ITPP1/443-1623/14/MN | Interpretacja indywidualna

1. Czy wnioskodawca będzie miał prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących świadczenie usług lub dostawę towarów w związku z budową domu mieszkalnego jednorodzinnego w części, jaka odpowiadać będzie udziałowi procentowemu powierzchni, tj. 14,29% powierzchni związanej z działalnością gospodarczą?
2. Jeżeli w okresie rozliczeniowym wnioskodawca nie wykonywał czynności opodatkowanych na terytorium kraju, ale wykonywał czynności poza terytorium kraju, czy w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, wnioskodawca ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy?
ITPP1/443-1623/14/MNinterpretacja indywidualna
 1. odliczenia
 2. odliczenie częściowe
 3. podatek naliczony
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Zwrot podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 24 grudnia 2014 r. (data wpływu 30 grudnia 2014 r.) uzupełnionym w dniu 23 marca 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia części podatku z tytułu budowy domu jednorodzinnego oraz prawa obniżenia o różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 grudnia 2014 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniu 23 marca 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia części podatku z tytułu budowy domu jednorodzinnego oraz prawa obniżenia o różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W przedmiotowym wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Prowadzi Pan działalność gospodarczą w zakresie usług informatycznych, takich jak: przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting); działalność związana z oprogramowaniem; działalność portali internetowych. Czynności są świadczone na terytorium kraju, jak i poza terytorium kraju. Jest Pan czynnym podatnikiem VAT.

Zamierza Pan zawrzeć umowę o wybudowanie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na gruncie nabytym w drodze zakupu na podstawie aktu notarialnego od osoby prywatnej, stanowiącym małżeńską wspólność majątkową. Po wybudowaniu budynku zamierza Pan w nim zamieszkać, a także prowadzić działalność gospodarczą. Po wybudowaniu domu zamierza Pan koncentrować się na prowadzeniu działalności w zakresie usług informatycznych: projektowanie i zarządzanie stronami internetowymi, będzie Pan przyjmował osoby zainteresowane w biurze. Pozostała część domu będzie wykorzystywana na potrzeby osobiste niezwiązane z działalnością gospodarczą.

Zgodnie z projektem domu całkowita powierzchnia użytkowa (powierzchnia netto) budynku ma wynieść 187,50 m2. Na podstawie projektu budowlanego dla wspomnianego budynku mieszkalnego oznaczył Pan w tym budynku pomieszczenia przeznaczone na potrzeby działalności gospodarczej, tj. pracowania – 19.00 m2 oraz biuro – 7,80 m2 co daje łączną powierzchnię 26,80 m2. Części budynku wyznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej nie stanowią odrębnego lokalu użytkowego. Zatem część powierzchni, która będzie wykorzystywana w działalności gospodarczej stanowić będzie 14,29% całej powierzchni. Budynek wg PKOB ma kategorię 1110.

Oświadczył Pan, że „lokal” będzie wprowadzony do ewidencji środków trwałych prowadzonej działalności gospodarczej.

Rozpoczęcie budowy domu jest planowane na marzec/kwiecień 2015 r a zakończenie na 2016 r. Będzie otrzymywał Pan faktury związane z budową domu, dokumentujące czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i niebędące od tego podatku zwolnione, do których zastosowanie będzie miał art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług (stawka 8%).

Ponadto będzie Pan otrzymywał faktury dokumentujące świadczenie usług lub dostawę towarów związanych z budową domu, podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i niebędących od tego podatku zwolnione, gdzie w całości będzie stosowana stawka 23% (m.in. sporządzenie projektu wykonawczego, projektu budowlanego, dokumentacji geologicznej, pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego, dostawę i montaż złącza kablowego, dostawę pompy i urządzeń wodnych, dostawę pozostałych materiałów budowlanych). Zamierza Pan odliczyć podatek naliczony z tych faktur według udziału procentowego powierzchni, gdzie na moment złożenia wniosku jeszcze nie dokonał Pan tego odliczenia.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku.

 1. Czy będzie Pan miał prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących świadczenie usług lub dostawę towarów w związku z budową domu mieszkalnego jednorodzinnego w części, jaka odpowiadać będzie udziałowi procentowemu powierzchni, tj. 14,29% powierzchni związanej z działalnością gospodarczą...
 2. Jeżeli w okresie rozliczeniowym nie wykonywał Pan czynności opodatkowanych na terytorium kraju, ale wykonywał Pan czynności poza terytorium kraju, czy w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, ma Pan prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy...

Zdaniem Wnioskodawcy, ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu wniosku, na podstawie art. 86 ust. 1 w związku z ust. 7b ustawy o podatku od towarów i usług podatnik ma prawo do odliczenia podatku zawartego w fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z budową domu w wysokości odpowiadającej udziałowi procentowemu powierzchni związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą, tj. 14,29%

Nie ma znaczenia, czy nabywane usługi (towary) będą opodatkowane wg stawki 8%, czy 23%.

Konsekwentnie, skoro Wnioskodawca ma prawo do odliczenia w powyżej przedstawionym zakresie, do obniżenia podatku należnego o naliczony Wnioskodawca ma również prawo – jeżeli nie wykona czynności opodatkowanych na terytorium kraju, ale wykona czynności poza terytorium kraju – przenieść kwotę podatku naliczonego do rozliczenia za następny okres rozliczeniowy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 86 ust. 7b ustawy, w przypadku nakładów ponoszonych na nabycie, w tym na nabycie praw wieczystego użytkowania gruntów, oraz wytworzenie nieruchomości, stanowiącej majątek przedsiębiorstwa danego podatnika, wykorzystywanej zarówno do celów prowadzonej przez tego podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, których nie da się w całości przypisać działalności gospodarczej, podatek naliczony oblicza się według udziału procentowego, w jakim dana nieruchomość wykorzystywana jest do celów działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 2 pkt 14a ustawy, przez wytworzenie nieruchomości rozumie się wybudowanie budynku, budowli lub ich części, lub ich ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

Stosownie do art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy, podatnik ma również prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2, jeżeli importowane lub nabyte towary i usługi dotyczą dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju, jeżeli kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami.

Do podstawowych zasad wspólnego systemu VAT należy między innymi zasada neutralności podatku, rozumiana jako stosowanie podatku od towarów i usług na wszystkich etapach obrotu gospodarczego z równoczesnym prawem do potrącenia podatku zawartego w poprzedniej fazie obrotu. Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynika z samej konstrukcji podatku od towarów i usług i ma na celu zapewnienie neutralności tego podatku dla czynnych podatników VAT.

Podatnik ma prawo do skorzystania z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, pod warunkiem spełnienia przez niego określonych warunków pozytywnych, do których należy m.in. określony w art. 86 ust. 1 ustawy związek nabywanych towarów i usług z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi wymienionymi w art. 5 ust. 1 ustawy. Prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego w otrzymanych fakturach, na podstawie art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy, przysługuje podatnikowi również wtedy, gdy nabyte towary i usługi dotyczą dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju. Warunkiem koniecznym do skorzystania z tego prawa jest to, aby kwoty te mogły być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju, a podatnik będzie posiadał dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami.

Prawo do odliczenia podatku może zostać zrealizowane w terminach określonych w art. 86 ust. 10-13 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.

Natomiast, jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, 10d i 10e, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych (art. 86 ust. 11 ustawy).

Na podstawie art. 86 ust. 13 ww. ustawy jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 10d, 10e i 11, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało wystąpiło prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 13a.

Ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest wykorzystywanie zakupionych towarów lub usług do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Na podstawie art. 88 ust. 3a ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy:

 1. sprzedaż została udokumentowana fakturami lub fakturami korygującymi:
  1. wystawionymi przez podmiot nieistniejący,
  2. (uchylona);
 2. transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku;
 3. (uchylony);
 4. wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne:
  1. stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane – w części dotyczącej tych czynności,
  2. podają kwoty niezgodne z rzeczywistością – w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością,
  3. potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i 83 Kodeksu cywilnego – w części dotyczącej tych czynności;
 5. faktury, faktury korygujące wystawione przez nabywcę zgodnie z odrębnymi przepisami nie zostały zaakceptowane przez sprzedającego;
 6. (uchylony);
 7. wystawiono faktury, w których została wykazana kwota podatku w stosunku do czynności opodatkowanych, dla których nie wykazuje się kwoty podatku na fakturze – w części dotyczącej tych czynności.

Ponadto stosownie do art. 90 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik obowiązany jest do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Mając na uwadze powołane przepisy, należy zauważyć, że obowiązkiem podatnika w pierwszej kolejności jest przypisanie konkretnych wydatków do prowadzonej działalności gospodarczej.

Zatem jeżeli dany towar, czy też usługa będą dotyczyły wyłącznie pomieszczeń przeznaczonych na działalność gospodarczą, będzie Panu przysługiwało prawo do odliczenia całego podatku zawartego w fakturze potwierdzającej taki zakup. Jeżeli dany towar, czy też usługa będzie dotyczyła wyłącznie pomieszczeń przeznaczonych na cele prywatne, nie będzie Panu przysługiwało prawo do odliczenia podatku zawartego w fakturze potwierdzającej taki zakup. Natomiast jeżeli nie będzie możliwe jednoznaczne przyporządkowanie zakupu towaru (usługi) do części domu przeznaczonej do działalności gospodarczej lub pozostałej części domu, wydatki te będą podlegały odliczeniu na zasadzie określonej w art. 86 ust. 7b ustawy o podatku od towarów i usług.

Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następny okres lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Zasady i terminy zwrotu różnicy podatku szczegółowo zostały zawarte w art. 87 ust. 2 -13 ustawy o podatku od towarów i usług.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że prowadzi Pan działalność gospodarczą w zakresie usług informatycznych, takich jak: przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting); działalność związana z oprogramowaniem; działalność portali internetowych. Czynności są świadczone na terytorium kraju, jak i poza terytorium kraju. Jest Pan czynnym podatnikiem VAT.

Zamierza Pan zawrzeć umowę o wybudowanie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na gruncie nabytym w drodze zakupu na podstawie aktu notarialnego od osoby prywatnej, stanowiącym małżeńską wspólność majątkową. Po wybudowaniu budynku zamierza Pan w nim zamieszkać, a także prowadzić działalność gospodarczą. Zgodnie z projektem domu całkowita powierzchnia użytkowa (powierzchnia netto) budynku ma wynieść 187,50 m2, czego łączna powierzchnia pomieszczeń przeznaczonych na potrzeby działalności gospodarczej (tj. pracowni i biura wynosi 26,80 m2, co stanowi 14,29% całej powierzchni. Budynek wg PKOB ma kategorię 1110. Wskazał Pan również, że „lokal” będzie wprowadzony do ewidencji środków trwałych prowadzonej działalności gospodarczej.

Rozpoczęcie budowy domu jest planowane na marzec/kwiecień 2015 r a zakończenie na 2016 r. Będzie otrzymywał Pan faktury związane z budową domu, dokumentujące czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów wg stawki VAT w wysokości 8%). Ponadto będzie Pan otrzymywał faktury dokumentujące świadczenie usług lub dostawę towarów związanych z budową domu, podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg stawki VAT w wysokości 23% (m.in. sporządzenie projektu wykonawczego, projektu budowlanego, dokumentacji geologicznej, pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego, dostawę i montaż złącza kablowego, dostawę pompy i urządzeń wodnych, dostawę pozostałych materiałów budowlanych).

Odnosząc przedstawiony wyżej opis sprawy do powołanych w sprawie przepisów prawa, stwierdzić należy, że wydatki związane z budową budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie będą służyły Panu wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych. Zatem będzie przysługiwać Panu prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących poniesione wydatki tylko w takim zakresie, w jakim będą związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Zaznaczyć należy, że z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, będzie mógł Pan skorzystać w przypadku, gdy kwoty związane z czynnościami, których miejsce świadczenia znajduje się poza granicami kraju, mogą być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju, a będzie Pan posiadał stosowne dokumenty, z których będzie wynikał związek odliczonego podatku z tymi czynnościami.

Z opisu sprawy wynika, że wykonuje Pan działalność opodatkowaną na terytorium kraju oraz poza terytorium kraju, tj. przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting); działalność związana z oprogramowaniem; działalność portali internetowych.

Mając na uwadze opis świadczonych usług, stwierdzić należy, że wykonywane przez Wnioskodawcę odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju nie jest zwolnione z opodatkowania.

Tym samym kwoty podatku naliczonego związanego z wykonywaniem ww. usług, mogłyby być odliczone, gdyby Wnioskodawca wykonywał ww. usługi tylko na terytorium kraju.

Mając na względzie powyższe należy stwierdzić, że zakup towarów i usług, w odniesieniu do których nie będzie możliwości przyporządkowania do części domu jednorodzinnego, która będzie wykorzystywana do działalności gospodarczej lub do pozostałej części, uwzględniając treść art. 86 ust. 1, ust. 7b i ust. 8 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, prawo do odliczenia podatku z tytułu wydatków poniesionych na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego będzie Panu przysługiwało w części związanej działalnością gospodarczą opodatkowaną, zaś w części niezwiązanej z działalnością gospodarczą – prawo takie nie będzie przysługiwało.

Tym samym będzie Panu przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących wydatki ponoszone na tę część budynku mieszkalnego jednorodzinnego, która będzie służyć wyłącznie czynnościom opodatkowanym, w wysokości odpowiadającej udziałowi procentowemu, w jakim ta nieruchomość wykorzystywana będzie do celów działalności gospodarczej. Zatem będzie Panu przysługiwać prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w części 14,29% wynikający z każdej faktury związanej z budową budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przy założeniu, że w odniesieniu do zakupu tych towarów (usług) nie będzie możliwości przyporządkowania do części domu jednorodzinnego, która będzie wykorzystywana do działalności gospodarczej lub do pozostałej części oraz nie zajdą ograniczenia, o których mowa w art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług. Bez wpływu na prawo do odliczenia pozostanie natomiast stawka VAT (8% lub 23%), jaką dostawca towaru lub usługodawca zastosuje dla danego towaru/usługi.

Jednocześnie podkreślić należy, że – w świetle art. 90a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług – po oddaniu do użytkowania budynku powinien Pan określać, w jakim stopniu jest on wykorzystywany na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, a w przypadku zmiany przyjętego na etapie realizacji inwestycji udziału procentowego, o którym mowa w art. 86 ust. 7b ustawy o VAT będzie Pan zobowiązany do dokonywania odpowiedniej korekty podatku naliczonego od tych wydatków inwestycyjnych na podstawie art. 90a ustawy o podatku od towarów i usług.

Skoro, jak wskazano wcześnie będzie Panu przysługiwało prawo do odliczenia odpowiedniej części podatku naliczonego związanego z budową budynku mieszkalnego jednorodzinnego, konsekwentnie, w przypadku gdy w danym okresie rozliczeniowym nie wykona Pan czynności opodatkowanych na terytorium kraju i jednocześnie dokona Pan w tym okresie świadczenia usług poza terytorium kraju będzie miał Pan prawo obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Należy podkreślić, że ciężar rzetelnego ustalenia jaka część realizowanej inwestycji związana będzie z prowadzoną działalnością gospodarczą, a jaka część wykorzystywana będzie dla potrzeb osobistych osoby fizycznej prowadzącej działalność, spoczywa na Panu. Natomiast ocena prawidłowości przyjętych rozwiązań może nastąpić jedynie w drodze przeprowadzonego postępowania podatkowego przez właściwy organ pierwszej instancji.

Jednocześnie podkreślić należy, że niniejsza interpretacja indywidualna dotyczy kwestii ściśle opisanych w pytaniach, tj. prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z budową budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz prawa obniżenia o różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy, nie rozstrzyga natomiast innych kwestii związanych z opisaną sprawą, w tym w szczególności kwestii terminu zwrotu.

Ponadto podkreślić należy również, że niniejsza interpretacja została wydana w oparciu o przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.