ITPP2/443-1339/14/AW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Brak możliwości odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 23 września 2014 r. (data wpływu 29 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją projektu „U...” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku naliczonego związanego z realizacją projektu „U...”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna zrealizowało projekt „U...”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej na operację z zakresu małych projektów, w ramach działania 4.1.3 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, objętego PROW na lata 2007-2013. W związku ze realizowanym projektem Stowarzyszenie otrzymało do zapłaty faktury, które zawierają podatek VAT. „Aby odzyskać poniesiony podatek VAT od projektodawcy należy udowodnić, że nie ma się możliwości odzyskania podatku VAT od Urzędu Skarbowego”. Stowarzyszenie nie ma możliwości odzyskania podatku od towarów i usług (VAT), co zostało oświadczone instytucji pośredniczącej (Urzędowi Marszałkowskiemu) podczas składania „wniosku na projekt”. Jednym z wymogów podczas składania wniosku o płatność po zakończeniu realizacji projektu, celem odzyskania wyłożonych środków, jest posiadanie indywidualnej interpretacji co do braku możliwości odzyskania podatku VAT przez Stowarzyszenie.

Stowarzyszenie nie figuruje w rejestrze podatników, nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz nie składa deklaracji VAT-7. Ponadto, nie prowadzi działalności gospodarczej i nie figuruje w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Jest Stowarzyszeniem działającym w sferze pożytku publicznego, którego głównym źródłem przychodów są składki członkowskie i uzyskane dotacje.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Stowarzyszenie ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizowanym projektem...

Zdaniem Wnioskodawcy, nabywane towary i usługi nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi, zatem nie będzie miał możliwości odzyskania podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu.

Stowarzyszenie nie figuruje w rejestrze podatników podatku VAT, nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz nie składa deklaracji VAT-7. Nie prowadzi działalności gospodarczej i nie figuruje w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Jest Stowarzyszeniem działającym w sferze pożytku publicznego, którego głównym źródłem przychodów są składki członkowskie i uzyskane dotacje.

Stwierdzić należy, że nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług - podatnik nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT oraz efekty powstałe w wyniku projektu nie są związane w żaden sposób z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

Stowarzyszenie nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Przy udziale środków unijnych realizuje projekt w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Towary i usługi nabyte w związku z przedmiotowym projektem nie będą służyły wykonywaniu czynności opodatkowanych. W świetle art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, nie ma możliwości odliczenia podatku od towarów i usług od poniesionych wydatków, bowiem towary i usługi, które zostaną nabyte przy udziale środków unijnych, nie posłużą czynnościom opodatkowanym. Podatnikowi nie będzie również przysługiwało prawo do zwrotu podatku przy opisanym zakupie, gdyż środki otrzymane na jego realizację nie są środkami bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w rozporządzeniu.

Jeżeli Stowarzyszenie niebędące czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, przystąpi do realizacji wybranego projektu, a efekty tej inwestycji będą wykorzystane „na nieodpłatne użyczanie społeczności lokalnej” oraz do innych czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, to będzie ono otrzymywało faktury dokumentujące zakupy związane z realizacją tego projektu. Odliczenie przysługuje jedynie po wypełnieniu określonych przez ustawodawcę zasad. Stowarzyszenie niebędące czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, które wykorzystuje zakupione towary i usługi do czynności nieopodatkowanych, nie spełnia żadnego z koniecznych kryteriów, a więc nie może obniżyć kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do brzmienia art. 88 ust. 4 powołanej ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z treści cyt. wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia dokonuje czynny podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ponadto w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013, poz. 1656) przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu. W § 8 ust. 3 i 4 tego rozporządzenia określono katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści powołanych przepisów prawa prowadzi do stwierdzenia, że skoro – jak wskazano w treści wniosku – Stowarzyszenie nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz nabywane towary i usługi nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi, to nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych na realizację przedmiotowego projektu. Ponadto, nie przysługuje prawo otrzymania zwrotu tego podatku, gdyż środki, o których mowa we wniosku, nie są środkami wymienionymi w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia z dnia 16 grudnia 2013 r.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.