ITPP1/443-990a/14/DM | Interpretacja indywidualna

1) Czy realizując wyżej opisany projekt Gmina będzie miała prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, przy zastosowaniu proporcji 16,83% od wartości wykonanej inwestycji w budynku UM?
2) Czy realizując wyżej opisany projekt Gmina będzie miała prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od wartości robót w budynku GOK?
3) Czy realizując wyżej opisany projekt Gmina będzie miała prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od wartości robót w budynku PG (przedstawione w poz. 69 wniosku pod nr 4)?
ITPP1/443-990a/14/DMinterpretacja indywidualna
 1. gmina
 2. kolektory słoneczne
 3. odliczenie podatku
 4. podatek naliczony
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 18 sierpnia 2014 r. (data wpływu 22 sierpnia 2014 r.), uzupełnionym w dniu 29 września 2014 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu realizowanej inwestycji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 sierpnia 2014 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniu 29 września 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie m.in. prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu realizowanej inwestycji.

W złożonym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina S (dalej jako Gmina) jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, posiada własny Numer Identyfikacji Podatkowej, który został nadany Gminie decyzją Naczelnika Urzędu Skarbowego w W z dnia 8 czerwca 2006 r. Potwierdzenie zarejestrowania gminy jako czynnego podatnika VAT zostało wydane przez ww. Naczelnika w dniu 9 stycznia 2012 r.

Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego realizując zadania nałożone na nią ustawą o samorządzie gminnym, nie jest uznawana za podatnika podatku VAT - art. 15 ust. 6 ustawy o VAT. Jednocześnie zawiera umowy cywilnoprawne z osobami fizycznymi i innymi podmiotami, tj. wynajmuje lokale komunalne mieszkalne i użytkowe oraz w budynku Urzędu Miejskiego wynajmowane są pomieszczenia biurowe dla własnego zakładu budżetowego, za które tenże zakład obciążany jest na podstawie procentowego udziału powierzchni zajmowanych pomieszczeń w stosunku do całkowitej powierzchni budynku Urzędu Miejskiego, który wynosi 16,83%. Do obciążenia wliczane są koszty utrzymania budynku: olej opałowy - koszty ogrzewania, energia elektryczna, zużycie wody, materiały do sprzątania i płace sprzątaczek-koszty utrzymania czystości w budynku oraz koszty monitorowania. Wg powyższych zasad za świadczoną usługę Gmina co miesiąc wystawia zakładowi faktury VAT (ze stawką 23%).

W dniu 23 czerwca 2014 r. Gmina podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn. „XXX”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa P na lata 2007-2013, z którego dofinansowanie wyniesie 85% kwoty wydatków kwalifikowalnych, pozostałe 15% stanowił będzie wkład własny Gminy.

Podpisując ww. umowę przyjęto, że realizując projekt podatek VAT, stanowił będzie koszt kwalifikowany zadania, jeżeli Gmina nie ma możliwości w żaden inny sposób odzyskać go, co zobowiązana była udokumentować odpowiednim oświadczeniem.

W ramach wymienionej wyżej inwestycji będzie dokonywana modernizacja źródeł ciepła w czterech obiektach użyteczności publicznej na terenie miejscowości S: budynku Urzędu Miejskiego (dalej UM), budynku Gminnego Ośrodka Kultury (dalej GOK), budynku Publicznego Gimnazjum (dalej PG), oraz budynku szatni na stadionie miejskim, gdzie będą wykonywane pompy ciepła i instalowane kolektory słoneczne. Koszty kwalifikowalne projektu obejmują również koszty nieinwestycyjne, tj. koszt sporządzenia dokumentacji technicznej i ekonomicznej – studium wykonalności projektu, nadzór inwestorski i koszty promocji zadania.

Wartość szacowana projektu stanowi kwotę 2.244.750 zł, w związku z tym po zakończeniu inwestycji wartości poszczególnych budynków – środków trwałych, zostaną zwiększone o poniesione nakłady na podstawie dokumentów OT.

Następnie dokumentami PT, zostaną przekazane nakłady dotyczące jednostek organizacyjnych, tj. GOK i PG do ich ksiąg. Gminny Ośrodek Kultury w S jest jednostką organizacyjną Gminy, mającą oddzielną od niej osobowość prawną i będącą odrębnym, czynnym podatnikiem VAT, GOK świadczy usługi w zakresie kultury na rzecz ludności, które są przedmiotowo zwolnione z VAT na postawie art. 43, ust. 1 pkt 33a ustawy o VAT. W tej instytucji funkcjonuje również kino, a usługi związane z wyświetlaniem filmów są opodatkowane stawką VAT 8% – pkt 182 załącznika nr 3 do ustawy VAT. Ponadto GOK świadczy usługi wynajmu sceny estradowej i sal. Wynajmuje też dwa lokale mieszkalne i lokale użytkowe oraz odsprzedaży wody podmiotom wynajmującym oraz energii cieplnej dla stowarzyszenia OSP S, ponieważ zasilane są z jednej kotłowni. Powierzchnia wynajmowanych lokali mieszkalnych to 86 mkw., a całkowita powierzchnia budynku GOK to 1030,40 mkw., czyli lokale mieszkalne stanowią 8,35% powierzchni ogólnej tego budynku.

Publiczne Gimnazjum w S jednostka budżetowa, jest również jednostką organizacyjną Gminy jednak nie posiada osobowości prawnej, ale jest również odrębnym czynnym podatnikiem VAT. W PG prowadzona jest stołówka szkolna w ramach rachunku dochodów własnych, gdzie realizowana jest sprzedaż obiadów dla uczniów i nauczycieli i pracowników szkół z Szepietowa, ale także sprzedawane są posiłki dla dzieci i osób, którym przysługuje dożywianie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej(wystawiana jest faktura VAT ze stawką zwolnioną) oraz innym osobom nie związanym ze szkołą. W związku z tym że występuje sprzedaż obiadów na zewnątrz do całości usług stosowana jest stawka 8%.

Publiczne Gimnazjum wynajmuje również pomieszczenia w swoim budynku np. halę sportową, pomieszczenia na sklepik, pomieszczenia stołówki szkolnej ze stawką 23%.

W uzupełnieniu wniosku wskazano, że decyzją Zarządu Gminy z dnia 8 listopada 2000 r. w sprawie uwłaszczenia – na podstawie art. 202, art. 200 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz § 4 ust. 1 pkt 8, § 5 ust. 2 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 lutego 1998 r. w sprawie uwłaszczenia osób prawnych nieruchomościami będącymi dotychczas w ich zarządzie lub użytkowaniu stwierdzono, że:

 • z dniem 1 grudnia 1992 r. Gminny Ośrodek Kultury w S nabył z mocy prawa – prawo wieczystego użytkowania zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w S, przy ul. S, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 506/1,
 • nabycie własności budynków, budowli i urządzeń – następuje nieodpłatnie.

-

Wykonane w ramach projektu instalacje, tj. pompy ciepła i kolektory słoneczne zostaną przekazane do poszczególnych jednostek nieodpłatnie.

Wykonanie projektu zostanie zlecone wykonawcy, którego wyłonienie nastąpi w procedurze zamówienia publicznego.

Budynek Publicznego Gimnazjum stanowi mienie Gminy, która przekazała go nieodpłatnie w trwały zarząd jednostce budżetowej. Za świadczone usługi zarówno GOK jak i Publiczne Gimnazjum wystawiają faktury we własnym imieniu.

W budynku UM pozostałą powierzchnię, tj. tą poza wynajmowaną zakładowi, zajmuje sam Urząd – jednostka budżetowa Gminy, który wykonuje zadania własne wynikające z ustaw o samorządzie gminnym.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy realizując wyżej opisany projekt Gmina będzie miała prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, przy zastosowaniu proporcji 16,83% od wartości wykonanej inwestycji w budynku UM...
 2. Czy realizując wyżej opisany projekt Gmina będzie miała prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od wartości robót w budynku GOK...
 3. Czy realizując wyżej opisany projekt Gmina będzie miała prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od wartości robót w budynku PG (przedstawione w poz. 69 wniosku pod nr 4)...

Zdaniem Wnioskodawcy,

 • Gmina będzie miała prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, przy zastosowaniu proporcji 16,83% od wartości wykonanej inwestycji w budynku UM.
 • Gminie nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, przy wykonanej inwestycji w budynku GOK.
 • Gminie nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, przy wykonanej inwestycji w budynku PG.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a cyt. ustawy).

Z powyższego uregulowania wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione jednocześnie warunki: odliczenia dokonuje podatnik VAT oraz towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Zatem, odliczyć można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika. Wskazana zasada wyłącza jednocześnie możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku świadczenia czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi. Ponadto z zasady tej wynika, że odliczenie podatku naliczonego, może być częściowe, tzn. w tej części, w jakiej dane towary lub usługi, z którymi związany jest podatek naliczony, są wykorzystywane do realizacji czynności opodatkowanych, z pominięciem tej części podatku, w jakiej towary te (usługi) są wykorzystywane do wykonywania czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających opodatkowaniu.

Istotna jest intencja nabycia, jeśli dany towar ma służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych wówczas – po spełnieniu wymienionych w art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług wymogów formalnych – odliczenie jest prawnie dozwolone, oczywiście jeżeli nie wyłączają go inne przepisy ustawy (art. 88 cyt. ustawy) lub aktów wykonawczych.

Z opisu sprawy wynika, że Gmina, zarejestrowany czynny podatnik podatku od towarów i usług, zamierza zrealizować projekt, w ramach którego będzie dokonywana modernizacja źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej, tj. m.in. w budynkach Urzędu Miejskiego, Gminnego Ośrodka Kultury i Publicznego Gimnazjum. Po zakończeniu inwestycji wartości poszczególnych budynków – środków trwałych, zostaną zwiększone o poniesione nakłady na podstawie dokumentów OT. Następnie dokumentami PT, zostaną przekazane nakłady dotyczące jednostek organizacyjnych, tj. GOK i PG do ich ksiąg. W budynku Urzędu Miejskiego wynajmowane są pomieszczenia biurowe dla zakładu budżetowego, za które zakład obciążany jest na podstawie procentowego udziału powierzchni zajmowanych pomieszczeń w stosunku do całkowitej powierzchni budynku. Pozostała część budynku wykorzystywana jest na zadania własne Gminy. Gminny Ośrodek Kultury w S jest jednostką organizacyjną Gminy, mającą oddzielną od niej osobowość prawną i będącą odrębnym, czynnym podatnikiem VAT. Świadczone czynności wykonuje we własnym imieniu. Na mocy decyzji Zarządu Gminy Ośrodek nabył z mocy prawa prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej oraz nieodpłatnie prawo własności budynków, budowli i urządzeń na niej położonych. Z kolei Publiczne Gimnazjum jest jednostką budżetową Gminy, nie posiada osobowości prawnej i jest odrębnym czynnym podatnikiem VAT. W gimnazjum prowadzona jest stołówka szkolna, jak również wynajmowane są pomieszczenia budynku, świadczone czynności Gimnazjum wykonuje we własnym imieniu. Budynek Publicznego Gimnazjum stanowi mienie Gminy, która przekazała go nieodpłatnie w trwały zarząd jednostce budżetowej.

Odnosząc się do kwestii prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu realizowanej inwestycji dotyczącej „Przebudowy źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej”, należy zauważyć, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Z art. 7 ust. 1 ww. ustawy wynika, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Na podstawie art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 • przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 • zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 • świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Z powyższego wynika, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Ponadto stosownie do art. 8 ust. 2 ustawy za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

 • użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;
 • nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Jak stanowi art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl ust. 2 tego artykułu, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych (art. 15 ust. 6 cyt. ustawy).

Zatem jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie czynności realizowane przez te jednostki w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych), gdyż tylko w tym zakresie czynności te mają charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Powołany art. 15 ust. 6 ustawy jest odzwierciedleniem art. 13 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347, str. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

W świetle art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują zadania w zakresie ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej (art. 7 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy o samorządzie gminnym).

Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy, rozpatrując prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, należy mieć na uwadze, że system odliczenia ma na celu całkowite uwolnienie przedsiębiorcy od ciężaru VAT zapłaconego lub podlegającego zapłacie w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Natomiast nie daje uprawnienia do odliczenia w przypadku czynności będących poza zakresem działalności gospodarczej. Oznacza to, że podatnik nie może domagać się prawa do odliczenia podatku naliczonego, nie płacąc podatku należnego.

Należy zatem mieć na względzie, że prawo do odliczenia podatku naliczonego występuję wyłącznie – zgodnie z ogólną zasadą wynikającą z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług – w części związanej z czynnościami opodatkowanymi.

Z uwagi na brzmienie cytowanych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług należy zauważyć, że obowiązkiem Gminy jest przypisanie konkretnych wydatków do określonego rodzaju sprzedaży, z którymi wydatki te są związane. Gmina ma zatem obowiązek odrębnego określenia, z jakim rodzajem działalności będzie związany podatek wynikający z otrzymanych faktur zakupu, czyli dokonania tzw. alokacji podatku do czynności podlegających opodatkowaniu i czynności niepodlegających opodatkowaniu.

Odnosząc się do kwestii prawa odliczenia podatku w związku projektem na budynku Gminnego Ośrodka Kultury i budynku Gimnazjum, należy zauważyć, że – jak wynika z wniosku – mienie powstałe w ramach projektu dotyczącego modernizacji źródeł ciepła w tych budynkach nie będzie wykorzystywane na cele działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. Zatem Gminie nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją przedmiotowego projektu w części odnoszącej się do ww. budynków użyteczności publicznej ponieważ poniesione wydatki nie będą związane z wykonywaniem przez Gminę czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Z kolei w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu w części dotyczącej budynku Urzędu Miejskiego, stwierdzić należy, że – jak wynika z wniosku – realizowane czynności będą miały związek z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług (najem) i z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (realizacja zadań własnych). W konsekwencji będą one wykorzystywane do celów działalności gospodarczej i do celów innych niż działalność gospodarcza. W zakresie realizacji zadań własnych Gmina bowiem nie jest uznawana za podatnika (co wynika z art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług), tym samym nie wykonuje samodzielnie działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 tej ustawy. Gminie będzie przysługiwało zatem prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych na realizację projektu w budynku Urzędu Miejskiego w części związanej z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

W odniesieniu do stosowanej metody wyodrębnienia podatku należy wskazać, że sposób wyodrębnienia kwot podatku naliczonego związanego ze sprzedażą opodatkowaną, winien mieć charakter obiektywny, determinowany okolicznościami sprawy. Wybór metody wyodrębnienia kwot podatku naliczonego należy wyłącznie do obowiązków Gminy. Ważne jest jedynie by przyjęta metoda stanowiła właściwe odzwierciedlenie odliczenia podatku naliczonego związanego z czynnościami opodatkowanymi. Jednakże należy podkreślić, że wyłącznie Gmina znająca specyfikę, organizację i podział pracy w swojej jednostce jest w stanie wyodrębnić część podatku naliczonego, związaną z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu, a nie organ podatkowy w trybie interpretacji indywidualnej.

A zatem mając powyższe na uwadze, stwierdzić należy, że prawo od odliczenia podatku naliczonego dotyczącego zakupów dotyczących budynku Urzędu Miejskiego, związanych z czynnościami opodatkowanymi oraz niepodlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług przysługuje wyłącznie w części związanej z wykonywaniem przez Gminę czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Prawo to przysługuje pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych wynikających z art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług.

Końcowo zauważyć należy, że prawidłowe określenie udziału procentowego, a w konsekwencji części podatku naliczonego, związanego z działalnością gospodarczą, należy do podatnika. Z kolei ocena prawidłowości przyjętych rozwiązań może nastąpić jedynie w drodze przeprowadzonego postępowania podatkowego przez właściwy organ pierwszej instancji. Tym samym przedstawiony przez Gminę sposób wyodrębnienia podatku (budynek Urzędu Miejskiego) poprzez zastosowanie klucza powierzchniowego nie jest przedmiotem oceny w niniejszej interpretacji.

Należy także wskazać, że pojęcie kosztu kwalifikowanego nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego, tj. prawa do odliczenia podatku naliczonego. Inne kwestie przedstawione we wniosku, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, w niniejszej interpretacji rozpatrzone.

Ponadto w zakresie zagadnienia (oznaczone we wniosku jako pytanie 3) dotyczącego określenia stawki podatku z tytułu robót wykonywanych w budynku GOK wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

-

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.