakładów w wysokości 50% ze środków UE na „R....”, w ramach (....). Złożony wniosek uzyskał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną. Spółdzielnia podpisała stosowną umowę z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie złożonego projektu. Projekt polega na wykonaniu robót termomodernizacyjnych mających na celu podniesienie efektywności energetycznej budynków.

Prace związane z realizacją ww. projektu podzielone są na poszczególne rodzaje robót:

Zadanie 1 - docieplenie stropodachów.

Wykonanie dociepleń stropodachów poprzez wdmuchnięcie do przestrzeni stropodachu, nad ostatnią kondygnacją budynku, warstwy docelowej o grubości 15 cm z granulatu wełny mineralnej lub ekofiber. W koszcie wykonania dociepleń przewidziano wykonanie niezbędnych remontów kominów. Roboty związane z dociepleniem niniejszą metodą wykonano w 41 budynkach mieszkalnych, w tym w 5 budynkach znajdują się lokale użytkowe, które nie korzystają z klatek schodowych (posiadają niezależne wejścia).

Zadanie 2 - montaż okien piwnicznych.

Ma na celu wymianę starych drewnianych okienek piwnicznych na energooszczędne z PCV dotyczy tylko lokali mieszkalnych, pralni.

Zadanie 3 - remont logii.

Remont płyt balkonowych polega na rozbiórce starej posadzki, wykonaniu nowej warstwy izolacyjnej, wylaniu nowej posadzki betonowej, wykonaniu nowej obróbki blacharskiej, wykonaniu nawierzchni balkonu wraz z cokołem z terakoty mrozoodpornej typu gres, naprawie czół balkonów oraz ubytków na sufitach i ścianach logii.

Zadanie 4 - remont sieci domofonowej.

W ramach zadania wymieniono sieć domofonową z „analogicznej” na cyfrową. Dokonano wymiany kaset domofonowych na panel kasety wyposażony w system odczytu kluczy elektronicznych. Kasety wyposażone są w systemy niezależnego źródła zasilania niezbędne w przypadku zaniku prądu dla podtrzymania pracy instalacji.

Zadanie 5 - montaż czujników ruchu na klatkach schodowych i wiatrołapach.

Zadanie to ma pomóc osiągnąć oszczędności w zużyciu energii elektrycznej poprzez racjonalizację oświetlenia klatki schodowej i wiatrołapu.

Wydatki związane z projektem Spółdzielnia finansuje środkami funduszu remontowego. Studium wykonalności projektu obejmuje koszty kwalifikowane brutto (łącznie z podatkiem VAT). Spółdzielnia nie obniża podatku należnego o podatek naliczony z faktur za wykonane usługi i remonty związane z realizacją projektu w 36 budynkach mieszkalnych, które nie posiadają lokali użytkowych, natomiast w pozostałych 5 ustalono dla każdego budynku proporcję powierzchni lokali użytkowych do powierzchni ogółem łącznie z powierzchnią przynależną danego budynku. Proporcje powierzchni zajmowanych przez lokale inne niż mieszkalne w budynkach są podstawą ustalenia kwoty VAT, jaką Spółdzielnia odliczyła od podatku należnego. Takie ustalenie proporcji VAT zastosowano dla Zadania 1. Pozostałe zadania dotyczą lokali mieszkalnych.

Na potrzeby prawidłowych rozliczeń z Instytucją Zarządzającą projektem należy przedstawić indywidualną interpretację właściwej izby skarbowej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 • Czy Spółdzielnia ma prawo do obniżenia podatku należnego o kwoty podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabywane usługi i wykonane remonty związane z realizacją projektu w budynkach mieszkalnych...
 • Czy Spółdzielnia ma prawo pomniejszyć kwotę podatku należnego o część kwoty podatku naliczonego, którą przypisano czynnościom opodatkowanym (ustaloną do powierzchni lokali użytkowych dla każdego budynku odrębnie)...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabywane usługi i wykonane remonty związane z realizacją projektu w 36 budynkach mieszkalnych, ponieważ zakupy te są związane z czynnościami zwolnionymi od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy. W pozostałych 5 budynkach mieszkalnych, w których łączna powierzchnia użytkowa lokali wynosi 9.533,00 m2, w tym powierzchnia lokali użytkowych to 1.441,27 m2 ustalono proporcje powierzchni dla każdego budynku odrębnie. Tak wyliczone proporcje posłużyły do pomniejszenia kwoty podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, do których Spółdzielni przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego (art. 90 ust. 2 ustawy).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zgodnie z którym, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do ust. 2 pkt 1 ww. artykułu, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powołanego przepisu art. 86 ust. 1 ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia dokonuje podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających temu podatkowi oraz w sytuacji, gdy towary i usługi zostały nabyte przez podmiot inny niż podatnik (z wyjątkiem przypadków przewidzianych w ustawie).

W sytuacji, gdy podatnik w ramach prowadzonej działalności wykonuje czynności, w związku z którymi przysługuje odliczenie podatku naliczonego oraz czynności, z tytułu których takie odliczenie nie przysługuje, zastosowanie znajduje przepis art. 90 ust. 1 ustawy. Stanowi on, że w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

W myśl ust. 2 powyższego artykułu, jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10.

Na podstawie ust. 3 tego artykułu, proporcję, o której mowa w ust. 2, ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.

W świetle ust. 4 ww. artykułu, proporcję, o której mowa w ust. 3 określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ustalana proporcja. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści powołanych przepisów prawa prowadzi do stwierdzenia, że w przypadku budynków mieszkalnych, w których nie ma lokali użytkowych, Spółdzielni nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów związanych z realizacją przedmiotowego projektu.

Natomiast w odniesieniu do budynków, w których znajdują się zarówno lokale mieszkalne, jak i lokale użytkowe, uznać należy, że wydatki poniesione na realizację robót w ramach Zadania 1 (docieplenie stropodachów) związane są zarówno z czynnościami opodatkowanymi (dającymi prawo do odliczenia), jak i zwolnionymi (nie dającymi prawa do odliczenia). W tej sytuacji Spółdzielnia powinna przyporządkować odpowiednie kwoty podatku naliczonego związanego ze sprzedażą opodatkowaną, kierując się przede wszystkim zapisami art. 86 i 90 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, a więc ustalając rzeczywisty zakres prawa do odliczenia, który winien być miarodajny i uzasadniony. Jednakże należy podkreślić, że wyłącznie Spółdzielnia znając specyfikę, organizację i podział pracy w swojej jednostce jest w stanie ustalić stosowny klucz podziału w celu wyliczenia prawidłowej kwoty podatku naliczonego do odliczenia.

W przypadku natomiast, gdy nie jest możliwe rzetelne wyodrębnienie kwot podatku naliczonego (tj. przypisanie konkretnych kwot podatku naliczonego), związanego wyłącznie ze sprzedażą opodatkowaną, Spółdzielnia powinna dokonywać odliczenia podatku naliczonego związanego z usługami wykonanymi w zakresie Zadania 1 na podstawie proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 2-10 ustawy o podatku od towarów i usług, z tym jednak zastrzeżeniem, że odliczenie to w późniejszych latach wymagać będzie, stosownie do art. 91 ww. ustawy, dokonywania stosownych korekt.

Jednocześnie należy wskazać, że weryfikacja prawidłowości i zasadności przyjętego przez Spółdzielnię sposobu przyporządkowania opisanych wydatków do czynności opodatkowanych może nastąpić jedynie w drodze przeprowadzonego postępowania podatkowego przez właściwy organ pierwszej instancji.

Końcowo informuje się, niniejsza interpretacja indywidualna nie rozstrzyga kwestii dotyczącej zwolnienia od podatku wykonywanych przez Spółdzielnię czynności, za które pobierane są opłaty zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4, 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, bowiem kwestia ta wykracza poza zakres żądania interpretacji sformułowany w postawionych pytaniach.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.