ITPP2/443-1494/14/AW | Interpretacja indywidualna

Brak możliwości odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją operacji.
ITPP2/443-1494/14/AWinterpretacja indywidualna
  1. odliczenie podatku
  2. podatek naliczony
  3. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 24 października 2014 r. (data wpływu 31 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją operacji pt. „A...” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją operacji pt. „A...”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Izba ... funkcjonuje od 1991 r., na podstawie ustawy o izbach gospodarczych, jako organizacja pozarządowa non profit. Izba prowadzi nieodpłatną i odpłatną działalność statutową, jest „płatnikiem podatku VAT”. W dniu 11 lutego 2014 r. złożyła wniosek o dofinansowanie operacji pt. „A....”, w ramach małych projektów Działania 4.1.3 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, objętego PROW 2007-2013.

Celem operacji jest promocja potencjału obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia ..., poprzez stworzenie pakietu wycieczek w postaci audioprzewodników oraz wprowadzenia karty turystycznej. Działania mają charakter typowo promocyjny (niedochodowy). W ramach operacji w oparciu o potencjał (...) Parku K., (...) Parku N. oraz (...) zostanie opisanych kilka tras samodzielnego zwiedzania wymienionych obszarów, które zostaną odpowiednio opracowane i wydane w postaci audioprzewodników. Audioprzewodniki będą udostępniane nieodpłatnie dla turystów odwiedzających region w punktach informacji turystycznej, zaś teksty dostępne będą do pobrania na stronach internetowych.

Obok audioprzewodników zostanie wydana karta turystyczna, dzięki której turysta otrzyma listę usługodawców, którzy zaproponowali promocyjne oferty na swoje usługi. Karta będzie udostępniana nieodpłatnie jako element promocyjny, zachęcający do odwiedzania regionu i korzystania z usług.

Ponadto, w ramach operacji planowany jest zakup sprzętu - kamery wraz z uchwytem, który będzie służył do promocji regionu poprzez stałą publikację w internecie temperatury odczytywanej z największego tradycyjnego termometru w Polsce. Dostęp do tych informacji będzie nieodpłatny.

Pomoc przyznana na realizację operacji pochodzi z publicznych środków krajowych i wspólnotowych i polega na refundacji maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych operacji.

Na etapie składania wniosku Izba załączyła oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT, deklarując, że w żaden sposób nie może go odzyskać. W przypadku, gdy beneficjent (w tym przypadku Izba) złożył do wniosku o przyznanie pomocy oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT oraz wykazał w kosztach kwalifikowalnych ten podatek, jednym z dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność, jest indywidualna interpretacja wydana przez organ upoważniony. Złożony poprawnie, ze wszystkimi załącznikami, wniosek o płatność umożliwi refundację kosztów kwalifikowalnych, w tym podatku VAT, poniesionych na realizację niniejszej operacji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy podatek naliczony od zakupów towarów i usług planowanych w ramach realizacji ww. przedsięwzięcia, które nie mają bezpośredniego związku z czynnościami opodatkowanymi, może być odzyskany poprzez obniżenie (odliczenie) kwoty podatku należnego do zapłaty...

Zdaniem Wnioskodawcy, podatek naliczony od towarów i usług, które zostaną zakupione w ramach realizowanej operacji, nie obniża kwoty podatku należnego. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w zakresie, jakim towary i usługi są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Nabyte towary i usługi nie będą służyły działalności opodatkowanej Izby. Warunkiem umożliwiającym skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z czynnościami opodatkowanymi. Warunek ten nie zachodzi w rozpatrywanym przypadku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, wyczerpujący opis stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego powinien wynikać z wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, w związku z czym dokument załączony przez Izbę do złożonego wniosku nie był przedmiotem merytorycznej analizy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.