ITPP2/443-1304/14/AW | Interpretacja indywidualna

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu.
ITPP2/443-1304/14/AWinterpretacja indywidualna
  1. podatek naliczony
  2. prawo do odliczenia
  3. projekt
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 18 września 2014 r. (data wpływu 25 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu „C....” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu „C...”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Zajmuje się Pan profesjonalną i kompleksową organizacją konferencji oraz organizacją imprez integracyjnych i firmowych. Prowadzi również szkolenia dla firm, pikniki firmowe, festyny i wyjazdy integracyjne dla firm, a także imprezy plenerowe i motywacyjne oraz wydarzenia związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR). CSR jest działalnością, w zakresie której Pana firma chciałaby się bardziej rozwinąć i rozszerzyć zakres oferowanych usług. W związku z tym od dnia 1 lutego 2014 r. prowadzi Pan w partnerstwie projekt „C...”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach umowy podpisanej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. W ramach projektu firma Pana będzie organizowała i prowadziła szkolenia tradycyjne oraz hybrydowe dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Uczestnicy nie ponoszą kosztu szkolenia, projekt nie wymaga wniesienia wkładu własnego. W ramach projektu poniesie Pan wydatki m. in. na organizację szkoleń (materiały, dojazdy, noclegi, catering), „koszty trenerów” oraz koszty zarządzania projektem, w tym promocji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
  • Czy ma Pan prawo pomniejszyć podatek należny o podatek naliczony poniesiony w ramach realizacji ww. projektu...
  • Czy w przypadku zakupu środków trwałych wykorzystywanych następnie na potrzeby projektu, gdzie kosztem kwalifikowanym (finansowanym z projektu) jest amortyzacja środka trwałego (w tym amortyzacja jednorazowa ze względu na wartość początkową nieprzekraczającą 3.500 zł), ma Pan prawo pomniejszyć podatek należny o podatek naliczony poniesiony w związku z zakupem tych środków trwałych...

Zdaniem Wnioskodawcy, w myśl art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Zgodnie z ustabilizowaną linią orzeczniczą sądów administracyjnych, związek przyczynowo-skutkowy może być związkiem pośrednim lub bezpośrednim. Pana zdaniem, realizacja projektu przyczynia się pośrednio do powstania sprzedaży opodatkowanej w poniżej opisany sposób:

  1. Firma Pana dokonuje już sprzedaży usług związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu, były to jednak dotychczas eventy firmowe. Realizacja projektu pozwoli rozwinąć doświadczenie w zakresie realizacji szkoleń związanych z CSR, co umożliwi rozszerzenie oferty komercyjnej również o szkolenia w zakresie CSR.
  2. Realizacja projektu znacznie rozszerzy grono potencjalnych odbiorców usług komercyjnych Pana firmy. Z podmiotami biorącymi udział w projekcie przewidywana jest dalsza współpraca również po zakończeniu uczestnictwa w projekcie.
  3. Szkolenia są prowadzone przez własnych trenerów (osoby zatrudnione w firmie). Realizacja projektu zwiększa zatem potencjał przedsiębiorstwa poprzez zwiększenie doświadczenia pracowników w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, a to niewątpliwie przełoży się na sprzedaż opodatkowaną.
  4. W trakcie realizacji projektu zostanie wykreowany produkt „G.”, który po zakończeniu realizacji projektu będzie sprzedawany na rynku komercyjnym.

Wydatki związane z realizacją projektu są pośrednio związane ze sprzedażą opodatkowaną. Niewątpliwy jest ich wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości, przez co przyczyniają się do wygenerowania przez podmiot przychodów opodatkowanych. Istnieje zatem związek przyczynowo-skutkowy między poniesionymi wydatkami w ramach realizacji przedmiotowego projektu a sprzedażą opodatkowaną, co - w myśl art. 86 ustawy o VAT - daje możliwość pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony od zakupów związanych z projektem. Z tych samych przyczyn, Pana zdaniem, możliwe jest również pomniejszenie podatku należnego o podatek naliczony związany z zakupem środków trwałych, wykorzystywanych następnie na potrzeby projektu, w przypadku których kosztem kwalifikowalnym jest amortyzacja. Ponadto zakup środków trwałych, wykorzystywanych na potrzeby projektu w okresie jego realizacji, jest związany z całokształtem funkcjonowania przedsiębiorstwa nawet, jeśli przedmiotowe środki trwałe są wykorzystywane na potrzeby projektu w okresie jego realizacji. Zakupione środki trwałe po zakończeniu realizacji projektu będą nadal wykorzystywane na potrzeby działalności przedsiębiorstwa. Podatek naliczony od zakupu takich środków trwałych mógłby zatem pomniejszyć podatek należny w sytuacji braku możliwości odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl ust. 2 pkt 1 lit. a) powołanego artykułu, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z treści cytowanego przepisu wynika, że warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek nabytych towarów lub usług z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona powyżej zasada wyklucza możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług oraz niepodlegających temu podatkowi.

Prawo do odliczenia podatku naliczonego, jako integralna część systemu VAT, w zasadzie nie może być ograniczane, ani pod względem czasu, ani też pod względem zakresu przedmiotowego. Nie jest to bowiem wyjątkowy przywilej podatnika, lecz jego fundamentalne prawo. Możność wykonania tego prawa powinna być zapewniona niezwłocznie i względem wszystkich kwot podatku, które zostały pobrane (naliczone) od transakcji związanych z zakupami.

Ustawa o podatku od towarów i usług ustanawia zasadę tzw. niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej.

Istotna jest intencja nabycia – jeśli dany towar (usługa) ma służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych wówczas – po spełnieniu wymienionych w art. 86 ustawy wymogów formalnych – odliczenie jest prawnie dozwolone, oczywiście jeżeli nie wyłączają go inne przepisy ustawy lub aktów wykonawczych.

Aby jednak można było wskazać, że określone zakupy mają pośredni związek z działalnością, istnieć musi związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy dokonanymi zakupami towarów i usług a powstaniem obrotu. O pośrednim związku dokonanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy zakup towarów i usług przyczynia się pośrednio do uzyskania obrotu przez podatnika poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości.

Należy zaznaczyć, że nie zawsze możliwe jest wskazanie na ścisłe powiązanie podatku naliczonego z konkretnymi czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika. Ważne jest jednak, by związek ten w chwili dokonywania zakupów był oczywisty, a nabyte towary i usługi muszą w sposób niewątpliwy służyć czynnościom opodatkowanym. Okoliczności towarzyszące konkretnej transakcji zakupu towaru lub usługi powinny wskazywać jednoznacznie, że zakup ten dokonany został w celu jego wykorzystania w ramach działalności opodatkowanej podatnika, przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej lub planowanej przez niego działalności gospodarczej. Co do zasady więc, odliczeniu powinien podlegać taki podatek naliczony, który zawarty jest w cenie towarów nabytych w celu wykonania czynności opodatkowanych.

Katalog czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług zawiera art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (są nimi m. in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju). Przez dostawę towarów, w myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast przez świadczenie usług, stosownie do przepisu art. 8 ust. 1 ustawy, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zatem opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania, podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez podatników w rozumieniu ustawy.

Podatnikami w myśl art. 15 ust. 1 ustawy, są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel i rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza, zgodnie z ust. 2 ww. artykułu, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W orzeczeniu TSUE z dnia 8 lutego 2007r. Investrand BV przeciwko Staatssecretaris van Financiën C-435/05 Trybunał w tezie 24 wskazał, że prawo do odliczenia zostaje przyznane podatnikowi nawet w przypadku braku bezpośredniego i ścisłego związku pomiędzy konkretną transakcją powodującą naliczenia podatku, a jedną lub kilkoma transakcjami objętymi podatkiem należnym, które rodzą prawo do odliczenia, gdy koszty usług stanowią część kosztów ogólnych podatnika i jako takie stanowią element cenotwórczy dla dostarczanych towarów lub świadczonych usług. Koszty te w zachowują bowiem bezpośredni i ścisły związek z całą działalnością gospodarczą podatnika.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści powołanych wyżej przepisów prawa prowadzi do stwierdzenia, że skoro – jak wskazano we wniosku – wydatki poniesione w ramach realizacji przedmiotowego projektu są/będą w sposób pośredni związane ze sprzedażą opodatkowaną, będzie Panu przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z faktur dokumentujących nabycie tych towarów i usług, w tym zaliczanych do środków trwałych o wartości początkowej nieprzekraczającej 3.500 zł, na zasadach wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. w zakresie, w jakim istnieje/będzie istnieć związek tych wydatków z wykonywaniem czynności opodatkowanych, o ile nie będą zachodziły ograniczenia przewidziane w art. 88 ustawy.

Jednocześnie należy wskazać, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk,, po uprzednim wezwaniu na piśmie, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.