ITPP2/443-1540/14/AW | Interpretacja indywidualna

Brak możliwości odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją operacji.
ITPP2/443-1540/14/AWinterpretacja indywidualna
  1. odliczenie podatku
  2. odzyskanie podatku naliczonego
  3. podatek naliczony
  4. stowarzyszenia
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Wyłączenie stosowania obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 23 października 2014 r. (data wpływu 10 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją operacji pt. „....” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją operacji pt. „...”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Związek Stowarzyszeń jest organizacją pozarządową, która prowadzi i realizuje działania wyłącznie w oparciu o zadania statutowe. Jest zarejestrowany w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest wpisany do rejestru przedsiębiorców oraz nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Wykonując zadania statutowe Związek Stowarzyszeń pozyskał dofinansowania z krajowych środków publicznych i środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach PROW na lata 2007-2013, na realizację operacji pt. „....”, w zakresie działania 4.2.1 „Wdrażanie projektów współpracy”. Celem projektu jest „zatrzymanie młodzieży na obszarach wiejskich w przekonaniu”, że jest to ich najodpowiedniejsze miejsce do życia poprzez prezentację walorów przyrodniczo-kulturowych oraz udziału w warsztatach „A”. Partnerem międzynarodowego projektu współpracy jest francuska P. .

Środki w ramach działania zostały przeznaczone m. in. na zakwaterowanie, wyżywienie uczestników projektu, realizację programu (żeglowanie na szalupie typu DZ, organizacja gier terenowych, warsztaty rękodzielnicze, organizacja spływu kajakowego, zwiedzanie miasta i okolic z przewodnikiem), zakup koszulek oraz czapeczek z daszkiem z nadrukiem projektu, transport uczestników projektu do partnera projektu (Francja, Bretania) oraz ubezpieczenie uczestników projektu.

W związku z umową zawartą z Samorządem Województwa Związek Stowarzyszeń jest zobowiązany do posiadania interpretacji indywidualnej w zakresie prawa podatkowego potwierdzającej fakt, że nie ma prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z poniesionymi wydatkami. Dokonane zakupy/opłaty nie miały związku z wykonywaniem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Związek Stowarzyszeń ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług poniesionego w związku z kosztami dotyczącymi realizacji ww. operacji...

Zdaniem Wnioskodawcy, powołującego w poz. 61 wniosku art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz § 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług, nie jest podatnikiem VAT, nie figuruje w ewidencji podatników i nie może odzyskać w żaden sposób uiszczonego podatku, ponieważ poniesione wydatki nie mają związku z wykonywaniem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.