ITPP2/443-1394/14/AW | Interpretacja indywidualna

Brak możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją operacji.
ITPP2/443-1394/14/AWinterpretacja indywidualna
  1. odliczenie podatku
  2. odzyskanie podatku naliczonego
  3. podatek naliczony
  4. projekt
  5. stowarzyszenia
  6. zwolnienia podmiotowe
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Wyłączenie stosowania obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego
  3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Procedury szczególne -> Szczególne procedury dotyczące drobnych przedsiębiorstw -> Drobni przedsiębiorcy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 7 października 2014 r. (data wpływu 10 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją operacji pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją operacji pn. „...”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Stowarzyszenie będzie realizowało operację pn. „...” w ramach Osi 4, Leader PROW 2007-2013, działanie 4.1.3 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Operacja będzie realizowana na działce ewidencyjnej nr 104 w miejscowości P., będącej własnością Gminy, którą Stowarzyszenie „posiada nieodpłatnie w użyczeniu” na podstawie umowy użyczenia. Przedmiotowa operacja obejmuje swoim zakresem dostawę oraz montaż urządzeń do ćwiczeń siłowych, stojak na rowery, ławki parkowe i kosze na śmieci. Zostanie postawiona tablica informacyjna z regulaminem. Powstały obiekt przyczyni się do wzrostu poziomu aktywności ruchowej oraz bezpieczeństwa spędzania wolnego czasu przez mieszkańców. Będzie miejscem aktywnego, rodzinnego wypoczynku zarówno dorosłych, jak i dzieci, nie wyłączając seniorów. Zakupione stanowiska treningowe będą dostosowane stopniem trudności zarówno do dzieci, młodzieży, dorosłych, w tym seniorów.

Operacja polega także na zorganizowaniu bezpłatnej imprezy, na której obecni będą mieszkańcy miejscowości P., zaproszeni goście, mieszkańcy innych miejscowości (ok. 200 osób). Impreza będzie ogólnodostępna i niedochodowa (brak opłat wpisowych za uczestnictwo). W jej trakcie promowana będzie realizowana operacja, posiadana infrastruktura sportowa wybudowana w ramach niniejszej operacji, rozwój infrastruktury turystycznej wykorzystującej parki podworskie poprzez budowę małej infrastruktury sportowej na terenie parku podworskiego. Zaprezentują się lokalne zespoły seniorów - zostaną promowane wśród lokalnej społeczności.

Celem operacji jest rozwijanie infrastruktury rekreacyjnej i sportowej oraz poprawa jakości życia lokalnej społeczności poprzez utworzenie siłowni na wolnym powietrzu, stanowiącej atrakcyjne miejsce spotkań, nawiązywania i utrwalania kontaktów oraz aktywnego wypoczynku mieszkańców. Stworzone zaplecze sportowe będzie udostępniane mieszkańcom do nieodpłatnego użytkowania, a tym samym nie będzie podlegać czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT, co wyklucza możliwość odliczenia „podatku VAT zależnego od naliczonego”.

Ponadto zaplecze sportowe po realizacji zadania zostanie nieodpłatnie przekazane jednostce samorządu terytorialnego (Gminie) i w dalszym ciągu będzie nieodpłatnie służyło mieszkańcom sołectwa oraz osobom odwiedzającym miejscowość. Stowarzyszenie nie prowadzi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, wobec czego nie ma możliwości odliczenia tego podatku.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z realizowanym projektem Stowarzyszenie ma możliwość odliczenia podatku naliczonego...

Zdaniem Wnioskodawcy, mając na uwadze art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego, bowiem zakupione w ramach projektu towary i usługi nie będą wykorzystywane odpłatnie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.