ITPP2/443-1569/14/AW | Interpretacja indywidualna

Brak możliwości odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.
ITPP2/443-1569/14/AWinterpretacja indywidualna
  1. gmina
  2. odliczanie podatku naliczonego
  3. odzyskanie podatku naliczonego
  4. podatek naliczony
  5. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 7 listopada 2014 r. (data wpływu 12 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją projektu „Z.” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją projektu „Z.”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina złożyła wniosek aplikacyjny dotyczący projektu „Z.” realizowanego w ramach (...). Gmina podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o dofinansowanie projektu.

Zadanie obejmuje dostawę fabrycznie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczania stref skażeń dla OSP w miejscowości G. Ponadto, projekt obejmuje koszt usługi wykonania studium wykonalności projektu, audytu dla projektu i koszt promocji. Wysokość dofinansowania ze środków europejskich, tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ma wynieść 80% poniesionych wydatków. Zakupiony samochód, stanowiący własność Gminy, będzie użytkowany nieodpłatnie przez OSP do prowadzenia działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej oraz ogólnie rozumianego ratownictwa. Pojazd nie będzie wykorzystywany do innych celów. Wszelkie koszty związane z jego utrzymaniem, tj. przeglądami, zakupem paliwa i naprawami, ponosi Gmina. Zgodnie z umową o dofinansowanie i złożonym oświadczeniem, podatek od towarów i usług jest kwalifikowany, a Gmina ma obowiązek dostarczenia do instytucji pośredniczącej interpretacji prawa podatkowego stwierdzającej brak możliwości odzyskania tego podatku w zakresie realizowanego projektu. Koszt podatku kwalifikuje się do współfinansowania tylko wówczas, gdy zostanie faktycznie poniesiony przez beneficjenta oraz w przypadku gdy beneficjent, czyli Gmina, nie może odzyskać tego podatku w oparciu o przepisy krajowe. Uprawnienie do kwalifikacji podatku VAT jako kosztu kwalifikowanego jest uzależnione od braku możliwości jego odzyskania w ramach systemu podatkowego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gmina, jako jednostka samorządu terytorialnego, będzie mogła odzyskać podatek VAT poniesiony w związku z realizacją ww. projektu...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizowanym projektem. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania te obejmują sprawy porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnie rozumianego ratownictwa, nieprzewidzianych zdarzeń, w tym katastrof i sytuacji kryzysowych. Realizowany projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa na terenie Gminy na wypadek zagrożeń naturalnych, technologicznych i spowodowanych działalnością człowieka. Zakupiony samochód będzie własnością Gminy i będzie użytkowany nieodpłatnie przez OSP, która użytkując go nie będzie świadczyła odpłatnych usług. Pojazd będzie wykorzystywany tyko i wyłącznie do działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej oraz ogólnie rozumianego ratownictwa, nieprzewidzianych zdarzeń, katastrof i sytuacji kryzysowych.

Uwzględniając powyższe, Gmina uważa, że nabywane towary i usługi związane z realizacją ww. projektu nie będą służyły czynnościom opodatkowanym, ponieważ jako jednostka samorządu terytorialnego korzysta ze zwolnienia przedmiotowego w zakresie czynności związanych z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami prawa.

Z treści art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatnikom podatku od towarów i usług tylko w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika. Ustawa wyłącza możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, tj. w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych oraz niepodlegających opodatkowaniu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z treści cyt. wyżej przepisu wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia dokonuje podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ponadto, w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013, poz. 1656) przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu. W § 8 ust. 3 i 4 tego rozporządzenia określono katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści powołanych przepisów pozwala na stwierdzenie, że Gminie nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizowanym projektem, ponieważ poniesione wydatki nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, nie będzie przysługiwało prawo otrzymania zwrotu tego podatku, gdyż środki, o których mowa we wniosku, nie są środkami wymienionymi w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia z dnia 16 grudnia 2013 r.

Podkreślić należy, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii dotyczącej zwolnienia od podatku czynności wykonywanych przez Gminę w zakresie zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami prawa, ponieważ nie zadano w tym zakresie pytania.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.