ITPP1/4512-292/15/DM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy Gmina ma prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących budowę skateparku w ramach realizacji operacji pt. „B”?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 4 marca 2015 r. (data wpływu 12 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących budowę skateparku – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 marca 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących budowę skateparku.

W złożonym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W 2014 r. Gmina rozpoczęła realizację inwestycji w postaci budowy skateparku w ramach realizacji operacji pt. „B”. Realizowana operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego. W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie cel w postaci rewitalizacji miasta P, wzmocnienie jego konkurencyjności i atrakcyjności poprzez budowę skateparku i zagospodarowanie terenu na cele sportowe i rekreacyjne. Zakończenie budowy nastąpi prawdopodobnie z dniem 15 maja 2015 r., natomiast przewidywany termin oddania zrealizowanej inwestycji do użytkowania został określony na czerwiec 2015 r.

Po zakończeniu realizacji inwestycji Gmina ma zamiar ogłosić przetarg na dzierżawę skateparku i poszukać kontrahenta (osoby fizycznej/osoby prawnej/jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej), który będzie wykorzystywał skatepark dla celów gospodarczych, np. poprzez reklamowanie swoich produktów na terenie obiektu lub prowadzenie na terenie obiektu działalności gastronomicznej/handlowej/usługowej, tj. przy zachowaniu ogólnodostępności i możliwości bezpłatnego korzystania w określonych godzinach dnia ze skateparku dla użytkowników w celach sportowych. Skatepark będzie oddany do odpłatnego korzystania kontrahentowi na podstawie odpłatnej umowy cywilnoprawnej (tj. dzierżawy) opodatkowanej VAT. Jeśli Gmina P nie znajdzie kontrahenta, w trybie przetargowym, który będzie zainteresowany odpłatnym korzystaniem z skateparku, alternatywnym planowanym rozwiązaniem, jest dzierżawa na takich samych zasadach jak powyższe, skateparku w trybie bezprzetargowym instytucji kultury posiadającej osobowość prawną, tj. P z jednoczesnym wyrażeniem zgody na poddzierżawę wydzielonych części obiektu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gmina ma prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących budowę skateparku w ramach realizacji operacji pt. „B”...

Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina ma prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących budowę skateparku w ramach realizacji operacji pt. „B”.

Powołując art. 15 ust. 1, ust. 2 i ust. 6 oraz art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, Gmina wskazała, że przekazanie przedmiotowego obiektu na podstawie umowy cywilnoprawnej do odpłatnego korzystania na rzecz podmiotów trzecich stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu od towarów i usług (VAT). Skatepark ma być udostępniany odpłatnie, na podstawie zawartej z kontrahentem umowy cywilnoprawnej i czynność ta podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, dlatego w tym zakresie Gmina występuje jako podatnik VAT i zachowuje prawo odliczenia podatku od towarów i usług (VAT).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 cyt. ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

W każdym przypadku należy zatem dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowoprawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług.

Z opisu sprawy wynika, że w 2014 r. rozpoczęła realizację inwestycji w postaci budowy skateparku w ramach realizacji operacji pt. „B”. Realizowana operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego. Zakończenie budowy planowane jest na 15 maja 2015 r., natomiast oddanie do użytkowania - na czerwiec 2015 r. Gmina zamierza ogłosić przetarg na dzierżawę skateparku i poszukać kontrahenta, który będzie wykorzystywał go dla celów gospodarczych, np. poprzez reklamowanie swoich produktów na terenie obiektu lub prowadzenie na terenie obiektu działalności gastronomicznej/handlowej/usługowej, tj. przy zachowaniu ogólnodostępności i możliwości bezpłatnego korzystania w określonych godzinach dnia ze skateparku dla użytkowników w celach sportowych. Skatepark będzie oddany do odpłatnego korzystania kontrahentowi na podstawie odpłatnej umowy cywilnoprawnej (tj. dzierżawy) opodatkowanej VAT. W sytuacji gdy Gmina nie znajdzie kontrahenta w trybie przetargowym, alternatywnym planowanym rozwiązaniem, jest dzierżawa skateparku w trybie bezprzetargowym instytucji kultury z jednoczesnym wyrażeniem zgody na poddzierżawę wydzielonych części obiektu.

Wątpliwości Gminy dotyczą kwestii prawa do pełnego odliczenia kwot podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją inwestycji w postaci budowy skateparku.

Jak wykazano powyżej podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. W omawianej sprawie związek taki wystąpi bowiem jak wskazała Gmina, towary i usługi zakupione w celu realizacji projektu będą miały związek z wykonywaniem czynności opodatkowanych – „skatepark będzie oddany do odpłatnego korzystania kontrahentowi na podstawie odpłatnej umowy cywilnoprawnej (tj. dzierżawy) opodatkowanej VAT”.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1 ustawy).

Natomiast, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

W myśl art. 693 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014, poz. 121), przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz.

Tak więc dzierżawa jest umową dwustronnie obowiązującą i wzajemną, odpowiednikiem świadczenia wydzierżawiającego, polegającego na oddaniu rzeczy do używania i pobierania pożytków, jest świadczenie dzierżawcy, polegające na płaceniu umówionego czynszu.

Wobec powyższego oddanie w ramach umowy dzierżawy, tj. czynności cywilnoprawnej innemu podmiotowi, skutkuje uzyskiwaniem korzyści majątkowej po stronie wydzierżawiającego i tym samym stanowi świadczenie usług o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Mając na uwadze przedstawiony opis zdarzenia przyszłego, wskazać należy, że w sytuacji gdy bezpośrednio po zakończeniu realizacji inwestycji, skatepark będzie oddany w całości odpłatną dzierżawę – a tym samym wykorzystywany przez Gminę wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług – to zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, Gminie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczących realizacji inwestycji.

Jednocześnie należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, co oznacza, że w przypadku gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.