ITPP2/443-1465/14/EK | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
ITPP2/443-1465/14/EKinterpretacja indywidualna
  1. brak prawa do odliczenia
  2. podatek naliczony
  3. podmiot niezarejestrowany
  4. prawo do odliczenia
  5. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 22 października 2014 r. (data wpływu 24 października 2014 r.) uzupełnionym w dniu 17 listopada 2014 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją operacji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 października 2014 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 17 listopada 2014 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją operacji.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W ramach jednoosobowej firmy prowadzi Pani działalność gospodarczą w zakresie pozostałej działalności rozrywkowej i rekreacyjnej i, jako drobny przedsiębiorca, korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy. W dniu 25 listopada 2013 r. podpisała Pani z Urzędem Marszałkowskim umowę przyznania pomocy w ramach działania 413 „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju”, objętego PROW na lata 2007-2013. Finansowanie tego działania pochodzi w 20% z budżetu państwa i w 80% ze środków Unii Europejskiej. Środki wydatkowane w ramach tego działania będą refundowane. W ramach realizacji złożonego wniosku prowadzona była operacja, której celem jest umożliwienie mieszkańcom obszaru LSR, a zwłaszcza lokalnej społeczności, uczestnictwa w warsztatach rękodzielniczych. Cykle spotkań o charakterze edukacyjno-rzemieślniczym mają na celu wzrost aktywności i pobudzenie do działań wśród mieszkańców. Koszty związane z realizacją tych działań to: przeprowadzenie warsztatów rzemieślniczych w zakresie wikliniarstwa, garncarstwa, kowalstwa (umowy cywilnoprawne), zakup materiałów szkoleniowych i pomocniczych do przeprowadzenia spotkań (teczki z tektury, blok biurowy, długopisy, dyplomy, wałki do ceramiki, narzędzia ceramiczne, wiklina, fartuch foliowy, noże, sekatory), zakup artykułów spożywczych do poczęstunku (napoje, ciastka, catering, naczynia jednorazowe) oraz zakup plakatów promujących projekt. Ostateczny odbiorca projektu uczestniczył w nim nieodpłatnie. Nie jest Pani zarejestrowana w urzędzie skarbowym jako podatnik podatku od towarów i usług, nie składała i nie składa deklaracji VAT-7. W związku z powyższym, na mocy art. 86 ust. 1 ustawy, nie dokonuje i nie będzie dokonywała odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu towarów i usług na wykonywanie powyższych czynności.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy ma Pani możliwość odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją operacji sfinansowanej częściowo ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (działania 413 „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013)...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją z ww. operacji.

Zgodnie z brzmieniem art. 86 ust. 1 ustawy, jedynie w zakresie w jakim towary i usługi służą do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do zwrotu podatku naliczonego. Otrzymana pomoc finansowa na realizację operacji nie będzie prowadziła do tego, że stanie się Pani czynnym podatnikiem podatku VAT z uwagi na to, że pomoc ta nie jest powiązana z usługami świadczonymi odpłatnie i nie podlega opodatkowaniu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl ust. 2 pkt 1 lit. a przywołanego artykułu, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Według art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższych regulacji wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Przedstawiona zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści przywołanych przepisów prawa prowadzi do stwierdzenia, że w związku z realizacją operacji, o której mowa we wniosku, nie przysługuje Pani prawo do odliczenia podatku naliczonego na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż dokonane zakupy nie mają związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych, a ponadto nie jest Pani czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.