ITPP2/443-1542/14/EK | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu z wykorzystaniem gier w kształtowaniu kompetencji społecznych.
ITPP2/443-1542/14/EKinterpretacja indywidualna
  1. podatek naliczony
  2. podmiot niezarejestrowany
  3. prawo do odliczenia
  4. projekt
  5. stowarzyszenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 3 listopada 2014 r. (data wpływu 13 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

Stowarzyszenie nie jest zarejestrowane jako podatnik VAT czynny, nie prowadzi działalności gospodarczej, wszelkie działania nastawione są na działalność statutową.

W 2013 r. Stowarzyszenie złożyło wniosek o dofinansowanie z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich 2007-2013 projektu „W...” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów. W ramach projektu, od lutego do grudnia 2014 r. zaplanowano przeprowadzenie cyklu zajęć dla 14 osobowej grupy dzieci i młodzieży (16 spotkań po 2 godz. dydaktyczne) z zakresu kształcenia kompetencji społecznych oraz terapię pedagogiczną w formie indywidualnej dla 10 uczniów mających specyficzne trudności w nauce, w wymiarze po 15 zajęć x 2 godz. dydaktyczne dla każdego uczestnika, w okresie od lutego do czerwca lub od września do grudnia 2014 r. Na potrzeby zajęć przewidziano zakup różnych gier: planszowych, plenerowych, zespołowych, matematycznych oraz pomocy dydaktycznych, gier logicznych, zestawu edukacyjnego M., gier terapeutycznych i edukacyjnych. Oprócz 24 uczestników projektu, z zakupionych gier i pomocy dydaktycznych będą korzystać dzieci i młodzież uczęszczające do świetlicy osiedlowo -środowiskowej z elementami socjoterapii w lokalu przy ul. M. w miejscowości Z. Stowarzyszenie prowadzi świetlicę w lokalu, który jest udostępniony przez Gminę nieodpłatnie na podstawie umowy dzierżawy na czas nieokreślony. Udział w zajęciach w świetlicy oraz korzystanie z zakupionych gier i pomocy dydaktycznych, zakupionych w ramach projektu, jest nieodpłatny.

Stowarzyszenie jest zdania, że w tym przypadku podatek od towarów i usług będzie mógł stanowić koszt kwalifikowalny projektu. W jego opinii, nie ma możliwości odzyskania podatku od towarów i usług, ponieważ nie jest zarejestrowanym i „czynnym płatnikiem VAT”, a nabywane przedmioty nie służą do wykonywania czynności opodatkowanych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Stowarzyszenie ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług od wykonywanych zadań związanych z realizowanym projektem...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma możliwości odzyskania podatku od towarów i usług, co skutkuje tym, że można uznać ten podatek jako koszt kwalifikowalny.

Stowarzyszenie nie jest zarejestrowanym i „czynnym płatnikiem podatku od towarów i usług”. Nie prowadzi działalności gospodarczej. Wszelkie działania skierowane są jako działalność statutowa nieopodatkowana podatkiem dochodowym. Korzystanie z zakupionych przedmiotów oraz udział w zajęciach jest bezpłatny. Z art. 86 ust. 1, art. 88 ust. 4 i art. 96 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje wyłącznie zarejestrowanym i czynnym podatnikom VAT, w przypadku gdy nabywane towary lub usługi służą wykonywaniu czynności opodatkowanych. Stowarzyszenie nie przewiduje sprzedaży usług czy towarów w ramach realizacji projektu. Wszelkie czynności Stowarzyszenia nie podlegają opodatkowaniu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl ust. 2 pkt 1 lit. a przywołanego artykułu, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Według art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższych regulacji wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Przedstawiona zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656) przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy przywołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku na podstawie przepisów zawartych w rozdziale 4 tego rozporządzenia.

Do dnia 31 grudnia 2013 r. powyższą kwestię w analogiczny sposób regulowały przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 247, z późn. zm.).

Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści przywołanych przepisów prawa prowadzi do wniosku, że w związku z realizacją ww. projektu Stowarzyszeniu nie przysługuje i nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku od towarów i usług na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż nie jest podatnikiem VAT czynnym, a dokonane zakupy nie służą do wykonywania czynności opodatkowanych. Stowarzyszenie nie ma i nie będzie miało prawa do otrzymania zwrotu tego podatku, gdyż środki, o których mowa we wniosku, nie stanowią środków wskazanych w przywołanych wyżej rozporządzeniach Ministra Finansów.

Końcowo należy wskazać, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczenia wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, gdyż kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.