ITPP1/443-1412/14/MS | Interpretacja indywidualna

Czy Spółdzielnia miała prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony lub do otrzymania zwrotu kwoty podatku VAT w związku z realizacją opisanego projektu?
ITPP1/443-1412/14/MSinterpretacja indywidualna
 1. odliczenia
 2. podatek naliczony
 3. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 4 listopada 2014 r. (data wpływu 12 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków na realizację projektu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 listopada 2014 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółdzielnia jest czynnym podatnikiem VAT i prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną (np. w zakresie wynajmu lokali użytkowych) oraz działalność zwolnioną od podatku w zakresie czynności o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 4 ust. 1, 2,4 i 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, zwolnienie dotyczy pobieranych opłat od lokali mieszkalnych m.in. za: eksploatację i utrzymanie ich lokali, eksploatację i utrzymanie nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni lub nieruchomości wspólnych, funduszu remontowego, działalność społeczną, oświatową i kulturalną prowadzoną przez spółdzielnię.

Spółdzielnia Mieszkaniowa zrealizowała projekt pn.: „R” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (...). Celem projektu był remont i modernizacja budynku świetlicy, będącej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej, z przeznaczeniem na cele społeczne, kulturalne i wychowawcze. Spółdzielnia Mieszkaniowa prowadzi ww. działalność na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej z dnia 29 czerwca 2009 r. i 30 czerwca 2009 r. w sprawie celowości prowadzenia działalności społecznej, kulturalnej oraz ponoszenia kosztów. Koszty tej działalności pokrywane są z funduszu społeczno-kulturalnego. Pomieszczenia świetlicy zostały wyposażone w meble oraz sprzęt. Zakupiony w ramach projektu sprzęt stanowi własność Spółdzielni. W ramach projektu został zagospodarowany teren wokół budynku świetlicy tj. zieleń, ławki, kosze, urządzenia zabawowe. Pomieszczenia w wyremontowanym budynku świetlicy były udostępniane nieodpłatnie mieszkańcom na działalność kulturalną, społeczną i oświatową. Również korzystanie z zakupionego sprzętu i wyposażenia w ramach projektu było nieodpłatne. W zakres prac, które były wykonane w ramach przedmiotowego projektu, wchodzą:

 • adaptacja pomieszczeń piwnicy na potrzeby Centrum Rekreacji, Centrum Rozrywki i Sportu, szatni oraz pomieszczenia socjalnego;
 • adaptacja sal na parterze na potrzeby Internetowego Centrum Informacji ..., sekcji plastycznej, Klubu „S” i „W”;
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
 • remont posadzek, tynków wewnętrznych, malowanie pomieszczeń;
 • remont dachu budynku, polegający na wymianie podszycia dachowego;
 • remont instalacji wentylacji mechanicznej, wodno-kanalizacyjnej i co.;
 • docieplenie i malowanie farbą fasadową ścian elewacji;
 • docieplenie stropów piwnicznych;
 • wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych;
 • zagospodarowanie terenu (zieleń, ławki, kosze, urządzenia zabawowe).

Instytucja Zarządzająca zgodnie z podpisaną umową żąda w związku z zaliczeniem VAT do kosztów kwalifikowanych przedłożenia indywidualnej interpretacji, że Spółdzielnia nie miała prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wykonywanych prac i zakupów objętych przedmiotowym projektem.

Wskazano, że wydatki poniesione w związku z realizacją projektów są udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Spółdzielnię, co jest niezbędne do rozliczenia projektów przez Instytucję Zarządzającą. Realizowany projekt dotyczy działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej prowadzonej przez Spółdzielnię i nie ma związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Spółdzielnia miała prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony lub do otrzymania zwrotu kwoty podatku VAT w związku z realizacją opisanego projektu...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych są pobierane opłaty zwolnione od podatku. Na podstawie art. 86 ust. l ustawy o podatku od towarów i usług Spółdzielnia nie ma prawa do odliczeń podatku. Koszt podatku VAT zawsze stanowi wydatek kwalifikowany z uwagi na brak możliwości jego odzyskania. Reasumując Spółdzielnia Mieszkaniowa uważa, że realizując wspomniany projekt nie posiadała prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, ani otrzymania zwrotu kwoty podatku VAT w zakresie kosztów dotyczących opisanego projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Generalna zasada określająca prawne możliwości odliczenia podatku naliczonego wyrażona jest w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku wynikających z fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy).

Do dnia 31 grudnia 2013 r. przepis ten posiadał brzmienie:

„Kwotę podatku naliczonego stanowi:

1. suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:

 1. z tytułu nabycia towarów i usług”.

Z powołanych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z treści wniosku wynika, iż Spółdzielnia zrealizowała projekt pn.: „R”, którego celem był remont i modernizacja budynku świetlicy, będącej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej. Jak wskazano, realizowany projekt dotyczy działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej prowadzonej przez Spółdzielnię i nie ma związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz treść powołanych przepisów stwierdzić należy, że skoro jak wskazano we wniosku, zakupy dokonane w związku z realizacją przedmiotowego projektu nie służą sprzedaży opodatkowanej, to w świetle brzmienia art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług Spółdzielni nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących przedmiotowe wydatki.

Jednocześnie informuje się, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania kwestii możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, bowiem kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z dnia 13 marca 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.